(bv: 131999266, 979002155, 070801004, 029199200, 990011002, 990030003, 990089016, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (979001159) met declaratienummer (14D634)

Screening voorafgaand aan harttransplantatie (Meer dan 28 verpleegligdagen) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten)


Prijs van: Screening voorafgaand aan harttransplantatie (Meer dan 28 verpleegligdagen) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten)Kenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 89 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 8 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 14 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2014).

Prijs van de behandeling

Deze opname viel onder het zogeheten A-segment.
Tarief ziekenhuis: EUR 37 155,63 Honorarium Specialisten: EUR 1 396,16 (declaratiecode: 14D634)Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,11100%
190013Herhaal-polikliniekbezoek.7100%
190009Klinisch intercollegiaal consult.133%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.111%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190205Verpleegdag klasse 3B.89,09100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39830Het inbrengen van een verblijfnaald ter verkrijging van arterieel bloed voor onderzoek naar pO2, pH en pCO2 voor en tijdens inademen van zuurstof.4,38100%
39839Spirografische longfunctiebepaling.18,08100%
33219Catheterisatie van het rechter hart, inclusief eventuele drukmeting, O2-bepaling, angiografie (veneuze hartcatheterisatie), aansluiting van een uitwendige pacemaker.1,44100%
39845Fietsergometrie met opklimmende belasting onder persoonlijke en continue observatie door de specialist met ECG-apparatuur en oscilloscoop tijdens een afzonderlijke afspraak, uitgebreid.1,47100%
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.8,17100%
39832Bepaling van de alveolaire ventilatie en analyse van de ongelijkmatigheid van de ventilatie. Katapherometrie en capnografie vallen onder deze code.2,21100%
39932Spirografisch onderzoek naar de invloed van bronchusverwijdende geneesmiddelen per injectie of per inhalatie.1,88100%
39836Overzichtsbepaling van de mechanische ventilatieverhouding door middel van direct geregistreerde drukvolumediagrammen of luchtweerstandbepaling.2,24100%
39942Huidreactie volgens Mantoux.1100%
39837Residubepaling longen.2,69100%
32480Diagnostische bronchoscopie, inclusief een of meerdere proefexcisies, curettage en/of afzuigen van materiaal voor cytologisch en/of pathologisch onderzoek.150%
33229Catheterisatie linker en evt. rechter hart, inclusief evt. angiografie (coronair en/of hart en/of arteria pulmonalis), drukmeting, O2-bepaling (arterieel en/of hart), aortografie, aansl.uitw.pm.149%
33694Doppler met eventuele polsvolumerecording (PVR).138%
39096Arteriepunctie door middel van een verblijfnaald voor registratie van de arteriŽle bloeddruk.125%
38407Percutane botboring, zoals uit het os ileum of de spina van de wervels, uitgezonderd de sternumpunctie.117%
39831Het inbrengen van een verblijfnaald ter verkrijging van arterieel bloed voor onderzoek naar pO2 en pCO2 in rust en tijdens inspanning, zonodig ook na inademen van zuurstof.114%
39829Intra-arteriŽle bloeddrukmeting.111%
39693Klinisch peri-operatieve zorg.111%
34690Diagnostische endoscopie alleen van het sigmoÔd met behulp van een flexibele endoscoop, inclusief eventuele biopten en poliepectomie.111%
39775Duplex bloedvaten in extremiteiten.111%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
33267Het inbrengen van een stimulatie-elektrode en het aansluiten van een subcutaan geplaatste pacemaker.122%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39235Screening harttransplantatie ontvanger.1100%
39245Preoperatief totale longtransplantatie ontvanger door operateur.1,09100%
192001Pre-harttransplantatie178%
39755Analyse van een 24-uurs electrocardiografie registratie.157%
192024Pre hart-longtransplantatie131%
33290Behandeling met de cardioverter.111%
33603Venasectie.111%
33285Poliklinische controle op de werking van de pacemaker, inclusief het eventueel gebruik van de cardioverter.511%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
87070Echografie van de buikorganen.1,55100%
83302Radiologisch onderzoek lumbosacrale wervelkolom inclusief overzichtsopname sacroiliacale gewrichten.1100%
39494Echografie van het hart.3,44100%
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.10,39100%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.1,46100%
82002Radiologisch onderzoek aangezichtsschedel of deel ervan - neusbijholten inclusief sphenoid respectievelijk adenoid.1,56100%
120060Longperfusieonderzoek.1100%
83202Radiologisch onderzoek thoracale wervelkolom of deel ervan.1100%
80080Volledig botdensitometrisch onderzoek met DEXA-apparatuur, ongeacht het aantal onderzochte anatomische gebieden en ongeacht het aantal zittingen.180%
120061Longventilatieonderzoek met edelgassen of aerosolen.178%
89070Echografie onderste extremiteit.167%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.166%
120162GFR en ERPF (constante infusie-methode).162%
120501PET WB (whole body), oncologie.150%
82970Echografie van de schildklier en/of hals.144%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.124%
