(bv: 070601007, 131999067, 119499036, 979002207, 020108227, 990616009, 020110079, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (979001132) met declaratienummer (14D612)

Hart-longtransplantatie bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten)


Prijs van: Hart-longtransplantatie bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten)Kenmerken behandeling

(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Prijs van de behandeling

Deze opname viel onder het zogeheten A-segment.
Tarief ziekenhuis: EUR 37 173,14 Honorarium Specialisten: EUR 3 576,74 (declaratiecode: 14D612)Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39831Het inbrengen van een verblijfnaald ter verkrijging van arterieel bloed voor onderzoek naar pO2 en pCO2 in rust en tijdens inspanning, zonodig ook na inademen van zuurstof.1,25100%
39829Intra-arteriŽle bloeddrukmeting.1,25100%
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.186%
33694Doppler met eventuele polsvolumerecording (PVR).181%
32480Diagnostische bronchoscopie, inclusief een of meerdere proefexcisies, curettage en/of afzuigen van materiaal voor cytologisch en/of pathologisch onderzoek.18%
39096Arteriepunctie door middel van een verblijfnaald voor registratie van de arteriŽle bloeddruk.15%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
32671Perfusie per OK sessie, uitgevoerd of standby (inclusief materiaal, inzet apparatuur en perfusiepersoneel).1100%
192028Longtransplantatie.1100%
32602Proefthoracotomie (zie 032606 voor proefthoracoscopie).119%
32903Rethoracotomie zonder extracorporale circulatie tijdens dezelfde opname.115%
38942Klinische wondexcisie en wondtoilet. Onder wondexcisie en wondtoilet wordt verstaan locaalanesthesie, inspectie, reiniging, excisie en/of hechting van de wond(en).16%
32601Operatieve behandeling van een empyema thoracis, open procedure (zie 032605 voor VATS procedure).15%
32542Pneumonectomie, open procedure (zie 032547 voor thoracoscopisch, zie 032549 voor VATS procedure).13%
32900Openen van het hartzakje zonder ingreep aan het hart, eventueel drainage van een pericarditis, via een thoracotomie, open procedure (zie 032904 voor percutaan en 032905 voor thoracoscopisch).13%
32561Extrapleurale pneumolyse.13%
33082Open commissurotomie met plastiek of vervanging van drie kleppen.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39399Donorprocedure hart en of longen al dan niet resulterend in explantatie hart en of longen.1100%
33698Inbrengen centrale veneuze catheter of een navelcatheter bij pasgeborenen voor voeding of drukmeting.1,25100%
32600Behandeling met zuigdrainages.1100%
38953VacuŁm therapie bij wondbehandeling, inclusief initieel aanbrengen wondbedekker, klinisch, per dag.184%
38952Verwisselen wondbedekker t.b.v. vacuŁm therapie.136%
33266Het inbrengen van een stimulatie-elektrode en het aansluiten van een uitwendige pacemaker.110%
39684Inbrengen thoraxdrain.110%
32075Behandeling van een neusbloeding door middel van een Bellocq-tamponade.19%
39682Inbrengen voedingskatheter of centrale veneuze katheter niet gerelateerd aan een operatie.15%
30546Epidurale injectie, thoracaal.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.7100%
39493Oesophagus echocardiografie TEE.1,25100%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.18%
81342CT onderzoek van de hersenen en/of schedel met of zonder intraveneus contrastmiddel.15%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.13%
89602Radiologisch onderzoek enkel en/of voet(wortel) en/of tenen.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.8,29100%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling3,19100%
74896Alkalische fosfatase4,13100%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.21,48100%
70718Differentiele telling (machinaal)1,48100%
70469Magnesium5,91100%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed44,23100%
70116Ureum5,94100%
70707Protrombinetijd3,93100%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.2,32100%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).23,42100%
74891ALAT, SGPT, Transaminase4,9100%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed40100%
70419Kreatinine6,38100%
70119Chloride4,8100%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).1,88100%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk6,91100%
70442Natrium39,73100%
70737Tromboplastinetijd, partieel5,07100%
70703Bezinkingssnelheid1,85100%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)4,97100%
70487Fibrinogeen1,48100%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase4,63100%
70421Fosfaat5,47100%
