(bv: 131999013, 129999044, 029799066, 029799074, 039999019, 099999050, 149399020, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (979001152) met declaratienummer (14D629)

Nazorg na hartlong- of longtransplantatie (Meer dan 28 verpleegligdagen) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten)


Prijs van: Nazorg na hartlong- of longtransplantatie (Meer dan 28 verpleegligdagen) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten)Kenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 76 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 9 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 20 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling

Deze opname viel onder het zogeheten A-segment.
Tarief ziekenhuis: EUR 53 990,12 Honorarium Specialisten: EUR 279,82 (declaratiecode: 14D629)



Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.8100%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.150%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.156%
190055Dagverpleging II.14%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190205Verpleegdag klasse 3B.76,25100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
32480Diagnostische bronchoscopie, inclusief een of meerdere proefexcisies, curettage en/of afzuigen van materiaal voor cytologisch en/of pathologisch onderzoek.12,25100%
39832Bepaling van de alveolaire ventilatie en analyse van de ongelijkmatigheid van de ventilatie. Katapherometrie en capnografie vallen onder deze code.1,5100%
39836Overzichtsbepaling van de mechanische ventilatieverhouding door middel van direct geregistreerde drukvolumediagrammen of luchtweerstandbepaling.1,13100%
39837Residubepaling longen.2,15100%
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.4,5100%
39839Spirografische longfunctiebepaling.64,75100%
33694Doppler met eventuele polsvolumerecording (PVR).4100%
39096Arteriepunctie door middel van een verblijfnaald voor registratie van de arteriŽle bloeddruk.175%
39845Fietsergometrie met opklimmende belasting onder persoonlijke en continue observatie door de specialist met ECG-apparatuur en oscilloscoop tijdens een afzonderlijke afspraak, uitgebreid.150%
34620Diagnostische endoscopie van oesofagus, maag en/of duodenum met behulp van flexibele endoscoop, eventueel inclusief biopten of antroduodenale manometrie.150%
39932Spirografisch onderzoek naar de invloed van bronchusverwijdende geneesmiddelen per injectie of per inhalatie.150%
32684Diagnostische pleurapunctie.122%
32582Endoscopische longbiopsie (zie 032581 voor open longbiopsie).114%
39830Het inbrengen van een verblijfnaald ter verkrijging van arterieel bloed voor onderzoek naar pO2, pH en pCO2 voor en tijdens inademen van zuurstof.14%
39601Onderzoek gevoeligheid allergenen dmv huidtest(s), dmv scarificaties of intracutane injecties.14%
33219Catheterisatie van het rechter hart, inclusief eventuele drukmeting, O2-bepaling, angiografie (veneuze hartcatheterisatie), aansluiting van een uitwendige pacemaker.14%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
32484Therapeutische bronchoscopie, zoals verwijderen van corpora alinea, afzuigen van secretie of installatie van medicamenten.133%
32485Therapeutische bronchoscopie met laser-coagulatie, zoals bij behandeling van een tumor of bloeding, en / of stentplaatsing.125%
32214Therapeutische directe laryngoscopie ter verwijdering van een of meerdere gezwellen en/of corpora aliena.125%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39680Perifeer infuus inbrengen.4,25100%
39394Nazorg longtransplantatie ontvanger.198%
39296Postoperatief longtransplantatie ontvanger door operateur.159%
39090Algehele anesthesie bij specialistisch onderzoek en bij verrichtingen, waarvoor geen anesthesie staat vermeld.151%
39682Inbrengen voedingskatheter of centrale veneuze katheter niet gerelateerd aan een operatie.125%
39755Analyse van een 24-uurs electrocardiografie registratie.125%
39141Verstrekking chemotherapie per infuus of per injectie bij niet-gemetastaseerde tumoren.125%
32688Therapeutische pleurapunctie.111%
32600Behandeling met zuigdrainages.14%
39395Nazorg hartlongtransplantatie ontvanger.13%
192026Nazorg hart-longtransplantatie10%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
120060Longperfusieonderzoek.1,5100%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.1,5100%
81342CT onderzoek van de hersenen en/of schedel met of zonder intraveneus contrastmiddel.1100%
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.14,25100%
89602Radiologisch onderzoek enkel en/of voet(wortel) en/of tenen.1100%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.4,25100%
