(bv: 131999135, 990816017, 020108133, 070401012, 149399024, 099899013, 990616066, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (979001159) met declaratienummer (14D634)

Screening voorafgaand aan harttransplantatie (Meer dan 28 verpleegligdagen) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten)


Prijs van: Screening voorafgaand aan harttransplantatie (Meer dan 28 verpleegligdagen) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten)Kenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 89 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 8 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 14 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling

Deze opname viel onder het zogeheten A-segment.
Tarief ziekenhuis: EUR 37 155,63 Honorarium Specialisten: EUR 1 396,16 (declaratiecode: 14D634)Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,11100%
190013Herhaal-polikliniekbezoek.7100%
190009Klinisch intercollegiaal consult.133%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.111%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190205Verpleegdag klasse 3B.89,09100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39932Spirografisch onderzoek naar de invloed van bronchusverwijdende geneesmiddelen per injectie of per inhalatie.1,88100%
39836Overzichtsbepaling van de mechanische ventilatieverhouding door middel van direct geregistreerde drukvolumediagrammen of luchtweerstandbepaling.2,24100%
39942Huidreactie volgens Mantoux.1100%
33219Catheterisatie van het rechter hart, inclusief eventuele drukmeting, O2-bepaling, angiografie (veneuze hartcatheterisatie), aansluiting van een uitwendige pacemaker.1,44100%
39837Residubepaling longen.2,69100%
39830Het inbrengen van een verblijfnaald ter verkrijging van arterieel bloed voor onderzoek naar pO2, pH en pCO2 voor en tijdens inademen van zuurstof.4,38100%
39839Spirografische longfunctiebepaling.18,08100%
39845Fietsergometrie met opklimmende belasting onder persoonlijke en continue observatie door de specialist met ECG-apparatuur en oscilloscoop tijdens een afzonderlijke afspraak, uitgebreid.1,47100%
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.8,17100%
39832Bepaling van de alveolaire ventilatie en analyse van de ongelijkmatigheid van de ventilatie. Katapherometrie en capnografie vallen onder deze code.2,21100%
32480Diagnostische bronchoscopie, inclusief een of meerdere proefexcisies, curettage en/of afzuigen van materiaal voor cytologisch en/of pathologisch onderzoek.150%
33229Catheterisatie linker en evt. rechter hart, inclusief evt. angiografie (coronair en/of hart en/of arteria pulmonalis), drukmeting, O2-bepaling (arterieel en/of hart), aortografie, aansl.uitw.pm.149%
33694Doppler met eventuele polsvolumerecording (PVR).138%
39096Arteriepunctie door middel van een verblijfnaald voor registratie van de arteriŽle bloeddruk.125%
38407Percutane botboring, zoals uit het os ileum of de spina van de wervels, uitgezonderd de sternumpunctie.117%
39831Het inbrengen van een verblijfnaald ter verkrijging van arterieel bloed voor onderzoek naar pO2 en pCO2 in rust en tijdens inspanning, zonodig ook na inademen van zuurstof.114%
39829Intra-arteriŽle bloeddrukmeting.111%
39693Klinisch peri-operatieve zorg.111%
34690Diagnostische endoscopie alleen van het sigmoÔd met behulp van een flexibele endoscoop, inclusief eventuele biopten en poliepectomie.111%
39775Duplex bloedvaten in extremiteiten.111%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
33267Het inbrengen van een stimulatie-elektrode en het aansluiten van een subcutaan geplaatste pacemaker.122%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39235Screening harttransplantatie ontvanger.1100%
39245Preoperatief totale longtransplantatie ontvanger door operateur.1,09100%
192001Pre-harttransplantatie178%
39755Analyse van een 24-uurs electrocardiografie registratie.157%
192024Pre hart-longtransplantatie131%
33603Venasectie.111%
33285Poliklinische controle op de werking van de pacemaker, inclusief het eventueel gebruik van de cardioverter.511%
33290Behandeling met de cardioverter.111%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
87070Echografie van de buikorganen.1,55100%
83302Radiologisch onderzoek lumbosacrale wervelkolom inclusief overzichtsopname sacroiliacale gewrichten.1100%
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.10,39100%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.1,46100%
82002Radiologisch onderzoek aangezichtsschedel of deel ervan - neusbijholten inclusief sphenoid respectievelijk adenoid.1,56100%
120060Longperfusieonderzoek.1100%
83202Radiologisch onderzoek thoracale wervelkolom of deel ervan.1100%
39494Echografie van het hart.3,44100%
80080Volledig botdensitometrisch onderzoek met DEXA-apparatuur, ongeacht het aantal onderzochte anatomische gebieden en ongeacht het aantal zittingen.180%
120061Longventilatieonderzoek met edelgassen of aerosolen.178%
89070Echografie onderste extremiteit.167%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.166%
120162GFR en ERPF (constante infusie-methode).162%
120501PET WB (whole body), oncologie.150%
82970Echografie van de schildklier en/of hals.144%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.124%
80001Alleen doorlichten tijdens repositie fracturen of localisatie corpus alienum (waaronder rŲntgencontrole bij inbrengen pen in enkel, elleboog e.d., doorlichting op OK, bewusteloze ongevalspatiŽnten).117%
