(bv: 099899092, 191301002, 990216036, 020109102, 029399003, 070801005, 099899053, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (979001189) met declaratienummer (14D655)

Operatie aan hart(klep) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten)


Prijs van: Operatie aan hart(klep) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten)Kenmerken behandeling

Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 2 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 110 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling

Deze opname viel onder het zogeheten A-segment.
Tarief ziekenhuis: EUR 20 195,35 Honorarium Specialisten: EUR 1 202,31 (declaratiecode: 14D655)Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190011Eerste polikliniekbezoek.1100%
190013Herhaal-polikliniekbezoek.1,04100%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.136%
190017Medebehandeling (voor IC medebehandeling zie 039672).14%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.180%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
33229Catheterisatie linker en evt. rechter hart, inclusief evt. angiografie (coronair en/of hart en/of arteria pulmonalis), drukmeting, O2-bepaling (arterieel en/of hart), aortografie, aansl.uitw.pm.1,42100%
39829Intra-arteriŽle bloeddrukmeting.1100%
39839Spirografische longfunctiebepaling.1100%
39831Het inbrengen van een verblijfnaald ter verkrijging van arterieel bloed voor onderzoek naar pO2 en pCO2 in rust en tijdens inspanning, zonodig ook na inademen van zuurstof.1100%
39843Bewakingstelemetrie.4100%
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.5,44100%
39693Klinisch peri-operatieve zorg.196%
33694Doppler met eventuele polsvolumerecording (PVR).163%
33219Catheterisatie van het rechter hart, inclusief eventuele drukmeting, O2-bepaling, angiografie (veneuze hartcatheterisatie), aansluiting van een uitwendige pacemaker.117%
39774Duplex extracraniŽle halsvaten.111%
39832Bepaling van de alveolaire ventilatie en analyse van de ongelijkmatigheid van de ventilatie. Katapherometrie en capnografie vallen onder deze code.19%
39932Spirografisch onderzoek naar de invloed van bronchusverwijdende geneesmiddelen per injectie of per inhalatie.17%
39773Trans CraniŽle (TC) duplex.17%
34686Diagnostische endoscopie van het colon met behulp van flexibele endoscoop, eventueel inclusief biopten, poliepectomie of colonmanometrie.16%
33236Intracoronair fysiologisch onderzoek.16%
39833Bepaling van de weerstand van de luchtwegen en longparenchym afzonderlijk + bepaling van de volledige elasticiteitskarakteristiek van de longen.15%
39836Overzichtsbepaling van de mechanische ventilatieverhouding door middel van direct geregistreerde drukvolumediagrammen of luchtweerstandbepaling.15%
34684Diagnostische duodenoscopie met behulp van fiberscoop, inclusief eventulele proefexcisie(s).14%
34483Diagnostische gastroscopie met behulp van fiberscoop inclusief eventuele proefexcisie(s) en operatieve endoscopie.14%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
33267Het inbrengen van een stimulatie-elektrode en het aansluiten van een subcutaan geplaatste pacemaker.1,04100%
33247Percutane hartklep implantatie.3,45100%
33248Transkatheter hartklepimplantatie, open procedure.138%
32672Cardiothoracale operatie-unit standby.16%
33295Implanteren en aansluiten device voor korte termijn circulatoire ondersteuning hart.16%
33080Open commissurotomie met plastiek of vervanging van een klep.15%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
33241Catheterdilatatie van hartklep.2,63100%
39755Analyse van een 24-uurs electrocardiografie registratie.1,15100%
33698Inbrengen centrale veneuze catheter of een navelcatheter bij pasgeborenen voor voeding of drukmeting.1,32100%
33266Het inbrengen van een stimulatie-elektrode en het aansluiten van een uitwendige pacemaker.1,61100%
39680Perifeer infuus inbrengen.147%
32600Behandeling met zuigdrainages.138%
39689Trombolyse door middel van trombolytica.128%
38954VacuŁm therapie bij wondbehandeling, inclusief initieel aanbrengen wondbedekker, poliklinisch, per dag.114%
38953VacuŁm therapie bij wondbehandeling, inclusief initieel aanbrengen wondbedekker, klinisch, per dag.114%
39090Algehele anesthesie bij specialistisch onderzoek en bij verrichtingen, waarvoor geen anesthesie staat vermeld.112%
33231PTCA eentak ter opheffing/verwijdering stenosen coronaire arterien.112%
38952Verwisselen wondbedekker t.b.v. vacuŁm therapie.112%
39684Inbrengen thoraxdrain.110%
33290Behandeling met de cardioverter.18%
33285Poliklinische controle op de werking van de pacemaker, inclusief het eventueel gebruik van de cardioverter.17%
33699Percutane angioplastiek niet-coronaire perifere vaten (zie 033350 voor niet-coronaire centrale vaten en 033491 voor cerebropetale vaten).15%
33292Resuscitatie, al of niet met defibrillatie.14%
33242Cathetersluiting CQ dilatatie van congenitaal of verworven hartvitium.14%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.1,04100%
89070Echografie onderste extremiteit.1100%
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.5,29100%
39493Oesophagus echocardiografie TEE.1,13100%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.1,04100%
39494Echografie van het hart.3,32100%
82505Volledige gebitsstatus of panoramixopname.144%
82490MRI achterste schedelgroeve.131%
85190MRI-hart.131%
85120Laevocardiografie.124%
82002Radiologisch onderzoek aangezichtsschedel of deel ervan - neusbijholten inclusief sphenoid respectievelijk adenoid.114%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.113%
87070Echografie van de buikorganen.113%
81670Echografie carotide, al dan niet inclusief haematotachografisch onderzoek van de cerebropetale vaten.112%
39492Echografie van de buikorganen.111%
81342CT onderzoek van de hersenen en/of schedel met of zonder intraveneus contrastmiddel.16%
80023Al dan niet selectief onderzoek via percutane arteriŽle catheterisatie.14%
85070Echografie van het hart en/of de thorax.14%
