(bv: 120401013, 020107012, 059899034, 990022071, 109799010, 979001239, 109799012, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (979001140) met declaratienummer (14D619)

Screening voorafgaand aan hartlong- of longtransplantatie (Meer dan 28 verpleegligdagen) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten)


Prijs van: Screening voorafgaand aan hartlong- of longtransplantatie (Meer dan 28 verpleegligdagen) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten)Kenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 51 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 7 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 7 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling

Deze opname viel onder het zogeheten A-segment.
Tarief ziekenhuis: EUR 26 299,45 Honorarium Specialisten: EUR 303,14 (declaratiecode: 14D619)Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1100%
190013Herhaal-polikliniekbezoek.6100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190205Verpleegdag klasse 3B.51,2100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39836Overzichtsbepaling van de mechanische ventilatieverhouding door middel van direct geregistreerde drukvolumediagrammen of luchtweerstandbepaling.2,13100%
39942Huidreactie volgens Mantoux.1100%
39837Residubepaling longen.2,13100%
39830Het inbrengen van een verblijfnaald ter verkrijging van arterieel bloed voor onderzoek naar pO2, pH en pCO2 voor en tijdens inademen van zuurstof.4,38100%
39839Spirografische longfunctiebepaling.16,75100%
39845Fietsergometrie met opklimmende belasting onder persoonlijke en continue observatie door de specialist met ECG-apparatuur en oscilloscoop tijdens een afzonderlijke afspraak, uitgebreid.1,25100%
39832Bepaling van de alveolaire ventilatie en analyse van de ongelijkmatigheid van de ventilatie. Katapherometrie en capnografie vallen onder deze code.1,88100%
33219Catheterisatie van het rechter hart, inclusief eventuele drukmeting, O2-bepaling, angiografie (veneuze hartcatheterisatie), aansluiting van een uitwendige pacemaker.1100%
39932Spirografisch onderzoek naar de invloed van bronchusverwijdende geneesmiddelen per injectie of per inhalatie.1,88100%
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,5100%
32480Diagnostische bronchoscopie, inclusief een of meerdere proefexcisies, curettage en/of afzuigen van materiaal voor cytologisch en/of pathologisch onderzoek.150%
33229Catheterisatie linker en evt. rechter hart, inclusief evt. angiografie (coronair en/of hart en/of arteria pulmonalis), drukmeting, O2-bepaling (arterieel en/of hart), aortografie, aansl.uitw.pm.138%
33694Doppler met eventuele polsvolumerecording (PVR).138%
39096Arteriepunctie door middel van een verblijfnaald voor registratie van de arteriŽle bloeddruk.125%
38407Percutane botboring, zoals uit het os ileum of de spina van de wervels, uitgezonderd de sternumpunctie.117%
39831Het inbrengen van een verblijfnaald ter verkrijging van arterieel bloed voor onderzoek naar pO2 en pCO2 in rust en tijdens inspanning, zonodig ook na inademen van zuurstof.114%
39775Duplex bloedvaten in extremiteiten.111%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39233Screening longtransplantatie ontvanger.198%
39755Analyse van een 24-uurs electrocardiografie registratie.113%
39234Screening hartlongtransplantatie ontvanger.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
83202Radiologisch onderzoek thoracale wervelkolom of deel ervan.1100%
82002Radiologisch onderzoek aangezichtsschedel of deel ervan - neusbijholten inclusief sphenoid respectievelijk adenoid.1100%
83302Radiologisch onderzoek lumbosacrale wervelkolom inclusief overzichtsopname sacroiliacale gewrichten.1100%
39494Echografie van het hart.1100%
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.6,5100%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.1,13100%
120060Longperfusieonderzoek.1100%
87070Echografie van de buikorganen.188%
80080Volledig botdensitometrisch onderzoek met DEXA-apparatuur, ongeacht het aantal onderzochte anatomische gebieden en ongeacht het aantal zittingen.180%
120061Longventilatieonderzoek met edelgassen of aerosolen.178%
89070Echografie onderste extremiteit.167%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.166%
120162GFR en ERPF (constante infusie-methode).162%
