(bv: 199699003, 110401022, 149999047, 099499028, 972802086, 979002155, 020110080, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (979001191) met declaratienummer (14D657)

Operatie aan hartklep(pen) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten)


Prijs van: Operatie aan hartklep(pen) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten)Kenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 21 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 1 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 467 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling

Deze opname viel onder het zogeheten A-segment.
Tarief ziekenhuis: EUR 32 553,33 Honorarium Specialisten: EUR 2 548,88 (declaratiecode: 14D657)Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190011Eerste polikliniekbezoek.159%
190013Herhaal-polikliniekbezoek.143%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.137%
190017Medebehandeling (voor IC medebehandeling zie 039672).110%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.7,38100%
190205Verpleegdag klasse 3B.14,06100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39843Bewakingstelemetrie.5,19100%
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.6,32100%
39836Overzichtsbepaling van de mechanische ventilatieverhouding door middel van direct geregistreerde drukvolumediagrammen of luchtweerstandbepaling.158%
39833Bepaling van de weerstand van de luchtwegen en longparenchym afzonderlijk + bepaling van de volledige elasticiteitskarakteristiek van de longen.158%
39832Bepaling van de alveolaire ventilatie en analyse van de ongelijkmatigheid van de ventilatie. Katapherometrie en capnografie vallen onder deze code.157%
39839Spirografische longfunctiebepaling.16%
39831Het inbrengen van een verblijfnaald ter verkrijging van arterieel bloed voor onderzoek naar pO2 en pCO2 in rust en tijdens inspanning, zonodig ook na inademen van zuurstof.16%
39829Intra-arteriŽle bloeddrukmeting.13%
33694Doppler met eventuele polsvolumerecording (PVR).12%
39774Duplex extracraniŽle halsvaten.12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
32671Perfusie per OK sessie, uitgevoerd of standby (inclusief materiaal, inzet apparatuur en perfusiepersoneel).1,03100%
33100Aortocoronaire bypass-graft, enkelvoudig.1,14100%
33079Hartklepvervanging, open procedure.1,24100%
33080Open commissurotomie met plastiek of vervanging van een klep.1,22100%
33087Gecombineerde klep / CABG operatie178%
33102Multipele aortocoronaire bypass-grafts (2 of 3) of enkelvoudige aortocoronaire bypass-graft met endarterectomie.173%
33078Hartklepplastiek, open procedure.168%
33075MAZE-procedure.165%
33105Aortocoronaire bypass met 1 arteriŽle graft, inclusief eventuele veneuze graft(s) en/of kunststof materiaal.155%
33101Aortocoronaire bypass-graft in dezelfde zitting als een andere verrichting met extra-corporale circulatie.132%
33103Multipele aortocoronaire bypass grafts (4 of meer) of multipele aortocoronaire bypass grafts (2 of 3) met een enkelvoudige aortocoronaire bypass-grafts met endarteriectomie.127%
33267Het inbrengen van een stimulatie-elektrode en het aansluiten van een subcutaan geplaatste pacemaker.119%
32903Rethoracotomie zonder extracorporale circulatie tijdens dezelfde opname.117%
33082Open commissurotomie met plastiek of vervanging van drie kleppen.115%
32602Proefthoracotomie (zie 032606 voor proefthoracoscopie).114%
33104Aortocoronaire bypass operatie met uitsluitend veneuze graft(s) en/of kunststof materiaal.110%
38805Excochleatie en/of sequestrotomie van middelgrote beenderen.17%
33130Operatie wegens een of meerdere tumoren van het atrium, onder andere myxomen.13%
32996Ballonpomp per open procedure als bijkomende ingreep.13%
32203Tracheotomie.12%
32900Openen van het hartzakje zonder ingreep aan het hart, eventueel drainage van een pericarditis, via een thoracotomie, open procedure (zie 032904 voor percutaan en 032905 voor thoracoscopisch).12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
33698Inbrengen centrale veneuze catheter of een navelcatheter bij pasgeborenen voor voeding of drukmeting.1,17100%
33266Het inbrengen van een stimulatie-elektrode en het aansluiten van een uitwendige pacemaker.1,26100%
39755Analyse van een 24-uurs electrocardiografie registratie.1,08100%
32600Behandeling met zuigdrainages.1,11100%
33177Intensieve therapie in aansluiting op een hartoperatie met extracorporale circulatie.144%
