(bv: 020107039, 029199173, 099699078, 059899039, 199299088, 029699003, 029799077, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (979001128) met declaratienummer (14D609)

Implantatie Ventricular Assist Device (VAD) - hulpmiddel voor lange termijn ondersteuning hart bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten)


Prijs van: Implantatie Ventricular Assist Device (VAD) - hulpmiddel voor lange termijn ondersteuning hart bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten)Kenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 26 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 1 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 5 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling

Deze opname viel onder het zogeheten A-segment.
Tarief ziekenhuis: EUR 164 294,41 Honorarium Specialisten: EUR 3 491,89 (declaratiecode: 14D609)Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.1,09100%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.118%
190009Klinisch intercollegiaal consult.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190205Verpleegdag klasse 3B.26100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39831Het inbrengen van een verblijfnaald ter verkrijging van arterieel bloed voor onderzoek naar pO2 en pCO2 in rust en tijdens inspanning, zonodig ook na inademen van zuurstof.1,25100%
39843Bewakingstelemetrie.7100%
39829Intra-arteriŽle bloeddrukmeting.1,25100%
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.136%
32480Diagnostische bronchoscopie, inclusief een of meerdere proefexcisies, curettage en/of afzuigen van materiaal voor cytologisch en/of pathologisch onderzoek.111%
32682Pleurabiopsie.15%
34684Diagnostische duodenoscopie met behulp van fiberscoop, inclusief eventulele proefexcisie(s).14%
34686Diagnostische endoscopie van het colon met behulp van flexibele endoscoop, eventueel inclusief biopten, poliepectomie of colonmanometrie.14%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
32671Perfusie per OK sessie, uitgevoerd of standby (inclusief materiaal, inzet apparatuur en perfusiepersoneel).1100%
33295Implanteren en aansluiten device voor korte termijn circulatoire ondersteuning hart.1100%
33296Implantatie Ventricular Assist Device (VAD) - lange termijn ondersteuning hart.1100%
32602Proefthoracotomie (zie 032606 voor proefthoracoscopie).129%
38942Klinische wondexcisie en wondtoilet. Onder wondexcisie en wondtoilet wordt verstaan locaalanesthesie, inspectie, reiniging, excisie en/of hechting van de wond(en).19%
33102Multipele aortocoronaire bypass-grafts (2 of 3) of enkelvoudige aortocoronaire bypass-graft met endarterectomie.17%
32995Ballonpomp per open procedure als zelfstandige ingreep.16%
38853Behandeling van grote diepe abcessen zoals mastitis of pectoraal phlegmone, hand- en voetphlegmone, panaritium (uitsluitend met incisie en drainage), perianaal abces en peritonsillair abces.16%
35512Proeflaparotomie.15%
38427Operatieve behandeling sternumfractuur.14%
33170Rethoracotomie met extracorporale circulatie tijdens dezelfde opname.14%
33040Sluiten van een atrium-septum defect, type 2.14%
32203Tracheotomie.14%
33084Aortaklepvervanging + aneurysma aorta ascendens.13%
38943Poliklinische wondexcisie en wondtoilet na verwijzing. Onder wondexcisie en wondtoilet wordt verstaan locaalanesthesie, inspectie, reiniging, excisie en/of hechting van de wond(en).13%
33100Aortocoronaire bypass-graft, enkelvoudig.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
33698Inbrengen centrale veneuze catheter of een navelcatheter bij pasgeborenen voor voeding of drukmeting.1,25100%
32600Behandeling met zuigdrainages.1100%
33266Het inbrengen van een stimulatie-elektrode en het aansluiten van een uitwendige pacemaker.1100%
38953VacuŁm therapie bij wondbehandeling, inclusief initieel aanbrengen wondbedekker, klinisch, per dag.170%
38952Verwisselen wondbedekker t.b.v. vacuŁm therapie.130%
32075Behandeling van een neusbloeding door middel van een Bellocq-tamponade.125%
39684Inbrengen thoraxdrain.110%
33290Behandeling met de cardioverter.14%
32992Ballonpomp per punctie als zelfstandige ingreep.14%
39090Algehele anesthesie bij specialistisch onderzoek en bij verrichtingen, waarvoor geen anesthesie staat vermeld.14%