82970Echografie van de schildklier en/of hals.14%
85090MRI thorax(wand), mamma en mediastinum.12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70443Kalium14,6100%
70718Differentiele telling (machinaal)1,67100%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).23,15100%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed5,96100%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym3,45100%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk1,58100%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).2,96100%
70737Tromboplastinetijd, partieel1,3100%
70703Bezinkingssnelheid2,08100%
74891ALAT, SGPT, Transaminase4,24100%
70115Concentratie- en verdunningsproef, elk2,81100%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed6,81100%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.2,29100%
70715Trombocyten tellen6,8100%
74251Cholesterol, HDL1,78100%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.10,54100%
70419Kreatinine10,09100%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)4,47100%
70116Ureum10,52100%
70489ASAT, SGOT, transaminase4,21100%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase2,26100%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)2,72100%
70656Complement component (kwantitatieve bepaling)1,17100%
70468Melkzuur2,47100%
74895Kreatine-fosfokinase6,08100%
70119Chloride2,66100%
72649Ferritine2,86100%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.5,12100%
70442Natrium11,76100%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling8,95100%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.13,26100%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.1,63100%
70689C-reactive proteinen (CRP)7,06100%
70469Magnesium1,12100%
70707Protrombinetijd6,2100%
74896Alkalische fosfatase1,99100%
70421Fosfaat199%
70704Bloedingstijd199%
70820BNP/NT-proBNP193%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd191%
70460Triglyceriden186%
70738Trombinetijd184%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel179%
70425Cholesterol, totaal175%
70128Kreatine170%
70424Alkali reserve162%
74801Eiwit162%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling160%
70717Differentiele telling (hand)154%
74802Albumine153%
74899Troponine, cardiale isovorm141%
70714Eosinofielen tellen139%
70487Fibrinogeen136%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)128%
70407Methemoglobine, sulfhemoglobine, elk122%
74065HbAlc117%
70610Antistoffen, gebonden, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (directe Coombstest).113%
72573Thyrotrofine (TSH)112%
72570Thyroxine (vrij T4)111%
70307Amylase110%
70130Urinezuur19%
70449Transferrine19%
70716Reticulocyten tellen19%
70437IJzer18%
70303Sediment18%
70108Diaceetzuur18%
70614CDE fenotypering (rhesusfactor, subtypering).17%
72604Bloedgroep bepalingen niet vallende onder ABO, rhesus (Duffy, Kell, etc.) per bloedgroep16%
77291Haptoglobine16%
72592Atrial natriuretic peptide (ANP).16%
70481Cellen tellen in liquor16%
72575Thyroxine (T4)16%
72562Rh-LH belastingtest (= LH op 0-30-60 min).16%
74803Myoglobine15%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)14%
72571Trijoodthyronine (vrij T3)12%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch193%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch148%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch139%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)139%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch130%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk123%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch116%
70027Doelgerichte consultatie van ondersteunend specialist door poortspecialist bij al geopende DBC ivm direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling, telefonisch of face-to-face, zonder aanwezigheid patiŽnt.112%
71105HBs antigeen16%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch14%
70028Consult bij patiŽnt op verzoek van een ondersteunend specialist door een poortspecialist bij een al geopende DBC in verband met direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling.14%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.12%
70513MRC + MBC-bepaling per antibioticum12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.18%
50508Obductie ten behoeve van verzekeringsmaatschappijen uitgezonderd ziektekostenverzekeringsmaatschappijen.14%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72805Benzodiazepinen, identificatie en/of kwantificatie112%
72893Antimicrobiele middelen, m.b.v. immunoassay15%
72826Koolmonoxide, kwantitatief met identificatie in bloed14%
72887Cardiaca, identificatie en/of kwantificatie, m.b.v. immunoassay12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.9100%
193006Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek op medische indicatie.116%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190619Transkatheter hartklep.1,1100%
190343Drug eluting cardiovasculaire stent (zie 190399 voor biologisch oplosbare cardiovasculaire stent, zie 190342 voor klassieke cardiovasculaire stent).141%
190308Aortaklepprothese / Mitralisklepprothese.113%
190341Endovasculaire stent (zie 190342 en 190343 voor cardiovasculaire stents).110%
190342Klassieke cardiovasculaire stent (zie 190343 voor drug eluting cardiovasculaire stent, zie 190399 voor biologische oplosbare cardiovasculair stent).18%
1903322 Draads pacemaker.18%
190610Device voor korte termijn circulatoire ondersteuning hart (o.a. Centrimag, ECMO, Impella, T-PLS etc.).16%
1903311 Draads pacemaker.15%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd2,21100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39671Acute beademing (IC) noninvasief.171%
190142IC opnametoeslag groep 3. Wordt geregistreerd op de eerste IC behandeldag.14%
190143IC beademingstoeslag groep 314%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39679Hartteambespreking.1,04100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.112%
39675Coordinatie intensive care door anesthesioloog.15%
190021Klinische opname14%
;