(bv: 020110033, 069599054, 991316010, 069499021, 990416017, 149399003, 020108188, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (972802094) met declaratienummer (14D582)

Operatie (Meer dan 28 verpleegligdagen) bij Een aandoening van het zenuwstelsel


Prijs van: Operatie (Meer dan 28 verpleegligdagen) bij Een aandoening van het zenuwstelselKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 42 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 3 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 6 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling

Deze opname viel onder het zogeheten A-segment.
Tarief ziekenhuis: EUR 24 757,06 Honorarium Specialisten: EUR 2 746,04 (declaratiecode: 14D582)Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,08100%
190013Herhaal-polikliniekbezoek.1,56100%
190011Eerste polikliniekbezoek.122%
190009Klinisch intercollegiaal consult.17%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.40,9453%
190205Verpleegdag klasse 3B.42,847%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.171%
33694Doppler met eventuele polsvolumerecording (PVR).168%
39096Arteriepunctie door middel van een verblijfnaald voor registratie van de arteriŽle bloeddruk.128%
34684Diagnostische duodenoscopie met behulp van fiberscoop, inclusief eventulele proefexcisie(s).1,238%
50506Verrichtingen van een punctie ten behoeve van cytologisch onderzoek.16%
80047Diagnostische puncties van niet palpabele afwijkingen of organen, onder CT-controle.16%
80077Diagnostische puncties van niet palpabele afwijkingen of organen, onder echografische controle.16%
39764Somato sensible evoked potentials (SSEP/SER) niet in kader van een bronlokalisatie analyse.16%
39305Lumbaalpunctie.1,24%
39771Standaard Trans Cranieel Doppler-onderzoek (TCD).7,134%
30147Navigatiegeleide of stereotactische biopsie aandoening hersenen.12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
30330Verwijderen aandoening extramedullair (oa spinale tumor, vaatafwijking, hematoom).1,1352%
30114Operatieve behandeling intraparenchymale aandoening supratentorieel oppervlakkig (oa tumor, cavernoom) zonder betrokkenheid ventrikel, basale kernen, thalamus.1,0930%
33424Operatieve behandeling intracranieel aneurysma voorste deel cirkel van Willis, frontotemporale benadering.1,0518%
30224Externe liquordrainage cranieel.1,5312%
30194Plastiek van schedeldefect met autoloog of homoloog bottransplantaat, met duratransplantaat.1,7311%
30253Liquordrainage dmv interne liquordrain cranieel.1,7610%
30252Revisie of verwijderen liquorshunt of ventrikelreservoir tbv liquordrainage, zonder implantatie nieuw materiaal.3,057%
30254Liquordrainage dmv interne liquordrain spinaal.1,137%
30322Laminectomie, 1 niveau (voor laminectomie wegens tumor zie 030324 en 030325).26%
30309Operatieve behandeling wegens tethered cord, open procedure (zie 030307 voor endovasculair).16%
30225Externe liquordrainage spinaal.1,36%
30153Excisie aandoening schedeldak.14%
30246Ventriculostomie.13%
30195Plastiek van schedeldefect met alloplastiek, zonder duratransplantaat.13%
30150Behandeling van oppervlakkige osteomyelitis van het schedeldak.13%
30247Inbrengen ventrikelreservoir cranieel (oa Ommaya).13%
33497Evacuatie intracerebraal hematoom, supratentorieel, niet traumatisch (zie 033498 voor infratentorieel).12%
30249Inbrengen drukmeter onder de schedel.12%
34533Endoscopische gastro-enterostomie (zie 034531 voor open procedure).12%
30125Boorgat schedel (oa voor drainage epidurale en/of subdurale ruimte).12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39945Intra-operatieve monitoring met registratie van 2 modaliteiten(SEP, MEP, EMG, EEG, of H-reflex).168%
38421Plaatsbepaling aandoening met behulp van neuronavigatie.1,0737%
39947Intra-operatieve monitoring met fluorescentie technieken (5-ALA of isocyanide groen).133%
39948Intra-operatieve monitoring dmv neuropsychologisch onderzoek en/of taaltesten.111%
32075Behandeling van een neusbloeding door middel van een Bellocq-tamponade.1,210%
33698Inbrengen centrale veneuze catheter of een navelcatheter bij pasgeborenen voor voeding of drukmeting.16%
39680Perifeer infuus inbrengen.15%
87258Inbrengen maag- of duodenumsonde.1,693%
39445Injecties, met uitzondering van injecties ten behoeve van locale anesthesie.182%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
81093MRI hersenen - standaard.1,3782%
81092MRI hersenen - met contrast.1,3782%
81290MRI hersenen178%
81342CT onderzoek van de hersenen en/of schedel met of zonder intraveneus contrastmiddel.3,4555%
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.4,0352%
83290MRI thoracale wervelkolom.152%
