(bv: 979001170, 140301057, 990416038, 079699009, 020110019, 990416061, 029099052, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (979001151) met declaratienummer (14D628)

Nazorg na hartlong- of longtransplantatie (6 tot maximaal 28 verpleegligdagen) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten)


Prijs van: Nazorg na hartlong- of longtransplantatie (6 tot maximaal 28 verpleegligdagen) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten)Kenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 1 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 2 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 134 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling

Deze opname viel onder het zogeheten A-segment.
Tarief ziekenhuis: EUR 38 802,00 Honorarium Specialisten: EUR 233,18 (declaratiecode: 14D628)Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.1100%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.150%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.156%
190055Dagverpleging II.14%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190205Verpleegdag klasse 3B.1100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
32480Diagnostische bronchoscopie, inclusief een of meerdere proefexcisies, curettage en/of afzuigen van materiaal voor cytologisch en/of pathologisch onderzoek.1100%
39837Residubepaling longen.1100%
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1100%
39839Spirografische longfunctiebepaling.1100%
39830Het inbrengen van een verblijfnaald ter verkrijging van arterieel bloed voor onderzoek naar pO2, pH en pCO2 voor en tijdens inademen van zuurstof.1100%
39845Fietsergometrie met opklimmende belasting onder persoonlijke en continue observatie door de specialist met ECG-apparatuur en oscilloscoop tijdens een afzonderlijke afspraak, uitgebreid.1100%
39832Bepaling van de alveolaire ventilatie en analyse van de ongelijkmatigheid van de ventilatie. Katapherometrie en capnografie vallen onder deze code.1100%
39836Overzichtsbepaling van de mechanische ventilatieverhouding door middel van direct geregistreerde drukvolumediagrammen of luchtweerstandbepaling.1100%
33694Doppler met eventuele polsvolumerecording (PVR).1100%
39096Arteriepunctie door middel van een verblijfnaald voor registratie van de arteriŽle bloeddruk.171%
32684Diagnostische pleurapunctie.122%
39932Spirografisch onderzoek naar de invloed van bronchusverwijdende geneesmiddelen per injectie of per inhalatie.122%
34620Diagnostische endoscopie van oesofagus, maag en/of duodenum met behulp van flexibele endoscoop, eventueel inclusief biopten of antroduodenale manometrie.118%
34686Diagnostische endoscopie van het colon met behulp van flexibele endoscoop, eventueel inclusief biopten, poliepectomie of colonmanometrie.114%
32582Endoscopische longbiopsie (zie 032581 voor open longbiopsie).114%
34690Diagnostische endoscopie alleen van het sigmoÔd met behulp van een flexibele endoscoop, inclusief eventuele biopten en poliepectomie.17%
39601Onderzoek gevoeligheid allergenen dmv huidtest(s), dmv scarificaties of intracutane injecties.14%
33219Catheterisatie van het rechter hart, inclusief eventuele drukmeting, O2-bepaling, angiografie (veneuze hartcatheterisatie), aansluiting van een uitwendige pacemaker.14%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
32484Therapeutische bronchoscopie, zoals verwijderen van corpora alinea, afzuigen van secretie of installatie van medicamenten.133%
32485Therapeutische bronchoscopie met laser-coagulatie, zoals bij behandeling van een tumor of bloeding, en / of stentplaatsing.19%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39394Nazorg longtransplantatie ontvanger.198%
39090Algehele anesthesie bij specialistisch onderzoek en bij verrichtingen, waarvoor geen anesthesie staat vermeld.151%
32075Behandeling van een neusbloeding door middel van een Bellocq-tamponade.129%
32688Therapeutische pleurapunctie.111%
32600Behandeling met zuigdrainages.14%
39395Nazorg hartlongtransplantatie ontvanger.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.1100%
120060Longperfusieonderzoek.1100%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.1100%
89602Radiologisch onderzoek enkel en/of voet(wortel) en/of tenen.1100%
81342CT onderzoek van de hersenen en/of schedel met of zonder intraveneus contrastmiddel.1100%
120061Longventilatieonderzoek met edelgassen of aerosolen.181%
120070Maagontledigingsonderzoek (063).179%
80080Volledig botdensitometrisch onderzoek met DEXA-apparatuur, ongeacht het aantal onderzochte anatomische gebieden en ongeacht het aantal zittingen.178%
85000Radiologisch onderzoek thorax, doorlichting zonder opname.165%
120162GFR en ERPF (constante infusie-methode).144%
87070Echografie van de buikorganen.143%
