(bv: 069599015, 991316009, 131999179, 020109106, 192001074, 182199020, 029099058, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (219699024) met declaratienummer (15B369)

Follow-up in verband met een hartafwijking of -ingreep (Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen)


Prijs van: Follow-up in verband met een hartafwijking of -ingreep (Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen)Kenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 52 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 3 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 1 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 0,00
(Bron: Gemiddelde prijs 25 ziekenhuizen)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.2100%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.150%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.51,5100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.5100%
39843Bewakingstelemetrie.150%
33229Catheterisatie linker en evt. rechter hart, inclusief evt. angiografie (coronair en/of hart en/of arteria pulmonalis), drukmeting, O2-bepaling (arterieel en/of hart), aortografie, aansl.uitw.pm.150%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
33285Poliklinische controle op de werking van de pacemaker, inclusief het eventueel gebruik van de cardioverter.2100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.8100%
39494Echografie van het hart.3100%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.150%
39493Oesophagus echocardiografie TEE.150%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.150%
87070Echografie van de buikorganen.150%
84202Radiologisch onderzoek scapula en/of clavicula en/of schoudergewricht en/of bovenarm.150%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70489ASAT, SGOT, transaminase5100%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling14100%
72573Thyrotrofine (TSH)1100%
70425Cholesterol, totaal1100%
74891ALAT, SGPT, Transaminase5,5100%
70689C-reactive proteinen (CRP)19,5100%
70116Ureum26100%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk4,5100%
70715Trombocyten tellen11100%
70442Natrium26100%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)6100%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).21,5100%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.55100%
70718Differentiele telling (machinaal)2100%
70443Kalium26,5100%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase5,5100%
70703Bezinkingssnelheid3100%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.14,5100%
74801Eiwit1100%
74896Alkalische fosfatase5,5100%
72570Thyroxine (vrij T4)1100%
70419Kreatinine26100%
74802Albumine2100%
70820BNP/NT-proBNP250%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.250%
70707Protrombinetijd2650%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed650%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd150%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed350%
70303Sediment250%
74251Cholesterol, HDL150%
74895Kreatine-fosfokinase650%
70761Heparine bepaling (anti Xa activiteit).1250%
70460Triglyceriden150%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling1950%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch2100%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch71100%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch6100%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk1,5100%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch450%
75052Kweekproef 2 - 3 media, mycologisch250%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch550%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch150%
70517Beta lactamase test350%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)450%
70007DNA/RNA-analyse (bv. sequentie-bepaling of sub-typering).150%
70524Microscopisch onderzoek (gekleurd of ongekleurd), elk, mycologisch150%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.150%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.12,5100%
193012Enkelvoudige ergotherapie3100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190016Spoedeisende hulp contact buiten de SEH afdeling, elders in het ziekenhuis.150%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname150%
;