(bv: 990027162, 219699008, 109599006, 990027134, 119999004, 099699004, 099699039, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (192001043) met declaratienummer (15B327)

Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een complicatie als gevolg van chirurgische of medische behandeling


Prijs van: Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een complicatie als gevolg van chirurgische of medische behandelingKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 43 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 2 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 5 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 0,00
(Bron: Gemiddelde prijs 25 ziekenhuizen)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190011Eerste polikliniekbezoek.1,67100%
190013Herhaal-polikliniekbezoek.133%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.4867%
190205Verpleegdag klasse 3B.3433%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.267%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.3,567%
83202Radiologisch onderzoek thoracale wervelkolom of deel ervan.133%
87070Echografie van de buikorganen.133%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.133%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.233%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.133%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym1,567%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.2,567%
74891ALAT, SGPT, Transaminase6,567%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.3267%
70689C-reactive proteinen (CRP)16,567%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling2267%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase667%
70715Trombocyten tellen18,567%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)6,567%
70419Kreatinine2167%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).3767%
70440Vitamine D (dihydroxycholecalciferol)167%
74801Eiwit167%
72570Thyroxine (vrij T4)2,567%
74895Kreatine-fosfokinase267%
70421Fosfaat1,567%
70116Ureum2067%
70703Bezinkingssnelheid367%
70442Natrium21,567%
72573Thyrotrofine (TSH)2,567%
70718Differentiele telling (machinaal)1,567%
70489ASAT, SGOT, transaminase6,567%
74896Alkalische fosfatase667%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk4,567%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.75,567%
70443Kalium2167%
70496Osmolariteit133%
74151Lipase533%
70130Urinezuur133%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)133%
70707Protrombinetijd233%
79995INR-bepaling (incl. ordertarief)133%
70445IJzerbindingscapaciteit233%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel133%
70820BNP/NT-proBNP133%
70437IJzer133%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch133%
70208Amylase233%
70449Transferrine133%
72646Parathormoon (PTH)133%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.333%
71511Vitamine B1, Thiamine133%
77291Haptoglobine133%
70303Sediment233%
70717Differentiele telling (hand)133%
70469Magnesium133%
72649Ferritine233%
71512Vitamine B6, Pyridoxine133%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd133%
74802Albumine233%
70307Amylase533%
70424Alkali reserve333%
70119Chloride433%
71732Electroforetisch diagram, na concentratie, in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.133%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling2533%
74803Myoglobine333%
70310Morfologisch onderzoek van sputum, algemeen133%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine133%
70737Tromboplastinetijd, partieel133%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch3,567%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk3,567%
71126Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay133%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch133%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.333%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)633%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch2433%
71143Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, parasitologisch.133%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch333%
70643Immunodiffusie reactie333%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch333%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay133%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.333%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79992Huisbezoektarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken.133%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.3333%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.2100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname267%
290164Extramurale dieetadvisering (per kwartier).233%
;