(bv: 029499043, 990027151, 991416013, 059899052, 979001145, 020108174, 070401015, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (979001133) met declaratienummer (14D613)

Longtransplantatie bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten)


Prijs van: Longtransplantatie bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten)Kenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 5 dagen.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 62 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling

Deze opname viel onder het zogeheten A-segment.
Tarief ziekenhuis: EUR 37 173,14 Honorarium Specialisten: EUR 3 437,35 (declaratiecode: 14D613)Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190205Verpleegdag klasse 3B.5,18100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,24100%
39829Intra-arteriŽle bloeddrukmeting.1,36100%
33694Doppler met eventuele polsvolumerecording (PVR).1,35100%
39831Het inbrengen van een verblijfnaald ter verkrijging van arterieel bloed voor onderzoek naar pO2 en pCO2 in rust en tijdens inspanning, zonodig ook na inademen van zuurstof.1,27100%
32480Diagnostische bronchoscopie, inclusief een of meerdere proefexcisies, curettage en/of afzuigen van materiaal voor cytologisch en/of pathologisch onderzoek.110%
39096Arteriepunctie door middel van een verblijfnaald voor registratie van de arteriŽle bloeddruk.19%
34684Diagnostische duodenoscopie met behulp van fiberscoop, inclusief eventulele proefexcisie(s).14%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
192028Longtransplantatie.2,43100%
32671Perfusie per OK sessie, uitgevoerd of standby (inclusief materiaal, inzet apparatuur en perfusiepersoneel).1100%
32602Proefthoracotomie (zie 032606 voor proefthoracoscopie).142%
38909Operatie van grote en gecompliceerde gezwellen, excl. Moh's chirurgie.141%
32903Rethoracotomie zonder extracorporale circulatie tijdens dezelfde opname.115%
32601Operatieve behandeling van een empyema thoracis, open procedure (zie 032605 voor VATS procedure).111%
32561Extrapleurale pneumolyse.16%
38942Klinische wondexcisie en wondtoilet. Onder wondexcisie en wondtoilet wordt verstaan locaalanesthesie, inspectie, reiniging, excisie en/of hechting van de wond(en).16%
32900Openen van het hartzakje zonder ingreep aan het hart, eventueel drainage van een pericarditis, via een thoracotomie, open procedure (zie 032904 voor percutaan en 032905 voor thoracoscopisch).14%
33082Open commissurotomie met plastiek of vervanging van drie kleppen.14%
32542Pneumonectomie, open procedure (zie 032547 voor thoracoscopisch, zie 032549 voor VATS procedure).14%
33631Onderbinden van een groot bloedvat.14%
33684Reconstructie van perifere (slag)ader zonder transplantaat, open procedure (zie 033685 voor endovasculair).14%
32996Ballonpomp per open procedure als bijkomende ingreep.14%
33692Aanleggen inwendige arterioveneuze shunt.14%
32532Wigresectie, open procedure (zie 032538 voor thoracoscopisch, zie 032539 voor VATS procedure).14%
33696Opheffen inwendige arterioveneuze shunt.14%
33102Multipele aortocoronaire bypass-grafts (2 of 3) of enkelvoudige aortocoronaire bypass-graft met endarterectomie.14%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
32600Behandeling met zuigdrainages.1100%
39399Donorprocedure hart en of longen al dan niet resulterend in explantatie hart en of longen.1100%
33698Inbrengen centrale veneuze catheter of een navelcatheter bij pasgeborenen voor voeding of drukmeting.1,32100%
38953VacuŁm therapie bij wondbehandeling, inclusief initieel aanbrengen wondbedekker, klinisch, per dag.184%
38952Verwisselen wondbedekker t.b.v. vacuŁm therapie.136%
32075Behandeling van een neusbloeding door middel van een Bellocq-tamponade.116%
39684Inbrengen thoraxdrain.112%
33266Het inbrengen van een stimulatie-elektrode en het aansluiten van een uitwendige pacemaker.110%
39682Inbrengen voedingskatheter of centrale veneuze katheter niet gerelateerd aan een operatie.15%
30546Epidurale injectie, thoracaal.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.8,07100%
39493Oesophagus echocardiografie TEE.1,27100%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.110%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.18%
81342CT onderzoek van de hersenen en/of schedel met of zonder intraveneus contrastmiddel.17%
89602Radiologisch onderzoek enkel en/of voet(wortel) en/of tenen.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
74801Eiwit7,15100%
70421Fosfaat10,34100%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).3,84100%
74895Kreatine-fosfokinase1,04100%
70443Kalium77,94100%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.77,56100%
70737Tromboplastinetijd, partieel10,17100%
70703Bezinkingssnelheid3,33100%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling13,86100%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.1,11100%
70487Fibrinogeen3,32100%
74802Albumine8,05100%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed86,7100%
70715Trombocyten tellen17,11100%
74896Alkalische fosfatase8,25100%
70738Trombinetijd2,79100%
70704Bloedingstijd8,28100%
70116Ureum11,8100%
70489ASAT, SGOT, transaminase9,63100%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.38,92100%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed77,57100%
70717Differentiele telling (hand)4,27100%
70689C-reactive proteinen (CRP)10,76100%
