(bv: 990022059, 210301008, 020112034, 129999028, 020108147, 099799011, 029699003, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (979001157) met declaratienummer (14D632)

Screening voorafgaand aan harttransplantatie (Maximaal 5 verpleegligdagen) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten)


Prijs van: Screening voorafgaand aan harttransplantatie (Maximaal 5 verpleegligdagen) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten)Kenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 7 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 4 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 33 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling

Deze opname viel onder het zogeheten A-segment.
Tarief ziekenhuis: EUR 19 372,78 Honorarium Specialisten: EUR 1 055,66 (declaratiecode: 14D632)Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,14100%
190013Herhaal-polikliniekbezoek.3,19100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.1,58%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190205Verpleegdag klasse 3B.6,95100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39837Residubepaling longen.3,04100%
33229Catheterisatie linker en evt. rechter hart, inclusief evt. angiografie (coronair en/of hart en/of arteria pulmonalis), drukmeting, O2-bepaling (arterieel en/of hart), aortografie, aansl.uitw.pm.1,04100%
39839Spirografische longfunctiebepaling.3,2100%
39832Bepaling van de alveolaire ventilatie en analyse van de ongelijkmatigheid van de ventilatie. Katapherometrie en capnografie vallen onder deze code.1,08100%
39932Spirografisch onderzoek naar de invloed van bronchusverwijdende geneesmiddelen per injectie of per inhalatie.3,08100%
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.4,05100%
39836Overzichtsbepaling van de mechanische ventilatieverhouding door middel van direct geregistreerde drukvolumediagrammen of luchtweerstandbepaling.3,04100%
39942Huidreactie volgens Mantoux.1100%
33219Catheterisatie van het rechter hart, inclusief eventuele drukmeting, O2-bepaling, angiografie (veneuze hartcatheterisatie), aansluiting van een uitwendige pacemaker.199%
38407Percutane botboring, zoals uit het os ileum of de spina van de wervels, uitgezonderd de sternumpunctie.117%
39845Fietsergometrie met opklimmende belasting onder persoonlijke en continue observatie door de specialist met ECG-apparatuur en oscilloscoop tijdens een afzonderlijke afspraak, uitgebreid.1,7516%
39831Het inbrengen van een verblijfnaald ter verkrijging van arterieel bloed voor onderzoek naar pO2 en pCO2 in rust en tijdens inspanning, zonodig ook na inademen van zuurstof.114%
39775Duplex bloedvaten in extremiteiten.111%
34684Diagnostische duodenoscopie met behulp van fiberscoop, inclusief eventulele proefexcisie(s).18%
39829Intra-arteriŽle bloeddrukmeting.24%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
32997Percutaan inbrengen hartpomp (o.a. Impella).14%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39235Screening harttransplantatie ontvanger.1100%
192001Pre-harttransplantatie128%
33285Poliklinische controle op de werking van de pacemaker, inclusief het eventueel gebruik van de cardioverter.2,6724%
39755Analyse van een 24-uurs electrocardiografie registratie.117%
33290Behandeling met de cardioverter.14%
31712Verwijdering uit de gehoorgang van een of meerdere poliepen of corpora aliena.24%
32992Ballonpomp per punctie als zelfstandige ingreep.14%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
82002Radiologisch onderzoek aangezichtsschedel of deel ervan - neusbijholten inclusief sphenoid respectievelijk adenoid.1,16100%
87070Echografie van de buikorganen.1,16100%
83202Radiologisch onderzoek thoracale wervelkolom of deel ervan.1,12100%
39494Echografie van het hart.1,52100%
83302Radiologisch onderzoek lumbosacrale wervelkolom inclusief overzichtsopname sacroiliacale gewrichten.1,12100%
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.2,9100%
80080Volledig botdensitometrisch onderzoek met DEXA-apparatuur, ongeacht het aantal onderzochte anatomische gebieden en ongeacht het aantal zittingen.2,89100%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.1,04100%
120060Longperfusieonderzoek.184%
120061Longventilatieonderzoek met edelgassen of aerosolen.178%
89070Echografie onderste extremiteit.171%
120162GFR en ERPF (constante infusie-methode).166%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.166%
120501PET WB (whole body), oncologie.150%
