(bv: 069599027, 020108180, 990616046, 979003004, 069899241, 110401012, 990616063, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (159999020) met declaratienummer (15B278)

Meer dan 28 verpleegligdagen bij Begeleiding van de zwangerschap


Prijs van: Meer dan 28 verpleegligdagen bij Begeleiding van de zwangerschapKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 37 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 7 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 90 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 0,00
(Bron: Gemiddelde prijs 25 ziekenhuizen)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.6,8189%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.2,3432%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,4532%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.1,6715%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.37,0388%
190205Verpleegdag klasse 3B.37,8512%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
33694Doppler met eventuele polsvolumerecording (PVR).4,57%
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
37532Cardiotocografie.20,6360%
39680Perifeer infuus inbrengen.2,087%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39485Echografie ŗ-vue in verband met zwangerschap.5,5989%
39492Echografie van de buikorganen.1,3615%
87070Echografie van de buikorganen.2,2211%
37523Prenatale screening: Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO).1,135%
87090MRI abdomen.1,23%
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.1,252%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).9,1794%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.20,4990%
70715Trombocyten tellen7,8782%
70419Kreatinine9,9775%
74891ALAT, SGPT, Transaminase7,5571%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.8,0870%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)6,7968%
70130Urinezuur7,2566%
70489ASAT, SGOT, transaminase6,2466%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling6,5861%
70443Kalium7,6653%
70442Natrium7,5353%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.5,1950%
74801Eiwit6,2549%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).8,2944%
70116Ureum4,3344%
70689C-reactive proteinen (CRP)5,0741%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.4,9541%
70303Sediment4,1941%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase3,9430%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk3,8429%
74896Alkalische fosfatase4,527%
74802Albumine4,6925%
70718Differentiele telling (machinaal)2,6225%
72573Thyrotrofine (TSH)2,218%
72570Thyroxine (vrij T4)1,9717%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.2,8614%
70119Chloride4,1414%
72649Ferritine1,513%
70703Bezinkingssnelheid3,3613%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)8,0411%
70421Fosfaat4,5610%
70469Magnesium4,939%
70307Amylase1,548%
70487Fibrinogeen2,778%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)12,427%
70717Differentiele telling (hand)1,257%
70614CDE fenotypering (rhesusfactor, subtypering).3,587%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine1,427%
70707Protrombinetijd27%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd3,187%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed4,16%
72582Foliumzuur1,26%
74065HbAlc1,56%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel4,96%
70108Diaceetzuur7,86%
70714Eosinofielen tellen3,56%
72604Bloedgroep bepalingen niet vallende onder ABO, rhesus (Duffy, Kell, etc.) per bloedgroep2,675%
70437IJzer1,635%
70716Reticulocyten tellen1,885%
70704Bloedingstijd4,434%
70425Cholesterol, totaal2,864%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed1,714%
70460Triglyceriden3,334%
70202Bilirubine, kwalitatief3,674%
74895Kreatine-fosfokinase1,674%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)8,174%
77434Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten, kwantitatief3,674%
79006Bloedcelchemie, rood, bijzonder (CLB-B)4,23%
79010Bloedgroep erytrocytenserologie, bijzonder (CLB-B)2,63%
70312Bloed (occult) in diverse materialen10,63%
71739Micro-albumine in urine2,23%
74251Cholesterol, HDL2,23%
70110Indican53%
72576Trijoodthyronine (T3)22%
70727Hemoglobine foetaal (HBF), kwantitatief2,52%
70440Vitamine D (dihydroxycholecalciferol)1,752%
71511Vitamine B1, Thiamine1,252%
70726Hemoglobine (foetaal) kwalitatief1,52%
70449Transferrine1,752%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch2,7239%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch2,5727%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk2,6226%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch2,1820%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay3,6217%
71126Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay3,7612%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch2,6510%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch17,2510%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch3,078%
70626Treponema pallidum haemagglutinatietest (TPHA)1,097%
75051Kweekproef < 2 media, mycologisch1,66%
71125Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. IF1,785%
70003DNA-amplificatie, kwalitatief, geautomatiseerd2,755%
71124Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. IF1,864%
71105HBs antigeen1,43%
71120Antistoffen tegen elk micro-organisme m.b.v. CBR of HAR per bepaling1,752%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)8,252%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50502Cytodiagnostisch onderzoek van een cervix-preparaat (deze code is niet bestemd voor onderzoek ten gevolge van het bevolkingsonderzoek).13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79993CLB-referentietarief.1,63%
79992Huisbezoektarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken.22%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.69%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190016Spoedeisende hulp contact buiten de SEH afdeling, elders in het ziekenhuis.2,4542%
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,35%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname3,0774%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,9118%
190034Afwezigheidsdag2,0610%
39692Preassessment opname.19%
290164Extramurale dieetadvisering (per kwartier).16,255%
;