(bv: 998418024, 990027171, 029099074, 199299106, 991216014, 979001191, 131999172, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (219699028) met declaratienummer (15B372)

Follow-up na het implanteren van een ICD (defibrillator) (Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen)


Prijs van: Follow-up na het implanteren van een ICD (defibrillator) (Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen)Kenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 44 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 3 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 5 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 0,00
(Bron: Gemiddelde prijs 25 ziekenhuizen)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,2544%
190013Herhaal-polikliniekbezoek.4,544%
190011Eerste polikliniekbezoek.3,522%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.1,6733%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190205Verpleegdag klasse 3B.48,256%
190204Verpleegdag.38,544%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.9,67100%
39843Bewakingstelemetrie.1,522%
39839Spirografische longfunctiebepaling.222%
32280Diagnostische indirecte laryngoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s).111%
39844Fietsergometrie met opklimmende belasting onder persoonlijke en continue observatie door de specialist met ECG-apparatuur en oscilloscoop tijdens een afzonderlijke afspraak, eenvoudig.111%
33229Catheterisatie linker en evt. rechter hart, inclusief evt. angiografie (coronair en/of hart en/of arteria pulmonalis), drukmeting, O2-bepaling (arterieel en/of hart), aortografie, aansl.uitw.pm.111%
39845Fietsergometrie met opklimmende belasting onder persoonlijke en continue observatie door de specialist met ECG-apparatuur en oscilloscoop tijdens een afzonderlijke afspraak, uitgebreid.111%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
33285Poliklinische controle op de werking van de pacemaker, inclusief het eventueel gebruik van de cardioverter.3,4378%
33698Inbrengen centrale veneuze catheter of een navelcatheter bij pasgeborenen voor voeding of drukmeting.222%
33603Venasectie.111%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.3,8889%
39494Echografie van het hart.144%
83102Radiologisch onderzoek cervicale wervelkolom of deel ervan.122%
83202Radiologisch onderzoek thoracale wervelkolom of deel ervan.122%
87070Echografie van de buikorganen.122%
80080Volledig botdensitometrisch onderzoek met DEXA-apparatuur, ongeacht het aantal onderzochte anatomische gebieden en ongeacht het aantal zittingen.122%
83302Radiologisch onderzoek lumbosacrale wervelkolom inclusief overzichtsopname sacroiliacale gewrichten.122%
120043Ejectiefractie L.V. met wandbewegingsanalyse.122%
82002Radiologisch onderzoek aangezichtsschedel of deel ervan - neusbijholten inclusief sphenoid respectievelijk adenoid.122%
120500PET partieel (neurologisch, cardiologisch).111%
120060Longperfusieonderzoek.111%
82505Volledige gebitsstatus of panoramixopname.111%
86902Mammografie, al of niet met contrast in melkgangen.111%
120061Longventilatieonderzoek met edelgassen of aerosolen.111%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.111%
120245SPECT van hartkamers ECG-getriggerd, rust met EF- berekening (244).111%
120246SPECT van hartkamers ECG-getriggerd met EF-berekening, inspanning en stress-test (244).111%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70489ASAT, SGOT, transaminase3,11100%
70442Natrium21100%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).22,22100%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling10,89100%
70715Trombocyten tellen7,11100%
70443Kalium21,89100%
74891ALAT, SGPT, Transaminase3,11100%
70419Kreatinine21,11100%
70116Ureum20,67100%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)3,11100%
74895Kreatine-fosfokinase2,3889%
74896Alkalische fosfatase2,5778%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.3,2978%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.6,1478%
70469Magnesium2,7178%
74801Eiwit1,4378%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase2,4378%
70718Differentiele telling (machinaal)778%
70820BNP/NT-proBNP2,3367%
72649Ferritine5,567%
70703Bezinkingssnelheid667%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.2,3367%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk367%
70689C-reactive proteinen (CRP)13,856%
70460Triglyceriden1,456%
74802Albumine2,256%
74251Cholesterol, HDL3,656%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym1,856%
70108Diaceetzuur256%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed6,256%
72573Thyrotrofine (TSH)256%
70707Protrombinetijd20,544%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.42,7544%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed5,544%
70307Amylase1,2544%
70656Complement component (kwantitatieve bepaling)18,7544%
70421Fosfaat1,2544%
70130Urinezuur133%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)1,6733%
72570Thyroxine (vrij T4)3,6733%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)533%
70738Trombinetijd8,6733%
70717Differentiele telling (hand)933%
70119Chloride133%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.222%
70737Tromboplastinetijd, partieel1222%
70215Melkzuur, kwantitatief2,522%
70716Reticulocyten tellen122%
74065HbAlc1,522%
72571Trijoodthyronine (vrij T3)3,522%
74899Troponine, cardiale isovorm322%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch222%
70449Transferrine122%
70487Fibrinogeen122%
72621Prostaatspecifiek antigeen (PSA)122%
70437IJzer122%
74151Lipase111%
72575Thyroxine (T4)111%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)211%
70424Alkali reserve111%
72646Parathormoon (PTH)111%
72562Rh-LH belastingtest (= LH op 0-30-60 min).311%
70732Bloedstollingsfactor V111%
70468Melkzuur111%
72576Trijoodthyronine (T3)111%
70425Cholesterol, totaal111%
74803Myoglobine111%
70201Bloed (occult), kwalitatief211%
74335Electroforetisch diagram in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.111%
72592Atrial natriuretic peptide (ANP).211%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd211%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).111%
70445IJzerbindingscapaciteit111%
70704Bloedingstijd711%
70476Immunoglobuline, elk311%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel111%
77434Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten, kwantitatief111%
70428Angiotensine converting enzym111%
74962Colloid osmolaliteit (colloid osmotische druk)111%
70743Trombocyten aggregatie, per aggregerende substantie611%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling3711%
79018Immunocytologie onderzoeken, bijzonder (CLB-C)111%
70310Morfologisch onderzoek van sputum, algemeen211%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk3,2544%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch3,7544%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch533%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)2,6733%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch522%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch10,522%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch822%
71105HBs antigeen111%
70028Consult bij patiŽnt op verzoek van een ondersteunend specialist door een poortspecialist bij een al geopende DBC in verband met direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling.111%
70626Treponema pallidum haemagglutinatietest (TPHA)111%
75054Determinatie micro-organismen, mycologisch111%
71111Virusdetectie in kweek met specifieke antisera611%
70913Wormeieren (concentratie)311%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig111%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay1011%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch611%
70914Protozoaire cysten (concentratie)611%
70006DNA/RNA-amplificatie, kwantitatief311%
71126Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay611%
71013Virologisch onderzoek door middel van celkweek > 3 media211%
70027Doelgerichte consultatie van ondersteunend specialist door poortspecialist bij al geopende DBC ivm direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling, telefonisch of face-to-face, zonder aanwezigheid patiŽnt.411%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.311%
70517Beta lactamase test311%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.1,522%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72893Antimicrobiele middelen, m.b.v. immunoassay411%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.1056%
193006Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek op medische indicatie.111%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.256%
190016Spoedeisende hulp contact buiten de SEH afdeling, elders in het ziekenhuis.222%
38940Eenmalig traumatologisch consult zonder verwijzing en specialistische nabehandeling.111%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,1767%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.2,522%
39692Preassessment opname.111%
;