(bv: 219799015, 020112032, 029199252, 149999072, 990017044, 219699015, 990916029, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (979001165) met declaratienummer (14D639)

Begeleiding in geval van harttransplantatie (Meer dan 28 verpleegligdagen) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten)


Prijs van: Begeleiding in geval van harttransplantatie (Meer dan 28 verpleegligdagen) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten)Kenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 50 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 1 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 12 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling

Deze opname viel onder het zogeheten A-segment.
Tarief ziekenhuis: EUR 26 108,02 Honorarium Specialisten: EUR 279,82 (declaratiecode: 14D639)Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.175%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190205Verpleegdag klasse 3B.50100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39839Spirografische longfunctiebepaling.7,7100%
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1100%
32480Diagnostische bronchoscopie, inclusief een of meerdere proefexcisies, curettage en/of afzuigen van materiaal voor cytologisch en/of pathologisch onderzoek.4,25100%
39837Residubepaling longen.1,4100%
39832Bepaling van de alveolaire ventilatie en analyse van de ongelijkmatigheid van de ventilatie. Katapherometrie en capnografie vallen onder deze code.175%
39836Overzichtsbepaling van de mechanische ventilatieverhouding door middel van direct geregistreerde drukvolumediagrammen of luchtweerstandbepaling.170%
34620Diagnostische endoscopie van oesofagus, maag en/of duodenum met behulp van flexibele endoscoop, eventueel inclusief biopten of antroduodenale manometrie.150%
32582Endoscopische longbiopsie (zie 032581 voor open longbiopsie).120%
32684Diagnostische pleurapunctie.120%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39216Begeleiding harttransplantatie ontvanger.1100%
39680Perifeer infuus inbrengen.1,5100%
39090Algehele anesthesie bij specialistisch onderzoek en bij verrichtingen, waarvoor geen anesthesie staat vermeld.140%
32600Behandeling met zuigdrainages.125%
39682Inbrengen voedingskatheter of centrale veneuze katheter niet gerelateerd aan een operatie.125%
32688Therapeutische pleurapunctie.10%
87258Inbrengen maag- of duodenumsonde.10%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
80080Volledig botdensitometrisch onderzoek met DEXA-apparatuur, ongeacht het aantal onderzochte anatomische gebieden en ongeacht het aantal zittingen.1,7100%
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.12,6100%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.1,25100%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.1100%
120061Longventilatieonderzoek met edelgassen of aerosolen.180%
120060Longperfusieonderzoek.175%
87070Echografie van de buikorganen.150%
120070Maagontledigingsonderzoek (063).140%
85000Radiologisch onderzoek thorax, doorlichting zonder opname.140%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.125%
82002Radiologisch onderzoek aangezichtsschedel of deel ervan - neusbijholten inclusief sphenoid respectievelijk adenoid.125%
82505Volledige gebitsstatus of panoramixopname.125%
39494Echografie van het hart.125%
80001Alleen doorlichten tijdens repositie fracturen of localisatie corpus alienum (waaronder rŲntgencontrole bij inbrengen pen in enkel, elleboog e.d., doorlichting op OK, bewusteloze ongevalspatiŽnten).120%
83302Radiologisch onderzoek lumbosacrale wervelkolom inclusief overzichtsopname sacroiliacale gewrichten.10%
120154Abces/ontstekingslokalisatie met behulp van gelabelde leukoīs.10%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
74896Alkalische fosfatase14,5100%
70704Bloedingstijd13,75100%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk27,7100%
70489ASAT, SGOT, transaminase14,75100%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed8100%
70437IJzer13,8100%
70119Chloride13,9100%
70717Differentiele telling (hand)2,25100%
74802Albumine15,5100%
70689C-reactive proteinen (CRP)17,75100%
70469Magnesium15,75100%
70419Kreatinine17,5100%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)2,75100%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling1100%
74251Cholesterol, HDL1,7100%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase14,5100%
70442Natrium23100%
70718Differentiele telling (machinaal)12,8100%
74891ALAT, SGPT, Transaminase14,75100%
70421Fosfaat14,1100%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.2,5100%
70707Protrombinetijd1100%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.1,2100%
70443Kalium23100%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.29,75100%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)15,5100%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).34,75100%
70481Cellen tellen in liquor1100%
70714Eosinofielen tellen7,25100%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.71,75100%