82970Echografie van de schildklier en/of hals.133%
120034Skeletdensitometrie heupen.133%
120035Skeletdensitometrie lumbale wervelkolom.133%
80001Alleen doorlichten tijdens repositie fracturen of localisatie corpus alienum (waaronder rŲntgencontrole bij inbrengen pen in enkel, elleboog e.d., doorlichting op OK, bewusteloze ongevalspatiŽnten).117%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.117%
82042CT onderzoek van de aangezichtsschedel, met of zonder intraveneus contrast.114%
87090MRI abdomen.114%
83190MRI cervicale wervelkolom en/of hals inclusief craniovertebrale overgang.114%
89090MRI heup(en)/ onderste extremiteit(en).114%
85090MRI thorax(wand), mamma en mediastinum.114%
86902Mammografie, al of niet met contrast in melkgangen.28%
120043Ejectiefractie L.V. met wandbewegingsanalyse.18%
83102Radiologisch onderzoek cervicale wervelkolom of deel ervan.18%
39493Oesophagus echocardiografie TEE.1,58%
87111Radiologisch onderzoek slokdarm.16%
86970Echografie van mamma.24%
81670Echografie carotide, al dan niet inclusief haematotachografisch onderzoek van de cerebropetale vaten.14%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel1,53100%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).12,95100%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase3,74100%
70738Trombinetijd3,17100%
70442Natrium9,47100%
72649Ferritine1,67100%
70419Kreatinine8,44100%
70116Ureum6,22100%
70656Complement component (kwantitatieve bepaling)2,88100%
74896Alkalische fosfatase4,61100%
70460Triglyceriden1,15100%
70718Differentiele telling (machinaal)2,89100%
72602Allergenen, (Specifiek IgE Antistof tegen, RAST)1100%
70703Bezinkingssnelheid1,28100%
72420IgG subklassen1100%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling4,74100%
70487Fibrinogeen2,23100%
70443Kalium7,82100%
70421Fosfaat2,69100%
70119Chloride2,08100%
70689C-reactive proteinen (CRP)2,93100%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)1,11100%
70468Melkzuur1,92100%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch3,55100%
79009Bloedstollingsfactoren, bijzonder (CLB-C)1,79100%
70489ASAT, SGOT, transaminase4,83100%
70820BNP/NT-proBNP1,32100%
74891ALAT, SGPT, Transaminase4,83100%
70715Trombocyten tellen4,65100%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk7,24100%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed5,89100%
70469Magnesium2,06100%
74801Eiwit5,06100%
70437IJzer1,41100%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.5,36100%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.7,58100%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.7,56100%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)4,66100%
70716Reticulocyten tellen1,1100%
74251Cholesterol, HDL1,93100%
70425Cholesterol, totaal1,07100%
70130Urinezuur1,11100%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed5,49100%
70476Immunoglobuline, elk2,65100%
70737Tromboplastinetijd, partieel3,39100%
74802Albumine3,35100%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.11,57100%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)1,04100%
70707Protrombinetijd3,11100%
72573Thyrotrofine (TSH)1,31100%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).3,6100%
74895Kreatine-fosfokinase1,17100%
70717Differentiele telling (hand)1,81100%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.3,24100%
70108Diaceetzuur199%
74336Immuno-electroforese met antiserum, inclusief eventuele determinatie195%
70455Cholinesterase194%
74335Electroforetisch diagram in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.187%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym182%
71739Micro-albumine in urine180%
70704Bloedingstijd179%
70428Angiotensine converting enzym178%
70693Anti-nucleaire factor (ANF)146%
72570Thyroxine (vrij T4)145%
70307Amylase144%
70424Alkali reserve141%
74805Antitrypsine, alfa-I137%
70438Vitamine E129%
70714Eosinofielen tellen128%
70449Transferrine1,6724%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling2,820%
70445IJzerbindingscapaciteit118%
77102Microscopie van punctaten, aanvullende specifieke kleuring: esterase, zure fosfatase, tartraat geremde zure fosfatase, sudan black, etc. inclusief beoordeling.117%
70710Microscopie van sternumpunctaat, standaardkleuring en beoordeling117%
77291Haptoglobine116%
72582Foliumzuur116%
70123Homocysteine116%
72621Prostaatspecifiek antigeen (PSA)116%
72571Trijoodthyronine (vrij T3)116%
