(bv: 990062012, 990061054, 020117034, 990416053, 972800062, 979002154, 990003010, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (979001179) met declaratienummer (14D648)

Operatie aan de aorta - in de borstkas of buikholte bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten)


Prijs van: Operatie aan de aorta - in de borstkas of buikholte bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten)Kenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 7 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 0 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Prijs van de behandeling

Deze opname viel onder het zogeheten A-segment.
Tarief ziekenhuis: EUR 17 085,21 Honorarium Specialisten: EUR 2 410,48 (declaratiecode: 14D648)Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190011Eerste polikliniekbezoek.110%
190013Herhaal-polikliniekbezoek.12%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.11%
190009Klinisch intercollegiaal consult.10%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.6,19100%
190205Verpleegdag klasse 3B.151%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39829Intra-arteriŽle bloeddrukmeting.1,1100%
39831Het inbrengen van een verblijfnaald ter verkrijging van arterieel bloed voor onderzoek naar pO2 en pCO2 in rust en tijdens inspanning, zonodig ook na inademen van zuurstof.1,1100%
39843Bewakingstelemetrie.134%
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.116%
39774Duplex extracraniŽle halsvaten.12%
39839Spirografische longfunctiebepaling.12%
39932Spirografisch onderzoek naar de invloed van bronchusverwijdende geneesmiddelen per injectie of per inhalatie.11%
39832Bepaling van de alveolaire ventilatie en analyse van de ongelijkmatigheid van de ventilatie. Katapherometrie en capnografie vallen onder deze code.11%
39836Overzichtsbepaling van de mechanische ventilatieverhouding door middel van direct geregistreerde drukvolumediagrammen of luchtweerstandbepaling.11%
32480Diagnostische bronchoscopie, inclusief een of meerdere proefexcisies, curettage en/of afzuigen van materiaal voor cytologisch en/of pathologisch onderzoek.11%
34684Diagnostische duodenoscopie met behulp van fiberscoop, inclusief eventulele proefexcisie(s).11%
39764Somato sensible evoked potentials (SSEP/SER) niet in kader van een bronlokalisatie analyse.11%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
33092Endovasculaire vervanging aorta descendens thoracalis.1100%
33152Correcties aan de intra-thoracale grote vaten onder andere aortaruptuur, respectievelijk aneurysma arteria anonyma.184%
33555Reconstructie aan de aorta of haar directe zijtakken zoals arteria renales en arteria iliaca, endovasculair (zie 033554 voor open procedure).146%
33685Reconstructie van perifere (slag)ader zonder transplantaat, endovasculair (zie 033684 voor open procedure).145%
33170Rethoracotomie met extracorporale circulatie tijdens dezelfde opname.110%
33670Open reconstructie van een perifere slagader door middel van transplantaat, endarteriectomie of patch (zie 033669 voor reconstructie m.b.v. operatiemicroscoop, zie 033668 voor endov.).110%
33080Open commissurotomie met plastiek of vervanging van een klep.18%
33342Reconstructie van de aorta of haar directe zijtakken, zoals de arteria subclavia, endovasculair (zie 033341 voor open procedure).12%
32903Rethoracotomie zonder extracorporale circulatie tijdens dezelfde opname.11%
33102Multipele aortocoronaire bypass-grafts (2 of 3) of enkelvoudige aortocoronaire bypass-graft met endarterectomie.11%
32602Proefthoracotomie (zie 032606 voor proefthoracoscopie).11%
33088TAAA (aortachirurgie)10%
34489Interventiegastroscopie, diagnostiek en/of behandeling van bloedingen.10%
32996Ballonpomp per open procedure als bijkomende ingreep.10%
33101Aortocoronaire bypass-graft in dezelfde zitting als een andere verrichting met extra-corporale circulatie.10%
33247Percutane hartklep implantatie.10%
33680Aanleggen femoro-tibiale bypass, open procedure (zie 033681 voor endovasculair).10%
33267Het inbrengen van een stimulatie-elektrode en het aansluiten van een subcutaan geplaatste pacemaker.10%
33086Vervanging aorta ascendens en aortaboog en / of aorta descendens met of zonder aorta abdominalis.10%
33682Operatie voor perifere aneurysma(ta) of arterioveneuze fistel(s), open procedure (zie 033683 voor endovasculair).10%
33103Multipele aortocoronaire bypass grafts (4 of meer) of multipele aortocoronaire bypass grafts (2 of 3) met een enkelvoudige aortocoronaire bypass-grafts met endarteriectomie.10%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
33698Inbrengen centrale veneuze catheter of een navelcatheter bij pasgeborenen voor voeding of drukmeting.1,1100%
38953VacuŁm therapie bij wondbehandeling, inclusief initieel aanbrengen wondbedekker, klinisch, per dag.142%
38954VacuŁm therapie bij wondbehandeling, inclusief initieel aanbrengen wondbedekker, poliklinisch, per dag.142%
39684Inbrengen thoraxdrain.120%
32600Behandeling met zuigdrainages.110%
32075Behandeling van een neusbloeding door middel van een Bellocq-tamponade.16%
38952Verwisselen wondbedekker t.b.v. vacuŁm therapie.11%
33266Het inbrengen van een stimulatie-elektrode en het aansluiten van een uitwendige pacemaker.11%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39493Oesophagus echocardiografie TEE.1,1100%
85000Radiologisch onderzoek thorax, doorlichting zonder opname.1100%
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.2,8100%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.1,14100%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.186%
80023Al dan niet selectief onderzoek via percutane arteriŽle catheterisatie.134%
85320Radiologisch onderzoek aorta thoracalis, aortaboog, inclusief bij dit onderzoek in beeld komende zijtakken.125%
39530Arteriografie.111%
88920Radiologisch onderzoek abdominale aorta inclusief bij dit onderzoek afgebeelde zijtakken en beenarteriŽn.17%
87070Echografie van de buikorganen.15%
39494Echografie van het hart.13%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.12%
