(bv: 170901042, 099699088, 990089011, 020108096, 990716007, 990004016, 990022045, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (979001127) met declaratienummer (14D608)

Implantatie BiVentricular Assist Device (BiVAD) - hulpmiddel voor lange termijn ondersteuning hart bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten)


Prijs van: Implantatie BiVentricular Assist Device (BiVAD) - hulpmiddel voor lange termijn ondersteuning hart bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten)Kenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 44 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 2 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Prijs van de behandeling

Deze opname viel onder het zogeheten A-segment.
Tarief ziekenhuis: EUR 164 294,41 Honorarium Specialisten: EUR 3 022,46 (declaratiecode: 14D608)Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.2,09100%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.138%
190009Klinisch intercollegiaal consult.16%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190205Verpleegdag klasse 3B.43,65100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39829Intra-arteriŽle bloeddrukmeting.1,31100%
39831Het inbrengen van een verblijfnaald ter verkrijging van arterieel bloed voor onderzoek naar pO2 en pCO2 in rust en tijdens inspanning, zonodig ook na inademen van zuurstof.1,25100%
39843Bewakingstelemetrie.7100%
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.170%
32480Diagnostische bronchoscopie, inclusief een of meerdere proefexcisies, curettage en/of afzuigen van materiaal voor cytologisch en/of pathologisch onderzoek.114%
34684Diagnostische duodenoscopie met behulp van fiberscoop, inclusief eventulele proefexcisie(s).16%
34686Diagnostische endoscopie van het colon met behulp van flexibele endoscoop, eventueel inclusief biopten, poliepectomie of colonmanometrie.16%
32682Pleurabiopsie.15%
32581Open longbiopsie (zie 032582 voor endoscopische longbiopsie).13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
32671Perfusie per OK sessie, uitgevoerd of standby (inclusief materiaal, inzet apparatuur en perfusiepersoneel).1100%
33297Implantatie BiVentricular Assist Device (BiVAD) - lange termijn ondersteuning hart.1100%
32602Proefthoracotomie (zie 032606 voor proefthoracoscopie).186%
33081Open commissurotomie met plastiek of vervanging van twee kleppen.157%
33102Multipele aortocoronaire bypass-grafts (2 of 3) of enkelvoudige aortocoronaire bypass-graft met endarterectomie.121%
38942Klinische wondexcisie en wondtoilet. Onder wondexcisie en wondtoilet wordt verstaan locaalanesthesie, inspectie, reiniging, excisie en/of hechting van de wond(en).117%
33170Rethoracotomie met extracorporale circulatie tijdens dezelfde opname.112%
33696Opheffen inwendige arterioveneuze shunt.111%
38853Behandeling van grote diepe abcessen zoals mastitis of pectoraal phlegmone, hand- en voetphlegmone, panaritium (uitsluitend met incisie en drainage), perianaal abces en peritonsillair abces.111%
32995Ballonpomp per open procedure als zelfstandige ingreep.111%
38427Operatieve behandeling sternumfractuur.19%
32203Tracheotomie.19%
33040Sluiten van een atrium-septum defect, type 2.16%
33080Open commissurotomie met plastiek of vervanging van een klep.16%
33691Aanleggen uitwendige arterioveneuze shunt.16%
38943Poliklinische wondexcisie en wondtoilet na verwijzing. Onder wondexcisie en wondtoilet wordt verstaan locaalanesthesie, inspectie, reiniging, excisie en/of hechting van de wond(en).16%
33084Aortaklepvervanging + aneurysma aorta ascendens.16%
33100Aortocoronaire bypass-graft, enkelvoudig.16%
35512Proeflaparotomie.15%
33692Aanleggen inwendige arterioveneuze shunt.13%
33267Het inbrengen van een stimulatie-elektrode en het aansluiten van een subcutaan geplaatste pacemaker.13%
32997Percutaan inbrengen hartpomp (o.a. Impella).13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
33266Het inbrengen van een stimulatie-elektrode en het aansluiten van een uitwendige pacemaker.1100%
32600Behandeling met zuigdrainages.1,03100%
33698Inbrengen centrale veneuze catheter of een navelcatheter bij pasgeborenen voor voeding of drukmeting.1,34100%
38953VacuŁm therapie bij wondbehandeling, inclusief initieel aanbrengen wondbedekker, klinisch, per dag.170%
32075Behandeling van een neusbloeding door middel van een Bellocq-tamponade.136%
38952Verwisselen wondbedekker t.b.v. vacuŁm therapie.130%
39684Inbrengen thoraxdrain.110%
32992Ballonpomp per punctie als zelfstandige ingreep.16%
192001Pre-harttransplantatie16%
