(bv: 020109061, 990116018, 020109108, 020117007, 119899019, 029199231, 990616053, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (979001158) met declaratienummer (14D633)

Screening voorafgaand aan harttransplantatie (6 tot maximaal 28 verpleegligdagen) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten)


Prijs van: Screening voorafgaand aan harttransplantatie (6 tot maximaal 28 verpleegligdagen) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten)Kenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 27 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 5 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 57 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling

Deze opname viel onder het zogeheten A-segment.
Tarief ziekenhuis: EUR 21 758,81 Honorarium Specialisten: EUR 1 254,33 (declaratiecode: 14D633)Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,25100%
190013Herhaal-polikliniekbezoek.3,39100%
190009Klinisch intercollegiaal consult.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.15%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190205Verpleegdag klasse 3B.27,07100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39932Spirografisch onderzoek naar de invloed van bronchusverwijdende geneesmiddelen per injectie of per inhalatie.1,55100%
39837Residubepaling longen.1,78100%
39942Huidreactie volgens Mantoux.1100%
39830Het inbrengen van een verblijfnaald ter verkrijging van arterieel bloed voor onderzoek naar pO2, pH en pCO2 voor en tijdens inademen van zuurstof.3,7100%
39839Spirografische longfunctiebepaling.5,18100%
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.5,83100%
39832Bepaling van de alveolaire ventilatie en analyse van de ongelijkmatigheid van de ventilatie. Katapherometrie en capnografie vallen onder deze code.1,36100%
39845Fietsergometrie met opklimmende belasting onder persoonlijke en continue observatie door de specialist met ECG-apparatuur en oscilloscoop tijdens een afzonderlijke afspraak, uitgebreid.1,08100%
39836Overzichtsbepaling van de mechanische ventilatieverhouding door middel van direct geregistreerde drukvolumediagrammen of luchtweerstandbepaling.1,28100%
33219Catheterisatie van het rechter hart, inclusief eventuele drukmeting, O2-bepaling, angiografie (veneuze hartcatheterisatie), aansluiting van een uitwendige pacemaker.191%
33229Catheterisatie linker en evt. rechter hart, inclusief evt. angiografie (coronair en/of hart en/of arteria pulmonalis), drukmeting, O2-bepaling (arterieel en/of hart), aortografie, aansl.uitw.pm.175%
39831Het inbrengen van een verblijfnaald ter verkrijging van arterieel bloed voor onderzoek naar pO2 en pCO2 in rust en tijdens inspanning, zonodig ook na inademen van zuurstof.117%
38407Percutane botboring, zoals uit het os ileum of de spina van de wervels, uitgezonderd de sternumpunctie.117%
39775Duplex bloedvaten in extremiteiten.111%
34684Diagnostische duodenoscopie met behulp van fiberscoop, inclusief eventulele proefexcisie(s).110%
39829Intra-arteriŽle bloeddrukmeting.4,678%
39096Arteriepunctie door middel van een verblijfnaald voor registratie van de arteriŽle bloeddruk.25%
39843Bewakingstelemetrie.15%
34686Diagnostische endoscopie van het colon met behulp van flexibele endoscoop, eventueel inclusief biopten, poliepectomie of colonmanometrie.15%
39774Duplex extracraniŽle halsvaten.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39755Analyse van een 24-uurs electrocardiografie registratie.1,74100%
39235Screening harttransplantatie ontvanger.1100%
192001Pre-harttransplantatie1,0377%
33285Poliklinische controle op de werking van de pacemaker, inclusief het eventueel gebruik van de cardioverter.3,1418%
33698Inbrengen centrale veneuze catheter of een navelcatheter bij pasgeborenen voor voeding of drukmeting.1,338%
32992Ballonpomp per punctie als zelfstandige ingreep.18%
39680Perifeer infuus inbrengen.1,55%
33290Behandeling met de cardioverter.1,55%
39881Urologische behandeling dilataties en catheterisaties.13%
32688Therapeutische pleurapunctie.13%
39090Algehele anesthesie bij specialistisch onderzoek en bij verrichtingen, waarvoor geen anesthesie staat vermeld.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39494Echografie van het hart.2,03100%
83202Radiologisch onderzoek thoracale wervelkolom of deel ervan.1,31100%
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.8,47100%
80080Volledig botdensitometrisch onderzoek met DEXA-apparatuur, ongeacht het aantal onderzochte anatomische gebieden en ongeacht het aantal zittingen.3,1100%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.1,85100%
120060Longperfusieonderzoek.1100%
87070Echografie van de buikorganen.1,74100%
82002Radiologisch onderzoek aangezichtsschedel of deel ervan - neusbijholten inclusief sphenoid respectievelijk adenoid.1,56100%
89070Echografie onderste extremiteit.182%
120061Longventilatieonderzoek met edelgassen of aerosolen.178%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.168%
120162GFR en ERPF (constante infusie-methode).167%
120501PET WB (whole body), oncologie.150%
82970Echografie van de schildklier en/of hals.133%
