(bv: 991316027, 028999036, 972802110, 099699063, 040401020, 979001199, 990316089, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (972802103) met declaratienummer (14D590)

Operatie (Meer dan 28 verpleegligdagen) bij Een aandoening van het zenuwstelsel


Prijs van: Operatie (Meer dan 28 verpleegligdagen) bij Een aandoening van het zenuwstelselKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 49 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 2 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 1 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling

Deze opname viel onder het zogeheten A-segment.
Tarief ziekenhuis: EUR 27 017,35 Honorarium Specialisten: EUR 1 778,37 (declaratiecode: 14D590)Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1100%
190013Herhaal-polikliniekbezoek.1100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.49100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
30309Operatieve behandeling wegens tethered cord, open procedure (zie 030307 voor endovasculair).1100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39945Intra-operatieve monitoring met registratie van 2 modaliteiten(SEP, MEP, EMG, EEG, of H-reflex).1100%
39090Algehele anesthesie bij specialistisch onderzoek en bij verrichtingen, waarvoor geen anesthesie staat vermeld.1100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
81093MRI hersenen - standaard.1100%
83390MRI lumbosacrale wervelkolom.1100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70443Kalium2100%
70715Trombocyten tellen1100%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.1100%
70468Melkzuur1100%
70718Differentiele telling (machinaal)2100%
70419Kreatinine1100%
70689C-reactive proteinen (CRP)6100%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed2100%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.1100%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).4100%
70116Ureum1100%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling6100%
70442Natrium2100%
70703Bezinkingssnelheid5100%
70119Chloride1100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk2100%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch4100%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch3100%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch4100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.23100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190654Kunststof duratransplantaat.1100%
;