(bv: 100501032, 039999017, 019999046, 119499058, 979001172, 210301011, 070401016, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (29099009) met declaratienummer (15C055)

6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Kanker van ademhalingsstelsel/(andere) organen in borstkas


Prijs van: 6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Kanker van ademhalingsstelsel/(andere) organen in borstkasKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 12 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 3 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 4279 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 7 525,00
(Bron: DBC Onderhoud, opendisdata.nl)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.3,1266%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,3840%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,3135%
190009Klinisch intercollegiaal consult.1,692%
190017Medebehandeling (voor IC medebehandeling zie 039672).1,12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.1,419%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.12,2587%
190205Verpleegdag klasse 3B.11,9312%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,5440%
32480Diagnostische bronchoscopie, inclusief een of meerdere proefexcisies, curettage en/of afzuigen van materiaal voor cytologisch en/of pathologisch onderzoek.1,2140%
39839Spirografische longfunctiebepaling.1,5520%
39832Bepaling van de alveolaire ventilatie en analyse van de ongelijkmatigheid van de ventilatie. Katapherometrie en capnografie vallen onder deze code.1,2215%
39932Spirografisch onderzoek naar de invloed van bronchusverwijdende geneesmiddelen per injectie of per inhalatie.1,2514%
39837Residubepaling longen.1,2313%
80077Diagnostische puncties van niet palpabele afwijkingen of organen, onder echografische controle.1,139%
32684Diagnostische pleurapunctie.1,287%
39836Overzichtsbepaling van de mechanische ventilatieverhouding door middel van direct geregistreerde drukvolumediagrammen of luchtweerstandbepaling.1,187%
39830Het inbrengen van een verblijfnaald ter verkrijging van arterieel bloed voor onderzoek naar pO2, pH en pCO2 voor en tijdens inademen van zuurstof.1,287%
80047Diagnostische puncties van niet palpabele afwijkingen of organen, onder CT-controle.1,117%
39833Bepaling van de weerstand van de luchtwegen en longparenchym afzonderlijk + bepaling van de volledige elasticiteitskarakteristiek van de longen.1,516%
39845Fietsergometrie met opklimmende belasting onder persoonlijke en continue observatie door de specialist met ECG-apparatuur en oscilloscoop tijdens een afzonderlijke afspraak, uitgebreid.1,15%
39831Het inbrengen van een verblijfnaald ter verkrijging van arterieel bloed voor onderzoek naar pO2 en pCO2 in rust en tijdens inspanning, zonodig ook na inademen van zuurstof.1,313%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
32600Behandeling met zuigdrainages.1,387%
39680Perifeer infuus inbrengen.1,237%
32688Therapeutische pleurapunctie.1,473%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.3,4582%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.1,358%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.1,1632%
120501PET WB (whole body), oncologie.1,0825%
87070Echografie van de buikorganen.1,1811%
81342CT onderzoek van de hersenen en/of schedel met of zonder intraveneus contrastmiddel.1,079%
81290MRI hersenen1,078%
120030Statisch skeletonderzoek.1,127%
120060Longperfusieonderzoek.1,145%
85000Radiologisch onderzoek thorax, doorlichting zonder opname.1,795%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.1,274%
85070Echografie van het hart en/of de thorax.1,374%
89202Radiologisch onderzoek bekken, respectievelijk heupgewricht.1,193%
82970Echografie van de schildklier en/of hals.1,083%
83290MRI thoracale wervelkolom.1,063%
83302Radiologisch onderzoek lumbosacrale wervelkolom inclusief overzichtsopname sacroiliacale gewrichten.1,083%
83390MRI lumbosacrale wervelkolom.1,073%
83042CT onderzoek van de wervelkolom.1,132%
86042CT onderzoek van de luchtwegen, met of zonder intraveneus contrastmiddel.1,222%
83190MRI cervicale wervelkolom en/of hals inclusief craniovertebrale overgang.1,12%
120061Longventilatieonderzoek met edelgassen of aerosolen.1,052%
83202Radiologisch onderzoek thoracale wervelkolom of deel ervan.1,052%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).4,8590%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling3,9389%
70442Natrium4,389%
70443Kalium4,2589%
70419Kreatinine4,1289%
70715Trombocyten tellen3,5886%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.10,4786%
70116Ureum3,6483%
70689C-reactive proteinen (CRP)3,4482%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)2,576%
