(bv: 990061029, 089999031, 990022070, 972802103, 029499017, 199299022, 119999012, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (159999012) met declaratienummer (15B271)

Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Begeleiding van de zwangerschap in een gespecialiseerd centrum


Prijs van: Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Begeleiding van de zwangerschap in een gespecialiseerd centrumKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 43 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 3 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 150 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 24 385,00
(Bron: DBC Onderhoud, opendisdata.nl)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.4,8550%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,142%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,1917%
190009Klinisch intercollegiaal consult.16%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.1,836%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190205Verpleegdag klasse 3B.41,7973%
190204Verpleegdag.45,3127%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
33694Doppler met eventuele polsvolumerecording (PVR).4,6214%
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,25%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
37532Cardiotocografie.21,7563%
39445Injecties, met uitzondering van injecties ten behoeve van locale anesthesie.25%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39485Echografie ŗ-vue in verband met zwangerschap.4,7377%
39492Echografie van de buikorganen.3,1316%
87070Echografie van de buikorganen.1,58%
89070Echografie onderste extremiteit.23%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.12%
88090MRI bekken.12%
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).9,5483%
70715Trombocyten tellen5,2971%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.8,1158%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling5,9857%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).7,3356%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.5,5951%
70419Kreatinine8,5250%
74891ALAT, SGPT, Transaminase6,1149%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.14,6649%
70130Urinezuur6,1348%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)6,2247%
70489ASAT, SGOT, transaminase5,7643%
70689C-reactive proteinen (CRP)7,6636%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.10,5335%
70116Ureum4,533%
74801Eiwit7,1333%
70442Natrium4,4530%
70443Kalium4,7727%
72604Bloedgroep bepalingen niet vallende onder ABO, rhesus (Duffy, Kell, etc.) per bloedgroep1,9225%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel3,5222%
74896Alkalische fosfatase2,721%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase2,9521%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk3,3919%
79010Bloedgroep erytrocytenserologie, bijzonder (CLB-B)3,4419%
74802Albumine5,1317%
70718Differentiele telling (machinaal)2,3615%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)3,3313%
70707Protrombinetijd2,1811%
70614CDE fenotypering (rhesusfactor, subtypering).2,810%
70303Sediment2,710%
70487Fibrinogeen210%
72573Thyrotrofine (TSH)1,638%
70119Chloride3,58%
72649Ferritine1,58%
70717Differentiele telling (hand)5,577%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.4,147%
70469Magnesium47%
70737Tromboplastinetijd, partieel1,867%
70716Reticulocyten tellen1,717%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine1,836%
70703Bezinkingssnelheid1,336%
72570Thyroxine (vrij T4)1,836%
70704Bloedingstijd9,336%
77291Haptoglobine1,336%
70656Complement component (kwantitatieve bepaling)35%
71739Micro-albumine in urine45%
70437IJzer1,65%
70726Hemoglobine (foetaal) kwalitatief15%
72582Foliumzuur1,25%
70128Kreatine1,85%
74064Geglyceerde hemoglobine1,45%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd2,254%
70475Vetzuren, vrij (FFA, NEFA)5,754%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)7,673%
70481Cellen tellen in liquor13%
74065HbAlc2,333%
70110Indican1,673%
77433Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten (FDP) D-dimeertest, semikwantitatief1,333%
70738Trombinetijd12%
70421Fosfaat1,52%
79005Auto-immuunziekten, overige, bijzonder (CLB-C)12%
70445IJzerbindingscapaciteit1,52%
70820BNP/NT-proBNP1,52%
72571Trijoodthyronine (vrij T3)22%
70449Transferrine1,52%
70307Amylase1,52%
74765Albumine in liquor cerebrospinalis2,52%
76871Kruisproef in zout-albumine-milieu2,52%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch2,3951%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk1,519%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch2,1316%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch215%
75051Kweekproef < 2 media, mycologisch1,1713%
71126Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay3,7311%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay3,8211%
75052Kweekproef 2 - 3 media, mycologisch3,297%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch13,437%
71124Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. IF16%
75054Determinatie micro-organismen, mycologisch1,336%
71125Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. IF1,56%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch2,65%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)14%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch3,52%
70626Treponema pallidum haemagglutinatietest (TPHA)12%
71105HBs antigeen12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72805Benzodiazepinen, identificatie en/of kwantificatie22%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.3,58%
194161Nieuwe inschrijving (verwijzing, registratie, informatie, dossier) - medisch psycholoog.15%
194162Intake face-to-face contact - medisch psycholoog15%
194171Consultaties - overleg (inter)collegiaal - medisch psycholoog15%
194155Gegevensbeheer (dossier, info, interpretaties, decursus)† - medisch psycholoog35%
194163Behandelingscontact - medisch psycholoog.2,333%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd4,674%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190016Spoedeisende hulp contact buiten de SEH afdeling, elders in het ziekenhuis.1,5729%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,6476%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,339%
39692Preassessment opname.1,254%
190034Afwezigheidsdag12%
;