83190MRI cervicale wervelkolom en/of hals inclusief craniovertebrale overgang.149%
87070Echografie van de buikorganen.136%
83390MRI lumbosacrale wervelkolom.133%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.122%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.121%
80001Alleen doorlichten tijdens repositie fracturen of localisatie corpus alienum (waaronder rŲntgencontrole bij inbrengen pen in enkel, elleboog e.d., doorlichting op OK, bewusteloze ongevalspatiŽnten).119%
83202Radiologisch onderzoek thoracale wervelkolom of deel ervan.1,3319%
81002Radiologisch onderzoek hersenschedel of deel ervan inclusief neusbeen.1,2316%
84070Echografie van de bovenste extremiteiten.115%
82002Radiologisch onderzoek aangezichtsschedel of deel ervan - neusbijholten inclusief sphenoid respectievelijk adenoid.1,211%
83302Radiologisch onderzoek lumbosacrale wervelkolom inclusief overzichtsopname sacroiliacale gewrichten.18%
83102Radiologisch onderzoek cervicale wervelkolom of deel ervan.18%
89070Echografie onderste extremiteit.26%
82505Volledige gebitsstatus of panoramixopname.16%
120501PET WB (whole body), oncologie.16%
84090MRI schouder(s)/bovenste extremiteit(en).26%
82970Echografie van de schildklier en/of hals.26%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.16%
80023Al dan niet selectief onderzoek via percutane arteriŽle catheterisatie.14%
81720Radiologisch onderzoek arteria vertebralis.13%
81620Radiologisch onderzoek arteria carotis communis en/of externa en/of interna.23%
39494Echografie van het hart.13%
84202Radiologisch onderzoek scapula en/of clavicula en/of schoudergewricht en/of bovenarm.12%
84402Radiologisch onderzoek elleboog en/of onderarm.12%
83042CT onderzoek van de wervelkolom.12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70481Cellen tellen in liquor3,12100%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed10,96100%
74896Alkalische fosfatase2,6100%
70116Ureum10,66100%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.3,03100%
70443Kalium19,75100%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.24,32100%
74802Albumine1,83100%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.21,77100%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase2,43100%
70119Chloride2,93100%
70717Differentiele telling (hand)1,09100%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).1,13100%
74891ALAT, SGPT, Transaminase2,98100%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.9,33100%
70718Differentiele telling (machinaal)1,14100%
70689C-reactive proteinen (CRP)9,15100%
70419Kreatinine12,43100%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)2,72100%
70707Protrombinetijd2,43100%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk2,61100%
70489ASAT, SGOT, transaminase2,98100%
70303Sediment1,13100%
70737Tromboplastinetijd, partieel2,11100%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).23,03100%
70469Magnesium3,35100%
70421Fosfaat2,55100%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.1,6100%
70715Trombocyten tellen9,32100%
70442Natrium19,89100%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling11,9100%
74801Eiwit2,39100%
70703Bezinkingssnelheid2,4100%
70496Osmolariteit187%
74895Kreatine-fosfokinase171%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel152%
70468Melkzuur16,8239%
72573Thyrotrofine (TSH)137%
70130Urinezuur129%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed3,1927%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine125%
70424Alkali reserve59,8122%
70307Amylase2,7619%
72582Foliumzuur119%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)2,7717%
72570Thyroxine (vrij T4)1,4716%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)114%
70716Reticulocyten tellen113%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd113%
70483Ammoniak112%
70704Bloedingstijd10,869%
77291Haptoglobine38%
70449Transferrine1,28%
70437IJzer1,28%
76871Kruisproef in zout-albumine-milieu7,397%
79010Bloedgroep erytrocytenserologie, bijzonder (CLB-B)2,687%
72621Prostaatspecifiek antigeen (PSA)16%
74336Immuno-electroforese met antiserum, inclusief eventuele determinatie16%
77363Bloedstollingsfactor XII16%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling1,186%
70487Fibrinogeen1,326%
72649Ferritine1,355%
72571Trijoodthyronine (vrij T3)14%
72424Apolipoproteine A, B, C, E1,464%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch2,544%
74759Albumine-IgG ratio (in serum en liquor cerebrospinalis)14%
74335Electroforetisch diagram in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.1,473%
70738Trombinetijd13%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym13%
70425Cholesterol, totaal13%
