(bv: 079799041, 099699044, 109599020, 990316042, 099699015, 990030030, 029199034, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (979001184) met declaratienummer (14D651)

Operatie aan de aorta of aortaboog - in de borstkas bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten)


Prijs van: Operatie aan de aorta of aortaboog - in de borstkas bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten)Kenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 24 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 3 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 443 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling

Deze opname viel onder het zogeheten A-segment.
Tarief ziekenhuis: EUR 27 522,33 Honorarium Specialisten: EUR 3 432,23 (declaratiecode: 14D651)Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190011Eerste polikliniekbezoek.1,28100%
190013Herhaal-polikliniekbezoek.1,26100%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.153%
190017Medebehandeling (voor IC medebehandeling zie 039672).15%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.14,94100%
190205Verpleegdag klasse 3B.8,91100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39829Intra-arteriŽle bloeddrukmeting.1,26100%
39843Bewakingstelemetrie.4,29100%
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,11100%
39774Duplex extracraniŽle halsvaten.113%
39839Spirografische longfunctiebepaling.19%
39771Standaard Trans Cranieel Doppler-onderzoek (TCD).19%
39833Bepaling van de weerstand van de luchtwegen en longparenchym afzonderlijk + bepaling van de volledige elasticiteitskarakteristiek van de longen.18%
39836Overzichtsbepaling van de mechanische ventilatieverhouding door middel van direct geregistreerde drukvolumediagrammen of luchtweerstandbepaling.17%
39832Bepaling van de alveolaire ventilatie en analyse van de ongelijkmatigheid van de ventilatie. Katapherometrie en capnografie vallen onder deze code.17%
39702Standaard electro-encephalografie (EEG), registratie tot 1 uur.16%
39096Arteriepunctie door middel van een verblijfnaald voor registratie van de arteriŽle bloeddruk.15%
39778Uitbreiding Trans Cranieel Doppler-onderzoek (TCD)/duplex met 1 aanvullende test.14%
39726Zeer langdurige monitoring (4-8 uur) bij intracardiale operaties met extra-corporale circulatie of bij operaties van cerebropetale vaten.13%
33229Catheterisatie linker en evt. rechter hart, inclusief evt. angiografie (coronair en/of hart en/of arteria pulmonalis), drukmeting, O2-bepaling (arterieel en/of hart), aortografie, aansl.uitw.pm.12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
33152Correcties aan de intra-thoracale grote vaten onder andere aortaruptuur, respectievelijk aneurysma arteria anonyma.1,1100%
32671Perfusie per OK sessie, uitgevoerd of standby (inclusief materiaal, inzet apparatuur en perfusiepersoneel).1,05100%
33086Vervanging aorta ascendens en aortaboog en / of aorta descendens met of zonder aorta abdominalis.178%
33084Aortaklepvervanging + aneurysma aorta ascendens.167%
33080Open commissurotomie met plastiek of vervanging van een klep.151%
32903Rethoracotomie zonder extracorporale circulatie tijdens dezelfde opname.131%
33075MAZE-procedure.116%
33083Klepvervanging in dezelfde zitting als een andere verrichting met extra-corporale circulatie.116%
33267Het inbrengen van een stimulatie-elektrode en het aansluiten van een subcutaan geplaatste pacemaker.115%
33104Aortocoronaire bypass operatie met uitsluitend veneuze graft(s) en/of kunststof materiaal.115%
33105Aortocoronaire bypass met 1 arteriŽle graft, inclusief eventuele veneuze graft(s) en/of kunststof materiaal.115%
33101Aortocoronaire bypass-graft in dezelfde zitting als een andere verrichting met extra-corporale circulatie.115%
33088TAAA (aortachirurgie)114%
33103Multipele aortocoronaire bypass grafts (4 of meer) of multipele aortocoronaire bypass grafts (2 of 3) met een enkelvoudige aortocoronaire bypass-grafts met endarteriectomie.111%
33102Multipele aortocoronaire bypass-grafts (2 of 3) of enkelvoudige aortocoronaire bypass-graft met endarterectomie.111%