120061Longventilatieonderzoek met edelgassen of aerosolen.181%
120070Maagontledigingsonderzoek (063).179%
80080Volledig botdensitometrisch onderzoek met DEXA-apparatuur, ongeacht het aantal onderzochte anatomische gebieden en ongeacht het aantal zittingen.178%
87511Radiologisch onderzoek dikke darm.175%
85000Radiologisch onderzoek thorax, doorlichting zonder opname.165%
87070Echografie van de buikorganen.150%
120162GFR en ERPF (constante infusie-methode).144%
84070Echografie van de bovenste extremiteiten.125%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.125%
89302Radiologisch onderzoek bovenbeen.125%
82002Radiologisch onderzoek aangezichtsschedel of deel ervan - neusbijholten inclusief sphenoid respectievelijk adenoid.125%
39494Echografie van het hart.125%
120501PET WB (whole body), oncologie.125%
89202Radiologisch onderzoek bekken, respectievelijk heupgewricht.118%
83302Radiologisch onderzoek lumbosacrale wervelkolom inclusief overzichtsopname sacroiliacale gewrichten.116%
86802Radiologisch onderzoek ribben en/of sternum.111%
81093MRI hersenen - standaard.14%
39493Oesophagus echocardiografie TEE.14%
87111Radiologisch onderzoek slokdarm.14%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70130Urinezuur1,25100%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).121100%
70476Immunoglobuline, elk1100%
77091Lymfocyten subpopulatie, eerste antistof1,24100%
70438Vitamine E2100%
74801Eiwit20,25100%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.71,25100%
70407Methemoglobine, sulfhemoglobine, elk2,25100%
70715Trombocyten tellen47,75100%
72649Ferritine3,5100%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.8,75100%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).2100%
74895Kreatine-fosfokinase3,25100%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.40100%
70737Tromboplastinetijd, partieel3,75100%
70303Sediment1100%
70703Bezinkingssnelheid8,25100%
74802Albumine33100%
70419Kreatinine52,75100%
70716Reticulocyten tellen3100%
74064Geglyceerde hemoglobine3,5100%
70656Complement component (kwantitatieve bepaling)14,93100%
70460Triglyceriden8,75100%
74896Alkalische fosfatase37,75100%
70738Trombinetijd1,27100%
70307Amylase6,5100%
70704Bloedingstijd1,25100%
70487Fibrinogeen1100%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling49,75100%
70442Natrium70100%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed4,25100%
70421Fosfaat13,15100%
70717Differentiele telling (hand)26,5100%
70116Ureum51,75100%
70689C-reactive proteinen (CRP)48,75100%
70468Melkzuur10,5100%
70431Vitamine A1,67100%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.158,25100%
70707Protrombinetijd5,75100%
70489ASAT, SGOT, transaminase38,5100%
70443Kalium70,25100%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed32,25100%
74891ALAT, SGPT, Transaminase38,25100%
70424Alkali reserve47,75100%
70718Differentiele telling (machinaal)15,5100%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk26,7100%
70119Chloride13,57100%
70469Magnesium21,5100%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)1,5100%
70437IJzer12,98100%
70820BNP/NT-proBNP1,25100%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)1,49100%
70714Eosinofielen tellen24100%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.4,75100%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase36,75100%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)37,75100%
70425Cholesterol, totaal1,25100%
74251Cholesterol, HDL11,1100%
70449Transferrine175%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym175%
77101Microscopie van punctaten (anders dan sternumpunctaat), standaard kleuring en beoordeling168%
74065HbAlc168%
70693Anti-nucleaire factor (ANF)167%
79016Immunochemische onderzoeken, bijzonder (CLB-C)167%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)154%
70108Diaceetzuur154%
72623Carcinoom Antigeen (CA), elk150%
70481Cellen tellen in liquor150%
70440Vitamine D (dihydroxycholecalciferol)150%
72424Apolipoproteine A, B, C, E150%
79011Bloedgroep erytrocytenserologie, bijzonder (CLB-C)150%
74765Albumine in liquor cerebrospinalis150%
70428Angiotensine converting enzym144%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch140%
72570Thyroxine (vrij T4)138%
72573Thyrotrofine (TSH)138%
79005Auto-immuunziekten, overige, bijzonder (CLB-C)133%
72630Carcino-embryonaal antigeen (CEA)133%
72631Alfa-foetoproteine (AFP)133%
79014Complementfactoren-immunochemie, bijzonder (CLB-C)133%
72557hCG, humaan choriongonadotrofine, intact molecuul133%
72648DNA-antistoffen (kwantitatief)133%
72571Trijoodthyronine (vrij T3)131%
77434Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten, kwantitatief130%
