(bv: 990216015, 029299024, 049799024, 990916024, 990416027, 990089085, 979002145, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (150101008) met declaratienummer (15B251)

Meer dan 28 verpleegligdagen bij Pathologie in de eerste 16 weken van de zwangerschap


Prijs van: Meer dan 28 verpleegligdagen bij Pathologie in de eerste 16 weken van de zwangerschapKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 35 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 5 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 7 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 0,00
(Bron: Gemiddelde prijs 25 ziekenhuizen)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.3,5590%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,0158%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.2,747%
190009Klinisch intercollegiaal consult.15%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.35%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.34,3487%
190205Verpleegdag klasse 3B.35,913%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
34684Diagnostische duodenoscopie met behulp van fiberscoop, inclusief eventulele proefexcisie(s).210%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
34489Interventiegastroscopie, diagnostiek en/of behandeling van bloedingen.15%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39680Perifeer infuus inbrengen.1,224%
37532Cardiotocografie.15%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39485Echografie ŗ-vue in verband met zwangerschap.2,3863%
39492Echografie van de buikorganen.1,9248%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.35%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70442Natrium10,01100%
72573Thyrotrofine (TSH)2,57100%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)3,79100%
70443Kalium10,74100%
70489ASAT, SGOT, transaminase4,76100%
74891ALAT, SGPT, Transaminase5,1100%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).7,48100%
70419Kreatinine7,2597%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.10,4990%
70715Trombocyten tellen3,5385%
70116Ureum5,1285%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling3,381%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.3,7481%
72570Thyroxine (vrij T4)2,6581%
74801Eiwit3,8276%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk3,6476%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase3,8576%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.20,6973%
74896Alkalische fosfatase3,5771%
70130Urinezuur2,5158%
70303Sediment6,0658%
74802Albumine3,0157%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.3,8447%
70119Chloride5,1847%
70421Fosfaat5,6343%
70469Magnesium4,9139%
70689C-reactive proteinen (CRP)2,2137%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).6,519%
70307Amylase219%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.115%
74065HbAlc115%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)19,5613%
70718Differentiele telling (machinaal)2,5813%
70703Bezinkingssnelheid3,0213%
70728Hemoglobine scheiding kwantitatief210%
72649Ferritine110%
70727Hemoglobine foetaal (HBF), kwantitatief110%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)5,689%
70440Vitamine D (dihydroxycholecalciferol)1,559%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel1,039%
70437IJzer1,178%
72631Alfa-foetoproteine (AFP)45%
72552Follikelstimulerend hormoon (FSH)15%
74335Electroforetisch diagram in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.15%
70425Cholesterol, totaal15%
72555Thyrotrofine (TSH) stimulating immuunglobuline25%
77291Haptoglobine15%
70108Diaceetzuur225%
70716Reticulocyten tellen15%
74764Prealbumine15%
72576Trijoodthyronine (T3)45%
70750Glucose-6-fosfaat-dehydrogenase (G 6 PD) in erytrocyten15%
74895Kreatine-fosfokinase15%
70707Protrombinetijd45%
70449Transferrine15%
72558hCG, beta-humaan choriongonadotrofine15%
79005Auto-immuunziekten, overige, bijzonder (CLB-C)15%
70115Concentratie- en verdunningsproef, elk215%
70717Differentiele telling (hand)15%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine15%
70708Erytrocyten, resistentie15%
74072Sikkelcel test15%
70714Eosinofielen tellen45%
70424Alkali reserve15%
72571Trijoodthyronine (vrij T3)15%
70496Osmolariteit1,075%
79010Bloedgroep erytrocytenserologie, bijzonder (CLB-B)2,135%
70128Kreatine18,323%
77102Microscopie van punctaten, aanvullende specifieke kleuring: esterase, zure fosfatase, tartraat geremde zure fosfatase, sudan black, etc. inclusief beoordeling.2,823%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay1,7134%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk1,519%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch1,714%
71105HBs antigeen110%
71126Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay210%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch1,039%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch1,039%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch15%
70626Treponema pallidum haemagglutinatietest (TPHA)15%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch15%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70827Zink5,335%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
194162Intake face-to-face contact - medisch psycholoog1,510%
194161Nieuwe inschrijving (verwijzing, registratie, informatie, dossier) - medisch psycholoog.110%
194163Behandelingscontact - medisch psycholoog.35%
194156Rapportage (brief, correspondentie, rapport)†- medisch psycholoog15%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190016Spoedeisende hulp contact buiten de SEH afdeling, elders in het ziekenhuis.3,0353%
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.3,0614%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname4,6981%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,079%
190034Afwezigheidsdag15%
;