(bv: 149999044, 979004004, 029999042, 979002161, 099999032, 990022081, 069499055, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (199799009) met declaratienummer (15D108)

Meer dan 28 verpleegligdagen (met operatie) bij Een letsel als gevolg van bevriezing / een brandwond / een etsing


Prijs van: Meer dan 28 verpleegligdagen (met operatie) bij Een letsel als gevolg van bevriezing / een brandwond / een etsingKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 39 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 2 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 1 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 0,00
(Bron: Gemiddelde prijs 25 ziekenhuizen)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190011Eerste polikliniekbezoek.177%
190013Herhaal-polikliniekbezoek.2,7350%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.120%
190017Medebehandeling (voor IC medebehandeling zie 039672).13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190205Verpleegdag klasse 3B.41,1663%
190204Verpleegdag.35,4937%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.2,513%
34684Diagnostische duodenoscopie met behulp van fiberscoop, inclusief eventulele proefexcisie(s).110%
32281Diagnostische directe laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s).13%
32480Diagnostische bronchoscopie, inclusief een of meerdere proefexcisies, curettage en/of afzuigen van materiaal voor cytologisch en/of pathologisch onderzoek.13%
33694Doppler met eventuele polsvolumerecording (PVR).23%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
38909Operatie van grote en gecompliceerde gezwellen, excl. Moh's chirurgie.3,3153%
38999Zeer grote en/of zeer gecompliceerde transplantatie: groter dan 3% van het lichaamsoppervlak.3,1447%
39015Primaire operatieve behandeling van ernstige verwondingen door middel van direct gesteelde transpositie van huid. Een verwonding vergelijkbaar met een decollement of een scalpeer-verwonding.1,6740%
38942Klinische wondexcisie en wondtoilet. Onder wondexcisie en wondtoilet wordt verstaan locaalanesthesie, inspectie, reiniging, excisie en/of hechting van de wond(en).1,2737%
38998Grote en/of gecompliceerde transplantatie: groter dan 1%, kleiner dan 3% van het lichaamsoppervlak.1,2923%
39001Matig grote en/of gecompliceerde transplantatie: kleiner dan 1% van het lichaamsoppervlak in een functioneel gebied.1,217%
34501Gastrostomie, open procedure (zie 034503 voor endoscopisch).113%
38943Poliklinische wondexcisie en wondtoilet na verwijzing. Onder wondexcisie en wondtoilet wordt verstaan locaalanesthesie, inspectie, reiniging, excisie en/of hechting van de wond(en).17%
38911Op.verw. gezwellen uitgaande van cutis, subcutis en/of onderhuids vet- en bindweefsel of verwijderen corpora aliena, inwendige metalen hechtingen, apparaat volgens Ton e.d. dmv excisie.27%
39000Kleinere en/of weinig gecompliceerde transplantatie: kleiner dan 1% van het lichaamsoppervlak, niet in een functioneel gebied.1,57%
39014Zeer grote en/of gecompliceerde transpositie door direct of indirect gesteelde transpositie van huid.13%
38327Percutane behandeling van een of meerdere fracturen van handwortelbeentjes met K-draad en/of schroef fixatie.13%
39003Zeer grote en/of zeer gecompliceerde transplantatie: groter dan 9% van het lichaamsoppervlak, bijvoorbeeld ter reconstructie van een ooglid met behulp van een 'dermatoom'-lap.33%
38910Operatie van grote en gecompliceerde gezwellen.33%
38391Amputatie of exarticulatie van een vinger of een deel van een vinger.23%
39012Matig grote en/of matig gecompliceerde transpositie, door middel van direct of indirect gesteelde transpositie van huid.13%
32203Tracheotomie.23%
38602Operatieve behandeling ter verbetering van de stand van het onderbeen door middel van osteotomie, zonder osteosynthese.13%
39013Grote en/of gecompliceerde transpositie door middel van direct of indirect gesteelde transpositie van huid.13%
38912Operatieve verwijdering van gezwellen, corpora aliena en dergelijke, uitgaande van of zich bevindende in dieper liggende structuren dan in code 038911 is omschreven.13%
32484Therapeutische bronchoscopie, zoals verwijderen van corpora alinea, afzuigen van secretie of installatie van medicamenten.13%
38908Operatieve verwijdering van gezwellen door middel van Moh's chirurgie.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39950Exsanguinatie-transfusie, wissel transfusie eerste behandeling.17%
38584Gipsspalk voor voet, onder-en bovenbeen.13%
38895Verwijderen groot gips.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.6,6863%
87070Echografie van de buikorganen.110%
81342CT onderzoek van de hersenen en/of schedel met of zonder intraveneus contrastmiddel.110%
84402Radiologisch onderzoek elleboog en/of onderarm.17%
89142CT onderzoek van de onderste extremiteiten, met of zonder intraveneus contrast.13%
39493Oesophagus echocardiografie TEE.23%
89202Radiologisch onderzoek bekken, respectievelijk heupgewricht.13%
39494Echografie van het hart.13%
89302Radiologisch onderzoek bovenbeen.13%
89042CT van het bekken inclusief inbrengen orale en/of rectale contraststof. Met of zonder toediening van een intraveneus contrastmiddel.13%
