(bv: 109999037, 192001038, 990316089, 131999063, 029199028, 131999176, 990061003, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (979001185) met declaratienummer (14D652)

Operatie aan de aorta of aortaboog - in de borstkas bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten)


Prijs van: Operatie aan de aorta of aortaboog - in de borstkas bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten)Kenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 21 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 2 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 486 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling

Deze opname viel onder het zogeheten A-segment.
Tarief ziekenhuis: EUR 19 794,33 Honorarium Specialisten: EUR 2 691,94 (declaratiecode: 14D652)Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190011Eerste polikliniekbezoek.1,07100%
190013Herhaal-polikliniekbezoek.156%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.137%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.14%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190205Verpleegdag klasse 3B.9,84100%
190204Verpleegdag.10,81100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39829Intra-arteriŽle bloeddrukmeting.1,26100%
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,61100%
39831Het inbrengen van een verblijfnaald ter verkrijging van arterieel bloed voor onderzoek naar pO2 en pCO2 in rust en tijdens inspanning, zonodig ook na inademen van zuurstof.1,29100%
39843Bewakingstelemetrie.4,38100%
39836Overzichtsbepaling van de mechanische ventilatieverhouding door middel van direct geregistreerde drukvolumediagrammen of luchtweerstandbepaling.127%
39832Bepaling van de alveolaire ventilatie en analyse van de ongelijkmatigheid van de ventilatie. Katapherometrie en capnografie vallen onder deze code.127%
39833Bepaling van de weerstand van de luchtwegen en longparenchym afzonderlijk + bepaling van de volledige elasticiteitskarakteristiek van de longen.127%
39096Arteriepunctie door middel van een verblijfnaald voor registratie van de arteriŽle bloeddruk.121%
39839Spirografische longfunctiebepaling.17%
39774Duplex extracraniŽle halsvaten.15%
39771Standaard Trans Cranieel Doppler-onderzoek (TCD).14%
33229Catheterisatie linker en evt. rechter hart, inclusief evt. angiografie (coronair en/of hart en/of arteria pulmonalis), drukmeting, O2-bepaling (arterieel en/of hart), aortografie, aansl.uitw.pm.13%
33694Doppler met eventuele polsvolumerecording (PVR).13%
39778Uitbreiding Trans Cranieel Doppler-onderzoek (TCD)/duplex met 1 aanvullende test.13%
39726Zeer langdurige monitoring (4-8 uur) bij intracardiale operaties met extra-corporale circulatie of bij operaties van cerebropetale vaten.13%
39702Standaard electro-encephalografie (EEG), registratie tot 1 uur.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
32671Perfusie per OK sessie, uitgevoerd of standby (inclusief materiaal, inzet apparatuur en perfusiepersoneel).1,03100%
33080Open commissurotomie met plastiek of vervanging van een klep.1,18100%
33152Correcties aan de intra-thoracale grote vaten onder andere aortaruptuur, respectievelijk aneurysma arteria anonyma.186%
33084Aortaklepvervanging + aneurysma aorta ascendens.184%
32903Rethoracotomie zonder extracorporale circulatie tijdens dezelfde opname.137%
33088TAAA (aortachirurgie)127%
33083Klepvervanging in dezelfde zitting als een andere verrichting met extra-corporale circulatie.125%
33341Reconstructie van de aorta of haar directe zijtakken, zoals de arteria subclavia, open procedure (zie 033342 voor endovasculair).124%
33102Multipele aortocoronaire bypass-grafts (2 of 3) of enkelvoudige aortocoronaire bypass-graft met endarterectomie.123%
33075MAZE-procedure.116%
33104Aortocoronaire bypass operatie met uitsluitend veneuze graft(s) en/of kunststof materiaal.113%
33105Aortocoronaire bypass met 1 arteriŽle graft, inclusief eventuele veneuze graft(s) en/of kunststof materiaal.113%
33103Multipele aortocoronaire bypass grafts (4 of meer) of multipele aortocoronaire bypass grafts (2 of 3) met een enkelvoudige aortocoronaire bypass-grafts met endarteriectomie.112%
32602Proefthoracotomie (zie 032606 voor proefthoracoscopie).112%
33267Het inbrengen van een stimulatie-elektrode en het aansluiten van een subcutaan geplaatste pacemaker.111%
33170Rethoracotomie met extracorporale circulatie tijdens dezelfde opname.110%
33087Gecombineerde klep / CABG operatie18%
33086Vervanging aorta ascendens en aortaboog en / of aorta descendens met of zonder aorta abdominalis.17%
38805Excochleatie en/of sequestrotomie van middelgrote beenderen.16%
33101Aortocoronaire bypass-graft in dezelfde zitting als een andere verrichting met extra-corporale circulatie.15%
32900Openen van het hartzakje zonder ingreep aan het hart, eventueel drainage van een pericarditis, via een thoracotomie, open procedure (zie 032904 voor percutaan en 032905 voor thoracoscopisch).15%
