(bv: 099699032, 099699026, 192001027, 028899035, 199299030, 029299025, 990616067, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (979001186) met declaratienummer (14D653)

Operatie aan de aorta of aortaboog - in de borstkas bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten)


Prijs van: Operatie aan de aorta of aortaboog - in de borstkas bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten)Kenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 21 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 2 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 85 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling

Deze opname viel onder het zogeheten A-segment.
Tarief ziekenhuis: EUR 19 777,67 Honorarium Specialisten: EUR 2 381,93 (declaratiecode: 14D653)Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190011Eerste polikliniekbezoek.1,16100%
190013Herhaal-polikliniekbezoek.192%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.129%
190009Klinisch intercollegiaal consult.111%
190017Medebehandeling (voor IC medebehandeling zie 039672).16%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.15%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.14,45100%
190205Verpleegdag klasse 3B.6,31100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39829Intra-arteriŽle bloeddrukmeting.1,25100%
39839Spirografische longfunctiebepaling.1,12100%
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,01100%
39831Het inbrengen van een verblijfnaald ter verkrijging van arterieel bloed voor onderzoek naar pO2 en pCO2 in rust en tijdens inspanning, zonodig ook na inademen van zuurstof.1,26100%
39843Bewakingstelemetrie.4,22100%
39774Duplex extracraniŽle halsvaten.167%
39096Arteriepunctie door middel van een verblijfnaald voor registratie van de arteriŽle bloeddruk.122%
39836Overzichtsbepaling van de mechanische ventilatieverhouding door middel van direct geregistreerde drukvolumediagrammen of luchtweerstandbepaling.115%
39832Bepaling van de alveolaire ventilatie en analyse van de ongelijkmatigheid van de ventilatie. Katapherometrie en capnografie vallen onder deze code.115%
39833Bepaling van de weerstand van de luchtwegen en longparenchym afzonderlijk + bepaling van de volledige elasticiteitskarakteristiek van de longen.115%
39771Standaard Trans Cranieel Doppler-onderzoek (TCD).16%
34684Diagnostische duodenoscopie met behulp van fiberscoop, inclusief eventulele proefexcisie(s).15%
39702Standaard electro-encephalografie (EEG), registratie tot 1 uur.15%
39715Aanvullende eenvoudige kwantitatieve analyse electro-encephalografie (EEG).14%
39778Uitbreiding Trans Cranieel Doppler-onderzoek (TCD)/duplex met 1 aanvullende test.14%
33694Doppler met eventuele polsvolumerecording (PVR).14%
39726Zeer langdurige monitoring (4-8 uur) bij intracardiale operaties met extra-corporale circulatie of bij operaties van cerebropetale vaten.13%
33219Catheterisatie van het rechter hart, inclusief eventuele drukmeting, O2-bepaling, angiografie (veneuze hartcatheterisatie), aansluiting van een uitwendige pacemaker.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
32671Perfusie per OK sessie, uitgevoerd of standby (inclusief materiaal, inzet apparatuur en perfusiepersoneel).1,05100%
33152Correcties aan de intra-thoracale grote vaten onder andere aortaruptuur, respectievelijk aneurysma arteria anonyma.1,77100%
32903Rethoracotomie zonder extracorporale circulatie tijdens dezelfde opname.130%
33086Vervanging aorta ascendens en aortaboog en / of aorta descendens met of zonder aorta abdominalis.120%
33101Aortocoronaire bypass-graft in dezelfde zitting als een andere verrichting met extra-corporale circulatie.118%
33084Aortaklepvervanging + aneurysma aorta ascendens.117%
33075MAZE-procedure.117%
33104Aortocoronaire bypass operatie met uitsluitend veneuze graft(s) en/of kunststof materiaal.115%
33105Aortocoronaire bypass met 1 arteriŽle graft, inclusief eventuele veneuze graft(s) en/of kunststof materiaal.115%
33080Open commissurotomie met plastiek of vervanging van een klep.115%
33102Multipele aortocoronaire bypass-grafts (2 of 3) of enkelvoudige aortocoronaire bypass-graft met endarterectomie.113%
33088TAAA (aortachirurgie)110%
33100Aortocoronaire bypass-graft, enkelvoudig.110%
32602Proefthoracotomie (zie 032606 voor proefthoracoscopie).18%
33178Toeslag bij recidief operatie (herhaling van eenzelfde of gelijksoortige operatie) bij operaties met extracorporale circulaties.18%
38805Excochleatie en/of sequestrotomie van middelgrote beenderen.16%
33083Klepvervanging in dezelfde zitting als een andere verrichting met extra-corporale circulatie.16%
33170Rethoracotomie met extracorporale circulatie tijdens dezelfde opname.15%
33087Gecombineerde klep / CABG operatie14%
32900Openen van het hartzakje zonder ingreep aan het hart, eventueel drainage van een pericarditis, via een thoracotomie, open procedure (zie 032904 voor percutaan en 032905 voor thoracoscopisch).14%
33267Het inbrengen van een stimulatie-elektrode en het aansluiten van een subcutaan geplaatste pacemaker.13%