70737Tromboplastinetijd, partieel1,25100%
70703Bezinkingssnelheid2100%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed9,25100%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.14,1100%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling17,75100%
70116Ureum17,25100%
70715Trombocyten tellen15,75100%
74801Eiwit15,2100%
70656Complement component (kwantitatieve bepaling)14,6100%
70468Melkzuur5100%
77091Lymfocyten subpopulatie, eerste antistof180%
70697Cellulaire immuniteit door middel van lymfocyten transformatie, bepaling van175%
70307Amylase175%
70130Urinezuur150%
70476Immunoglobuline, elk150%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch150%
74895Kreatine-fosfokinase150%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)140%
77101Microscopie van punctaten (anders dan sternumpunctaat), standaard kleuring en beoordeling140%
70108Diaceetzuur140%
70496Osmolariteit125%
70424Alkali reserve125%
74765Albumine in liquor cerebrospinalis125%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).125%
72424Apolipoproteine A, B, C, E125%
70460Triglyceriden125%
77434Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten, kwantitatief120%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel120%
71739Micro-albumine in urine120%
70734Bloedstollingsfactor VIII120%
70487Fibrinogeen120%
72550ACTH, corticotrofine120%
70738Trombinetijd120%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)120%
70820BNP/NT-proBNP10%
79009Bloedstollingsfactoren, bijzonder (CLB-C)10%
72602Allergenen, (Specifiek IgE Antistof tegen, RAST)10%
72420IgG subklassen10%
72604Bloedgroep bepalingen niet vallende onder ABO, rhesus (Duffy, Kell, etc.) per bloedgroep10%
74065HbAlc10%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk19,75100%
75053Kweekproef > 3 media, mycologisch15100%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.1,1100%
70006DNA/RNA-amplificatie, kwantitatief7,4100%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch21,75100%
70503Kweekproef op tuberculose3,5100%
71141Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, virologisch.3100%
70007DNA/RNA-analyse (bv. sequentie-bepaling of sub-typering).1100%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch47,75100%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay2,6100%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch3,25100%
70027Doelgerichte consultatie van ondersteunend specialist door poortspecialist bij al geopende DBC ivm direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling, telefonisch of face-to-face, zonder aanwezigheid patiŽnt.2,75100%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)1,75100%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch11,25100%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig18,5100%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch12,75100%
71126Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay2,4100%
70513MRC + MBC-bepaling per antibioticum11,1100%
70005RNA-amplificatie, kwalitatief3100%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch175%
70526Resistentiebepaling kwantitatief d.m.v. MRC/Etest per antibioticum, mycologisch175%
71012Virologisch onderzoek door middel van celkweek 2 - 3 media150%
70028Consult bij patiŽnt op verzoek van een ondersteunend specialist door een poortspecialist bij een al geopende DBC in verband met direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling.150%
70517Beta lactamase test125%
71105HBs antigeen125%
71142Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, mycologisch.125%
70620L-agglutinatie125%
71125Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. IF125%
70901Microscopisch onderzoek op parasieten (uitstrijkje, dikke druppel, eosine, jodium, elk).120%
71143Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, parasitologisch.10%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.180%
50503Immuno-pathologisch onderzoek.120%
50513Eenvoudige moleculaire diagnostiek - bepalingen op coupes met weefsel en/of cellen i.v.m. frequent aangevraagde bepalingen op de aanwezigheid van HPV.120%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72865Immunomodulantia / immunosuppressiva m.b.v. immunoassay15,1100%
72866Immunomodulantia / immunosuppressiva m.b.v. chromatografie5,7100%
72826Koolmonoxide, kwantitatief met identificatie in bloed125%
72893Antimicrobiele middelen, m.b.v. immunoassay10%
72894Antimicrobiele middelen, m.b.v. chromatografie10%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
192850Intramurale dieetadvisering (per kwartier)9,25100%
193001Fysiotherapeutische behandeling.50100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd11,53100%
190404Vers bevroren af plasma, leukocyten verwijderd, in Na-citraat10%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.175%
38940Eenmalig traumatologisch consult zonder verwijzing en specialistische nabehandeling.175%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190034Afwezigheidsdag1,2100%
39692Preassessment opname.150%
190021Klinische opname150%
;