120501PET WB (whole body), oncologie.150%
82970Echografie van de schildklier en/of hals.133%
80001Alleen doorlichten tijdens repositie fracturen of localisatie corpus alienum (waaronder rŲntgencontrole bij inbrengen pen in enkel, elleboog e.d., doorlichting op OK, bewusteloze ongevalspatiŽnten).117%
87090MRI abdomen.114%
82042CT onderzoek van de aangezichtsschedel, met of zonder intraveneus contrast.114%
83190MRI cervicale wervelkolom en/of hals inclusief craniovertebrale overgang.114%
89090MRI heup(en)/ onderste extremiteit(en).114%
85090MRI thorax(wand), mamma en mediastinum.114%
34386Echo-oesofagoscopie (EUS), inclusief evt. biopten.113%
120033Skeletdensitometrie gehele lichaam. Hieronder valt niet het onderzoek met DEXA-apparatuur.113%
85420Radiologisch onderzoek arteria pulmonalis, rechtszijdig angiocardiogram.113%
120034Skeletdensitometrie heupen.113%
85720Radiologisch onderzoek arteriae coronariae.113%
120280SPECT van abdomen.113%
120035Skeletdensitometrie lumbale wervelkolom.113%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.113%
80023Al dan niet selectief onderzoek via percutane arteriŽle catheterisatie.113%
87111Radiologisch onderzoek slokdarm.16%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
74891ALAT, SGPT, Transaminase11,13100%
70419Kreatinine14,25100%
70715Trombocyten tellen12100%
74064Geglyceerde hemoglobine2,63100%
70108Diaceetzuur1100%
70656Complement component (kwantitatieve bepaling)7,5100%
70455Cholinesterase1100%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch3100%
70307Amylase1,38100%
70704Bloedingstijd1,5100%
72602Allergenen, (Specifiek IgE Antistof tegen, RAST)3,63100%
70487Fibrinogeen1,09100%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed16,88100%
70442Natrium12,88100%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)10,75100%
70421Fosfaat4100%
70716Reticulocyten tellen1100%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk10100%
70116Ureum12,5100%
70689C-reactive proteinen (CRP)11,63100%
70431Vitamine A2,38100%
74801Eiwit7,75100%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.18,88100%
70707Protrombinetijd2,19100%
70489ASAT, SGOT, transaminase11,25100%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase11,13100%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.21,63100%
70443Kalium12,88100%
70424Alkali reserve6,13100%
70717Differentiele telling (hand)5,63100%
74251Cholesterol, HDL1,5100%
70119Chloride3,5100%
70468Melkzuur5,13100%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling12,5100%
70437IJzer4100%
74802Albumine6,38100%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)1100%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.5,25100%
72420IgG subklassen1100%
74896Alkalische fosfatase11,13100%
70718Differentiele telling (machinaal)4,38100%
70130Urinezuur2,63100%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).30,13100%
70469Magnesium3,75100%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)1100%
79003Antistoffen tegen weefselantigenen, bijzonder (CLB-B)1100%
70438Vitamine E2,38100%
70407Methemoglobine, sulfhemoglobine, elk3,13100%
70714Eosinofielen tellen2,63100%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.9,88100%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).1100%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.5,75100%
70737Tromboplastinetijd, partieel1,13100%
70703Bezinkingssnelheid3,13100%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel1,5100%
70476Immunoglobuline, elk6,13100%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed11,5100%
79009Bloedstollingsfactoren, bijzonder (CLB-C)1,13100%
70440Vitamine D (dihydroxycholecalciferol)2,5100%
70738Trombinetijd189%
72649Ferritine188%
79013HLA-overige bijzondere onderzoeken (CLB-C)175%
70460Triglyceriden175%
70425Cholesterol, totaal175%
74335Electroforetisch diagram in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.175%
70449Transferrine175%
74336Immuno-electroforese met antiserum, inclusief eventuele determinatie175%
71739Micro-albumine in urine172%
70428Angiotensine converting enzym162%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)150%
72582Foliumzuur150%
70445IJzerbindingscapaciteit150%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine150%
74805Antitrypsine, alfa-I137%
70820BNP/NT-proBNP136%