33103Multipele aortocoronaire bypass grafts (4 of meer) of multipele aortocoronaire bypass grafts (2 of 3) met een enkelvoudige aortocoronaire bypass-grafts met endarteriectomie.13%
33272Het inbrengen van twee endocardiale elektroden en het aansluiten van een subcutaan geplaatste pacemaker.13%
32621Sluiten fistel thoraxwand.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
33698Inbrengen centrale veneuze catheter of een navelcatheter bij pasgeborenen voor voeding of drukmeting.1,4100%
33266Het inbrengen van een stimulatie-elektrode en het aansluiten van een uitwendige pacemaker.195%
33177Intensieve therapie in aansluiting op een hartoperatie met extracorporale circulatie.145%
38953VacuŁm therapie bij wondbehandeling, inclusief initieel aanbrengen wondbedekker, klinisch, per dag.142%
38954VacuŁm therapie bij wondbehandeling, inclusief initieel aanbrengen wondbedekker, poliklinisch, per dag.142%
38952Verwisselen wondbedekker t.b.v. vacuŁm therapie.136%
39755Analyse van een 24-uurs electrocardiografie registratie.124%
32600Behandeling met zuigdrainages.118%
39090Algehele anesthesie bij specialistisch onderzoek en bij verrichtingen, waarvoor geen anesthesie staat vermeld.114%
39684Inbrengen thoraxdrain.110%
32075Behandeling van een neusbloeding door middel van een Bellocq-tamponade.16%
39680Perifeer infuus inbrengen.15%
33220Anesthesie bij catheterisatie van het rechterhart (code 33219).13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39493Oesophagus echocardiografie TEE.1,14100%
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.10,6100%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.154%
39494Echografie van het hart.147%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.123%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.118%
81342CT onderzoek van de hersenen en/of schedel met of zonder intraveneus contrastmiddel.16%
82002Radiologisch onderzoek aangezichtsschedel of deel ervan - neusbijholten inclusief sphenoid respectievelijk adenoid.15%
87070Echografie van de buikorganen.15%
85000Radiologisch onderzoek thorax, doorlichting zonder opname.14%
85070Echografie van het hart en/of de thorax.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym3,69100%
70738Trombinetijd1,95100%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.57,5100%
70707Protrombinetijd20,43100%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk8,12100%
70116Ureum19,95100%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).11,46100%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling22,89100%
70468Melkzuur11,02100%
70718Differentiele telling (machinaal)2,52100%
74891ALAT, SGPT, Transaminase12,51100%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).49,63100%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.6,96100%
70489ASAT, SGOT, transaminase12,5100%
74899Troponine, cardiale isovorm4,79100%
70442Natrium51,57100%
70119Chloride8,02100%
70469Magnesium7,81100%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.12,02100%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)12,13100%
70703Bezinkingssnelheid1,98100%
74962Colloid osmolaliteit (colloid osmotische druk)3,89100%
70443Kalium56,59100%
70419Kreatinine23,82100%
70715Trombocyten tellen24,51100%
74801Eiwit5,26100%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed25,22100%
74895Kreatine-fosfokinase9,21100%
70307Amylase2,26100%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.9,99100%
76871Kruisproef in zout-albumine-milieu8,25100%
70421Fosfaat7,13100%
74802Albumine5,59100%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.39,28100%
70689C-reactive proteinen (CRP)19,28100%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd5,85100%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed45,11100%
74896Alkalische fosfatase5,01100%
70737Tromboplastinetijd, partieel7,82100%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling10,46100%
70115Concentratie- en verdunningsproef, elk1,63100%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)5,11100%
74803Myoglobine1,95100%
70487Fibrinogeen5,63100%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase7,36100%
70460Triglyceriden199%
70425Cholesterol, totaal196%
70717Differentiele telling (hand)196%
70704Bloedingstijd184%
70130Urinezuur184%
70108Diaceetzuur181%
70128Kreatine178%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel176%
70714Eosinofielen tellen170%
74251Cholesterol, HDL155%
70496Osmolariteit155%
72649Ferritine152%
72573Thyrotrofine (TSH)144%
77241Trombelastogram, eerste onderzoek144%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)144%
70716Reticulocyten tellen144%
79010Bloedgroep erytrocytenserologie, bijzonder (CLB-B)138%
70303Sediment135%
70656Complement component (kwantitatieve bepaling)135%
72570Thyroxine (vrij T4)135%
70614CDE fenotypering (rhesusfactor, subtypering).129%
70407Methemoglobine, sulfhemoglobine, elk126%
70728Hemoglobine scheiding kwantitatief123%
70440Vitamine D (dihydroxycholecalciferol)117%
