(bv: 990004065, 110401004, 029099074, 972802093, 020108069, 099499005, 129999033, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (979001182) met declaratienummer (14D650)

Operatie aan de aorta - in de borstkas bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten)


Prijs van: Operatie aan de aorta - in de borstkas bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten)Kenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 14 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 0 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 56 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling

Deze opname viel onder het zogeheten A-segment.
Tarief ziekenhuis: EUR 17 876,20 Honorarium Specialisten: EUR 2 236,90 (declaratiecode: 14D650)Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190011Eerste polikliniekbezoek.121%
190013Herhaal-polikliniekbezoek.15%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.12,84100%
190205Verpleegdag klasse 3B.1,13100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39829Intra-arteriŽle bloeddrukmeting.1,1100%
39831Het inbrengen van een verblijfnaald ter verkrijging van arterieel bloed voor onderzoek naar pO2 en pCO2 in rust en tijdens inspanning, zonodig ook na inademen van zuurstof.1,1100%
39843Bewakingstelemetrie.163%
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.133%
39774Duplex extracraniŽle halsvaten.15%
39839Spirografische longfunctiebepaling.14%
39932Spirografisch onderzoek naar de invloed van bronchusverwijdende geneesmiddelen per injectie of per inhalatie.12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
33092Endovasculaire vervanging aorta descendens thoracalis.1100%
33152Correcties aan de intra-thoracale grote vaten onder andere aortaruptuur, respectievelijk aneurysma arteria anonyma.1,69100%
33555Reconstructie aan de aorta of haar directe zijtakken zoals arteria renales en arteria iliaca, endovasculair (zie 033554 voor open procedure).192%
33685Reconstructie van perifere (slag)ader zonder transplantaat, endovasculair (zie 033684 voor open procedure).189%
33080Open commissurotomie met plastiek of vervanging van een klep.117%
33670Open reconstructie van een perifere slagader door middel van transplantaat, endarteriectomie of patch (zie 033669 voor reconstructie m.b.v. operatiemicroscoop, zie 033668 voor endov.).111%
33170Rethoracotomie met extracorporale circulatie tijdens dezelfde opname.111%
33342Reconstructie van de aorta of haar directe zijtakken, zoals de arteria subclavia, endovasculair (zie 033341 voor open procedure).14%
33102Multipele aortocoronaire bypass-grafts (2 of 3) of enkelvoudige aortocoronaire bypass-graft met endarterectomie.12%
32602Proefthoracotomie (zie 032606 voor proefthoracoscopie).12%
32903Rethoracotomie zonder extracorporale circulatie tijdens dezelfde opname.12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
33698Inbrengen centrale veneuze catheter of een navelcatheter bij pasgeborenen voor voeding of drukmeting.1,12100%
38953VacuŁm therapie bij wondbehandeling, inclusief initieel aanbrengen wondbedekker, klinisch, per dag.142%
38954VacuŁm therapie bij wondbehandeling, inclusief initieel aanbrengen wondbedekker, poliklinisch, per dag.142%
39684Inbrengen thoraxdrain.120%
32600Behandeling met zuigdrainages.112%
32075Behandeling van een neusbloeding door middel van een Bellocq-tamponade.16%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.1,48100%
39493Oesophagus echocardiografie TEE.1,12100%
85000Radiologisch onderzoek thorax, doorlichting zonder opname.1100%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.1,1100%
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.4,26100%
80023Al dan niet selectief onderzoek via percutane arteriŽle catheterisatie.169%
85320Radiologisch onderzoek aorta thoracalis, aortaboog, inclusief bij dit onderzoek in beeld komende zijtakken.151%
39530Arteriografie.122%
88920Radiologisch onderzoek abdominale aorta inclusief bij dit onderzoek afgebeelde zijtakken en beenarteriŽn.113%
87070Echografie van de buikorganen.110%
39494Echografie van het hart.16%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.15%
81342CT onderzoek van de hersenen en/of schedel met of zonder intraveneus contrastmiddel.14%
87220Radiologisch onderzoek arteria coeliaca en zijtakken.12%
81670Echografie carotide, al dan niet inclusief haematotachografisch onderzoek van de cerebropetale vaten.12%
87420Radiologisch onderzoek arteria mesenterica superior.12%
82490MRI achterste schedelgroeve.12%
120501PET WB (whole body), oncologie.12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70443Kalium15,25100%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase1,18100%
