(bv: 099999040, 049999016, 990216037, 170901035, 219899038, 979002160, 020117036, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (979001134) met declaratienummer (14D614)

Harttransplantatie (Met verpleegligdagen) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten)


Prijs van: Harttransplantatie (Met verpleegligdagen) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten)Kenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 19 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 0 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 5 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling

Deze opname viel onder het zogeheten A-segment.
Tarief ziekenhuis: EUR 25 362,95 Honorarium Specialisten: EUR 3 346,87 (declaratiecode: 14D614)Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.17%
190009Klinisch intercollegiaal consult.14%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190205Verpleegdag klasse 3B.19,13100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39829Intra-arteriŽle bloeddrukmeting.1,25100%
39831Het inbrengen van een verblijfnaald ter verkrijging van arterieel bloed voor onderzoek naar pO2 en pCO2 in rust en tijdens inspanning, zonodig ook na inademen van zuurstof.1,25100%
39843Bewakingstelemetrie.5100%
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.162%
33219Catheterisatie van het rechter hart, inclusief eventuele drukmeting, O2-bepaling, angiografie (veneuze hartcatheterisatie), aansluiting van een uitwendige pacemaker.114%
32480Diagnostische bronchoscopie, inclusief een of meerdere proefexcisies, curettage en/of afzuigen van materiaal voor cytologisch en/of pathologisch onderzoek.17%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
32671Perfusie per OK sessie, uitgevoerd of standby (inclusief materiaal, inzet apparatuur en perfusiepersoneel).1,03100%
192002Harttransplantatie/hertransplantatie.2,1100%
35512Proeflaparotomie.175%
33267Het inbrengen van een stimulatie-elektrode en het aansluiten van een subcutaan geplaatste pacemaker.161%
32903Rethoracotomie zonder extracorporale circulatie tijdens dezelfde opname.143%
33284Verwijdering van een pacemaker.138%
32602Proefthoracotomie (zie 032606 voor proefthoracoscopie).125%
34394Therapeutische endoscopie van oesofagus, maag of duodenum.117%
33272Het inbrengen van twee endocardiale elektroden en het aansluiten van een subcutaan geplaatste pacemaker.17%
33265Atrial pacing + hisbundel-electrocardiografie + therapeutische uitwendige pacemaker.17%
38427Operatieve behandeling sternumfractuur.17%
38805Excochleatie en/of sequestrotomie van middelgrote beenderen.17%
38428Refixatie sternum.13%
38824Verwijdering plaat en schroeven uit een bot.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
32600Behandeling met zuigdrainages.1,03100%
39399Donorprocedure hart en of longen al dan niet resulterend in explantatie hart en of longen.1,03100%
33698Inbrengen centrale veneuze catheter of een navelcatheter bij pasgeborenen voor voeding of drukmeting.1,25100%
33266Het inbrengen van een stimulatie-elektrode en het aansluiten van een uitwendige pacemaker.1,03100%
38953VacuŁm therapie bij wondbehandeling, inclusief initieel aanbrengen wondbedekker, klinisch, per dag.170%
38954VacuŁm therapie bij wondbehandeling, inclusief initieel aanbrengen wondbedekker, poliklinisch, per dag.170%
38952Verwisselen wondbedekker t.b.v. vacuŁm therapie.160%
32075Behandeling van een neusbloeding door middel van een Bellocq-tamponade.133%
33292Resuscitatie, al of niet met defibrillatie.117%
32688Therapeutische pleurapunctie.113%
39684Inbrengen thoraxdrain.110%
33290Behandeling met de cardioverter.17%
32992Ballonpomp per punctie als zelfstandige ingreep.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39493Oesophagus echocardiografie TEE.1,25100%
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.18,55100%
82970Echografie van de schildklier en/of hals.131%
87070Echografie van de buikorganen.127%
81670Echografie carotide, al dan niet inclusief haematotachografisch onderzoek van de cerebropetale vaten.121%
39494Echografie van het hart.114%
84070Echografie van de bovenste extremiteiten.110%
85070Echografie van het hart en/of de thorax.110%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.17%
89070Echografie onderste extremiteit.13%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
74801Eiwit14,87100%
70468Melkzuur43,26100%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)1100%
70419Kreatinine20,52100%
70715Trombocyten tellen30,52100%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.4,34100%
70442Natrium72,99100%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling20,48100%
70703Bezinkingssnelheid1,4100%
74802Albumine14,34100%
70469Magnesium7,32100%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed84,72100%
70421Fosfaat8,92100%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.4,81100%
74896Alkalische fosfatase14,55100%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).2,56100%
72649Ferritine1,55100%
70443Kalium74,08100%
70307Amylase7,4100%
70737Tromboplastinetijd, partieel12,68100%
70704Bloedingstijd14,73100%
70487Fibrinogeen5,49100%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed64,13100%
70424Alkali reserve3,83100%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.30,88100%
70116Ureum19,53100%