71511Vitamine B1, Thiamine116%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine1,2516%
77434Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten, kwantitatief3,7516%
71512Vitamine B6, Pyridoxine116%
70431Vitamine A114%
74803Myoglobine112%
70732Bloedstollingsfactor V112%
72648DNA-antistoffen (kwantitatief)19%
70201Bloed (occult), kwalitatief28%
72575Thyroxine (T4)18%
70755Circulerend anticoagulans (lupus anticoagulans, antitromboplastine, antifosfolipiden), per anticoagulans.38%
77571Proteine C activiteit28%
72604Bloedgroep bepalingen niet vallende onder ABO, rhesus (Duffy, Kell, etc.) per bloedgroep28%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)78%
79013HLA-overige bijzondere onderzoeken (CLB-C)18%
77581Proteine S totaal antigeen28%
70698Granulocyten-toxiciteitstest.18%
77093HLA-A, B, C, typering18%
79003Antistoffen tegen weefselantigenen, bijzonder (CLB-B)16%
70481Cellen tellen in liquor24%
77451Antitrombine III activiteit14%
79005Auto-immuunziekten, overige, bijzonder (CLB-C)14%
70303Sediment14%
74064Geglyceerde hemoglobine14%
72576Trijoodthyronine (T3)14%
70728Hemoglobine scheiding kwantitatief24%
77572Proteine C antigeen14%
77342Bloedstollingsfactor VIII,Von Willebrand factor, ristocetinefactor14%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch5,92100%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch8,67100%
70914Protozoaire cysten (concentratie)1100%
75053Kweekproef > 3 media, mycologisch1100%
71126Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay5,59100%
70513MRC + MBC-bepaling per antibioticum6,41100%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch2,64100%
71105HBs antigeen1,24100%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk2,98100%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch8,41100%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay12,32100%
70503Kweekproef op tuberculose1100%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch1,46100%
71141Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, virologisch.197%
70901Microscopisch onderzoek op parasieten (uitstrijkje, dikke druppel, eosine, jodium, elk).194%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig177%
70007DNA/RNA-analyse (bv. sequentie-bepaling of sub-typering).152%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch1,420%
70517Beta lactamase test119%
71125Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. IF116%
71142Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, mycologisch.114%
71143Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, parasitologisch.112%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)1,6712%
70626Treponema pallidum haemagglutinatietest (TPHA)18%
71124Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. IF14%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.149%
50503Immuno-pathologisch onderzoek.121%
50502Cytodiagnostisch onderzoek van een cervix-preparaat (deze code is niet bestemd voor onderzoek ten gevolge van het bevolkingsonderzoek).18%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72826Koolmonoxide, kwantitatief met identificatie in bloed122%
72886Cardiaca, identificatie en/of kwantificatie, m.b.v. chromatografie2,820%
72850Nicotine/cotinine, chromatografisch113%
72893Antimicrobiele middelen, m.b.v. immunoassay113%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
192850Intramurale dieetadvisering (per kwartier)2100%
193001Fysiotherapeutische behandeling.2,56100%
193006Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek op medische indicatie.1100%
194160Psychodiagnostisch - neuropsychologisch onderzoek - tests - medisch psycholoog133%
194162Intake face-to-face contact - medisch psycholoog133%
194171Consultaties - overleg (inter)collegiaal - medisch psycholoog133%
194155Gegevensbeheer (dossier, info, interpretaties, decursus)† - medisch psycholoog133%
194156Rapportage (brief, correspondentie, rapport)†- medisch psycholoog133%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd8,58%
190389Trombocyten samengevoegd in PAS-II, leukocyten verwijderd, 5E24%
190489Overige kort-houdbare bloedproducten104%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39679Hartteambespreking.1100%
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.140%
190016Spoedeisende hulp contact buiten de SEH afdeling, elders in het ziekenhuis.14%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname2,05100%
190034Afwezigheidsdag1,78100%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.167%
;