81342CT onderzoek van de hersenen en/of schedel met of zonder intraveneus contrastmiddel.12%
81670Echografie carotide, al dan niet inclusief haematotachografisch onderzoek van de cerebropetale vaten.11%
87220Radiologisch onderzoek arteria coeliaca en zijtakken.11%
82490MRI achterste schedelgroeve.11%
87420Radiologisch onderzoek arteria mesenterica superior.11%
120501PET WB (whole body), oncologie.11%
84070Echografie van de bovenste extremiteiten.11%
89070Echografie onderste extremiteit.11%
85070Echografie van het hart en/of de thorax.11%
84120Radiologisch onderzoek arteria subclavia.11%
89402Radiologisch onderzoek knie en/of onderbeen.11%
85190MRI-hart.11%
120060Longperfusieonderzoek.11%
120061Longventilatieonderzoek met edelgassen of aerosolen.11%
83190MRI cervicale wervelkolom en/of hals inclusief craniovertebrale overgang.11%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70707Protrombinetijd13,52100%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.3,22100%
74801Eiwit5,22100%
70443Kalium12,15100%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase1,03100%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd1,63100%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.3100%
74895Kreatine-fosfokinase1,49100%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk1,45100%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).5,05100%
74802Albumine4,66100%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.2,42100%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.63,63100%
70108Diaceetzuur1,28100%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).14,74100%
74896Alkalische fosfatase1,01100%
70715Trombocyten tellen6,88100%
70419Kreatinine9,58100%
70738Trombinetijd2,5100%
70116Ureum8,69100%
70703Bezinkingssnelheid2,99100%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed1,08100%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling20,96100%
74891ALAT, SGPT, Transaminase1,41100%
70442Natrium10,57100%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed3,47100%
70689C-reactive proteinen (CRP)10,37100%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)1,43100%
70718Differentiele telling (machinaal)192%
72604Bloedgroep bepalingen niet vallende onder ABO, rhesus (Duffy, Kell, etc.) per bloedgroep183%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym176%
70489ASAT, SGOT, transaminase175%
74899Troponine, cardiale isovorm167%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel161%
70737Tromboplastinetijd, partieel148%
70469Magnesium147%
74803Myoglobine144%
74962Colloid osmolaliteit (colloid osmotische druk)141%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling137%
70421Fosfaat133%
70310Morfologisch onderzoek van sputum, algemeen132%
74251Cholesterol, HDL131%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)129%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.128%
70487Fibrinogeen126%
70460Triglyceriden124%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)121%
70119Chloride120%
70425Cholesterol, totaal117%
70215Melkzuur, kwantitatief114%
77291Haptoglobine113%
70820BNP/NT-proBNP112%
70307Amylase110%
70303Sediment110%
70806Chromatografische analyse (kwalitatief, 2-dimensionaal)18%
70743Trombocyten aggregatie, per aggregerende substantie18%
70614CDE fenotypering (rhesusfactor, subtypering).18%
70424Alkali reserve16%
70128Kreatine16%
70468Melkzuur15%
77102Microscopie van punctaten, aanvullende specifieke kleuring: esterase, zure fosfatase, tartraat geremde zure fosfatase, sudan black, etc. inclusief beoordeling.15%
74335Electroforetisch diagram in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.14%
74151Lipase14%
72649Ferritine14%
72630Carcino-embryonaal antigeen (CEA)14%
70717Differentiele telling (hand)14%
70716Reticulocyten tellen14%
70714Eosinofielen tellen14%
70693Anti-nucleaire factor (ANF)13%
70449Transferrine13%
70616Agglutinatie, koude13%
70494Cryoglobuline, kwalitatief13%
70496Osmolariteit13%
70437IJzer12%
70130Urinezuur12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch1,29100%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch191%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk166%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch165%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch142%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)135%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch113%
71105HBs antigeen112%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch110%
70517Beta lactamase test14%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.13%
75054Determinatie micro-organismen, mycologisch13%
75051Kweekproef < 2 media, mycologisch12%
70028Consult bij patiŽnt op verzoek van een ondersteunend specialist door een poortspecialist bij een al geopende DBC in verband met direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling.12%
71141Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, virologisch.11%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig11%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72887Cardiaca, identificatie en/of kwantificatie, m.b.v. immunoassay11%
72826Koolmonoxide, kwantitatief met identificatie in bloed11%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.6,7100%
193021Logopedie.10%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190341Endovasculaire stent (zie 190342 en 190343 voor cardiovasculaire stents).2,3100%
190308Aortaklepprothese / Mitralisklepprothese.10%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd2100%
190489Overige kort-houdbare bloedproducten15%
190389Trombocyten samengevoegd in PAS-II, leukocyten verwijderd, 5E11%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39673IC bespreking (per patiŽnt 1 maal te registreren).10%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39679Hartteambespreking.1100%
190016Spoedeisende hulp contact buiten de SEH afdeling, elders in het ziekenhuis.13%
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.11%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39692Preassessment opname.10%
190021Klinische opname10%
;