70717Differentiele telling (hand)4,79100%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym4,07100%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk15,81100%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.70,57100%
70738Trombinetijd16,05100%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling8,48100%
74891ALAT, SGPT, Transaminase15,51100%
70489ASAT, SGOT, transaminase15,51100%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase15,26100%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.19,21100%
70119Chloride6,34100%
70718Differentiele telling (machinaal)10,23100%
74962Colloid osmolaliteit (colloid osmotische druk)1,48100%
70689C-reactive proteinen (CRP)16,21100%
70407Methemoglobine, sulfhemoglobine, elk6,22100%
70820BNP/NT-proBNP1,15100%
70707Protrombinetijd9,76100%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)15,12100%
70130Urinezuur2,02100%
70728Hemoglobine scheiding kwantitatief2,57100%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)16,55100%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).70,43100%
70716Reticulocyten tellen193%
77291Haptoglobine164%
70303Sediment136%
70732Bloedstollingsfactor V136%
77433Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten (FDP) D-dimeertest, semikwantitatief136%
70496Osmolariteit129%
74251Cholesterol, HDL126%
77551Porfyrines uro-, copro-, proto-, in erytrocyten, kwantitatief124%
74895Kreatine-fosfokinase123%
70437IJzer121%
70460Triglyceriden116%
72573Thyrotrofine (TSH)112%
78193IJzer-stofwisseling, bepaling van de resorptie van Fe uit het maagdarmkanaal112%
74803Myoglobine112%
70449Transferrine112%
77434Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten, kwantitatief112%
72570Thyroxine (vrij T4)112%
70656Complement component (kwantitatieve bepaling)19%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
71126Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay6,52100%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch9,82100%
71105HBs antigeen1,16100%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk6,56100%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)4,91100%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay12,73100%
79020Klinische viro immunologie, bijzonder (CLB-C)5,55100%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch4,8100%
70027Doelgerichte consultatie van ondersteunend specialist door poortspecialist bij al geopende DBC ivm direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling, telefonisch of face-to-face, zonder aanwezigheid patiŽnt.2,55100%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch3,45100%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch11,92100%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig2100%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch17,25100%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch186%
75051Kweekproef < 2 media, mycologisch183%
70185Antistoffen tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoblot182%
75053Kweekproef > 3 media, mycologisch175%
71122Antistoftiterstijging met behulp van neutralisatie (2 bepalingen)156%
70006DNA/RNA-amplificatie, kwantitatief148%
70028Consult bij patiŽnt op verzoek van een ondersteunend specialist door een poortspecialist bij een al geopende DBC in verband met direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling.148%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.141%
70005RNA-amplificatie, kwalitatief129%
71125Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. IF115%
75054Determinatie micro-organismen, mycologisch17%
70007DNA/RNA-analyse (bv. sequentie-bepaling of sub-typering).17%
71141Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, virologisch.17%
71011Virologisch onderzoek door middel van celkweek < 2 media17%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.4,03100%
50503Immuno-pathologisch onderzoek.148%
50511Eenvoudige moleculaire diagnostiek - bepalingen op coupes met weefsel en/of cellen (o.a. CISH, ISH, FISH) en frequent aangevr. bepalingen van de aanw. van micro-org. (HPV, TBC, EBV, HSV, Bartonella).110%
50508Obductie ten behoeve van verzekeringsmaatschappijen uitgezonderd ziektekostenverzekeringsmaatschappijen.17%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72826Koolmonoxide, kwantitatief met identificatie in bloed11,36100%
72893Antimicrobiele middelen, m.b.v. immunoassay1,68100%
72865Immunomodulantia / immunosuppressiva m.b.v. immunoassay12,11100%
72866Immunomodulantia / immunosuppressiva m.b.v. chromatografie154%
72886Cardiaca, identificatie en/of kwantificatie, m.b.v. chromatografie127%
72894Antimicrobiele middelen, m.b.v. chromatografie124%
72850Nicotine/cotinine, chromatografisch110%
72877Theofylline, kwantitatief, chromatografisch13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
192850Intramurale dieetadvisering (per kwartier)1,5100%
193001Fysiotherapeutische behandeling.9,77100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
1903311 Draads pacemaker.1,07100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190389Trombocyten samengevoegd in PAS-II, leukocyten verwijderd, 5E3,84100%
190404Vers bevroren af plasma, leukocyten verwijderd, in Na-citraat3,7100%
190489Overige kort-houdbare bloedproducten6,95100%
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd10100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190143IC beademingstoeslag groep 3118%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39679Hartteambespreking.168%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname135%
;