33341Reconstructie van de aorta of haar directe zijtakken, zoals de arteria subclavia, open procedure (zie 033342 voor endovasculair).110%
32602Proefthoracotomie (zie 032606 voor proefthoracoscopie).18%
38805Excochleatie en/of sequestrotomie van middelgrote beenderen.16%
32900Openen van het hartzakje zonder ingreep aan het hart, eventueel drainage van een pericarditis, via een thoracotomie, open procedure (zie 032904 voor percutaan en 032905 voor thoracoscopisch).15%
38942Klinische wondexcisie en wondtoilet. Onder wondexcisie en wondtoilet wordt verstaan locaalanesthesie, inspectie, reiniging, excisie en/of hechting van de wond(en).15%
33170Rethoracotomie met extracorporale circulatie tijdens dezelfde opname.15%
33082Open commissurotomie met plastiek of vervanging van drie kleppen.15%
33450Reconstructie aan een slagader zoals arteria carotis door middel van transplantaat, endarteriectomie of patch.14%
33100Aortocoronaire bypass-graft, enkelvoudig.13%
33087Gecombineerde klep / CABG operatie13%
33287Inbrengen endocard.elektrode en bevestigen tweede elektrode op het epicard, of bevestigen beide elektroden op epicard na openen hartzakje en aansluiten subc.pacemaker.13%
33081Open commissurotomie met plastiek of vervanging van twee kleppen.12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
33266Het inbrengen van een stimulatie-elektrode en het aansluiten van een uitwendige pacemaker.1,23100%
33698Inbrengen centrale veneuze catheter of een navelcatheter bij pasgeborenen voor voeding of drukmeting.1,32100%
32600Behandeling met zuigdrainages.1,12100%
38953VacuŁm therapie bij wondbehandeling, inclusief initieel aanbrengen wondbedekker, klinisch, per dag.142%
38954VacuŁm therapie bij wondbehandeling, inclusief initieel aanbrengen wondbedekker, poliklinisch, per dag.142%
38952Verwisselen wondbedekker t.b.v. vacuŁm therapie.136%
39755Analyse van een 24-uurs electrocardiografie registratie.114%
39090Algehele anesthesie bij specialistisch onderzoek en bij verrichtingen, waarvoor geen anesthesie staat vermeld.110%
39684Inbrengen thoraxdrain.110%
32075Behandeling van een neusbloeding door middel van een Bellocq-tamponade.17%
33177Intensieve therapie in aansluiting op een hartoperatie met extracorporale circulatie.16%
33290Behandeling met de cardioverter.13%
192052Hemodialyse met EPO.12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39493Oesophagus echocardiografie TEE.1,08100%
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.8,56100%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.1,16100%
39494Echografie van het hart.176%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.111%
81342CT onderzoek van de hersenen en/of schedel met of zonder intraveneus contrastmiddel.19%
87070Echografie van de buikorganen.18%
81370Echografie van de schedel (niet bedoeld wordt de mid-line echo).17%
85000Radiologisch onderzoek thorax, doorlichting zonder opname.16%
89070Echografie onderste extremiteit.15%
82002Radiologisch onderzoek aangezichtsschedel of deel ervan - neusbijholten inclusief sphenoid respectievelijk adenoid.14%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
74801Eiwit6,97100%
70442Natrium70,87100%
70707Protrombinetijd36,82100%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase9,4100%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling37,27100%
70119Chloride9,32100%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).11,4100%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)14,37100%
70469Magnesium12,12100%
70718Differentiele telling (machinaal)3,88100%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).88,73100%
74962Colloid osmolaliteit (colloid osmotische druk)3,03100%
70108Diaceetzuur1,93100%
70489ASAT, SGOT, transaminase13,71100%
74802Albumine8,86100%
70443Kalium74,16100%
70737Tromboplastinetijd, partieel15,26100%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.74,77100%
70128Kreatine2,1100%
74895Kreatine-fosfokinase5,63100%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk9,64100%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.16,68100%