39494Echografie van het hart.124%
82002Radiologisch onderzoek aangezichtsschedel of deel ervan - neusbijholten inclusief sphenoid respectievelijk adenoid.123%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.121%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.121%
89202Radiologisch onderzoek bekken, respectievelijk heupgewricht.118%
83302Radiologisch onderzoek lumbosacrale wervelkolom inclusief overzichtsopname sacroiliacale gewrichten.116%
83202Radiologisch onderzoek thoracale wervelkolom of deel ervan.114%
89070Echografie onderste extremiteit.114%
86802Radiologisch onderzoek ribben en/of sternum.111%
120035Skeletdensitometrie lumbale wervelkolom.17%
82042CT onderzoek van de aangezichtsschedel, met of zonder intraveneus contrast.17%
120501PET WB (whole body), oncologie.17%
89042CT van het bekken inclusief inbrengen orale en/of rectale contraststof. Met of zonder toediening van een intraveneus contrastmiddel.17%
84070Echografie van de bovenste extremiteiten.17%
120034Skeletdensitometrie heupen.17%
89302Radiologisch onderzoek bovenbeen.14%
81093MRI hersenen - standaard.14%
87111Radiologisch onderzoek slokdarm.14%
39493Oesophagus echocardiografie TEE.14%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70119Chloride1100%
70468Melkzuur1100%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed1100%
70437IJzer1100%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)1100%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).1100%
74891ALAT, SGPT, Transaminase1100%
70425Cholesterol, totaal1100%
70715Trombocyten tellen1100%
74064Geglyceerde hemoglobine1100%
70469Magnesium1100%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed1100%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)1100%
70438Vitamine E1100%
70737Tromboplastinetijd, partieel1100%
70407Methemoglobine, sulfhemoglobine, elk1100%
70703Bezinkingssnelheid1100%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.1100%
70489ASAT, SGOT, transaminase1100%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)1100%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.1100%
70716Reticulocyten tellen1100%
70656Complement component (kwantitatieve bepaling)1100%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase1100%
77091Lymfocyten subpopulatie, eerste antistof1100%
70738Trombinetijd1100%
70419Kreatinine1100%
70704Bloedingstijd1100%
70717Differentiele telling (hand)1100%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk1100%
70307Amylase1100%
70689C-reactive proteinen (CRP)1100%
70442Natrium1100%
74801Eiwit1100%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.1100%
70421Fosfaat1100%
70707Protrombinetijd1100%
70116Ureum1100%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.1100%
70460Triglyceriden1100%
74896Alkalische fosfatase1100%
70431Vitamine A1100%
70718Differentiele telling (machinaal)1100%
74251Cholesterol, HDL1100%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.1100%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling1100%
70443Kalium1100%
74802Albumine1100%
70424Alkali reserve1100%
70714Eosinofielen tellen1100%
72649Ferritine1100%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).171%
74065HbAlc168%
77101Microscopie van punctaten (anders dan sternumpunctaat), standaard kleuring en beoordeling168%
79016Immunochemische onderzoeken, bijzonder (CLB-C)167%
70693Anti-nucleaire factor (ANF)167%
74895Kreatine-fosfokinase164%
72573Thyrotrofine (TSH)157%
70108Diaceetzuur154%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)154%
70130Urinezuur150%
70428Angiotensine converting enzym144%
77291Haptoglobine143%
70496Osmolariteit143%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch140%
72570Thyroxine (vrij T4)138%
70476Immunoglobuline, elk136%
79014Complementfactoren-immunochemie, bijzonder (CLB-C)133%
72630Carcino-embryonaal antigeen (CEA)133%
72631Alfa-foetoproteine (AFP)133%
72557hCG, humaan choriongonadotrofine, intact molecuul133%
79005Auto-immuunziekten, overige, bijzonder (CLB-C)133%
72648DNA-antistoffen (kwantitatief)133%
72571Trijoodthyronine (vrij T3)131%
77434Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten, kwantitatief130%
70481Cellen tellen in liquor129%
70610Antistoffen, gebonden, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (directe Coombstest).129%
70820BNP/NT-proBNP127%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym124%
70449Transferrine121%
70440Vitamine D (dihydroxycholecalciferol)121%
77432Fibrinogeen splitsingsprodukten, kwantitatief121%
70487Fibrinogeen121%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel118%
72511Testosteron118%
71739Micro-albumine in urine117%
72582Foliumzuur116%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine116%
72420IgG subklassen115%
79018Immunocytologie onderzoeken, bijzonder (CLB-C)114%