89602Radiologisch onderzoek enkel en/of voet(wortel) en/of tenen.13%
84070Echografie van de bovenste extremiteiten.13%
89070Echografie onderste extremiteit.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.34,35100%
70116Ureum12,8100%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.48,45100%
70715Trombocyten tellen11,04100%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).13,84100%
70419Kreatinine14,27100%
70442Natrium14,97100%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling11,27100%
70443Kalium14,57100%
74802Albumine12,24100%
70718Differentiele telling (machinaal)7,3100%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase7,2897%
74891ALAT, SGPT, Transaminase7,6297%
70119Chloride11,4997%
70489ASAT, SGOT, transaminase7,5997%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk7,493%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)7,7293%
70717Differentiele telling (hand)5,2580%
70689C-reactive proteinen (CRP)9,8480%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)7,1377%
74895Kreatine-fosfokinase470%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.3,3567%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.3,4567%
74896Alkalische fosfatase5,4763%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.7,7963%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).9,5357%
70437IJzer3,553%
74801Eiwit9,8853%
70303Sediment2,2947%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed13,5747%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed13,5747%
70307Amylase8,0147%
70469Magnesium7,0843%
70421Fosfaat7,3143%
70468Melkzuur9,1740%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel2,4637%
72649Ferritine127%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym4,3827%
71739Micro-albumine in urine8,4323%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd423%
70820BNP/NT-proBNP520%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling3,1720%
70707Protrombinetijd3,817%
74962Colloid osmolaliteit (colloid osmotische druk)2,417%
70445IJzerbindingscapaciteit113%
70424Alkali reserve113%
70496Osmolariteit210%
70449Transferrine110%
70716Reticulocyten tellen1,3310%
70703Bezinkingssnelheid110%
72573Thyrotrofine (TSH)110%
72570Thyroxine (vrij T4)1,57%
79011Bloedgroep erytrocytenserologie, bijzonder (CLB-C)43%
74151Lipase23%
72501Cortisol23%
70407Methemoglobine, sulfhemoglobine, elk13%
72604Bloedgroep bepalingen niet vallende onder ABO, rhesus (Duffy, Kell, etc.) per bloedgroep63%
74335Electroforetisch diagram in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.13%
70610Antistoffen, gebonden, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (directe Coombstest).13%
74065HbAlc13%
72576Trijoodthyronine (T3)13%
70614CDE fenotypering (rhesusfactor, subtypering).13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch19,74100%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch18,5297%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch17,4990%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch129,2483%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch15,2457%
75054Determinatie micro-organismen, mycologisch3,4347%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk4,5443%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay2,5723%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)4,4323%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch1,520%
75051Kweekproef < 2 media, mycologisch2,617%
70526Resistentiebepaling kwantitatief d.m.v. MRC/Etest per antibioticum, mycologisch7,817%
71105HBs antigeen113%
70517Beta lactamase test37%
70626Treponema pallidum haemagglutinatietest (TPHA)13%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig133%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.23%
70005RNA-amplificatie, kwalitatief13%
71141Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, virologisch.23%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.1,417%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72826Koolmonoxide, kwantitatief met identificatie in bloed2127%
72893Antimicrobiele middelen, m.b.v. immunoassay3,57%
72896Lithium23%
79993CLB-referentietarief.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.18,9390%
193012Enkelvoudige ergotherapie15,5133%
194172Consultaties - multidisciplinair overleg - medisch psycholoog26,2333%
194161Nieuwe inschrijving (verwijzing, registratie, informatie, dossier) - medisch psycholoog.130%
194163Behandelingscontact - medisch psycholoog.4,5127%
194171Consultaties - overleg (inter)collegiaal - medisch psycholoog220%
194162Intake face-to-face contact - medisch psycholoog117%
193021Logopedie.93%
194164Psychotherapiecontact - medisch psycholoog33%
193022Eenmalig logopedisch onderzoek op medische indicatie13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd3,1441%
190404Vers bevroren af plasma, leukocyten verwijderd, in Na-citraat16%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190136IC beademingstoeslag groep 27,3310%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.173%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,0570%
190112Toeslag brandwonden35,4937%
39692Preassessment opname.13%
;