(bv: 990616032, 060301014, 049999002, 990089006, 119499064, 972802116, 029199220, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (192001034) met declaratienummer (15B320)

Ingreep aan de knie (Meer dan 28 verpleegligdagen) bij Een complicatie als gevolg van chirurgische of medische behandeling


Prijs van: Ingreep aan de knie (Meer dan 28 verpleegligdagen) bij Een complicatie als gevolg van chirurgische of medische behandelingKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 42 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 3 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 2 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 0,00
(Bron: Gemiddelde prijs 25 ziekenhuizen)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.3,7567%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.117%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.43,883%
190205Verpleegdag klasse 3B.3417%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.117%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
33698Inbrengen centrale veneuze catheter of een navelcatheter bij pasgeborenen voor voeding of drukmeting.117%
39680Perifeer infuus inbrengen.217%
38583Gipskoker been.117%
38619Redressie onder narcose bij bewegingsbeperkingen, bijvoorbeeld bij reuma.217%
38895Verwijderen groot gips.217%
38905Maken grote statische spalk.317%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
89402Radiologisch onderzoek knie en/of onderbeen.2,2567%
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.233%
89602Radiologisch onderzoek enkel en/of voet(wortel) en/of tenen.217%
89202Radiologisch onderzoek bekken, respectievelijk heupgewricht.117%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70689C-reactive proteinen (CRP)7,17100%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).5,17100%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling7,67100%
70443Kalium6,283%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.36,283%
70419Kreatinine683%
70703Bezinkingssnelheid6,683%
70442Natrium6,283%
70116Ureum5,483%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.4,567%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.39,567%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).250%
70715Trombocyten tellen450%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.2,6750%
72573Thyrotrofine (TSH)1,533%
70489ASAT, SGOT, transaminase1,533%
74891ALAT, SGPT, Transaminase1,533%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase1,533%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)317%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)117%
72570Thyroxine (vrij T4)217%
70707Protrombinetijd217%
70303Sediment117%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk217%
70820BNP/NT-proBNP317%
74896Alkalische fosfatase117%
70481Cellen tellen in liquor117%
70307Amylase117%
74801Eiwit117%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed217%
70424Alkali reserve217%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)617%
70108Diaceetzuur117%
72582Foliumzuur117%
70716Reticulocyten tellen117%
70312Bloed (occult) in diverse materialen117%
74802Albumine117%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed217%
70437IJzer117%
70110Indican117%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine117%
70717Differentiele telling (hand)117%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling1617%
77291Haptoglobine117%
72649Ferritine117%
70718Differentiele telling (machinaal)517%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch3,2567%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk1,7567%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch17,3350%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch5,3350%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch6,3350%
70517Beta lactamase test1,533%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch317%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch117%
75053Kweekproef > 3 media, mycologisch217%
70003DNA-amplificatie, kwalitatief, geautomatiseerd417%
70514Interactie MRC van twee antibiotica117%
70027Doelgerichte consultatie van ondersteunend specialist door poortspecialist bij al geopende DBC ivm direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling, telefonisch of face-to-face, zonder aanwezigheid patiŽnt.117%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)117%
70526Resistentiebepaling kwantitatief d.m.v. MRC/Etest per antibioticum, mycologisch117%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72893Antimicrobiele middelen, m.b.v. immunoassay3617%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.3150%
193021Logopedie.117%
193022Eenmalig logopedisch onderzoek op medische indicatie117%
193012Enkelvoudige ergotherapie617%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.133%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39692Preassessment opname.1,533%
190021Klinische opname133%
;