70468Melkzuur42,8100%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk12,77100%
70407Methemoglobine, sulfhemoglobine, elk1,82100%
70119Chloride8,53100%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling6,21100%
74891ALAT, SGPT, Transaminase9,63100%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase8,92100%
70718Differentiele telling (machinaal)2,49100%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.15,04100%
70469Magnesium11,19100%
70419Kreatinine12,72100%
70707Protrombinetijd8,23100%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.4,83100%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)9,68100%
70442Natrium76,7100%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).46,14100%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)12,32100%
70307Amylase193%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym171%
70728Hemoglobine scheiding kwantitatief164%
74962Colloid osmolaliteit (colloid osmotische druk)145%
72649Ferritine142%
70714Eosinofielen tellen140%
79009Bloedstollingsfactoren, bijzonder (CLB-C)139%
70656Complement component (kwantitatieve bepaling)132%
70424Alkali reserve126%
77291Haptoglobine121%
74064Geglyceerde hemoglobine121%
70481Cellen tellen in liquor121%
70212Calcium in faeces.121%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)116%
70496Osmolariteit116%
70697Cellulaire immuniteit door middel van lymfocyten transformatie, bepaling van115%
74803Myoglobine114%
70303Sediment112%
70820BNP/NT-proBNP111%
70130Urinezuur111%
70220Osmolariteit in faeces110%
79024Leucocyten-/Trombocytenserologie, bijzonder (CLB-C)17%
77432Fibrinogeen splitsingsprodukten, kwantitatief17%
70437IJzer15%
72573Thyrotrofine (TSH)15%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)14%
77451Antitrombine III activiteit14%
70213Vet (vetten, vetzuren, droge stof), kwantitatief14%
70460Triglyceriden14%
70760Antiplasmine activeit, alfa-214%
74765Albumine in liquor cerebrospinalis14%
77434Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten, kwantitatief14%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk12,79100%
75053Kweekproef > 3 media, mycologisch5,29100%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)3,5100%
70503Kweekproef op tuberculose2,23100%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch7,91100%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay2,54100%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch2,17100%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch2,8100%
70027Doelgerichte consultatie van ondersteunend specialist door poortspecialist bij al geopende DBC ivm direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling, telefonisch of face-to-face, zonder aanwezigheid patiŽnt.6,51100%
75051Kweekproef < 2 media, mycologisch1,96100%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch5,69100%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch14,87100%
75052Kweekproef 2 - 3 media, mycologisch1,63100%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig1,91100%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch23,07100%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.184%
79020Klinische viro immunologie, bijzonder (CLB-C)179%
71142Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, mycologisch.173%
70028Consult bij patiŽnt op verzoek van een ondersteunend specialist door een poortspecialist bij een al geopende DBC in verband met direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling.145%
71126Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay145%
70526Resistentiebepaling kwantitatief d.m.v. MRC/Etest per antibioticum, mycologisch129%
75054Determinatie micro-organismen, mycologisch127%
70588Microscopisch onderzoek op tuberculose (Ziehl-Neelsen of gelijkwaardige methode)125%
70006DNA/RNA-amplificatie, kwantitatief121%
70901Microscopisch onderzoek op parasieten (uitstrijkje, dikke druppel, eosine, jodium, elk).118%
71141Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, virologisch.115%
70517Beta lactamase test113%
70005RNA-amplificatie, kwalitatief111%
71012Virologisch onderzoek door middel van celkweek 2 - 3 media16%
70914Protozoaire cysten (concentratie)14%
70620L-agglutinatie14%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.1,45100%
50503Immuno-pathologisch onderzoek.113%
50508Obductie ten behoeve van verzekeringsmaatschappijen uitgezonderd ziektekostenverzekeringsmaatschappijen.19%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72866Immunomodulantia / immunosuppressiva m.b.v. chromatografie3,66100%
72893Antimicrobiele middelen, m.b.v. immunoassay1,86100%
72826Koolmonoxide, kwantitatief met identificatie in bloed5,16100%
72865Immunomodulantia / immunosuppressiva m.b.v. immunoassay5,49100%
72850Nicotine/cotinine, chromatografisch124%
72894Antimicrobiele middelen, m.b.v. chromatografie118%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.8,32100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190302Klassieke aortabroekprothese (zie 190625 voor endovasculaire aortabroekprothese).14%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd8,43100%
190389Trombocyten samengevoegd in PAS-II, leukocyten verwijderd, 5E1,84100%
190404Vers bevroren af plasma, leukocyten verwijderd, in Na-citraat2,35100%
190489Overige kort-houdbare bloedproducten5,53100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39679Hartteambespreking.169%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname120%
;