38953VacuŁm therapie bij wondbehandeling, inclusief initieel aanbrengen wondbedekker, klinisch, per dag.142%
38954VacuŁm therapie bij wondbehandeling, inclusief initieel aanbrengen wondbedekker, poliklinisch, per dag.142%
38952Verwisselen wondbedekker t.b.v. vacuŁm therapie.136%
39680Perifeer infuus inbrengen.117%
192052Hemodialyse met EPO.117%
30587Carnitine infusie therapie.116%
39978Tweede en volgende nierfunctievervangende therapie, bij acuut nierlijden, intoxicaties etc., in de acute fase.116%
39090Algehele anesthesie bij specialistisch onderzoek en bij verrichtingen, waarvoor geen anesthesie staat vermeld.110%
32075Behandeling van een neusbloeding door middel van een Bellocq-tamponade.17%
39684Inbrengen thoraxdrain.16%
33290Behandeling met de cardioverter.13%
39976Begeleiding patiŽnt met chronische nierfunctievervangende therapie per week incl. diagnostische en therapeutische verrichtingen die direct/indirect in verband staan met de nierfunctiestoornis.12%
32688Therapeutische pleurapunctie.12%
33292Resuscitatie, al of niet met defibrillatie.12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39493Oesophagus echocardiografie TEE.1,33100%
39494Echografie van het hart.1,63100%
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.11,85100%
81342CT onderzoek van de hersenen en/of schedel met of zonder intraveneus contrastmiddel.16%
87070Echografie van de buikorganen.16%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.15%
81670Echografie carotide, al dan niet inclusief haematotachografisch onderzoek van de cerebropetale vaten.15%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.14%
84070Echografie van de bovenste extremiteiten.14%
89070Echografie onderste extremiteit.14%
85070Echografie van het hart en/of de thorax.13%
39510Aortografie.12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.27,23100%
70715Trombocyten tellen9,6100%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.20,85100%
74802Albumine2,63100%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.4,33100%
70468Melkzuur5,22100%
70737Tromboplastinetijd, partieel2,5100%
74896Alkalische fosfatase2,09100%
70128Kreatine1,04100%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.3,58100%
70442Natrium15,83100%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed7,21100%
70716Reticulocyten tellen1,28100%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)3,35100%
70469Magnesium5,45100%
70738Trombinetijd2,51100%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling3,72100%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym1,77100%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk3,57100%
70443Kalium16,32100%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed11,42100%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling8,92100%
70689C-reactive proteinen (CRP)6,57100%
74891ALAT, SGPT, Transaminase5,05100%
70487Fibrinogeen1,19100%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.5,71100%
70707Protrombinetijd6,74100%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).5,28100%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase2,68100%
70718Differentiele telling (machinaal)1,18100%
70419Kreatinine8,74100%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).23,6100%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)5,3100%
70116Ureum8,73100%
70489ASAT, SGOT, transaminase4,49100%
74801Eiwit2,04100%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd4,77100%
70421Fosfaat1,98100%
74895Kreatine-fosfokinase2,65100%
70119Chloride4,18100%
70703Bezinkingssnelheid181%
70656Complement component (kwantitatieve bepaling)177%
76871Kruisproef in zout-albumine-milieu176%
74962Colloid osmolaliteit (colloid osmotische druk)173%
70704Bloedingstijd172%
70820BNP/NT-proBNP166%
70407Methemoglobine, sulfhemoglobine, elk160%
70717Differentiele telling (hand)156%
70425Cholesterol, totaal149%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel143%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)141%
70307Amylase140%
72649Ferritine136%
70303Sediment131%
74251Cholesterol, HDL126%
70460Triglyceriden125%
72604Bloedgroep bepalingen niet vallende onder ABO, rhesus (Duffy, Kell, etc.) per bloedgroep123%
79010Bloedgroep erytrocytenserologie, bijzonder (CLB-B)121%
72573Thyrotrofine (TSH)119%
72570Thyroxine (vrij T4)119%
74899Troponine, cardiale isovorm116%
70108Diaceetzuur116%