79011Bloedgroep erytrocytenserologie, bijzonder (CLB-C)3,223%
74064Geglyceerde hemoglobine13%
70752Transketolase - voor en na toevoeging TPP (TPP effect), totaal.13%
70407Methemoglobine, sulfhemoglobine, elk12%
74151Lipase12%
70743Trombocyten aggregatie, per aggregerende substantie22%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch665%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch5,9764%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk7,1864%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch7,7362%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch31,0755%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch2,5748%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)3,9346%
70028Consult bij patiŽnt op verzoek van een ondersteunend specialist door een poortspecialist bij een al geopende DBC in verband met direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling.1,0829%
75052Kweekproef 2 - 3 media, mycologisch2,1925%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch3,0925%
70524Microscopisch onderzoek (gekleurd of ongekleurd), elk, mycologisch1,6719%
70517Beta lactamase test1,515%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig2,0415%
75051Kweekproef < 2 media, mycologisch1,5314%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.2,9314%
70005RNA-amplificatie, kwalitatief1,513%
70027Doelgerichte consultatie van ondersteunend specialist door poortspecialist bij al geopende DBC ivm direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling, telefonisch of face-to-face, zonder aanwezigheid patiŽnt.5,2711%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay5,3310%
71126Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay4,1710%
70588Microscopisch onderzoek op tuberculose (Ziehl-Neelsen of gelijkwaardige methode)2,68%
70626Treponema pallidum haemagglutinatietest (TPHA)28%
70628VDRL-reactie (kwantitatief)1,88%
70503Kweekproef op tuberculose36%
70007DNA/RNA-analyse (bv. sequentie-bepaling of sub-typering).36%
70003DNA-amplificatie, kwalitatief, geautomatiseerd16%
70627Fluorescerende treponemale anti-stoffenreactie (met toepassing van absorptie) FTA-ABS-reactie26%
75054Determinatie micro-organismen, mycologisch2,474%
75053Kweekproef > 3 media, mycologisch1,474%
71124Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. IF13%
71105HBs antigeen13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.1,11100%
50503Immuno-pathologisch onderzoek.186%
50514Eenvoudige moleculaire diagnostiek - bepalingen op coupes weefsel en/of cellen (oa CISH, ISH, FISH) en frequent aangevr.bepalingen op aanw.andere micro-organismen dan HPV (o.a.TBC,EBV,HSV,Bartonella).114%
50507Kwantitatief c.q. morfometrisch pathologisch-anatomisch onderzoek.12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72893Antimicrobiele middelen, m.b.v. immunoassay1013%
72887Cardiaca, identificatie en/of kwantificatie, m.b.v. immunoassay16%
72840Anti-epileptica, m.b.v immunoassay, elk44%
72841Anti-epileptica, m.b.v. chromatografie, elk2,054%
79993CLB-referentietarief.4,223%
72826Koolmonoxide, kwantitatief met identificatie in bloed12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.18,88100%
193012Enkelvoudige ergotherapie1,96100%
193021Logopedie.1,06100%
193022Eenmalig logopedisch onderzoek op medische indicatie18%
194172Consultaties - multidisciplinair overleg - medisch psycholoog26%
192971Specifieke behandeling Afasie-patiŽnten (logopedie).73%
194163Behandelingscontact - medisch psycholoog.32%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190654Kunststof duratransplantaat.190%
190646Liquorshunt - distale drain.112%
190645Liquorshunt - klepsysteem.111%
190660Allogene schedelplastiek peroperatief gemodelleerd (oa titanium mesh, pallacos).111%
190661Custom made schedelplastiek op basis van pre-operatieve beeldvorming.16%
190652Ventrikelreservoir of anti-syphon device (ASD).13%
190651Intracraniele drukmeter.12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd2100%
190489Overige kort-houdbare bloedproducten1,453%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190142IC opnametoeslag groep 3. Wordt geregistreerd op de eerste IC behandeldag.2,955%
190143IC beademingstoeslag groep 33,794%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,0642%
38940Eenmalig traumatologisch consult zonder verwijzing en specialistische nabehandeling.115%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,5262%
39692Preassessment opname.130%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.114%
190034Afwezigheidsdag1,9510%
190111Toeslag neurochirurgie39,469%
39691Preassessment dagopname.1,218%
290164Extramurale dieetadvisering (per kwartier).112%
;