(bv: 079999019, 990616030, 020108102, 029199265, 019999006, 990027155, 119499041, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (192001022) met declaratienummer (15B309)

Ingreep aan de heup (Meer dan 28 verpleegligdagen) bij Een complicatie als gevolg van chirurgische of medische behandeling


Prijs van: Ingreep aan de heup (Meer dan 28 verpleegligdagen) bij Een complicatie als gevolg van chirurgische of medische behandelingKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 44 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 2 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 10 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 0,00
(Bron: Gemiddelde prijs 25 ziekenhuizen)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.2,5754%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,3323%
190011Eerste polikliniekbezoek.115%
190009Klinisch intercollegiaal consult.48%
190017Medebehandeling (voor IC medebehandeling zie 039672).18%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.42,1169%
190205Verpleegdag klasse 3B.48,2531%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,7531%
80077Diagnostische puncties van niet palpabele afwijkingen of organen, onder echografische controle.115%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
38911Op.verw. gezwellen uitgaande van cutis, subcutis en/of onderhuids vet- en bindweefsel of verwijderen corpora aliena, inwendige metalen hechtingen, apparaat volgens Ton e.d. dmv excisie.1,515%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39680Perifeer infuus inbrengen.115%
33698Inbrengen centrale veneuze catheter of een navelcatheter bij pasgeborenen voor voeding of drukmeting.18%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
89202Radiologisch onderzoek bekken, respectievelijk heupgewricht.1,3685%
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.2,7869%
87070Echografie van de buikorganen.1,3323%
89070Echografie onderste extremiteit.1,3323%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.1,3323%
120501PET WB (whole body), oncologie.115%
89302Radiologisch onderzoek bovenbeen.1,515%
89042CT van het bekken inclusief inbrengen orale en/of rectale contraststof. Met of zonder toediening van een intraveneus contrastmiddel.115%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.115%
120230SPECT van skelet detail.115%
83390MRI lumbosacrale wervelkolom.18%
120030Statisch skeletonderzoek.18%
80001Alleen doorlichten tijdens repositie fracturen of localisatie corpus alienum (waaronder rŲntgencontrole bij inbrengen pen in enkel, elleboog e.d., doorlichting op OK, bewusteloze ongevalspatiŽnten).18%
120031Meerfasen skeletonderzoek.18%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.18%
89142CT onderzoek van de onderste extremiteiten, met of zonder intraveneus contrast.18%
83302Radiologisch onderzoek lumbosacrale wervelkolom inclusief overzichtsopname sacroiliacale gewrichten.18%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.34,69100%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling13,38100%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).11,46100%
70689C-reactive proteinen (CRP)15,4292%
70703Bezinkingssnelheid9,8392%
70442Natrium12,2785%
70443Kalium12,2785%
70116Ureum10,4585%
70419Kreatinine12,4585%
70715Trombocyten tellen5,777%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.1,8862%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.15,2562%
74891ALAT, SGPT, Transaminase6,1362%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase6,8654%
74896Alkalische fosfatase6,7154%
70489ASAT, SGOT, transaminase6,5754%
70718Differentiele telling (machinaal)6,7154%
70303Sediment246%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk8,8346%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)7,1746%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).7,546%
74801Eiwit1,238%
74802Albumine2,238%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.2,238%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling7,438%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)831%
70421Fosfaat2,531%
74895Kreatine-fosfokinase1,2531%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd131%
70717Differentiele telling (hand)1,531%
70707Protrombinetijd5,3323%
70424Alkali reserve1,6723%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)223%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed2,3323%
72582Foliumzuur1,6723%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.1,6723%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed2,3323%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine1,3323%
70130Urinezuur1,515%
72649Ferritine115%
70469Magnesium215%
70307Amylase1315%
70119Chloride3,515%
74899Troponine, cardiale isovorm1,515%
74251Cholesterol, HDL28%
70468Melkzuur18%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel28%
71739Micro-albumine in urine18%
72570Thyroxine (vrij T4)28%
72621Prostaatspecifiek antigeen (PSA)18%
74065HbAlc18%
72573Thyrotrofine (TSH)28%
77291Haptoglobine18%
70716Reticulocyten tellen18%
70425Cholesterol, totaal18%
72623Carcinoom Antigeen (CA), elk28%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym18%
70449Transferrine18%
72630Carcino-embryonaal antigeen (CEA)18%
74151Lipase18%
70460Triglyceriden28%
78192Erytrocytenvolume68%
72641Calcitonine18%
70437IJzer18%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch3,8346%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch32,531%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch4,531%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)6,6723%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk223%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch1,6723%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch1,515%
71105HBs antigeen18%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig18%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.28%
70185Antistoffen tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoblot18%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72893Antimicrobiele middelen, m.b.v. immunoassay523%
72894Antimicrobiele middelen, m.b.v. chromatografie58%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.19,377%
193029Intake en onderzoek na verwijzing (fysiotherapie)18%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd225%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.146%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,477%
39692Preassessment opname.1,6723%
290164Extramurale dieetadvisering (per kwartier).715%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.28%
190031Verkeerde bed88%
;