(bv: 990004006, 991516020, 011301007, 029199201, 110101007, 119999002, 040401021, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (19999007) met declaratienummer (15B932)

6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Een infectieziekte


Prijs van: 6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Een infectieziekteKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 11 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 1 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 6687 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 6 535,00
(Bron: DBC Onderhoud, opendisdata.nl)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190011Eerste polikliniekbezoek.1,0445%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,0835%
190013Herhaal-polikliniekbezoek.1,3922%
190009Klinisch intercollegiaal consult.1,853%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.11,1290%
190205Verpleegdag klasse 3B.11,659%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,4247%
39831Het inbrengen van een verblijfnaald ter verkrijging van arterieel bloed voor onderzoek naar pO2 en pCO2 in rust en tijdens inspanning, zonodig ook na inademen van zuurstof.1,064%
39830Het inbrengen van een verblijfnaald ter verkrijging van arterieel bloed voor onderzoek naar pO2, pH en pCO2 voor en tijdens inademen van zuurstof.1,054%
34684Diagnostische duodenoscopie met behulp van fiberscoop, inclusief eventulele proefexcisie(s).1,073%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39680Perifeer infuus inbrengen.1,2113%
39445Injecties, met uitzondering van injecties ten behoeve van locale anesthesie.1,383%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.1,6774%
87070Echografie van de buikorganen.1,1538%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.1,1115%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.1,1510%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.1,079%
81342CT onderzoek van de hersenen en/of schedel met of zonder intraveneus contrastmiddel.1,084%
89070Echografie onderste extremiteit.1,233%
82002Radiologisch onderzoek aangezichtsschedel of deel ervan - neusbijholten inclusief sphenoid respectievelijk adenoid.1,043%
89202Radiologisch onderzoek bekken, respectievelijk heupgewricht.1,213%
120501PET WB (whole body), oncologie.1,012%
83302Radiologisch onderzoek lumbosacrale wervelkolom inclusief overzichtsopname sacroiliacale gewrichten.1,022%
89602Radiologisch onderzoek enkel en/of voet(wortel) en/of tenen.1,322%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70443Kalium6,3893%
70442Natrium6,4193%
70419Kreatinine6,1293%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling5,5793%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).6,2592%
70715Trombocyten tellen4,8290%
70689C-reactive proteinen (CRP)5,5390%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.17,589%
70116Ureum5,2989%
74891ALAT, SGPT, Transaminase3,0284%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase2,9883%
74896Alkalische fosfatase2,9683%
70489ASAT, SGOT, transaminase382%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)2,8981%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.9,4979%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk3,5875%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.1,9762%
74802Albumine2,2759%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.2,4359%
70718Differentiele telling (machinaal)2,3457%
70703Bezinkingssnelheid1,8348%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed3,3143%
74801Eiwit1,6442%
70303Sediment1,3342%
70307Amylase1,5636%
74895Kreatine-fosfokinase1,8734%
70717Differentiele telling (hand)2,0934%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed2,7932%
70421Fosfaat2,6330%
70119Chloride2,5130%
70468Melkzuur2,1727%
70707Protrombinetijd3,0726%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd1,7419%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling3,8718%
70469Magnesium2,6118%
72573Thyrotrofine (TSH)1,1416%
72649Ferritine1,316%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).3,6515%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.2,1615%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine1,0813%
70424Alkali reserve3,6513%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)1,4913%
72582Foliumzuur1,0712%
70437IJzer1,1212%
72570Thyroxine (vrij T4)1,1310%
70449Transferrine1,110%
70716Reticulocyten tellen1,9710%
74899Troponine, cardiale isovorm1,6710%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym1,778%
70714Eosinofielen tellen2,218%
70820BNP/NT-proBNP1,388%
70108Diaceetzuur1,457%
74151Lipase1,367%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)3,436%
70425Cholesterol, totaal1,156%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel2,016%
77291Haptoglobine1,236%
70130Urinezuur1,426%
70737Tromboplastinetijd, partieel2,265%
70496Osmolariteit1,655%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch3,655%
72621Prostaatspecifiek antigeen (PSA)1,254%
70460Triglyceriden1,234%
70215Melkzuur, kwantitatief1,484%
74335Electroforetisch diagram in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.1,284%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)4,964%
70487Fibrinogeen1,324%
70693Anti-nucleaire factor (ANF)1,174%
74065HbAlc1,13%
74251Cholesterol, HDL1,33%
70440Vitamine D (dihydroxycholecalciferol)1,263%
70445IJzerbindingscapaciteit1,43%
72646Parathormoon (PTH)1,073%
70476Immunoglobuline, elk2,883%
74336Immuno-electroforese met antiserum, inclusief eventuele determinatie2,212%
77434Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten, kwantitatief1,142%
71511Vitamine B1, Thiamine1,042%
72622Neuronspecifiek enolase (NSE)1,082%
70310Morfologisch onderzoek van sputum, algemeen1,292%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)3,2369%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch1,6957%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk1,6752%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch2,8451%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch17,7140%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch223%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch4,1119%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.1,6715%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch213%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay4,4410%
71126Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay2,88%
70027Doelgerichte consultatie van ondersteunend specialist door poortspecialist bij al geopende DBC ivm direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling, telefonisch of face-to-face, zonder aanwezigheid patiŽnt.1,678%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig2,057%
71105HBs antigeen1,135%
70003DNA-amplificatie, kwalitatief, geautomatiseerd2,154%
75054Determinatie micro-organismen, mycologisch1,874%
70005RNA-amplificatie, kwalitatief1,593%
71120Antistoffen tegen elk micro-organisme m.b.v. CBR of HAR per bepaling6,293%
70517Beta lactamase test1,593%
70901Microscopisch onderzoek op parasieten (uitstrijkje, dikke druppel, eosine, jodium, elk).3,473%
71141Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, virologisch.2,553%
71124Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. IF1,652%
75051Kweekproef < 2 media, mycologisch1,982%
71144Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay (m.u.v. HBs ag), infectieserologisch.1,342%
70001Hybridisatie, geautomatiseerd5,652%
71125Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. IF2,22%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.1,415%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72893Antimicrobiele middelen, m.b.v. immunoassay2,549%
79992Huisbezoektarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken.1,874%
72826Koolmonoxide, kwantitatief met identificatie in bloed1,863%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.6,9617%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd2,928%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,0877%
190016Spoedeisende hulp contact buiten de SEH afdeling, elders in het ziekenhuis.1,062%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,0773%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,275%
290164Extramurale dieetadvisering (per kwartier).5,223%
;