87090MRI abdomen.114%
83190MRI cervicale wervelkolom en/of hals inclusief craniovertebrale overgang.114%
85090MRI thorax(wand), mamma en mediastinum.114%
89090MRI heup(en)/ onderste extremiteit(en).114%
82042CT onderzoek van de aangezichtsschedel, met of zonder intraveneus contrast.114%
120033Skeletdensitometrie gehele lichaam. Hieronder valt niet het onderzoek met DEXA-apparatuur.113%
85420Radiologisch onderzoek arteria pulmonalis, rechtszijdig angiocardiogram.113%
80023Al dan niet selectief onderzoek via percutane arteriŽle catheterisatie.113%
120034Skeletdensitometrie heupen.113%
85720Radiologisch onderzoek arteriae coronariae.113%
34386Echo-oesofagoscopie (EUS), inclusief evt. biopten.113%
120280SPECT van abdomen.113%
120035Skeletdensitometrie lumbale wervelkolom.113%
83042CT onderzoek van de wervelkolom.111%
39493Oesophagus echocardiografie TEE.111%
85190MRI-hart.111%
87111Radiologisch onderzoek slokdarm.16%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70469Magnesium10,31100%
70820BNP/NT-proBNP2,25100%
70438Vitamine E2,38100%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk29,89100%
70407Methemoglobine, sulfhemoglobine, elk3,13100%
72582Foliumzuur1,28100%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed21,28100%
74896Alkalische fosfatase26,24100%
70108Diaceetzuur1100%
70737Tromboplastinetijd, partieel16,79100%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.8,97100%
70716Reticulocyten tellen1100%
79009Bloedstollingsfactoren, bijzonder (CLB-C)1,57100%
72570Thyroxine (vrij T4)1,83100%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling28,61100%
70476Immunoglobuline, elk7,24100%
70440Vitamine D (dihydroxycholecalciferol)2,5100%
74251Cholesterol, HDL2,39100%
70419Kreatinine39,92100%
70707Protrombinetijd12,41100%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine1,5100%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).6,78100%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed24,77100%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym1,52100%
70116Ureum37,94100%
70455Cholinesterase1100%
70738Trombinetijd18,12100%
74801Eiwit9,08100%
70428Angiotensine converting enzym1,18100%
70717Differentiele telling (hand)11,19100%
70307Amylase1,49100%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).68,24100%
72573Thyrotrofine (TSH)1,91100%
70487Fibrinogeen2,87100%
74891ALAT, SGPT, Transaminase26,57100%
70442Natrium44,66100%
74335Electroforetisch diagram in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.1,31100%
70421Fosfaat5,56100%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel1,72100%
70656Complement component (kwantitatieve bepaling)7,5100%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase26,35100%
70119Chloride5,28100%
70460Triglyceriden1,42100%
74802Albumine7,82100%
70431Vitamine A2,38100%
70718Differentiele telling (machinaal)10,38100%
72649Ferritine3,66100%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.59,85100%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.32,32100%
70703Bezinkingssnelheid3,24100%
70489ASAT, SGOT, transaminase26,81100%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)26,42100%
70443Kalium46,44100%
74336Immuno-electroforese met antiserum, inclusief eventuele determinatie1,53100%
70424Alkali reserve6,57100%
70714Eosinofielen tellen3,19100%
72602Allergenen, (Specifiek IgE Antistof tegen, RAST)3,63100%
77434Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten, kwantitatief1,22100%
70689C-reactive proteinen (CRP)29,74100%
72420IgG subklassen1100%
70468Melkzuur18,35100%
70437IJzer4,22100%
74064Geglyceerde hemoglobine3,07100%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)1100%
70704Bloedingstijd5,94100%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.11,81100%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)1,33100%
74895Kreatine-fosfokinase2,52100%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.12,88100%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch4,22100%
70425Cholesterol, totaal1,53100%
70715Trombocyten tellen25,67100%
79003Antistoffen tegen weefselantigenen, bijzonder (CLB-B)1100%
70130Urinezuur4,19100%
70449Transferrine197%
79013HLA-overige bijzondere onderzoeken (CLB-C)186%
70693Anti-nucleaire factor (ANF)180%
70123Homocysteine178%
71739Micro-albumine in urine172%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling13,3367%
72621Prostaatspecifiek antigeen (PSA)167%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)161%
71511Vitamine B1, Thiamine1,256%
71512Vitamine B6, Pyridoxine1,256%
70445IJzerbindingscapaciteit150%
74805Antitrypsine, alfa-I137%
70743Trombocyten aggregatie, per aggregerende substantie133%
74803Myoglobine133%
72604Bloedgroep bepalingen niet vallende onder ABO, rhesus (Duffy, Kell, etc.) per bloedgroep125%
72424Apolipoproteine A, B, C, E125%
77342Bloedstollingsfactor VIII,Von Willebrand factor, ristocetinefactor2,522%
70734Bloedstollingsfactor VIII122%
70710Microscopie van sternumpunctaat, standaardkleuring en beoordeling117%
77102Microscopie van punctaten, aanvullende specifieke kleuring: esterase, zure fosfatase, tartraat geremde zure fosfatase, sudan black, etc. inclusief beoordeling.117%
70306Duodenum-sondage (met A, B, en C gal en sediment).113%
74804Glycoproteine, alfa-I-zure211%