70130Urinezuur114%
70616Agglutinatie, koude113%
70424Alkali reserve111%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)19%
77434Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten, kwantitatief16%
70115Concentratie- en verdunningsproef, elk15%
70614CDE fenotypering (rhesusfactor, subtypering).15%
70714Eosinofielen tellen15%
70728Hemoglobine scheiding kwantitatief15%
70761Heparine bepaling (anti Xa activiteit).15%
70440Vitamine D (dihydroxycholecalciferol)14%
77451Antitrombine III activiteit14%
70496Osmolariteit13%
70437IJzer13%
77291Haptoglobine13%
74803Myoglobine13%
70610Antistoffen, gebonden, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (directe Coombstest).13%
79009Bloedstollingsfactoren, bijzonder (CLB-C)13%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine13%
72582Foliumzuur13%
70449Transferrine12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch1,6100%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch1,67100%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk1,17100%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch195%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch193%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)149%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch142%
71105HBs antigeen131%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch123%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay120%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig120%
70028Consult bij patiŽnt op verzoek van een ondersteunend specialist door een poortspecialist bij een al geopende DBC in verband met direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling.114%
70513MRC + MBC-bepaling per antibioticum111%
75051Kweekproef < 2 media, mycologisch19%
75054Determinatie micro-organismen, mycologisch19%
70626Treponema pallidum haemagglutinatietest (TPHA)18%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.15%
75052Kweekproef 2 - 3 media, mycologisch14%
71141Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, virologisch.13%
70027Doelgerichte consultatie van ondersteunend specialist door poortspecialist bij al geopende DBC ivm direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling, telefonisch of face-to-face, zonder aanwezigheid patiŽnt.13%
70517Beta lactamase test13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.125%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72893Antimicrobiele middelen, m.b.v. immunoassay129%
72826Koolmonoxide, kwantitatief met identificatie in bloed127%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.6,05100%
193006Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek op medische indicatie.118%
193021Logopedie.113%
193012Enkelvoudige ergotherapie111%
193022Eenmalig logopedisch onderzoek op medische indicatie13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190291Aortaklepprothese.195%
190624Hartklepring.168%
190308Aortaklepprothese / Mitralisklepprothese.164%
190292Mitralisklepprothese.126%
190294Tricuspidalisklepprothese.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190389Trombocyten samengevoegd in PAS-II, leukocyten verwijderd, 5E2,13100%
190404Vers bevroren af plasma, leukocyten verwijderd, in Na-citraat4,37100%
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd4,91100%
190396Trombocyten samengevoegd, plasma toegevoegd, leukocyten verwijderd, 5E132%
190489Overige kort-houdbare bloedproducten126%
190372Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd, bestraald15%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190143IC beademingstoeslag groep 3124%
190144IC dialysetoeslag groep 3. Registreren naast IC behandeldag (190141), indien op een IC behandeldag op enig moment sprake is van nierdialyse onder eindverantwoordelijkheid van een medisch specialist.110%
190129IC consult. Intercollegiaal consult buiten de IC, spoed en niet-spoed.15%
190142IC opnametoeslag groep 3. Wordt geregistreerd op de eerste IC behandeldag.13%
39673IC bespreking (per patiŽnt 1 maal te registreren).12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39679Hartteambespreking.1,47100%
190016Spoedeisende hulp contact buiten de SEH afdeling, elders in het ziekenhuis.12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname180%
39692Preassessment opname.125%
39675Coordinatie intensive care door anesthesioloog.118%
39678Transport patiŽnt buiten het OK-complex.14%
190034Afwezigheidsdag12%
;