(bv: 990116010, 090501009, 979001221, 020110059, 100501054, 099799033, 020108046, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (979001178) met declaratienummer (14D647)

Operatie aan de aorta - in de borstkas of buikholte bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten)


Prijs van: Operatie aan de aorta - in de borstkas of buikholte bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten)Kenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 25 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 2 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 54 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling

Deze opname viel onder het zogeheten A-segment.
Tarief ziekenhuis: EUR 28 484,97 Honorarium Specialisten: EUR 3 742,00 (declaratiecode: 14D647)Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190011Eerste polikliniekbezoek.1100%
190013Herhaal-polikliniekbezoek.1100%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.15%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.24,42100%
190205Verpleegdag klasse 3B.111%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39843Bewakingstelemetrie.4100%
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1100%
39829Intra-arteriŽle bloeddrukmeting.1,25100%
39831Het inbrengen van een verblijfnaald ter verkrijging van arterieel bloed voor onderzoek naar pO2 en pCO2 in rust en tijdens inspanning, zonodig ook na inademen van zuurstof.1,25100%
39743Standaard electromyografisch onderzoek (EMG) (< 45 min.).1,16100%
39726Zeer langdurige monitoring (4-8 uur) bij intracardiale operaties met extra-corporale circulatie of bij operaties van cerebropetale vaten.170%
39770Motor Evoked Potential (b.v. TES, TMS) uitgebreid.137%
33229Catheterisatie linker en evt. rechter hart, inclusief evt. angiografie (coronair en/of hart en/of arteria pulmonalis), drukmeting, O2-bepaling (arterieel en/of hart), aortografie, aansl.uitw.pm.130%
39774Duplex extracraniŽle halsvaten.116%
39766Visually evoked potentials (VEP), exclusief objectieve visusbepaling.116%
39764Somato sensible evoked potentials (SSEP/SER) niet in kader van een bronlokalisatie analyse.111%
39728Uitgebreide monitoring met >= 1 KNF-techniek bij intracardiale operaties met extra-corporale circulatie of bij operaties van cerebropetale vaten.111%
34690Diagnostische endoscopie alleen van het sigmoÔd met behulp van een flexibele endoscoop, inclusief eventuele biopten en poliepectomie.15%
39830Het inbrengen van een verblijfnaald ter verkrijging van arterieel bloed voor onderzoek naar pO2, pH en pCO2 voor en tijdens inademen van zuurstof.15%
39839Spirografische longfunctiebepaling.15%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
32671Perfusie per OK sessie, uitgevoerd of standby (inclusief materiaal, inzet apparatuur en perfusiepersoneel).1,05100%
33088TAAA (aortachirurgie)1100%
32602Proefthoracotomie (zie 032606 voor proefthoracoscopie).130%
34501Gastrostomie, open procedure (zie 034503 voor endoscopisch).114%
38805Excochleatie en/of sequestrotomie van middelgrote beenderen.16%
32996Ballonpomp per open procedure als bijkomende ingreep.11%
33554Reconstructie aan de aorta of haar directe zijtakken zoals arteria renales en arteria iliaca, open procedure (zie 033555 voor endovasculair).10%
33080Open commissurotomie met plastiek of vervanging van een klep.10%
33684Reconstructie van perifere (slag)ader zonder transplantaat, open procedure (zie 033685 voor endovasculair).10%
32900Openen van het hartzakje zonder ingreep aan het hart, eventueel drainage van een pericarditis, via een thoracotomie, open procedure (zie 032904 voor percutaan en 032905 voor thoracoscopisch).10%
33086Vervanging aorta ascendens en aortaboog en / of aorta descendens met of zonder aorta abdominalis.10%
30518Endoscopische thoracale sympathectomie (zie 030513 voor open procedure).10%
32903Rethoracotomie zonder extracorporale circulatie tijdens dezelfde opname.10%
32203Tracheotomie.10%
33152Correcties aan de intra-thoracale grote vaten onder andere aortaruptuur, respectievelijk aneurysma arteria anonyma.10%
38942Klinische wondexcisie en wondtoilet. Onder wondexcisie en wondtoilet wordt verstaan locaalanesthesie, inspectie, reiniging, excisie en/of hechting van de wond(en).10%
33066Aanleggen van een verbinding tussen rechter ventrikel en arteria pulmonalis volgens Rastelli.10%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39684Inbrengen thoraxdrain.1,25100%
32600Behandeling met zuigdrainages.1100%
33698Inbrengen centrale veneuze catheter of een navelcatheter bij pasgeborenen voor voeding of drukmeting.1,25100%
38953VacuŁm therapie bij wondbehandeling, inclusief initieel aanbrengen wondbedekker, klinisch, per dag.142%
38954VacuŁm therapie bij wondbehandeling, inclusief initieel aanbrengen wondbedekker, poliklinisch, per dag.142%