83302Radiologisch onderzoek lumbosacrale wervelkolom inclusief overzichtsopname sacroiliacale gewrichten.126%
83102Radiologisch onderzoek cervicale wervelkolom of deel ervan.121%
86802Radiologisch onderzoek ribben en/of sternum.120%
83390MRI lumbosacrale wervelkolom.120%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.118%
80001Alleen doorlichten tijdens repositie fracturen of localisatie corpus alienum (waaronder rŲntgencontrole bij inbrengen pen in enkel, elleboog e.d., doorlichting op OK, bewusteloze ongevalspatiŽnten).117%
83190MRI cervicale wervelkolom en/of hals inclusief craniovertebrale overgang.114%
87090MRI abdomen.114%
82042CT onderzoek van de aangezichtsschedel, met of zonder intraveneus contrast.114%
89090MRI heup(en)/ onderste extremiteit(en).114%
85090MRI thorax(wand), mamma en mediastinum.114%
82505Volledige gebitsstatus of panoramixopname.110%
120043Ejectiefractie L.V. met wandbewegingsanalyse.18%
81670Echografie carotide, al dan niet inclusief haematotachografisch onderzoek van de cerebropetale vaten.18%
87111Radiologisch onderzoek slokdarm.16%
120047First-pass-hartonderzoek.15%
83402Speciaal gericht radiologisch onderzoek sacroiliacale gewrichten en/of os coccygis.15%
120012Schildklier uptake-meting.13%
84202Radiologisch onderzoek scapula en/of clavicula en/of schoudergewricht en/of bovenarm.13%
120013Schildklierscintigrafie.13%
86970Echografie van mamma.23%
39480Echo-encephalografie.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70449Transferrine1,13100%
70738Trombinetijd5,07100%
74251Cholesterol, HDL2,91100%
70425Cholesterol, totaal1,49100%
70689C-reactive proteinen (CRP)11,57100%
72570Thyroxine (vrij T4)1,14100%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)1,21100%
74801Eiwit5,6100%
70718Differentiele telling (machinaal)5,14100%
70407Methemoglobine, sulfhemoglobine, elk5,05100%
70703Bezinkingssnelheid3,01100%
70116Ureum17,02100%
70489ASAT, SGOT, transaminase10,43100%
72420IgG subklassen1100%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)9,48100%
70820BNP/NT-proBNP2,68100%
74335Electroforetisch diagram in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.1,04100%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.5,85100%
79009Bloedstollingsfactoren, bijzonder (CLB-C)1,43100%
70476Immunoglobuline, elk2,97100%
74802Albumine4,61100%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.24,59100%
70442Natrium22,88100%
70419Kreatinine19,23100%
70704Bloedingstijd5,75100%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine1,22100%
70119Chloride2,9100%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.7,98100%
74895Kreatine-fosfokinase1,9100%
70460Triglyceriden1,67100%
70428Angiotensine converting enzym1,06100%
70715Trombocyten tellen12,1100%
72573Thyrotrofine (TSH)2,03100%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed19,23100%
70443Kalium24,24100%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk10,21100%
70421Fosfaat3,66100%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel1,25100%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).2,21100%
74896Alkalische fosfatase9,02100%
70468Melkzuur9,52100%
70716Reticulocyten tellen3,37100%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.22,76100%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling12,57100%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed26,58100%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.9,7100%
70737Tromboplastinetijd, partieel8,57100%
70424Alkali reserve12,33100%
70707Protrombinetijd7,01100%
72602Allergenen, (Specifiek IgE Antistof tegen, RAST)1100%
70130Urinezuur1,83100%
70656Complement component (kwantitatieve bepaling)3,28100%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym1,66100%
70469Magnesium4,45100%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch3,91100%
70437IJzer1,41100%
70717Differentiele telling (hand)2,25100%
72649Ferritine2,41100%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)1,13100%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).35,51100%
70108Diaceetzuur1,01100%
70487Fibrinogeen2,66100%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase9,47100%
74891ALAT, SGPT, Transaminase10,37100%
70455Cholinesterase194%
70693Anti-nucleaire factor (ANF)191%
71739Micro-albumine in urine187%
70714Eosinofielen tellen184%
72582Foliumzuur174%
70697Cellulaire immuniteit door middel van lymfocyten transformatie, bepaling van168%
74803Myoglobine164%
74336Immuno-electroforese met antiserum, inclusief eventuele determinatie163%
70123Homocysteine159%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling6,5956%
72621Prostaatspecifiek antigeen (PSA)154%
70307Amylase146%
71512Vitamine B6, Pyridoxine1,2846%
71511Vitamine B1, Thiamine1,2444%
72576Trijoodthyronine (T3)143%
79005Auto-immuunziekten, overige, bijzonder (CLB-C)140%
79004Reumafactoren (Elisa) (CLB-B)140%
74805Antitrypsine, alfa-I137%
72424Apolipoproteine A, B, C, E130%
70438Vitamine E129%
74064Geglyceerde hemoglobine125%
70445IJzerbindingscapaciteit125%
77291Haptoglobine123%
72571Trijoodthyronine (vrij T3)1,3821%
72640Beta-2-microglobuline120%
70431Vitamine A120%