33178Toeslag bij recidief operatie (herhaling van eenzelfde of gelijksoortige operatie) bij operaties met extracorporale circulaties.14%
33100Aortocoronaire bypass-graft, enkelvoudig.13%
33287Inbrengen endocard.elektrode en bevestigen tweede elektrode op het epicard, of bevestigen beide elektroden op epicard na openen hartzakje en aansluiten subc.pacemaker.13%
33069Grote correctieve procedures voor gecompliceerde congenitale afwijkingen.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
33266Het inbrengen van een stimulatie-elektrode en het aansluiten van een uitwendige pacemaker.1,34100%
39755Analyse van een 24-uurs electrocardiografie registratie.145%
38954VacuŁm therapie bij wondbehandeling, inclusief initieel aanbrengen wondbedekker, poliklinisch, per dag.142%
38953VacuŁm therapie bij wondbehandeling, inclusief initieel aanbrengen wondbedekker, klinisch, per dag.142%
38952Verwisselen wondbedekker t.b.v. vacuŁm therapie.136%
33698Inbrengen centrale veneuze catheter of een navelcatheter bij pasgeborenen voor voeding of drukmeting.129%
32600Behandeling met zuigdrainages.121%
33177Intensieve therapie in aansluiting op een hartoperatie met extracorporale circulatie.111%
39684Inbrengen thoraxdrain.110%
32075Behandeling van een neusbloeding door middel van een Bellocq-tamponade.17%
39090Algehele anesthesie bij specialistisch onderzoek en bij verrichtingen, waarvoor geen anesthesie staat vermeld.16%
39680Perifeer infuus inbrengen.16%
33290Behandeling met de cardioverter.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39493Oesophagus echocardiografie TEE.1,48100%
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.6,98100%
39494Echografie van het hart.176%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.151%
81342CT onderzoek van de hersenen en/of schedel met of zonder intraveneus contrastmiddel.15%
87070Echografie van de buikorganen.13%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.13%
81670Echografie carotide, al dan niet inclusief haematotachografisch onderzoek van de cerebropetale vaten.13%
82970Echografie van de schildklier en/of hals.13%
89070Echografie onderste extremiteit.13%
80001Alleen doorlichten tijdens repositie fracturen of localisatie corpus alienum (waaronder rŲntgencontrole bij inbrengen pen in enkel, elleboog e.d., doorlichting op OK, bewusteloze ongevalspatiŽnten).13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase5,93100%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.5,98100%
70689C-reactive proteinen (CRP)13,41100%
74801Eiwit4,34100%
70469Magnesium5,83100%
70419Kreatinine14,34100%
70707Protrombinetijd11,03100%
74895Kreatine-fosfokinase3,03100%
70116Ureum15,88100%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.6,18100%
70442Natrium26,02100%
70718Differentiele telling (machinaal)2,59100%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).41,36100%
74802Albumine3,41100%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd5,12100%
70421Fosfaat1,8100%
74896Alkalische fosfatase3,06100%
70119Chloride2,99100%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk5,75100%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).10,15100%
70443Kalium30,54100%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)6,92100%
70703Bezinkingssnelheid1,46100%
74803Myoglobine1,77100%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.7,98100%
70487Fibrinogeen2,21100%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed10,32100%
70715Trombocyten tellen16,04100%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym2,61100%
70128Kreatine1,97100%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.45,91100%
70737Tromboplastinetijd, partieel4,14100%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling15,47100%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.32,5100%
70704Bloedingstijd1,02100%
74891ALAT, SGPT, Transaminase9,3100%
70489ASAT, SGOT, transaminase8,48100%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed14,19100%
70468Melkzuur5,58100%
70738Trombinetijd3,45100%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling5,5100%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)8,85100%
70115Concentratie- en verdunningsproef, elk2,36100%
70717Differentiele telling (hand)174%
74962Colloid osmolaliteit (colloid osmotische druk)170%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)169%
77241Trombelastogram, eerste onderzoek167%
70303Sediment161%
72649Ferritine156%
70424Alkali reserve156%
70425Cholesterol, totaal153%
70614CDE fenotypering (rhesusfactor, subtypering).145%
70496Osmolariteit139%
70460Triglyceriden138%
74899Troponine, cardiale isovorm138%
70728Hemoglobine scheiding kwantitatief136%
72604Bloedgroep bepalingen niet vallende onder ABO, rhesus (Duffy, Kell, etc.) per bloedgroep134%
70108Diaceetzuur134%
70130Urinezuur133%
74251Cholesterol, HDL131%
70307Amylase130%
70407Methemoglobine, sulfhemoglobine, elk130%