70715Trombocyten tellen8,32100%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)6,95100%
74801Eiwit3,83100%
70443Kalium40,37100%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.40,17100%
70738Trombinetijd1,61100%
70704Bloedingstijd5,4100%
70489ASAT, SGOT, transaminase4,9100%
70717Differentiele telling (hand)2,22100%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling7,11100%
70689C-reactive proteinen (CRP)5,7100%
74802Albumine4,3100%
70468Melkzuur22,82100%
70407Methemoglobine, sulfhemoglobine, elk187%
74895Kreatine-fosfokinase154%
70307Amylase147%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym137%
70728Hemoglobine scheiding kwantitatief127%
74962Colloid osmolaliteit (colloid osmotische druk)127%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.124%
72649Ferritine120%
70714Eosinofielen tellen120%
79009Bloedstollingsfactoren, bijzonder (CLB-C)120%
70424Alkali reserve117%
70656Complement component (kwantitatieve bepaling)116%
74064Geglyceerde hemoglobine113%
70481Cellen tellen in liquor113%
70212Calcium in faeces.113%
77291Haptoglobine111%
70697Cellulaire immuniteit door middel van lymfocyten transformatie, bepaling van110%
74803Myoglobine17%
70496Osmolariteit17%
70220Osmolariteit in faeces17%
70303Sediment17%
70130Urinezuur15%
70820BNP/NT-proBNP15%
77432Fibrinogeen splitsingsprodukten, kwantitatief14%
79024Leucocyten-/Trombocytenserologie, bijzonder (CLB-C)14%
70437IJzer13%
72573Thyrotrofine (TSH)13%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)2,07100%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig1,14100%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch5,2100%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay1,67100%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk8100%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch1,87100%
75051Kweekproef < 2 media, mycologisch1,3100%
70503Kweekproef op tuberculose1,3100%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch8,82100%
75052Kweekproef 2 - 3 media, mycologisch1,1100%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch1,38100%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch14,75100%
70027Doelgerichte consultatie van ondersteunend specialist door poortspecialist bij al geopende DBC ivm direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling, telefonisch of face-to-face, zonder aanwezigheid patiŽnt.4,1100%
75053Kweekproef > 3 media, mycologisch3,25100%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch3,45100%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.149%
71142Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, mycologisch.145%
79020Klinische viro immunologie, bijzonder (CLB-C)145%
70028Consult bij patiŽnt op verzoek van een ondersteunend specialist door een poortspecialist bij een al geopende DBC in verband met direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling.128%
71126Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay128%
70588Microscopisch onderzoek op tuberculose (Ziehl-Neelsen of gelijkwaardige methode)116%
75054Determinatie micro-organismen, mycologisch116%
70526Resistentiebepaling kwantitatief d.m.v. MRC/Etest per antibioticum, mycologisch114%
70901Microscopisch onderzoek op parasieten (uitstrijkje, dikke druppel, eosine, jodium, elk).112%
70517Beta lactamase test18%
70006DNA/RNA-amplificatie, kwantitatief18%
71141Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, virologisch.18%
71012Virologisch onderzoek door middel van celkweek 2 - 3 media14%
70005RNA-amplificatie, kwalitatief14%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.181%
50503Immuno-pathologisch onderzoek.18%
50508Obductie ten behoeve van verzekeringsmaatschappijen uitgezonderd ziektekostenverzekeringsmaatschappijen.15%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72826Koolmonoxide, kwantitatief met identificatie in bloed1,05100%
72865Immunomodulantia / immunosuppressiva m.b.v. immunoassay3,08100%
72866Immunomodulantia / immunosuppressiva m.b.v. chromatografie1,68100%
72893Antimicrobiele middelen, m.b.v. immunoassay178%
72850Nicotine/cotinine, chromatografisch124%
72894Antimicrobiele middelen, m.b.v. chromatografie19%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.8,32100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190404Vers bevroren af plasma, leukocyten verwijderd, in Na-citraat2,35100%
190489Overige kort-houdbare bloedproducten4,51100%
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd7,16100%
190389Trombocyten samengevoegd in PAS-II, leukocyten verwijderd, 5E1,59100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39679Hartteambespreking.124%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname111%
;