(bv: 069799005, 990216072, 990004031, 192001022, 049899007, 119499030, 182199047, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (179799022) met declaratienummer (15C969)

Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Aangeboren hart(vaat)afwijkingen


Prijs van: Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Aangeboren hart(vaat)afwijkingenKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 53 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 3 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 1 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 0,00
(Bron: Gemiddelde prijs 25 ziekenhuizen)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.367%
190011Eerste polikliniekbezoek.133%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.133%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190205Verpleegdag klasse 3B.6167%
190204Verpleegdag.3833%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
33694Doppler met eventuele polsvolumerecording (PVR).167%
33229Catheterisatie linker en evt. rechter hart, inclusief evt. angiografie (coronair en/of hart en/of arteria pulmonalis), drukmeting, O2-bepaling (arterieel en/of hart), aortografie, aansl.uitw.pm.133%
39837Residubepaling longen.133%
39839Spirografische longfunctiebepaling.133%
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.233%
39843Bewakingstelemetrie.233%
39819Gezichtveldsonderzoek.133%
39832Bepaling van de alveolaire ventilatie en analyse van de ongelijkmatigheid van de ventilatie. Katapherometrie en capnografie vallen onder deze code.133%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39755Analyse van een 24-uurs electrocardiografie registratie.233%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39494Echografie van het hart.1100%
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.3,33100%
89402Radiologisch onderzoek knie en/of onderbeen.133%
81342CT onderzoek van de hersenen en/of schedel met of zonder intraveneus contrastmiddel.133%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.133%
87070Echografie van de buikorganen.233%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70443Kalium34100%
70303Sediment3,67100%
74891ALAT, SGPT, Transaminase2100%
70307Amylase1,33100%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.5,67100%
70707Protrombinetijd36,67100%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling20100%
70689C-reactive proteinen (CRP)24,33100%
70116Ureum32,67100%
70715Trombocyten tellen19100%
70419Kreatinine33,67100%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase1,67100%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).21100%
70442Natrium34100%
74896Alkalische fosfatase1,67100%
70489ASAT, SGOT, transaminase2100%
70737Tromboplastinetijd, partieel4567%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk267%
70820BNP/NT-proBNP167%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)2,567%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.1,567%
74895Kreatine-fosfokinase1,567%
70703Bezinkingssnelheid1,567%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym233%
72649Ferritine233%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.133%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.2733%
70424Alkali reserve233%
72573Thyrotrofine (TSH)133%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling1533%
70460Triglyceriden133%
76871Kruisproef in zout-albumine-milieu633%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).133%
70425Cholesterol, totaal133%
72576Trijoodthyronine (T3)133%
70468Melkzuur233%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.133%
74151Lipase133%
71512Vitamine B6, Pyridoxine133%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine133%
70469Magnesium233%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd133%
74251Cholesterol, HDL233%
70119Chloride133%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel333%
70718Differentiele telling (machinaal)333%
79010Bloedgroep erytrocytenserologie, bijzonder (CLB-B)333%
70421Fosfaat233%
74802Albumine233%
72570Thyroxine (vrij T4)133%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch3100%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch2,567%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch10,567%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch367%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch233%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk133%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)233%
75052Kweekproef 2 - 3 media, mycologisch133%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72886Cardiaca, identificatie en/of kwantificatie, m.b.v. chromatografie433%
72893Antimicrobiele middelen, m.b.v. immunoassay433%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.1033%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190489Overige kort-houdbare bloedproducten225%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190016Spoedeisende hulp contact buiten de SEH afdeling, elders in het ziekenhuis.133%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname133%
290164Extramurale dieetadvisering (per kwartier).933%
;