70703Bezinkingssnelheid3,22100%
76871Kruisproef in zout-albumine-milieu3,97100%
70738Trombinetijd3,9100%
70419Kreatinine36,81100%
70715Trombocyten tellen34,32100%
74896Alkalische fosfatase6,87100%
70728Hemoglobine scheiding kwantitatief1,8100%
70704Bloedingstijd4,76100%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed38,63100%
70115Concentratie- en verdunningsproef, elk5,6100%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.19,7100%
70421Fosfaat6,3100%
70716Reticulocyten tellen1,59100%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd6,31100%
70820BNP/NT-proBNP1,27100%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym5,64100%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.64,88100%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling13,78100%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed49,53100%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)18,44100%
70116Ureum36,31100%
74891ALAT, SGPT, Transaminase14,27100%
70468Melkzuur21,91100%
72649Ferritine1,54100%
70717Differentiele telling (hand)3,43100%
70689C-reactive proteinen (CRP)32,1100%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.12,22100%
70487Fibrinogeen5,44100%
74899Troponine, cardiale isovorm194%
70424Alkali reserve192%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel188%
70460Triglyceriden187%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)185%
72604Bloedgroep bepalingen niet vallende onder ABO, rhesus (Duffy, Kell, etc.) per bloedgroep183%
70307Amylase182%
70130Urinezuur173%
70303Sediment173%
70425Cholesterol, totaal172%
70656Complement component (kwantitatieve bepaling)172%
74803Myoglobine168%
70310Morfologisch onderzoek van sputum, algemeen165%
70407Methemoglobine, sulfhemoglobine, elk162%
76872Kruisproef in enzym-milieu161%
77241Trombelastogram, eerste onderzoek154%
79010Bloedgroep erytrocytenserologie, bijzonder (CLB-B)139%
72573Thyrotrofine (TSH)136%
70440Vitamine D (dihydroxycholecalciferol)133%
70496Osmolariteit130%
72570Thyroxine (vrij T4)130%
74251Cholesterol, HDL129%
77434Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten, kwantitatief126%
70614CDE fenotypering (rhesusfactor, subtypering).122%
70616Agglutinatie, koude119%
72622Neuronspecifiek enolase (NSE)117%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)116%
79009Bloedstollingsfactoren, bijzonder (CLB-C)114%
70481Cellen tellen in liquor114%
71739Micro-albumine in urine114%
77291Haptoglobine113%
70610Antistoffen, gebonden, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (directe Coombstest).113%
70437IJzer113%
77451Antitrombine III activiteit112%
70208Amylase112%
70714Eosinofielen tellen111%
79011Bloedgroep erytrocytenserologie, bijzonder (CLB-C)110%
72562Rh-LH belastingtest (= LH op 0-30-60 min).110%
70215Melkzuur, kwantitatief19%
70449Transferrine19%
70736Bloedstollingsfactor X16%
74065HbAlc16%
72501Cortisol16%
72424Apolipoproteine A, B, C, E15%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine15%
70110Indican14%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch14%
70732Bloedstollingsfactor V14%
70752Transketolase - voor en na toevoeging TPP (TPP effect), totaal.13%
70755Circulerend anticoagulans (lupus anticoagulans, antitromboplastine, antifosfolipiden), per anticoagulans.13%
70476Immunoglobuline, elk13%
70726Hemoglobine (foetaal) kwalitatief13%
70761Heparine bepaling (anti Xa activiteit).13%
72576Trijoodthyronine (T3)13%
70743Trombocyten aggregatie, per aggregerende substantie13%
74804Glycoproteine, alfa-I-zure13%
70483Ammoniak13%
70746Plasminogeen activteit13%
72110Myoglobine, kwalitatief.13%
72646Parathormoon (PTH)13%
72551Luteiniserend hormoon (LH)13%
79015Immunochemische onderzoeken, bijzonder (CLB-B)13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch3,71100%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch1,18100%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk1,63100%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch1,33100%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch1,26100%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)197%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch169%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch156%