192001Pre-harttransplantatie13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85070Echografie van het hart en/of de thorax.4100%
39493Oesophagus echocardiografie TEE.1,25100%
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.16,95100%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.141%
87070Echografie van de buikorganen.132%
84070Echografie van de bovenste extremiteiten.123%
89070Echografie onderste extremiteit.114%
81342CT onderzoek van de hersenen en/of schedel met of zonder intraveneus contrastmiddel.19%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.19%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.15%
80025Al dan niet selectief onderzoek via percutane veneuze catheterisatie - alleen een venapunctie is inbegrepen in het desbetreffende codenummer zoals b.v. 088012 en 084025.15%
39494Echografie van het hart.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)13100%
70424Alkali reserve1100%
70703Bezinkingssnelheid2,86100%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)23,57100%
70443Kalium82,72100%
70716Reticulocyten tellen1,14100%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.78,44100%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.1,29100%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed78,58100%
70737Tromboplastinetijd, partieel44,29100%
74895Kreatine-fosfokinase1,14100%
70704Bloedingstijd4100%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.10,14100%
70717Differentiele telling (hand)4,43100%
74801Eiwit8100%
70407Methemoglobine, sulfhemoglobine, elk7,29100%
70116Ureum14,86100%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase12,29100%
70738Trombinetijd11,86100%
74896Alkalische fosfatase11,86100%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.22,15100%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling17,43100%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk11100%
79011Bloedgroep erytrocytenserologie, bijzonder (CLB-C)1,29100%
70610Antistoffen, gebonden, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (directe Coombstest).2,29100%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling17,29100%
74802Albumine8,14100%
70419Kreatinine15100%
70119Chloride8,86100%
70487Fibrinogeen9,43100%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym2,86100%
70707Protrombinetijd18,57100%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).7,14100%
77291Haptoglobine1100%
70468Melkzuur57,43100%
70728Hemoglobine scheiding kwantitatief4,14100%
74891ALAT, SGPT, Transaminase12,43100%
70421Fosfaat10,57100%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).85,58100%
70489ASAT, SGOT, transaminase12,43100%
70442Natrium81,44100%
70715Trombocyten tellen31,43100%
70307Amylase1,43100%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.25,29100%
70689C-reactive proteinen (CRP)14,72100%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed104,3100%
70469Magnesium11,29100%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel186%
77434Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten, kwantitatief186%
74962Colloid osmolaliteit (colloid osmotische druk)186%
72649Ferritine171%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch157%
70130Urinezuur157%
79009Bloedstollingsfactoren, bijzonder (CLB-C)157%
70476Immunoglobuline, elk143%
74251Cholesterol, HDL143%
70732Bloedstollingsfactor V129%
70496Osmolariteit129%
70425Cholesterol, totaal129%
72573Thyrotrofine (TSH)129%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)129%
70460Triglyceriden129%
70718Differentiele telling (machinaal)129%
70743Trombocyten aggregatie, per aggregerende substantie129%
70760Antiplasmine activeit, alfa-2129%
74336Immuno-electroforese met antiserum, inclusief eventuele determinatie129%
72570Thyroxine (vrij T4)114%
70820BNP/NT-proBNP114%
70693Anti-nucleaire factor (ANF)114%
77093HLA-A, B, C, typering114%
70449Transferrine114%
77432Fibrinogeen splitsingsprodukten, kwantitatief114%
70201Bloed (occult), kwalitatief114%
70698Granulocyten-toxiciteitstest.114%
70437IJzer114%
70303Sediment114%
79013HLA-overige bijzondere onderzoeken (CLB-C)114%
72110Myoglobine, kwalitatief.114%
72621Prostaatspecifiek antigeen (PSA)114%
70123Homocysteine114%
72571Trijoodthyronine (vrij T3)111%
71739Micro-albumine in urine111%
72575Thyroxine (T4)111%
72582Foliumzuur16%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine16%
