(bv: 010501006, 990004054, 990029012, 991900005, 069499043, 990040009, 020117010, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (979001145) met declaratienummer (14D623)

Begeleiding in geval van hartlong- of longtransplantatie (6 tot maximaal 28 verpleegligdagen) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten)


Prijs van: Begeleiding in geval van hartlong- of longtransplantatie (6 tot maximaal 28 verpleegligdagen) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten)Kenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 23 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 1 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 35 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling

Deze opname viel onder het zogeheten A-segment.
Tarief ziekenhuis: EUR 19 849,91 Honorarium Specialisten: EUR 233,18 (declaratiecode: 14D623)Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.143%
190013Herhaal-polikliniekbezoek.114%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190205Verpleegdag klasse 3B.23,43100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
33694Doppler met eventuele polsvolumerecording (PVR).5,86100%
39837Residubepaling longen.1100%
39839Spirografische longfunctiebepaling.3,4100%
32480Diagnostische bronchoscopie, inclusief een of meerdere proefexcisies, curettage en/of afzuigen van materiaal voor cytologisch en/of pathologisch onderzoek.25,41100%
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.180%
39836Overzichtsbepaling van de mechanische ventilatieverhouding door middel van direct geregistreerde drukvolumediagrammen of luchtweerstandbepaling.150%
39832Bepaling van de alveolaire ventilatie en analyse van de ongelijkmatigheid van de ventilatie. Katapherometrie en capnografie vallen onder deze code.150%
39096Arteriepunctie door middel van een verblijfnaald voor registratie van de arteriŽle bloeddruk.143%
32582Endoscopische longbiopsie (zie 032581 voor open longbiopsie).120%
32684Diagnostische pleurapunctie.114%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
32485Therapeutische bronchoscopie met laser-coagulatie, zoals bij behandeling van een tumor of bloeding, en / of stentplaatsing.114%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39214Begeleiding longtransplantatie ontvanger.198%
39090Algehele anesthesie bij specialistisch onderzoek en bij verrichtingen, waarvoor geen anesthesie staat vermeld.142%
32688Therapeutische pleurapunctie.133%
39141Verstrekking chemotherapie per infuus of per injectie bij niet-gemetastaseerde tumoren.129%
87258Inbrengen maag- of duodenumsonde.129%
39680Perifeer infuus inbrengen.114%
39215Begeleiding hartlongtransplantatie ontvanger.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
80080Volledig botdensitometrisch onderzoek met DEXA-apparatuur, ongeacht het aantal onderzochte anatomische gebieden en ongeacht het aantal zittingen.1,75100%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.1100%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.1,57100%
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.9,25100%
120060Longperfusieonderzoek.186%
120061Longventilatieonderzoek met edelgassen of aerosolen.167%
87070Echografie van de buikorganen.143%
85000Radiologisch onderzoek thorax, doorlichting zonder opname.142%
120070Maagontledigingsonderzoek (063).130%
39494Echografie van het hart.130%
83302Radiologisch onderzoek lumbosacrale wervelkolom inclusief overzichtsopname sacroiliacale gewrichten.114%
120154Abces/ontstekingslokalisatie met behulp van gelabelde leukoīs.114%
83202Radiologisch onderzoek thoracale wervelkolom of deel ervan.114%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.114%
80001Alleen doorlichten tijdens repositie fracturen of localisatie corpus alienum (waaronder rŲntgencontrole bij inbrengen pen in enkel, elleboog e.d., doorlichting op OK, bewusteloze ongevalspatiŽnten).10%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70656Complement component (kwantitatieve bepaling)9,75100%
70421Fosfaat9,67100%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)9,83100%
70489ASAT, SGOT, transaminase9,83100%
70442Natrium13,67100%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase9,83100%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.28,43100%
70718Differentiele telling (machinaal)8,92100%
70689C-reactive proteinen (CRP)9,57100%
74801Eiwit10,58100%
70469Magnesium9,92100%
70424Alkali reserve1,14100%
70116Ureum12,58100%
70714Eosinofielen tellen2,86100%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.1,5100%
70443Kalium13,17100%
74802Albumine9,75100%
70119Chloride10100%
70715Trombocyten tellen9,67100%
74896Alkalische fosfatase9,75100%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk19,17100%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling9,83100%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).24100%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.9,67100%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed2100%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.15,5100%
70716Reticulocyten tellen3,14100%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).4100%
74251Cholesterol, HDL1100%
70419Kreatinine13,5100%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.3,5100%