74335Electroforetisch diagram in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.125%
72602Allergenen, (Specifiek IgE Antistof tegen, RAST)125%
74336Immuno-electroforese met antiserum, inclusief eventuele determinatie125%
74803Myoglobine125%
72646Parathormoon (PTH)125%
72582Foliumzuur125%
72622Neuronspecifiek enolase (NSE)125%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine125%
77432Fibrinogeen splitsingsprodukten, kwantitatief125%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel118%
72511Testosteron118%
71739Micro-albumine in urine117%
72420IgG subklassen115%
72621Prostaatspecifiek antigeen (PSA)111%
70445IJzerbindingscapaciteit18%
79009Bloedstollingsfactoren, bijzonder (CLB-C)14%
77571Proteine C activiteit14%
77581Proteine S totaal antigeen14%
70755Circulerend anticoagulans (lupus anticoagulans, antitromboplastine, antifosfolipiden), per anticoagulans.14%
77291Haptoglobine14%
77582Proteine S vrij antigeen14%
70734Bloedstollingsfactor VIII14%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch38,25100%
75052Kweekproef 2 - 3 media, mycologisch1,5100%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.1100%
70027Doelgerichte consultatie van ondersteunend specialist door poortspecialist bij al geopende DBC ivm direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling, telefonisch of face-to-face, zonder aanwezigheid patiŽnt.18100%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch17100%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay7,5100%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch6,75100%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig74100%
75053Kweekproef > 3 media, mycologisch11,25100%
71141Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, virologisch.16100%
70028Consult bij patiŽnt op verzoek van een ondersteunend specialist door een poortspecialist bij een al geopende DBC in verband met direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling.2100%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch20,5100%
70513MRC + MBC-bepaling per antibioticum4,74100%
70005RNA-amplificatie, kwalitatief1,5100%
71142Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, mycologisch.1,25100%
71012Virologisch onderzoek door middel van celkweek 2 - 3 media2,5100%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk16100%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)3,25100%
71125Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. IF2100%
70006DNA/RNA-amplificatie, kwantitatief16,8100%
70503Kweekproef op tuberculose8,25100%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch17100%
71126Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay6,88100%
70588Microscopisch onderzoek op tuberculose (Ziehl-Neelsen of gelijkwaardige methode)1,5100%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch175%
70901Microscopisch onderzoek op parasieten (uitstrijkje, dikke druppel, eosine, jodium, elk).175%
71105HBs antigeen150%
70620L-agglutinatie150%
70007DNA/RNA-analyse (bv. sequentie-bepaling of sub-typering).140%
71124Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. IF125%
71143Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, parasitologisch.116%
71102Typering van geisoleerd virusstam115%
70517Beta lactamase test18%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.2,25100%
50503Immuno-pathologisch onderzoek.150%
50513Eenvoudige moleculaire diagnostiek - bepalingen op coupes met weefsel en/of cellen i.v.m. frequent aangevraagde bepalingen op de aanwezigheid van HPV.17%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72826Koolmonoxide, kwantitatief met identificatie in bloed2,25100%
72840Anti-epileptica, m.b.v immunoassay, elk1100%
72865Immunomodulantia / immunosuppressiva m.b.v. immunoassay45,5100%
72866Immunomodulantia / immunosuppressiva m.b.v. chromatografie10,73100%
72894Antimicrobiele middelen, m.b.v. chromatografie125%
72893Antimicrobiele middelen, m.b.v. immunoassay122%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
192850Intramurale dieetadvisering (per kwartier)22,25100%
193001Fysiotherapeutische behandeling.40,25100%
193006Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek op medische indicatie.1,25100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd18%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
38940Eenmalig traumatologisch consult zonder verwijzing en specialistische nabehandeling.2100%
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.2100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname4,25100%
190034Afwezigheidsdag181%
39692Preassessment opname.175%
;