74891ALAT, SGPT, Transaminase2,4276%
74896Alkalische fosfatase2,3575%
70489ASAT, SGOT, transaminase2,3974%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.5,6173%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase2,3273%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.2,2863%
74802Albumine2,1460%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk2,4960%
70718Differentiele telling (machinaal)2,1449%
70703Bezinkingssnelheid1,7547%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed2,8546%
74801Eiwit1,737%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed2,334%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.2,0124%
70421Fosfaat2,0324%
74895Kreatine-fosfokinase1,5423%
70119Chloride2,0521%
70707Protrombinetijd2,5120%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.2,2320%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).3,3820%
70717Differentiele telling (hand)1,7918%
70307Amylase1,3515%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd1,6514%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling3,1314%
70469Magnesium2,2113%
70303Sediment1,2711%
70820BNP/NT-proBNP1,3811%
70714Eosinofielen tellen1,638%
72573Thyrotrofine (TSH)1,27%
72630Carcino-embryonaal antigeen (CEA)1,237%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)3,167%
70425Cholesterol, totaal1,246%
74899Troponine, cardiale isovorm1,536%
70424Alkali reserve2,216%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym1,416%
70468Melkzuur1,985%
72649Ferritine1,35%
70130Urinezuur1,75%
72570Thyroxine (vrij T4)1,234%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)1,314%
77434Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten, kwantitatief1,144%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel1,734%
70310Morfologisch onderzoek van sputum, algemeen1,434%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine1,14%
70716Reticulocyten tellen1,624%
70437IJzer1,163%
70496Osmolariteit1,823%
70460Triglyceriden1,413%
70108Diaceetzuur1,323%
72582Foliumzuur1,083%
70737Tromboplastinetijd, partieel1,963%
70487Fibrinogeen1,53%
72621Prostaatspecifiek antigeen (PSA)1,073%
70449Transferrine1,133%
70407Methemoglobine, sulfhemoglobine, elk1,773%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)2,833%
70476Immunoglobuline, elk2,092%
74251Cholesterol, HDL1,512%
72623Carcinoom Antigeen (CA), elk1,792%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch2,632%
74335Electroforetisch diagram in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.1,682%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk1,844%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch1,8231%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch1,8626%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch2,0420%
70588Microscopisch onderzoek op tuberculose (Ziehl-Neelsen of gelijkwaardige methode)1,4717%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)2,617%
70503Kweekproef op tuberculose1,4915%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch12,912%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch2,779%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch1,696%
70003DNA-amplificatie, kwalitatief, geautomatiseerd1,866%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig1,56%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.1,625%
75052Kweekproef 2 - 3 media, mycologisch1,425%
70517Beta lactamase test1,334%
75054Determinatie micro-organismen, mycologisch1,494%
75051Kweekproef < 2 media, mycologisch1,543%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay2,962%
71126Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay2,322%
70005RNA-amplificatie, kwalitatief1,462%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.2,3951%
50503Immuno-pathologisch onderzoek.1,2425%
50512Complexe moleculaire diagnostiek - bepalingen op geÔsoleerd DNA, RNA of eiwit anders dan frequent aangevraagde bepalingen op micro-organismen.1,273%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72826Koolmonoxide, kwantitatief met identificatie in bloed1,594%
79992Huisbezoektarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken.1,883%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.7,1620%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd2,736%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,2744%
190016Spoedeisende hulp contact buiten de SEH afdeling, elders in het ziekenhuis.1,34%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,3868%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,9719%
290164Extramurale dieetadvisering (per kwartier).5,284%
190034Afwezigheidsdag2,193%
39692Preassessment opname.1,153%
;