70610Antistoffen, gebonden, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (directe Coombstest).117%
72622Neuronspecifiek enolase (NSE)115%
70310Morfologisch onderzoek van sputum, algemeen115%
70820BNP/NT-proBNP115%
70208Amylase112%
72562Rh-LH belastingtest (= LH op 0-30-60 min).112%
70481Cellen tellen in liquor112%
79024Leucocyten-/Trombocytenserologie, bijzonder (CLB-C)19%
70483Ammoniak19%
77432Fibrinogeen splitsingsprodukten, kwantitatief19%
79011Bloedgroep erytrocytenserologie, bijzonder (CLB-C)16%
70760Antiplasmine activeit, alfa-216%
77291Haptoglobine16%
77451Antitrombine III activiteit16%
70761Heparine bepaling (anti Xa activiteit).16%
74065HbAlc16%
79009Bloedstollingsfactoren, bijzonder (CLB-C)16%
70424Alkali reserve16%
70197Metanefrinen, normetanefrinen16%
71511Vitamine B1, Thiamine13%
77433Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten (FDP) D-dimeertest, semikwantitatief13%
72558hCG, beta-humaan choriongonadotrofine13%
70752Transketolase - voor en na toevoeging TPP (TPP effect), totaal.13%
72575Thyroxine (T4)13%
70726Hemoglobine (foetaal) kwalitatief13%
72648DNA-antistoffen (kwantitatief)13%
77434Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten, kwantitatief13%
72576Trijoodthyronine (T3)13%
70428Angiotensine converting enzym13%
70110Indican13%
70449Transferrine13%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine13%
70437IJzer13%
72571Trijoodthyronine (vrij T3)13%
70693Anti-nucleaire factor (ANF)13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch1,27100%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch7,05100%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch4100%
70028Consult bij patiŽnt op verzoek van een ondersteunend specialist door een poortspecialist bij een al geopende DBC in verband met direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling.1,4100%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch4,3100%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk5,53100%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)1,67100%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch2,98100%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig184%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch175%
75052Kweekproef 2 - 3 media, mycologisch165%
70027Doelgerichte consultatie van ondersteunend specialist door poortspecialist bij al geopende DBC ivm direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling, telefonisch of face-to-face, zonder aanwezigheid patiŽnt.141%
71105HBs antigeen134%
71125Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. IF122%
75054Determinatie micro-organismen, mycologisch122%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay117%
70626Treponema pallidum haemagglutinatietest (TPHA)114%
71144Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay (m.u.v. HBs ag), infectieserologisch.17%
70513MRC + MBC-bepaling per antibioticum13%
75053Kweekproef > 3 media, mycologisch13%
70517Beta lactamase test13%
71126Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.177%
50503Immuno-pathologisch onderzoek.15%
50505Electronenmicroscopisch onderzoek.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72893Antimicrobiele middelen, m.b.v. immunoassay143%
72826Koolmonoxide, kwantitatief met identificatie in bloed141%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.10,39100%
193021Logopedie.117%
193012Enkelvoudige ergotherapie19%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190308Aortaklepprothese / Mitralisklepprothese.123%
190302Klassieke aortabroekprothese (zie 190625 voor endovasculaire aortabroekprothese).118%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190389Trombocyten samengevoegd in PAS-II, leukocyten verwijderd, 5E4,33100%
190404Vers bevroren af plasma, leukocyten verwijderd, in Na-citraat11,04100%
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd14,12100%
190489Overige kort-houdbare bloedproducten128%
190396Trombocyten samengevoegd, plasma toegevoegd, leukocyten verwijderd, 5E18%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39673IC bespreking (per patiŽnt 1 maal te registreren).164%
190143IC beademingstoeslag groep 3110%
39671Acute beademing (IC) noninvasief.16%
190129IC consult. Intercollegiaal consult buiten de IC, spoed en niet-spoed.15%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
191543Caspofungine, per toedieningeenheid van 1 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel dure geneesmiddelen.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39679Hartteambespreking.1,46100%
190016Spoedeisende hulp contact buiten de SEH afdeling, elders in het ziekenhuis.119%
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.15%
38940Eenmalig traumatologisch consult zonder verwijzing en specialistische nabehandeling.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,48100%
190034Afwezigheidsdag119%
290164Extramurale dieetadvisering (per kwartier).118%
39675Coordinatie intensive care door anesthesioloog.15%
39678Transport patiŽnt buiten het OK-complex.13%
;