39090Algehele anesthesie bij specialistisch onderzoek en bij verrichtingen, waarvoor geen anesthesie staat vermeld.14%
33290Behandeling met de cardioverter.14%
33220Anesthesie bij catheterisatie van het rechterhart (code 33219).13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39493Oesophagus echocardiografie TEE.1,28100%
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.22,23100%
85070Echografie van het hart en/of de thorax.4100%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.147%
87070Echografie van de buikorganen.141%
84070Echografie van de bovenste extremiteiten.123%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.115%
81342CT onderzoek van de hersenen en/of schedel met of zonder intraveneus contrastmiddel.115%
89070Echografie onderste extremiteit.114%
80025Al dan niet selectief onderzoek via percutane veneuze catheterisatie - alleen een venapunctie is inbegrepen in het desbetreffende codenummer zoals b.v. 088012 en 084025.111%
39494Echografie van het hart.16%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.15%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70704Bloedingstijd5,91100%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.13,77100%
70717Differentiele telling (hand)5,77100%
74801Eiwit10,71100%
70407Methemoglobine, sulfhemoglobine, elk8,86100%
70116Ureum26,26100%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase19,2100%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.27,57100%
70738Trombinetijd26,6100%
74896Alkalische fosfatase18,51100%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling21,69100%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk17,91100%
70610Antistoffen, gebonden, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (directe Coombstest).2,8100%
79011Bloedgroep erytrocytenserologie, bijzonder (CLB-C)1,54100%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)1,03100%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling28,86100%
70718Differentiele telling (machinaal)1,14100%
74802Albumine11,09100%
70419Kreatinine26,54100%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel1,06100%
70119Chloride10,94100%
70487Fibrinogeen11,63100%
77434Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten, kwantitatief1,57100%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym3,63100%
70707Protrombinetijd23,2100%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).10,77100%
70468Melkzuur71,23100%
77291Haptoglobine1,37100%
70728Hemoglobine scheiding kwantitatief5,06100%
74891ALAT, SGPT, Transaminase19,34100%
70421Fosfaat13,26100%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).121,77100%
70489ASAT, SGOT, transaminase19,34100%
70442Natrium109,72100%
74962Colloid osmolaliteit (colloid osmotische druk)1,09100%
70715Trombocyten tellen44,91100%
70307Amylase1,91100%
70689C-reactive proteinen (CRP)25,57100%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.50,88100%
70469Magnesium14,2100%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed129,29100%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)19,97100%
70424Alkali reserve1,31100%
70703Bezinkingssnelheid8,2100%
72649Ferritine1,06100%
70443Kalium113,17100%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)29,34100%
70716Reticulocyten tellen1,49100%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.98,12100%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.4,29100%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed98,32100%
70737Tromboplastinetijd, partieel57,72100%
74895Kreatine-fosfokinase1,54100%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch177%
79009Bloedstollingsfactoren, bijzonder (CLB-C)171%
72573Thyrotrofine (TSH)169%
70130Urinezuur166%
74251Cholesterol, HDL160%
70476Immunoglobuline, elk151%
72570Thyroxine (vrij T4)151%
70496Osmolariteit146%
70425Cholesterol, totaal146%
70460Triglyceriden143%
74336Immuno-electroforese met antiserum, inclusief eventuele determinatie137%
70743Trombocyten aggregatie, per aggregerende substantie134%
70760Antiplasmine activeit, alfa-2134%
70732Bloedstollingsfactor V131%
70449Transferrine131%
70437IJzer131%
70303Sediment129%
70123Homocysteine123%
70820BNP/NT-proBNP123%
72571Trijoodthyronine (vrij T3)123%
71739Micro-albumine in urine123%
72575Thyroxine (T4)123%
77093HLA-A, B, C, typering120%
70698Granulocyten-toxiciteitstest.120%
79013HLA-overige bijzondere onderzoeken (CLB-C)120%
72621Prostaatspecifiek antigeen (PSA)120%
70693Anti-nucleaire factor (ANF)120%
77432Fibrinogeen splitsingsprodukten, kwantitatief117%
70201Bloed (occult), kwalitatief117%
72110Myoglobine, kwalitatief.117%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine111%