70483Ammoniak16%
70128Kreatine13%
79005Auto-immuunziekten, overige, bijzonder (CLB-C)13%
77364Bloedstollingsfactor XIII13%
74064Geglyceerde hemoglobine13%
70697Cellulaire immuniteit door middel van lymfocyten transformatie, bepaling van13%
72543C-peptide13%
72555Thyrotrofine (TSH) stimulating immuunglobuline13%
77551Porfyrines uro-, copro-, proto-, in erytrocyten, kwantitatief13%
72576Trijoodthyronine (T3)13%
77342Bloedstollingsfactor VIII,Von Willebrand factor, ristocetinefactor13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig3,06100%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch5,31100%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay2,25100%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk6,54100%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.1,84100%
70005RNA-amplificatie, kwalitatief1,23100%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)17,57100%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch3,88100%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch4,29100%
70027Doelgerichte consultatie van ondersteunend specialist door poortspecialist bij al geopende DBC ivm direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling, telefonisch of face-to-face, zonder aanwezigheid patiŽnt.3,88100%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch6,95100%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch16,75100%
71141Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, virologisch.182%
75053Kweekproef > 3 media, mycologisch161%
71105HBs antigeen141%
70028Consult bij patiŽnt op verzoek van een ondersteunend specialist door een poortspecialist bij een al geopende DBC in verband met direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling.120%
71126Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay120%
70620L-agglutinatie120%
71122Antistoftiterstijging met behulp van neutralisatie (2 bepalingen)120%
70503Kweekproef op tuberculose120%
71012Virologisch onderzoek door middel van celkweek 2 - 3 media120%
71125Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. IF120%
70006DNA/RNA-amplificatie, kwantitatief117%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch114%
70626Treponema pallidum haemagglutinatietest (TPHA)16%
71124Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. IF16%
70601Agglutinatiereactie volgens Widal, voor elk micro-organisme13%
75051Kweekproef < 2 media, mycologisch13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.2100%
50503Immuno-pathologisch onderzoek.145%
50508Obductie ten behoeve van verzekeringsmaatschappijen uitgezonderd ziektekostenverzekeringsmaatschappijen.15%
50511Eenvoudige moleculaire diagnostiek - bepalingen op coupes met weefsel en/of cellen (o.a. CISH, ISH, FISH) en frequent aangevr. bepalingen van de aanw. van micro-org. (HPV, TBC, EBV, HSV, Bartonella).15%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72891Antimicrobiele middelen, enkelvoudig, microbiologische bepaling.5100%
72826Koolmonoxide, kwantitatief met identificatie in bloed22,68100%
72886Cardiaca, identificatie en/of kwantificatie, m.b.v. chromatografie1,91100%
72893Antimicrobiele middelen, m.b.v. immunoassay179%
72887Cardiaca, identificatie en/of kwantificatie, m.b.v. immunoassay123%
72850Nicotine/cotinine, chromatografisch114%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
192850Intramurale dieetadvisering (per kwartier)1,5100%
193001Fysiotherapeutische behandeling.26100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190610Device voor korte termijn circulatoire ondersteuning hart (o.a. Centrimag, ECMO, Impella, T-PLS etc.).1100%
190611Ventricular Assist Device (VAD) - device voor lange termijn ondersteuning hart.1100%
190308Aortaklepprothese / Mitralisklepprothese.19%
192011Automatische implanteerbare cardioverter defibrillator (AICD).13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190389Trombocyten samengevoegd in PAS-II, leukocyten verwijderd, 5E2,46100%
190404Vers bevroren af plasma, leukocyten verwijderd, in Na-citraat2,36100%
190489Overige kort-houdbare bloedproducten5,96100%
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd14,36100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39679Hartteambespreking.1100%
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname117%
190034Afwezigheidsdag16%
;