(bv: 219899026, 990062009, 199299039, 990022078, 100501039, 110901015, 990027165, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (219699020) met declaratienummer (15B366)

Follow-up na een hartoperatie en/of dotterbehandeling (Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen)


Prijs van: Follow-up na een hartoperatie en/of dotterbehandeling (Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen)Kenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 38 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 1 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 35 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 0,00
(Bron: Gemiddelde prijs 25 ziekenhuizen)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.2,6514%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,7512%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,179%
190009Klinisch intercollegiaal consult.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.38,4498%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.5,2467%
39843Bewakingstelemetrie.3,0818%
33694Doppler met eventuele polsvolumerecording (PVR).1,415%
39737Onderzoek arteriŽle obstructies extremiteiten dmv bloeddrukmeting armen en/of benen of penis met CW doppler of plethysmografie incl PVR curven of doppler stroomsnelheid curven incl een belastingproef.1,56%
33219Catheterisatie van het rechter hart, inclusief eventuele drukmeting, O2-bepaling, angiografie (veneuze hartcatheterisatie), aansluiting van een uitwendige pacemaker.14%
33229Catheterisatie linker en evt. rechter hart, inclusief evt. angiografie (coronair en/of hart en/of arteria pulmonalis), drukmeting, O2-bepaling (arterieel en/of hart), aortografie, aansl.uitw.pm.1,354%
39932Spirografisch onderzoek naar de invloed van bronchusverwijdende geneesmiddelen per injectie of per inhalatie.23%
39778Uitbreiding Trans Cranieel Doppler-onderzoek (TCD)/duplex met 1 aanvullende test.2,013%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39680Perifeer infuus inbrengen.1,27%
33698Inbrengen centrale veneuze catheter of een navelcatheter bij pasgeborenen voor voeding of drukmeting.16%
33290Behandeling met de cardioverter.1,334%
33285Poliklinische controle op de werking van de pacemaker, inclusief het eventueel gebruik van de cardioverter.2,933%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.3,2489%
39494Echografie van het hart.1,667%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.1,2221%
87070Echografie van de buikorganen.1,0818%
39493Oesophagus echocardiografie TEE.1,9218%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.115%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.1,179%
82002Radiologisch onderzoek aangezichtsschedel of deel ervan - neusbijholten inclusief sphenoid respectievelijk adenoid.1,417%
89202Radiologisch onderzoek bekken, respectievelijk heupgewricht.1,334%
82505Volledige gebitsstatus of panoramixopname.1,014%
81342CT onderzoek van de hersenen en/of schedel met of zonder intraveneus contrastmiddel.13%
120501PET WB (whole body), oncologie.13%
83302Radiologisch onderzoek lumbosacrale wervelkolom inclusief overzichtsopname sacroiliacale gewrichten.13%
85000Radiologisch onderzoek thorax, doorlichting zonder opname.1,023%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70419Kreatinine14,1197%
70442Natrium14,2897%
70443Kalium14,2397%
70116Ureum13,3995%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).11,9595%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling9,6895%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.39,9790%
70689C-reactive proteinen (CRP)12,2290%
70715Trombocyten tellen7,5989%
70489ASAT, SGOT, transaminase4,5681%
74891ALAT, SGPT, Transaminase4,6879%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)4,5878%
74896Alkalische fosfatase4,3270%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.19,4570%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase4,1169%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk4,4663%
70718Differentiele telling (machinaal)3,9449%
70703Bezinkingssnelheid4,1849%
74895Kreatine-fosfokinase2,7949%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling14,449%
74802Albumine2,7543%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.2,8242%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).3,3337%
74801Eiwit2,634%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.2,4334%
70707Protrombinetijd11,8934%
70820BNP/NT-proBNP1,7631%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.1,9131%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed7,1727%
70425Cholesterol, totaal2,4424%
70303Sediment2,3824%
70460Triglyceriden2,3124%
74251Cholesterol, HDL2,7322%
70421Fosfaat2,1322%
72649Ferritine1,0721%
70437IJzer1,0721%
70119Chloride2,7518%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd5,518%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed4,8318%
72573Thyrotrofine (TSH)1,6316%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine1,1816%
74899Troponine, cardiale isovorm3,8216%
70716Reticulocyten tellen1,1816%
72570Thyroxine (vrij T4)1,6915%
70469Magnesium2,115%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym413%
70449Transferrine1,1113%
70307Amylase2,3413%
70468Melkzuur2,8812%
72582Foliumzuur1,2512%
70108Diaceetzuur3,1410%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)2,8610%
77291Haptoglobine1,2910%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)11,199%
70717Differentiele telling (hand)1,47%
70445IJzerbindingscapaciteit17%
70130Urinezuur1,27%
70424Alkali reserve17%
72621Prostaatspecifiek antigeen (PSA)1,56%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)3,56%
70496Osmolariteit26%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch3,256%
79011Bloedgroep erytrocytenserologie, bijzonder (CLB-C)3,334%
70487Fibrinogeen14%
74335Electroforetisch diagram in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.1,674%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel2,334%
70714Eosinofielen tellen5,674%
74336Immuno-electroforese met antiserum, inclusief eventuele determinatie2,334%
70737Tromboplastinetijd, partieel24%
72630Carcino-embryonaal antigeen (CEA)1,334%
77434Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten, kwantitatief14%
72646Parathormoon (PTH)13%
70208Amylase1,53%
71511Vitamine B1, Thiamine13%
71512Vitamine B6, Pyridoxine13%
74064Geglyceerde hemoglobine23%
70726Hemoglobine (foetaal) kwalitatief13%
74962Colloid osmolaliteit (colloid osmotische druk)13%
70310Morfologisch onderzoek van sputum, algemeen23%
70201Bloed (occult), kwalitatief23%
74151Lipase53%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch3,8548%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk2,8746%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch4,4236%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)5,3633%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch37,4531%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch1,9427%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch1,5624%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.213%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch7,2213%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig1,8812%
70517Beta lactamase test1,2910%
70027Doelgerichte consultatie van ondersteunend specialist door poortspecialist bij al geopende DBC ivm direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling, telefonisch of face-to-face, zonder aanwezigheid patiŽnt.1,56%
70001Hybridisatie, geautomatiseerd134%
70006DNA/RNA-amplificatie, kwantitatief13%
71142Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, mycologisch.13%
71120Antistoffen tegen elk micro-organisme m.b.v. CBR of HAR per bepaling5,53%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay3,023%
70003DNA-amplificatie, kwalitatief, geautomatiseerd1,013%
71126Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay1,513%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.14%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72893Antimicrobiele middelen, m.b.v. immunoassay9,3313%
79993CLB-referentietarief.1,674%
72887Cardiaca, identificatie en/of kwantificatie, m.b.v. immunoassay13%
72896Lithium3,53%
72826Koolmonoxide, kwantitatief met identificatie in bloed2,53%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.17,7936%
193012Enkelvoudige ergotherapie9,179%
193021Logopedie.7,756%
194163Behandelingscontact - medisch psycholoog.13%
193022Eenmalig logopedisch onderzoek op medische indicatie1,53%
194162Intake face-to-face contact - medisch psycholoog13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd4,6319%
190489Overige kort-houdbare bloedproducten3,59%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190016Spoedeisende hulp contact buiten de SEH afdeling, elders in het ziekenhuis.1,986%
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,256%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,178%
;