70703Bezinkingssnelheid2,29100%
74891ALAT, SGPT, Transaminase9,83100%
72604Bloedgroep bepalingen niet vallende onder ABO, rhesus (Duffy, Kell, etc.) per bloedgroep3100%
70437IJzer9,33100%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed4,43100%
70717Differentiele telling (hand)4,43100%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)1,57100%
77091Lymfocyten subpopulatie, eerste antistof189%
70697Cellulaire immuniteit door middel van lymfocyten transformatie, bepaling van186%
70820BNP/NT-proBNP167%
70460Triglyceriden167%
70610Antistoffen, gebonden, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (directe Coombstest).157%
70468Melkzuur157%
70481Cellen tellen in liquor157%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch150%
70108Diaceetzuur150%
74065HbAlc150%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)150%
77101Microscopie van punctaten (anders dan sternumpunctaat), standaard kleuring en beoordeling144%
70707Protrombinetijd143%
70425Cholesterol, totaal143%
70307Amylase143%
70737Tromboplastinetijd, partieel143%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)140%
72420IgG subklassen133%
70734Bloedstollingsfactor VIII133%
72602Allergenen, (Specifiek IgE Antistof tegen, RAST)133%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel130%
70487Fibrinogeen129%
72649Ferritine129%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym129%
77434Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten, kwantitatief120%
72550ACTH, corticotrofine120%
70738Trombinetijd120%
72582Foliumzuur114%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine114%
71739Micro-albumine in urine114%
79009Bloedstollingsfactoren, bijzonder (CLB-C)114%
74895Kreatine-fosfokinase114%
79011Bloedgroep erytrocytenserologie, bijzonder (CLB-C)114%
72424Apolipoproteine A, B, C, E114%
74803Myoglobine114%
70130Urinezuur114%
77291Haptoglobine114%
70476Immunoglobuline, elk114%
70449Transferrine114%
70407Methemoglobine, sulfhemoglobine, elk114%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70513MRC + MBC-bepaling per antibioticum2,3100%
70005RNA-amplificatie, kwalitatief1100%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk8,57100%
70006DNA/RNA-amplificatie, kwantitatief5,25100%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch6,92100%
71126Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay2,08100%
70503Kweekproef op tuberculose3,29100%
75053Kweekproef > 3 media, mycologisch4,86100%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch5100%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch9,43100%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay2,17100%
70027Doelgerichte consultatie van ondersteunend specialist door poortspecialist bij al geopende DBC ivm direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling, telefonisch of face-to-face, zonder aanwezigheid patiŽnt.6,57100%
71141Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, virologisch.4,29100%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch14,4100%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig10,14100%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch7,29100%
71125Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. IF186%
70028Consult bij patiŽnt op verzoek van een ondersteunend specialist door een poortspecialist bij een al geopende DBC in verband met direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling.171%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.158%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)143%
71012Virologisch onderzoek door middel van celkweek 2 - 3 media143%
71143Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, parasitologisch.133%
70901Microscopisch onderzoek op parasieten (uitstrijkje, dikke druppel, eosine, jodium, elk).130%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch129%
71142Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, mycologisch.125%
71124Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. IF114%
70007DNA/RNA-analyse (bv. sequentie-bepaling of sub-typering).114%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.167%
50513Eenvoudige moleculaire diagnostiek - bepalingen op coupes met weefsel en/of cellen i.v.m. frequent aangevraagde bepalingen op de aanwezigheid van HPV.120%
50503Immuno-pathologisch onderzoek.114%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72826Koolmonoxide, kwantitatief met identificatie in bloed2,25100%
72866Immunomodulantia / immunosuppressiva m.b.v. chromatografie3,33100%
72893Antimicrobiele middelen, m.b.v. immunoassay129%
72894Antimicrobiele middelen, m.b.v. chromatografie129%
72865Immunomodulantia / immunosuppressiva m.b.v. immunoassay114%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
192850Intramurale dieetadvisering (per kwartier)7,29100%
193001Fysiotherapeutische behandeling.23,43100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd11,53100%
190404Vers bevroren af plasma, leukocyten verwijderd, in Na-citraat129%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.143%
38940Eenmalig traumatologisch consult zonder verwijzing en specialistische nabehandeling.143%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190034Afwezigheidsdag1,44100%
190021Klinische opname171%
39692Preassessment opname.158%
;