70710Microscopie van sternumpunctaat, standaardkleuring en beoordeling117%
77102Microscopie van punctaten, aanvullende specifieke kleuring: esterase, zure fosfatase, tartraat geremde zure fosfatase, sudan black, etc. inclusief beoordeling.117%
70732Bloedstollingsfactor V113%
72575Thyroxine (T4)113%
72648DNA-antistoffen (kwantitatief)112%
70201Bloed (occult), kwalitatief2,510%
77093HLA-A, B, C, typering110%
79013HLA-overige bijzondere onderzoeken (CLB-C)110%
70698Granulocyten-toxiciteitstest.110%
79003Antistoffen tegen weefselantigenen, bijzonder (CLB-B)19%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)7,338%
70303Sediment18%
72604Bloedgroep bepalingen niet vallende onder ABO, rhesus (Duffy, Kell, etc.) per bloedgroep25%
70475Vetzuren, vrij (FFA, NEFA)13%
79024Leucocyten-/Trombocytenserologie, bijzonder (CLB-C)23%
77434Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten, kwantitatief33%
72110Myoglobine, kwalitatief.13%
70728Hemoglobine scheiding kwantitatief73%
74065HbAlc33%
78193IJzer-stofwisseling, bepaling van de resorptie van Fe uit het maagdarmkanaal13%
79011Bloedgroep erytrocytenserologie, bijzonder (CLB-C)23%
70481Cellen tellen in liquor23%
72501Cortisol23%
74759Albumine-IgG ratio (in serum en liquor cerebrospinalis)13%
70483Ammoniak13%
74151Lipase13%
72550ACTH, corticotrofine13%
79016Immunochemische onderzoeken, bijzonder (CLB-C)63%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70503Kweekproef op tuberculose2100%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch6,56100%
71126Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay5,97100%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch1,49100%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch4,88100%
71105HBs antigeen1,62100%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch11,74100%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig3,89100%
71141Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, virologisch.2,48100%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch9,3100%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay14,26100%
70513MRC + MBC-bepaling per antibioticum6,41100%
75053Kweekproef > 3 media, mycologisch1,45100%
70914Protozoaire cysten (concentratie)1,36100%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk4,66100%
70901Microscopisch onderzoek op parasieten (uitstrijkje, dikke druppel, eosine, jodium, elk).194%
70007DNA/RNA-analyse (bv. sequentie-bepaling of sub-typering).152%
71012Virologisch onderzoek door middel van celkweek 2 - 3 media140%
70027Doelgerichte consultatie van ondersteunend specialist door poortspecialist bij al geopende DBC ivm direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling, telefonisch of face-to-face, zonder aanwezigheid patiŽnt.138%
71125Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. IF130%
70028Consult bij patiŽnt op verzoek van een ondersteunend specialist door een poortspecialist bij een al geopende DBC in verband met direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling.128%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch2,8923%
70517Beta lactamase test119%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)5,8315%
71142Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, mycologisch.114%
71143Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, parasitologisch.112%
70626Treponema pallidum haemagglutinatietest (TPHA)110%
70006DNA/RNA-amplificatie, kwantitatief15%
70005RNA-amplificatie, kwalitatief15%
75054Determinatie micro-organismen, mycologisch13%
70918Strongyloides (Baemann concentratie)13%
70620L-agglutinatie13%
75051Kweekproef < 2 media, mycologisch13%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.13%
75052Kweekproef 2 - 3 media, mycologisch13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.149%
50503Immuno-pathologisch onderzoek.117%
50502Cytodiagnostisch onderzoek van een cervix-preparaat (deze code is niet bestemd voor onderzoek ten gevolge van het bevolkingsonderzoek).13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72826Koolmonoxide, kwantitatief met identificatie in bloed9,21100%
72877Theofylline, kwantitatief, chromatografisch120%
72850Nicotine/cotinine, chromatografisch113%
72893Antimicrobiele middelen, m.b.v. immunoassay113%
72886Cardiaca, identificatie en/of kwantificatie, m.b.v. chromatografie2,678%
72887Cardiaca, identificatie en/of kwantificatie, m.b.v. immunoassay13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
192850Intramurale dieetadvisering (per kwartier)2,8100%
193001Fysiotherapeutische behandeling.2,79100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd3,55%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39671Acute beademing (IC) noninvasief.68%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
38940Eenmalig traumatologisch consult zonder verwijzing en specialistische nabehandeling.1,4100%
39679Hartteambespreking.1,05100%
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,53100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190034Afwezigheidsdag1,43100%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,03100%
190021Klinische opname3,47100%
;