80001Alleen doorlichten tijdens repositie fracturen of localisatie corpus alienum (waaronder rŲntgencontrole bij inbrengen pen in enkel, elleboog e.d., doorlichting op OK, bewusteloze ongevalspatiŽnten).117%
89090MRI heup(en)/ onderste extremiteit(en).114%
82042CT onderzoek van de aangezichtsschedel, met of zonder intraveneus contrast.114%
87090MRI abdomen.114%
83190MRI cervicale wervelkolom en/of hals inclusief craniovertebrale overgang.114%
85090MRI thorax(wand), mamma en mediastinum.114%
120033Skeletdensitometrie gehele lichaam. Hieronder valt niet het onderzoek met DEXA-apparatuur.113%
85420Radiologisch onderzoek arteria pulmonalis, rechtszijdig angiocardiogram.113%
80023Al dan niet selectief onderzoek via percutane arteriŽle catheterisatie.113%
120034Skeletdensitometrie heupen.113%
85720Radiologisch onderzoek arteriae coronariae.113%
120280SPECT van abdomen.113%
120035Skeletdensitometrie lumbale wervelkolom.113%
34386Echo-oesofagoscopie (EUS), inclusief evt. biopten.113%
85190MRI-hart.111%
39493Oesophagus echocardiografie TEE.111%
83042CT onderzoek van de wervelkolom.111%
87111Radiologisch onderzoek slokdarm.16%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
74801Eiwit9,08100%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.59,85100%
70714Eosinofielen tellen3,19100%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed24,77100%
70425Cholesterol, totaal1,53100%
70689C-reactive proteinen (CRP)29,74100%
72573Thyrotrofine (TSH)1,91100%
74891ALAT, SGPT, Transaminase26,57100%
70469Magnesium10,31100%
74335Electroforetisch diagram in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.1,31100%
70438Vitamine E2,38100%
77434Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten, kwantitatief1,22100%
70704Bloedingstijd5,94100%
70407Methemoglobine, sulfhemoglobine, elk3,13100%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel1,72100%
70116Ureum37,94100%
74802Albumine7,82100%
70715Trombocyten tellen25,67100%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase26,35100%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.8,97100%
72649Ferritine3,66100%
70820BNP/NT-proBNP2,25100%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)26,42100%
70476Immunoglobuline, elk7,24100%
74336Immuno-electroforese met antiserum, inclusief eventuele determinatie1,53100%
70440Vitamine D (dihydroxycholecalciferol)2,5100%
79003Antistoffen tegen weefselantigenen, bijzonder (CLB-B)1100%
70419Kreatinine39,92100%
72602Allergenen, (Specifiek IgE Antistof tegen, RAST)3,63100%
70119Chloride5,28100%
70737Tromboplastinetijd, partieel16,79100%
72420IgG subklassen1100%
70455Cholinesterase1100%
70716Reticulocyten tellen1100%
74064Geglyceerde hemoglobine3,07100%
70428Angiotensine converting enzym1,18100%
70307Amylase1,49100%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.11,81100%
74895Kreatine-fosfokinase2,52100%
70487Fibrinogeen2,87100%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch4,22100%
70442Natrium44,66100%
79009Bloedstollingsfactoren, bijzonder (CLB-C)1,57100%
70707Protrombinetijd12,41100%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)1,33100%
70421Fosfaat5,56100%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling28,61100%
70738Trombinetijd18,12100%
70460Triglyceriden1,42100%
70717Differentiele telling (hand)11,19100%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk29,89100%
70431Vitamine A2,38100%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).68,24100%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.32,32100%
72582Foliumzuur1,28100%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.12,88100%
74896Alkalische fosfatase26,24100%
70489ASAT, SGOT, transaminase26,81100%
70443Kalium46,44100%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed21,28100%
70424Alkali reserve6,57100%
70656Complement component (kwantitatieve bepaling)7,5100%
70130Urinezuur4,19100%
72570Thyroxine (vrij T4)1,83100%
70468Melkzuur18,35100%
70718Differentiele telling (machinaal)10,38100%
74251Cholesterol, HDL2,39100%
70437IJzer4,22100%
70703Bezinkingssnelheid3,24100%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)1100%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).6,78100%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine1,5100%
70108Diaceetzuur1100%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym1,52100%
70449Transferrine197%
79013HLA-overige bijzondere onderzoeken (CLB-C)186%
70693Anti-nucleaire factor (ANF)180%
70123Homocysteine178%
71739Micro-albumine in urine172%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling13,3367%
72621Prostaatspecifiek antigeen (PSA)167%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)161%
71512Vitamine B6, Pyridoxine1,256%
71511Vitamine B1, Thiamine1,256%
70445IJzerbindingscapaciteit150%
74805Antitrypsine, alfa-I137%
74803Myoglobine133%
70743Trombocyten aggregatie, per aggregerende substantie133%
72604Bloedgroep bepalingen niet vallende onder ABO, rhesus (Duffy, Kell, etc.) per bloedgroep125%
72424Apolipoproteine A, B, C, E125%
70734Bloedstollingsfactor VIII122%
77342Bloedstollingsfactor VIII,Von Willebrand factor, ristocetinefactor2,522%
77102Microscopie van punctaten, aanvullende specifieke kleuring: esterase, zure fosfatase, tartraat geremde zure fosfatase, sudan black, etc. inclusief beoordeling.117%
70710Microscopie van sternumpunctaat, standaardkleuring en beoordeling117%
70306Duodenum-sondage (met A, B, en C gal en sediment).113%
77343Bloedstollingsfactor VIII related antigeen111%