70732Bloedstollingsfactor V311%
77363Bloedstollingsfactor XII111%
70610Antistoffen, gebonden, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (directe Coombstest).111%
74765Albumine in liquor cerebrospinalis111%
70698Granulocyten-toxiciteitstest.111%
70733Bloedstollingsfactor VII211%
77364Bloedstollingsfactor XIII111%
77432Fibrinogeen splitsingsprodukten, kwantitatief111%
72575Thyroxine (T4)111%
77343Bloedstollingsfactor VIII related antigeen111%
70735Bloedstollingsfactor IX111%
77093HLA-A, B, C, typering111%
70755Circulerend anticoagulans (lupus anticoagulans, antitromboplastine, antifosfolipiden), per anticoagulans.211%
70731Bloedstollingsfactor II111%
72576Trijoodthyronine (T3)211%
77362Bloedstollingsfactor XI211%
70736Bloedstollingsfactor X211%
72648DNA-antistoffen (kwantitatief)19%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch33,42100%
70005RNA-amplificatie, kwalitatief4100%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch14,71100%
71105HBs antigeen2,03100%
70513MRC + MBC-bepaling per antibioticum22,5100%
75052Kweekproef 2 - 3 media, mycologisch1,96100%
71141Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, virologisch.1100%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk10,78100%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch21,33100%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay19,1100%
75053Kweekproef > 3 media, mycologisch7,88100%
70901Microscopisch onderzoek op parasieten (uitstrijkje, dikke druppel, eosine, jodium, elk).1100%
70503Kweekproef op tuberculose3,38100%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)5,38100%
70027Doelgerichte consultatie van ondersteunend specialist door poortspecialist bij al geopende DBC ivm direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling, telefonisch of face-to-face, zonder aanwezigheid patiŽnt.2,25100%
70914Protozoaire cysten (concentratie)1,67100%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch28,13100%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch21,89100%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig6,83100%
71126Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay7,31100%
70028Consult bij patiŽnt op verzoek van een ondersteunend specialist door een poortspecialist bij een al geopende DBC in verband met direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling.1,24100%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch3,83100%
70588Microscopisch onderzoek op tuberculose (Ziehl-Neelsen of gelijkwaardige methode)175%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.161%
70007DNA/RNA-analyse (bv. sequentie-bepaling of sub-typering).152%
71125Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. IF135%
70517Beta lactamase test119%
71142Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, mycologisch.114%
70006DNA/RNA-amplificatie, kwantitatief113%
70628VDRL-reactie (kwantitatief)113%
70620L-agglutinatie113%
71012Virologisch onderzoek door middel van celkweek 2 - 3 media113%
71143Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, parasitologisch.112%
75051Kweekproef < 2 media, mycologisch111%
70626Treponema pallidum haemagglutinatietest (TPHA)111%
70185Antistoffen tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoblot111%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.156%
50503Immuno-pathologisch onderzoek.117%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72826Koolmonoxide, kwantitatief met identificatie in bloed5,75100%
72893Antimicrobiele middelen, m.b.v. immunoassay3,25100%
72850Nicotine/cotinine, chromatografisch113%
72886Cardiaca, identificatie en/of kwantificatie, m.b.v. chromatografie211%
72809Antidepressiva, identificatie en/of kwantificatie211%
72887Cardiaca, identificatie en/of kwantificatie, m.b.v. immunoassay111%
72891Antimicrobiele middelen, enkelvoudig, microbiologische bepaling.1411%
72865Immunomodulantia / immunosuppressiva m.b.v. immunoassay111%
72903Toxicologisch onderzoek (algemeen) ter vaststelling of uitsluiting van intoxicatie, m.b.v. een chromatografische techniek.111%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
192850Intramurale dieetadvisering (per kwartier)11,38100%
193001Fysiotherapeutische behandeling.16,13100%
193006Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek op medische indicatie.1,13100%
194163Behandelingscontact - medisch psycholoog.163%
194172Consultaties - multidisciplinair overleg - medisch psycholoog125%
194171Consultaties - overleg (inter)collegiaal - medisch psycholoog125%
194161Nieuwe inschrijving (verwijzing, registratie, informatie, dossier) - medisch psycholoog.113%
194162Intake face-to-face contact - medisch psycholoog113%
194155Gegevensbeheer (dossier, info, interpretaties, decursus)† - medisch psycholoog113%
194156Rapportage (brief, correspondentie, rapport)†- medisch psycholoog113%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
192011Automatische implanteerbare cardioverter defibrillator (AICD).111%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd1,56100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39671Acute beademing (IC) noninvasief.711%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,75100%
39679Hartteambespreking.1100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname3,27100%
190034Afwezigheidsdag1,38100%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.113%
;