72582Foliumzuur111%
70483Ammoniak19%
74064Geglyceerde hemoglobine16%
70697Cellulaire immuniteit door middel van lymfocyten transformatie, bepaling van16%
72543C-peptide16%
72555Thyrotrofine (TSH) stimulating immuunglobuline16%
77551Porfyrines uro-, copro-, proto-, in erytrocyten, kwantitatief16%
72576Trijoodthyronine (T3)16%
77342Bloedstollingsfactor VIII,Von Willebrand factor, ristocetinefactor16%
70128Kreatine16%
79005Auto-immuunziekten, overige, bijzonder (CLB-C)16%
77364Bloedstollingsfactor XIII16%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk8,39100%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.2,15100%
70005RNA-amplificatie, kwalitatief1,43100%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)20,91100%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch6,2100%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch5,63100%
70027Doelgerichte consultatie van ondersteunend specialist door poortspecialist bij al geopende DBC ivm direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling, telefonisch of face-to-face, zonder aanwezigheid patiŽnt.4,48100%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch18,26100%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch21,64100%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig3,61100%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch6,51100%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay3,1100%
71141Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, virologisch.193%
75053Kweekproef > 3 media, mycologisch170%
71105HBs antigeen152%
71126Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay146%
71125Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. IF143%
70006DNA/RNA-amplificatie, kwantitatief134%
70028Consult bij patiŽnt op verzoek van een ondersteunend specialist door een poortspecialist bij een al geopende DBC in verband met direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling.129%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch129%
71122Antistoftiterstijging met behulp van neutralisatie (2 bepalingen)126%
70620L-agglutinatie123%
70503Kweekproef op tuberculose123%
71012Virologisch onderzoek door middel van celkweek 2 - 3 media123%
70626Treponema pallidum haemagglutinatietest (TPHA)111%
71124Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. IF111%
75051Kweekproef < 2 media, mycologisch16%
70601Agglutinatiereactie volgens Widal, voor elk micro-organisme16%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.2,97100%
50503Immuno-pathologisch onderzoek.174%
50508Obductie ten behoeve van verzekeringsmaatschappijen uitgezonderd ziektekostenverzekeringsmaatschappijen.111%
50511Eenvoudige moleculaire diagnostiek - bepalingen op coupes met weefsel en/of cellen (o.a. CISH, ISH, FISH) en frequent aangevr. bepalingen van de aanw. van micro-org. (HPV, TBC, EBV, HSV, Bartonella).111%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72893Antimicrobiele middelen, m.b.v. immunoassay1,19100%
72886Cardiaca, identificatie en/of kwantificatie, m.b.v. chromatografie2,88100%
72891Antimicrobiele middelen, enkelvoudig, microbiologische bepaling.5,57100%
72826Koolmonoxide, kwantitatief met identificatie in bloed40,02100%
72887Cardiaca, identificatie en/of kwantificatie, m.b.v. immunoassay137%
72850Nicotine/cotinine, chromatografisch117%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
192850Intramurale dieetadvisering (per kwartier)1,5100%
193001Fysiotherapeutische behandeling.26,26100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190612BiVentricular Assist Device (BiVAD) - device voor lange termijn ondersteuning hart.1100%
190328Left Ventricular Assist Device (LVAD).117%
190308Aortaklepprothese / Mitralisklepprothese.117%
190302Klassieke aortabroekprothese (zie 190625 voor endovasculaire aortabroekprothese).16%
192011Automatische implanteerbare cardioverter defibrillator (AICD).16%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190404Vers bevroren af plasma, leukocyten verwijderd, in Na-citraat2,36100%
190489Overige kort-houdbare bloedproducten7,22100%
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd17,07100%
190389Trombocyten samengevoegd in PAS-II, leukocyten verwijderd, 5E2,84100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190143IC beademingstoeslag groep 31,14100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39679Hartteambespreking.1,37100%
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.16%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname134%
190034Afwezigheidsdag111%
;