72604Bloedgroep bepalingen niet vallende onder ABO, rhesus (Duffy, Kell, etc.) per bloedgroep125%
72424Apolipoproteine A, B, C, E125%
74895Kreatine-fosfokinase118%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym118%
72570Thyroxine (vrij T4)117%
77102Microscopie van punctaten, aanvullende specifieke kleuring: esterase, zure fosfatase, tartraat geremde zure fosfatase, sudan black, etc. inclusief beoordeling.117%
70710Microscopie van sternumpunctaat, standaardkleuring en beoordeling117%
70693Anti-nucleaire factor (ANF)114%
72573Thyrotrofine (TSH)113%
70306Duodenum-sondage (met A, B, en C gal en sediment).113%
72648DNA-antistoffen (kwantitatief)19%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70914Protozoaire cysten (concentratie)1100%
70503Kweekproef op tuberculose3,38100%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch17100%
71126Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay4,75100%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch1,5100%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch27,13100%
75052Kweekproef 2 - 3 media, mycologisch1,63100%
70027Doelgerichte consultatie van ondersteunend specialist door poortspecialist bij al geopende DBC ivm direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling, telefonisch of face-to-face, zonder aanwezigheid patiŽnt.2,25100%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch10,38100%
71105HBs antigeen1,25100%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch8,31100%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig6,5100%
75053Kweekproef > 3 media, mycologisch7,88100%
71141Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, virologisch.1100%
70028Consult bij patiŽnt op verzoek van een ondersteunend specialist door een poortspecialist bij een al geopende DBC in verband met direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling.1,13100%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch18100%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay12,88100%
70513MRC + MBC-bepaling per antibioticum22,5100%
70005RNA-amplificatie, kwalitatief4100%
70901Microscopisch onderzoek op parasieten (uitstrijkje, dikke druppel, eosine, jodium, elk).1100%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk10100%
70588Microscopisch onderzoek op tuberculose (Ziehl-Neelsen of gelijkwaardige methode)175%
70007DNA/RNA-analyse (bv. sequentie-bepaling of sub-typering).152%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.150%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)138%
70517Beta lactamase test119%
71142Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, mycologisch.114%
71125Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. IF113%
70006DNA/RNA-amplificatie, kwantitatief113%
71012Virologisch onderzoek door middel van celkweek 2 - 3 media113%
70620L-agglutinatie113%
70628VDRL-reactie (kwantitatief)113%
71143Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, parasitologisch.112%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.133%
50503Immuno-pathologisch onderzoek.117%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72826Koolmonoxide, kwantitatief met identificatie in bloed1,75100%
72893Antimicrobiele middelen, m.b.v. immunoassay3,25100%
72850Nicotine/cotinine, chromatografisch113%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.16,13100%
193006Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek op medische indicatie.1,13100%
192850Intramurale dieetadvisering (per kwartier)11,38100%
194163Behandelingscontact - medisch psycholoog.163%
194171Consultaties - overleg (inter)collegiaal - medisch psycholoog125%
194172Consultaties - multidisciplinair overleg - medisch psycholoog125%
194161Nieuwe inschrijving (verwijzing, registratie, informatie, dossier) - medisch psycholoog.113%
194162Intake face-to-face contact - medisch psycholoog113%
194155Gegevensbeheer (dossier, info, interpretaties, decursus)† - medisch psycholoog113%
194156Rapportage (brief, correspondentie, rapport)†- medisch psycholoog113%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39679Hartteambespreking.1100%
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,75100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190034Afwezigheidsdag1,38100%
190021Klinische opname2,38100%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.113%
;