70027Doelgerichte consultatie van ondersteunend specialist door poortspecialist bij al geopende DBC ivm direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling, telefonisch of face-to-face, zonder aanwezigheid patiŽnt.130%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig114%
70028Consult bij patiŽnt op verzoek van een ondersteunend specialist door een poortspecialist bij een al geopende DBC in verband met direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling.114%
75051Kweekproef < 2 media, mycologisch112%
75052Kweekproef 2 - 3 media, mycologisch112%
71105HBs antigeen19%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.19%
70005RNA-amplificatie, kwalitatief19%
71141Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, virologisch.18%
75054Determinatie micro-organismen, mycologisch17%
70517Beta lactamase test16%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay15%
70626Treponema pallidum haemagglutinatietest (TPHA)14%
75053Kweekproef > 3 media, mycologisch13%
70003DNA-amplificatie, kwalitatief, geautomatiseerd13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.54,06100%
50503Immuno-pathologisch onderzoek.1,67100%
50505Electronenmicroscopisch onderzoek.167%
50511Eenvoudige moleculaire diagnostiek - bepalingen op coupes met weefsel en/of cellen (o.a. CISH, ISH, FISH) en frequent aangevr. bepalingen van de aanw. van micro-org. (HPV, TBC, EBV, HSV, Bartonella).117%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72893Antimicrobiele middelen, m.b.v. immunoassay154%
72826Koolmonoxide, kwantitatief met identificatie in bloed137%
72811Opiumwet, identificatie middel vallende onder de Opiumwet, chromatografisch, per component13%
72841Anti-epileptica, m.b.v. chromatografie, elk13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.2,86100%
193006Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek op medische indicatie.113%
193021Logopedie.17%
193012Enkelvoudige ergotherapie14%
193022Eenmalig logopedisch onderzoek op medische indicatie12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190308Aortaklepprothese / Mitralisklepprothese.182%
190292Mitralisklepprothese.123%
190302Klassieke aortabroekprothese (zie 190625 voor endovasculaire aortabroekprothese).113%
190618Allograft klepprothese (mechanische klepprothesen zie 190291 t/m 190294).14%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190404Vers bevroren af plasma, leukocyten verwijderd, in Na-citraat8,37100%
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd7,53100%
190396Trombocyten samengevoegd, plasma toegevoegd, leukocyten verwijderd, 5E5,85100%
190489Overige kort-houdbare bloedproducten199%
190389Trombocyten samengevoegd in PAS-II, leukocyten verwijderd, 5E126%
190372Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd, bestraald16%
190422Aferese trombocyten, leukocyten verwijderd, bestraald, in ACD-A, gesplitst, 75 ml13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39673IC bespreking (per patiŽnt 1 maal te registreren).199%
190143IC beademingstoeslag groep 319%
190129IC consult. Intercollegiaal consult buiten de IC, spoed en niet-spoed.13%
190142IC opnametoeslag groep 3. Wordt geregistreerd op de eerste IC behandeldag.13%
190144IC dialysetoeslag groep 3. Registreren naast IC behandeldag (190141), indien op een IC behandeldag op enig moment sprake is van nierdialyse onder eindverantwoordelijkheid van een medisch specialist.12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39679Hartteambespreking.1,28100%
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.111%
190016Spoedeisende hulp contact buiten de SEH afdeling, elders in het ziekenhuis.17%
38940Eenmalig traumatologisch consult zonder verwijzing en specialistische nabehandeling.12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,56100%
190034Afwezigheidsdag123%
290164Extramurale dieetadvisering (per kwartier).14%
39675Coordinatie intensive care door anesthesioloog.13%
190031Verkeerde bed12%
;