70743Trombocyten aggregatie, per aggregerende substantie114%
72424Apolipoproteine A, B, C, E114%
74335Electroforetisch diagram in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.111%
72621Prostaatspecifiek antigeen (PSA)111%
70445IJzerbindingscapaciteit18%
70303Sediment18%
77342Bloedstollingsfactor VIII,Von Willebrand factor, ristocetinefactor17%
74765Albumine in liquor cerebrospinalis17%
70456Pyrodruivenzuur17%
72112Oxaalzuur17%
70483Ammoniak17%
77571Proteine C activiteit14%
70734Bloedstollingsfactor VIII14%
77581Proteine S totaal antigeen14%
77582Proteine S vrij antigeen14%
72646Parathormoon (PTH)14%
79009Bloedstollingsfactoren, bijzonder (CLB-C)14%
70755Circulerend anticoagulans (lupus anticoagulans, antitromboplastine, antifosfolipiden), per anticoagulans.14%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
71126Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay1100%
70028Consult bij patiŽnt op verzoek van een ondersteunend specialist door een poortspecialist bij een al geopende DBC in verband met direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling.1100%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch1100%
70513MRC + MBC-bepaling per antibioticum1100%
70005RNA-amplificatie, kwalitatief1100%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.1100%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk1100%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch1100%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay1100%
70006DNA/RNA-amplificatie, kwantitatief1100%
75052Kweekproef 2 - 3 media, mycologisch1100%
71141Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, virologisch.1100%
70503Kweekproef op tuberculose1100%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch1100%
75053Kweekproef > 3 media, mycologisch1100%
71012Virologisch onderzoek door middel van celkweek 2 - 3 media1100%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch1100%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)1100%
71125Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. IF1100%
70027Doelgerichte consultatie van ondersteunend specialist door poortspecialist bij al geopende DBC ivm direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling, telefonisch of face-to-face, zonder aanwezigheid patiŽnt.1100%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch1100%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig1100%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch1100%
70588Microscopisch onderzoek op tuberculose (Ziehl-Neelsen of gelijkwaardige methode)186%
70007DNA/RNA-analyse (bv. sequentie-bepaling of sub-typering).140%
70901Microscopisch onderzoek op parasieten (uitstrijkje, dikke druppel, eosine, jodium, elk).136%
71105HBs antigeen133%
71142Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, mycologisch.129%
70620L-agglutinatie121%
71143Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, parasitologisch.116%
71102Typering van geisoleerd virusstam115%
75051Kweekproef < 2 media, mycologisch114%
70526Resistentiebepaling kwantitatief d.m.v. MRC/Etest per antibioticum, mycologisch114%
70517Beta lactamase test18%
71124Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. IF17%
70524Microscopisch onderzoek (gekleurd of ongekleurd), elk, mycologisch17%
79020Klinische viro immunologie, bijzonder (CLB-C)17%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.1100%
50503Immuno-pathologisch onderzoek.141%
50508Obductie ten behoeve van verzekeringsmaatschappijen uitgezonderd ziektekostenverzekeringsmaatschappijen.114%
50513Eenvoudige moleculaire diagnostiek - bepalingen op coupes met weefsel en/of cellen i.v.m. frequent aangevraagde bepalingen op de aanwezigheid van HPV.17%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72840Anti-epileptica, m.b.v immunoassay, elk1100%
72865Immunomodulantia / immunosuppressiva m.b.v. immunoassay1100%
72866Immunomodulantia / immunosuppressiva m.b.v. chromatografie1100%
72826Koolmonoxide, kwantitatief met identificatie in bloed1100%
72893Antimicrobiele middelen, m.b.v. immunoassay122%
72894Antimicrobiele middelen, m.b.v. chromatografie18%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
192850Intramurale dieetadvisering (per kwartier)1100%
193001Fysiotherapeutische behandeling.1100%
193006Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek op medische indicatie.1100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd179%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1100%
38940Eenmalig traumatologisch consult zonder verwijzing en specialistische nabehandeling.171%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1100%
190034Afwezigheidsdag181%
39692Preassessment opname.144%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.143%
39691Preassessment dagopname.17%
;