70755Circulerend anticoagulans (lupus anticoagulans, antitromboplastine, antifosfolipiden), per anticoagulans.211%
70731Bloedstollingsfactor II111%
77093HLA-A, B, C, typering111%
70736Bloedstollingsfactor X211%
77362Bloedstollingsfactor XI211%
72575Thyroxine (T4)111%
70732Bloedstollingsfactor V311%
77363Bloedstollingsfactor XII111%
70698Granulocyten-toxiciteitstest.111%
72576Trijoodthyronine (T3)211%
70733Bloedstollingsfactor VII211%
74804Glycoproteine, alfa-I-zure211%
77364Bloedstollingsfactor XIII111%
70610Antistoffen, gebonden, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (directe Coombstest).111%
74765Albumine in liquor cerebrospinalis111%
77432Fibrinogeen splitsingsprodukten, kwantitatief111%
70735Bloedstollingsfactor IX111%
72648DNA-antistoffen (kwantitatief)19%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch21,89100%
71105HBs antigeen2,03100%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch3,83100%
70503Kweekproef op tuberculose3,38100%
71141Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, virologisch.1100%
70027Doelgerichte consultatie van ondersteunend specialist door poortspecialist bij al geopende DBC ivm direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling, telefonisch of face-to-face, zonder aanwezigheid patiŽnt.2,25100%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay19,1100%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch14,71100%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch28,13100%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig6,83100%
75052Kweekproef 2 - 3 media, mycologisch1,96100%
70901Microscopisch onderzoek op parasieten (uitstrijkje, dikke druppel, eosine, jodium, elk).1100%
70028Consult bij patiŽnt op verzoek van een ondersteunend specialist door een poortspecialist bij een al geopende DBC in verband met direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling.1,24100%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch21,33100%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch33,42100%
70005RNA-amplificatie, kwalitatief4100%
75053Kweekproef > 3 media, mycologisch7,88100%
70914Protozoaire cysten (concentratie)1,67100%
71126Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay7,31100%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)5,38100%
70513MRC + MBC-bepaling per antibioticum22,5100%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk10,78100%
70588Microscopisch onderzoek op tuberculose (Ziehl-Neelsen of gelijkwaardige methode)175%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.161%
70007DNA/RNA-analyse (bv. sequentie-bepaling of sub-typering).152%
71125Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. IF135%
70517Beta lactamase test119%
71142Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, mycologisch.114%
70620L-agglutinatie113%
70628VDRL-reactie (kwantitatief)113%
70006DNA/RNA-amplificatie, kwantitatief113%
71012Virologisch onderzoek door middel van celkweek 2 - 3 media113%
71143Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, parasitologisch.112%
70185Antistoffen tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoblot111%
75051Kweekproef < 2 media, mycologisch111%
70626Treponema pallidum haemagglutinatietest (TPHA)111%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.156%
50503Immuno-pathologisch onderzoek.117%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72893Antimicrobiele middelen, m.b.v. immunoassay3,25100%
72826Koolmonoxide, kwantitatief met identificatie in bloed5,75100%
72850Nicotine/cotinine, chromatografisch113%
72865Immunomodulantia / immunosuppressiva m.b.v. immunoassay111%
72903Toxicologisch onderzoek (algemeen) ter vaststelling of uitsluiting van intoxicatie, m.b.v. een chromatografische techniek.111%
72886Cardiaca, identificatie en/of kwantificatie, m.b.v. chromatografie211%
72809Antidepressiva, identificatie en/of kwantificatie211%
72887Cardiaca, identificatie en/of kwantificatie, m.b.v. immunoassay111%
72891Antimicrobiele middelen, enkelvoudig, microbiologische bepaling.1411%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.16,13100%
193006Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek op medische indicatie.1,13100%
192850Intramurale dieetadvisering (per kwartier)11,38100%
194163Behandelingscontact - medisch psycholoog.163%
194171Consultaties - overleg (inter)collegiaal - medisch psycholoog125%
194172Consultaties - multidisciplinair overleg - medisch psycholoog125%
194162Intake face-to-face contact - medisch psycholoog113%
194155Gegevensbeheer (dossier, info, interpretaties, decursus)† - medisch psycholoog113%
194156Rapportage (brief, correspondentie, rapport)†- medisch psycholoog113%
194161Nieuwe inschrijving (verwijzing, registratie, informatie, dossier) - medisch psycholoog.113%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
192011Automatische implanteerbare cardioverter defibrillator (AICD).111%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd1,56100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39671Acute beademing (IC) noninvasief.711%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39679Hartteambespreking.1100%
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,75100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname3,27100%
190034Afwezigheidsdag1,38100%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.113%
;