(bv: 100501026, 979002215, 020107043, 029199097, 140301058, 990716005, 990035003, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (979001181) met declaratienummer (14D649)

Operatie aan de aorta - in de borstkas bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten)


Prijs van: Operatie aan de aorta - in de borstkas bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten)Kenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 27 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 2 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 26 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling

Deze opname viel onder het zogeheten A-segment.
Tarief ziekenhuis: EUR 16 705,63 Honorarium Specialisten: EUR 3 165,42 (declaratiecode: 14D649)Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190011Eerste polikliniekbezoek.1100%
190013Herhaal-polikliniekbezoek.185%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.123%
190009Klinisch intercollegiaal consult.18%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.18%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.21,07100%
190205Verpleegdag klasse 3B.5,69100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39843Bewakingstelemetrie.4100%
39829Intra-arteriŽle bloeddrukmeting.1,29100%
39831Het inbrengen van een verblijfnaald ter verkrijging van arterieel bloed voor onderzoek naar pO2 en pCO2 in rust en tijdens inspanning, zonodig ook na inademen van zuurstof.1,25100%
39743Standaard electromyografisch onderzoek (EMG) (< 45 min.).1,85100%
39770Motor Evoked Potential (b.v. TES, TMS) uitgebreid.169%
39728Uitgebreide monitoring met >= 1 KNF-techniek bij intracardiale operaties met extra-corporale circulatie of bij operaties van cerebropetale vaten.146%
39766Visually evoked potentials (VEP), exclusief objectieve visusbepaling.138%
39839Spirografische longfunctiebepaling.131%
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.131%
39726Zeer langdurige monitoring (4-8 uur) bij intracardiale operaties met extra-corporale circulatie of bij operaties van cerebropetale vaten.123%
39774Duplex extracraniŽle halsvaten.123%
39764Somato sensible evoked potentials (SSEP/SER) niet in kader van een bronlokalisatie analyse.115%
39778Uitbreiding Trans Cranieel Doppler-onderzoek (TCD)/duplex met 1 aanvullende test.18%
39846Beoordeling longfunctieonderzoek voor derden.18%
33229Catheterisatie linker en evt. rechter hart, inclusief evt. angiografie (coronair en/of hart en/of arteria pulmonalis), drukmeting, O2-bepaling (arterieel en/of hart), aortografie, aansl.uitw.pm.18%
39773Trans CraniŽle (TC) duplex.18%
34684Diagnostische duodenoscopie met behulp van fiberscoop, inclusief eventulele proefexcisie(s).18%
39693Klinisch peri-operatieve zorg.18%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
33152Correcties aan de intra-thoracale grote vaten onder andere aortaruptuur, respectievelijk aneurysma arteria anonyma.2,39100%
33684Reconstructie van perifere (slag)ader zonder transplantaat, open procedure (zie 033685 voor endovasculair).1,23100%
32671Perfusie per OK sessie, uitgevoerd of standby (inclusief materiaal, inzet apparatuur en perfusiepersoneel).1,04100%
33086Vervanging aorta ascendens en aortaboog en / of aorta descendens met of zonder aorta abdominalis.132%
32903Rethoracotomie zonder extracorporale circulatie tijdens dezelfde opname.115%
33554Reconstructie aan de aorta of haar directe zijtakken zoals arteria renales en arteria iliaca, open procedure (zie 033555 voor endovasculair).18%
32203Tracheotomie.18%
33088TAAA (aortachirurgie)18%
32602Proefthoracotomie (zie 032606 voor proefthoracoscopie).18%
38805Excochleatie en/of sequestrotomie van middelgrote beenderen.16%
33103Multipele aortocoronaire bypass grafts (4 of meer) of multipele aortocoronaire bypass grafts (2 of 3) met een enkelvoudige aortocoronaire bypass-grafts met endarteriectomie.14%
33170Rethoracotomie met extracorporale circulatie tijdens dezelfde opname.14%
33102Multipele aortocoronaire bypass-grafts (2 of 3) of enkelvoudige aortocoronaire bypass-graft met endarterectomie.14%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
33698Inbrengen centrale veneuze catheter of een navelcatheter bij pasgeborenen voor voeding of drukmeting.1,25100%
38953VacuŁm therapie bij wondbehandeling, inclusief initieel aanbrengen wondbedekker, klinisch, per dag.142%
38954VacuŁm therapie bij wondbehandeling, inclusief initieel aanbrengen wondbedekker, poliklinisch, per dag.142%
38952Verwisselen wondbedekker t.b.v. vacuŁm therapie.136%
32600Behandeling met zuigdrainages.115%
39684Inbrengen thoraxdrain.110%
32075Behandeling van een neusbloeding door middel van een Bellocq-tamponade.110%
39755Analyse van een 24-uurs electrocardiografie registratie.18%
33266Het inbrengen van een stimulatie-elektrode en het aansluiten van een uitwendige pacemaker.18%