70718Differentiele telling (machinaal)1,06100%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd1,79100%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.3,97100%
74895Kreatine-fosfokinase1,68100%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk1,65100%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).6,23100%
74802Albumine5,26100%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.3,14100%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.69,67100%
70108Diaceetzuur1,68100%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).17,86100%
74896Alkalische fosfatase1,13100%
70715Trombocyten tellen7,98100%
70419Kreatinine12,46100%
70738Trombinetijd2,88100%
70116Ureum11,41100%
70703Bezinkingssnelheid3,54100%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed1,23100%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling23,4100%
74891ALAT, SGPT, Transaminase1,59100%
70442Natrium13,53100%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed3,97100%
70689C-reactive proteinen (CRP)12,77100%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)1,6100%
70707Protrombinetijd15,96100%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.3,98100%
74801Eiwit5,92100%
72604Bloedgroep bepalingen niet vallende onder ABO, rhesus (Duffy, Kell, etc.) per bloedgroep194%
70489ASAT, SGOT, transaminase193%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym185%
74899Troponine, cardiale isovorm174%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel169%
70469Magnesium158%
70737Tromboplastinetijd, partieel155%
74803Myoglobine149%
74962Colloid osmolaliteit (colloid osmotische druk)146%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling143%
70421Fosfaat142%
70310Morfologisch onderzoek van sputum, algemeen142%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.136%
74251Cholesterol, HDL135%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)133%
70487Fibrinogeen132%
70460Triglyceriden129%
70119Chloride126%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)123%
70425Cholesterol, totaal122%
70215Melkzuur, kwantitatief118%
70820BNP/NT-proBNP114%
77291Haptoglobine114%
70307Amylase113%
70303Sediment113%
70614CDE fenotypering (rhesusfactor, subtypering).110%
70806Chromatografische analyse (kwalitatief, 2-dimensionaal)19%
70743Trombocyten aggregatie, per aggregerende substantie19%
70424Alkali reserve18%
70128Kreatine18%
70468Melkzuur16%
77102Microscopie van punctaten, aanvullende specifieke kleuring: esterase, zure fosfatase, tartraat geremde zure fosfatase, sudan black, etc. inclusief beoordeling.16%
74335Electroforetisch diagram in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.15%
74151Lipase15%
72649Ferritine15%
72630Carcino-embryonaal antigeen (CEA)15%
70717Differentiele telling (hand)15%
70716Reticulocyten tellen15%
70714Eosinofielen tellen14%
70693Anti-nucleaire factor (ANF)13%
70449Transferrine13%
70616Agglutinatie, koude13%
70494Cryoglobuline, kwalitatief13%
70496Osmolariteit13%
70437IJzer13%
70130Urinezuur13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch2,21100%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch1,41100%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk1,18100%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch193%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch162%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)151%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch122%
71105HBs antigeen118%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch115%
70517Beta lactamase test17%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.15%
75054Determinatie micro-organismen, mycologisch14%
70028Consult bij patiŽnt op verzoek van een ondersteunend specialist door een poortspecialist bij een al geopende DBC in verband met direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling.13%
75051Kweekproef < 2 media, mycologisch12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.15%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72887Cardiaca, identificatie en/of kwantificatie, m.b.v. immunoassay12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.6,7100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190341Endovasculaire stent (zie 190342 en 190343 voor cardiovasculaire stents).2,3100%
190308Aortaklepprothese / Mitralisklepprothese.123%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd2,14100%
190489Overige kort-houdbare bloedproducten19%
190389Trombocyten samengevoegd in PAS-II, leukocyten verwijderd, 5E13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39673IC bespreking (per patiŽnt 1 maal te registreren).169%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39679Hartteambespreking.1,11100%
190016Spoedeisende hulp contact buiten de SEH afdeling, elders in het ziekenhuis.16%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname135%
;