(bv: 099699036, 029099028, 972802116, 099899066, 020112043, 990316022, 119899004, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (219699012) met declaratienummer (15B359)

Follow-up na een hartinfarct (Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen)


Prijs van: Follow-up na een hartinfarct (Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen)Kenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 44 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 1 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 1 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 0,00
(Bron: Gemiddelde prijs 25 ziekenhuizen)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.133%
190013Herhaal-polikliniekbezoek.133%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.3967%
190205Verpleegdag klasse 3B.5433%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.3,567%
39839Spirografische longfunctiebepaling.133%
39843Bewakingstelemetrie.233%
39844Fietsergometrie met opklimmende belasting onder persoonlijke en continue observatie door de specialist met ECG-apparatuur en oscilloscoop tijdens een afzonderlijke afspraak, eenvoudig.133%
33694Doppler met eventuele polsvolumerecording (PVR).133%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39755Analyse van een 24-uurs electrocardiografie registratie.133%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.2,567%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.133%
39493Oesophagus echocardiografie TEE.133%
87070Echografie van de buikorganen.133%
39494Echografie van het hart.233%
120245SPECT van hartkamers ECG-getriggerd, rust met EF- berekening (244).133%
120246SPECT van hartkamers ECG-getriggerd met EF-berekening, inspanning en stress-test (244).133%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.133%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70419Kreatinine14,67100%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling6100%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).6,33100%
70442Natrium15,33100%
70116Ureum14,33100%
74895Kreatine-fosfokinase3100%
70489ASAT, SGOT, transaminase2,67100%
70443Kalium15100%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.63100%
74891ALAT, SGPT, Transaminase2,33100%
70689C-reactive proteinen (CRP)10100%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)2100%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk167%
74896Alkalische fosfatase1,567%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.167%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.5467%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym367%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed167%
70425Cholesterol, totaal167%
74899Troponine, cardiale isovorm2,567%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase167%
70715Trombocyten tellen867%
70469Magnesium133%
70820BNP/NT-proBNP233%
70421Fosfaat133%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd133%
74251Cholesterol, HDL133%
70703Bezinkingssnelheid233%
70119Chloride133%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed133%
70424Alkali reserve133%
74802Albumine133%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling1433%
70460Triglyceriden133%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).133%
70707Protrombinetijd1233%
70468Melkzuur133%
70407Methemoglobine, sulfhemoglobine, elk133%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.233%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.433%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)133%
71105HBs antigeen133%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch133%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay133%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch533%
70005RNA-amplificatie, kwalitatief133%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch133%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch133%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72826Koolmonoxide, kwantitatief met identificatie in bloed133%
79992Huisbezoektarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken.433%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.133%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname167%
;