39680Perifeer infuus inbrengen.18%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39493Oesophagus echocardiografie TEE.1,1100%
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.7,54100%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.123%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.115%
120060Longperfusieonderzoek.18%
83190MRI cervicale wervelkolom en/of hals inclusief craniovertebrale overgang.18%
120061Longventilatieonderzoek met edelgassen of aerosolen.18%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70310Morfologisch onderzoek van sputum, algemeen1,5100%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase7,11100%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.13,67100%
70715Trombocyten tellen17,51100%
70489ASAT, SGOT, transaminase8,5100%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)13,59100%
70424Alkali reserve1,07100%
70128Kreatine2,36100%
70738Trombinetijd1,5100%
70703Bezinkingssnelheid4,72100%
70468Melkzuur9,66100%
74895Kreatine-fosfokinase1,07100%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.24,21100%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel1,29100%
70108Diaceetzuur3,01100%
70717Differentiele telling (hand)2,15100%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.9,84100%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling24,49100%
74801Eiwit8,37100%
70704Bloedingstijd3,65100%
70469Magnesium4,08100%
74896Alkalische fosfatase4,1100%
72604Bloedgroep bepalingen niet vallende onder ABO, rhesus (Duffy, Kell, etc.) per bloedgroep1,07100%
70115Concentratie- en verdunningsproef, elk3,7100%
70718Differentiele telling (machinaal)1,93100%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).12,16100%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.4,75100%
74802Albumine7,75100%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed21,47100%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling5,8100%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym3,01100%
70419Kreatinine24,09100%
72649Ferritine1,5100%
70116Ureum25,38100%
70728Hemoglobine scheiding kwantitatief1,29100%
70689C-reactive proteinen (CRP)23,41100%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd2,79100%
70442Natrium39,98100%
74891ALAT, SGPT, Transaminase8,5100%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed21,26100%
70707Protrombinetijd21,58100%
70487Fibrinogeen3,22100%
74962Colloid osmolaliteit (colloid osmotische druk)1,46100%
70421Fosfaat1,5100%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk7,09100%
70119Chloride2,15100%
70737Tromboplastinetijd, partieel7,73100%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).49,61100%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.51,47100%
70443Kalium40,84100%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)9,04100%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)182%
70130Urinezuur164%
70307Amylase164%
74151Lipase143%
70425Cholesterol, totaal143%
70407Methemoglobine, sulfhemoglobine, elk143%
77291Haptoglobine121%
70303Sediment121%
70476Immunoglobuline, elk121%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch1,08100%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk2,42100%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch1,54100%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch1,42100%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch2,38100%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch192%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch123%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)123%
75054Determinatie micro-organismen, mycologisch115%
70517Beta lactamase test18%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig14%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.192%
50512Complexe moleculaire diagnostiek - bepalingen op geÔsoleerd DNA, RNA of eiwit anders dan frequent aangevraagde bepalingen op micro-organismen.18%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72826Koolmonoxide, kwantitatief met identificatie in bloed115%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.1,5100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190308Aortaklepprothese / Mitralisklepprothese.18%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190404Vers bevroren af plasma, leukocyten verwijderd, in Na-citraat10100%
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd10100%
190389Trombocyten samengevoegd in PAS-II, leukocyten verwijderd, 5E2100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39673IC bespreking (per patiŽnt 1 maal te registreren).2,54100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39679Hartteambespreking.1,15100%
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.115%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname2,15100%
190034Afwezigheidsdag185%
;