76871Kruisproef in zout-albumine-milieu128%
70716Reticulocyten tellen119%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel117%
70820BNP/NT-proBNP116%
70656Complement component (kwantitatieve bepaling)113%
72573Thyrotrofine (TSH)113%
70310Morfologisch onderzoek van sputum, algemeen112%
70714Eosinofielen tellen111%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch111%
72420IgG subklassen111%
79005Auto-immuunziekten, overige, bijzonder (CLB-C)18%
72501Cortisol18%
72570Thyroxine (vrij T4)18%
79003Antistoffen tegen weefselantigenen, bijzonder (CLB-B)16%
70476Immunoglobuline, elk16%
72622Neuronspecifiek enolase (NSE)15%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine13%
77291Haptoglobine13%
79015Immunochemische onderzoeken, bijzonder (CLB-B)13%
77451Antitrombine III activiteit13%
74065HbAlc13%
77434Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten, kwantitatief13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch1,7100%
70027Doelgerichte consultatie van ondersteunend specialist door poortspecialist bij al geopende DBC ivm direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling, telefonisch of face-to-face, zonder aanwezigheid patiŽnt.13,04100%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch1,24100%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk1,08100%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)197%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch186%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch179%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch146%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch143%
71105HBs antigeen118%
75052Kweekproef 2 - 3 media, mycologisch118%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig112%
75053Kweekproef > 3 media, mycologisch112%
70513MRC + MBC-bepaling per antibioticum18%
70517Beta lactamase test16%
70526Resistentiebepaling kwantitatief d.m.v. MRC/Etest per antibioticum, mycologisch16%
75051Kweekproef < 2 media, mycologisch16%
71141Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, virologisch.15%
70028Consult bij patiŽnt op verzoek van een ondersteunend specialist door een poortspecialist bij een al geopende DBC in verband met direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling.15%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay15%
71126Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay15%
70503Kweekproef op tuberculose14%
70005RNA-amplificatie, kwalitatief14%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.14%
70618Anti-sterptolysine titer / anti-DNase B titer of stapholysine titer, elk13%
75054Determinatie micro-organismen, mycologisch13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.189%
50503Immuno-pathologisch onderzoek.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72826Koolmonoxide, kwantitatief met identificatie in bloed130%
72893Antimicrobiele middelen, m.b.v. immunoassay118%
72894Antimicrobiele middelen, m.b.v. chromatografie116%
72891Antimicrobiele middelen, enkelvoudig, microbiologische bepaling.116%
72865Immunomodulantia / immunosuppressiva m.b.v. immunoassay17%
72896Lithium14%
72887Cardiaca, identificatie en/of kwantificatie, m.b.v. immunoassay12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.11,16100%
193006Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek op medische indicatie.117%
193005Manuele therapie15%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190308Aortaklepprothese / Mitralisklepprothese.1,11100%
190302Klassieke aortabroekprothese (zie 190625 voor endovasculaire aortabroekprothese).114%
190618Allograft klepprothese (mechanische klepprothesen zie 190291 t/m 190294).14%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190389Trombocyten samengevoegd in PAS-II, leukocyten verwijderd, 5E1,75100%
190404Vers bevroren af plasma, leukocyten verwijderd, in Na-citraat5,49100%
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd4,16100%
190489Overige kort-houdbare bloedproducten136%
190396Trombocyten samengevoegd, plasma toegevoegd, leukocyten verwijderd, 5E122%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39673IC bespreking (per patiŽnt 1 maal te registreren).142%
190143IC beademingstoeslag groep 3121%
190129IC consult. Intercollegiaal consult buiten de IC, spoed en niet-spoed.112%
190142IC opnametoeslag groep 3. Wordt geregistreerd op de eerste IC behandeldag.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39679Hartteambespreking.1,41100%
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.110%
190016Spoedeisende hulp contact buiten de SEH afdeling, elders in het ziekenhuis.15%
38940Eenmalig traumatologisch consult zonder verwijzing en specialistische nabehandeling.15%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,91100%
290164Extramurale dieetadvisering (per kwartier).19%
39675Coordinatie intensive care door anesthesioloog.16%
190034Afwezigheidsdag13%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.13%
;