38952Verwisselen wondbedekker t.b.v. vacuŁm therapie.136%
32075Behandeling van een neusbloeding door middel van een Bellocq-tamponade.16%
33290Behandeling met de cardioverter.15%
39680Perifeer infuus inbrengen.15%
33266Het inbrengen van een stimulatie-elektrode en het aansluiten van een uitwendige pacemaker.10%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.1100%
39493Oesophagus echocardiografie TEE.1,25100%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.1100%
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.15100%
87070Echografie van de buikorganen.130%
120060Longperfusieonderzoek.111%
120061Longventilatieonderzoek met edelgassen of aerosolen.111%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.111%
85000Radiologisch onderzoek thorax, doorlichting zonder opname.111%
39494Echografie van het hart.111%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.13,72100%
70718Differentiele telling (machinaal)2,74100%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).15,37100%
74891ALAT, SGPT, Transaminase4,39100%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed8,78100%
70119Chloride1,65100%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling1,65100%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)5,49100%
70469Magnesium2,2100%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk4,39100%
70419Kreatinine66,41100%
70689C-reactive proteinen (CRP)59,28100%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)4,39100%
70442Natrium68,61100%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed7,14100%
70215Melkzuur, kwantitatief1,65100%
70707Protrombinetijd38,42100%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling60,92100%
70487Fibrinogeen2,19100%
74151Lipase1,1100%
70421Fosfaat1,1100%
70737Tromboplastinetijd, partieel2,19100%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.20,31100%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).73100%
74896Alkalische fosfatase4,39100%
70443Kalium73100%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase4,39100%
70307Amylase1,1100%
70715Trombocyten tellen19,76100%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.161,36100%
70489ASAT, SGOT, transaminase4,39100%
74801Eiwit11,53100%
70738Trombinetijd1,1100%
70108Diaceetzuur9,88100%
70703Bezinkingssnelheid7,68100%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym1,1100%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel3,29100%
70310Morfologisch onderzoek van sputum, algemeen1,65100%
70717Differentiele telling (hand)1,1100%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.7,68100%
74802Albumine9,88100%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.2,75100%
70820BNP/NT-proBNP1,1100%
70116Ureum62,57100%
70704Bloedingstijd6,03100%
70468Melkzuur4,94100%
72649Ferritine155%
70437IJzer155%
70728Hemoglobine scheiding kwantitatief155%
70424Alkali reserve155%
70449Transferrine155%
74962Colloid osmolaliteit (colloid osmotische druk)155%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)1,65100%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk5,08100%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch3,98100%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch1,37100%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch1,92100%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch10,43100%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch2,75100%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch6,18100%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.182%
70517Beta lactamase test155%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig114%
71105HBs antigeen114%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.174%
50503Immuno-pathologisch onderzoek.15%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72826Koolmonoxide, kwantitatief met identificatie in bloed163%
72893Antimicrobiele middelen, m.b.v. immunoassay137%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.25100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190302Klassieke aortabroekprothese (zie 190625 voor endovasculaire aortabroekprothese).120%
190308Aortaklepprothese / Mitralisklepprothese.10%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd20,3100%
190389Trombocyten samengevoegd in PAS-II, leukocyten verwijderd, 5E3,3100%
190404Vers bevroren af plasma, leukocyten verwijderd, in Na-citraat31,5100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39673IC bespreking (per patiŽnt 1 maal te registreren).1,74100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39679Hartteambespreking.1100%
190016Spoedeisende hulp contact buiten de SEH afdeling, elders in het ziekenhuis.132%
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.15%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname2,88100%
190034Afwezigheidsdag182%
;