(bv: 990061057, 990026013, 179799042, 990030039, 079899003, 019999039, 990616069, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (979001192) met declaratienummer (14D658)

Operatie aan hartklep(pen) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten)


Prijs van: Operatie aan hartklep(pen) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten)Kenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 19 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 2 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 1815 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling

Deze opname viel onder het zogeheten A-segment.
Tarief ziekenhuis: EUR 21 267,08 Honorarium Specialisten: EUR 1 778,18 (declaratiecode: 14D658)Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.161%
190011Eerste polikliniekbezoek.153%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.136%
190017Medebehandeling (voor IC medebehandeling zie 039672).13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.14%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.8,39100%
190205Verpleegdag klasse 3B.10,77100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39829Intra-arteriŽle bloeddrukmeting.1,1100%
39839Spirografische longfunctiebepaling.1,11100%
39831Het inbrengen van een verblijfnaald ter verkrijging van arterieel bloed voor onderzoek naar pO2 en pCO2 in rust en tijdens inspanning, zonodig ook na inademen van zuurstof.1,11100%
39843Bewakingstelemetrie.4,24100%
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.6,57100%
39096Arteriepunctie door middel van een verblijfnaald voor registratie van de arteriŽle bloeddruk.118%
39832Bepaling van de alveolaire ventilatie en analyse van de ongelijkmatigheid van de ventilatie. Katapherometrie en capnografie vallen onder deze code.114%
39836Overzichtsbepaling van de mechanische ventilatieverhouding door middel van direct geregistreerde drukvolumediagrammen of luchtweerstandbepaling.114%
39833Bepaling van de weerstand van de luchtwegen en longparenchym afzonderlijk + bepaling van de volledige elasticiteitskarakteristiek van de longen.114%
33694Doppler met eventuele polsvolumerecording (PVR).12%
39932Spirografisch onderzoek naar de invloed van bronchusverwijdende geneesmiddelen per injectie of per inhalatie.12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
32671Perfusie per OK sessie, uitgevoerd of standby (inclusief materiaal, inzet apparatuur en perfusiepersoneel).1,03100%
33079Hartklepvervanging, open procedure.187%
33080Open commissurotomie met plastiek of vervanging van een klep.167%
33078Hartklepplastiek, open procedure.148%
33105Aortocoronaire bypass met 1 arteriŽle graft, inclusief eventuele veneuze graft(s) en/of kunststof materiaal.145%
33087Gecombineerde klep / CABG operatie132%
33102Multipele aortocoronaire bypass-grafts (2 of 3) of enkelvoudige aortocoronaire bypass-graft met endarterectomie.129%
32602Proefthoracotomie (zie 032606 voor proefthoracoscopie).124%
32903Rethoracotomie zonder extracorporale circulatie tijdens dezelfde opname.121%
33075MAZE-procedure.120%
33081Open commissurotomie met plastiek of vervanging van twee kleppen.116%
33267Het inbrengen van een stimulatie-elektrode en het aansluiten van een subcutaan geplaatste pacemaker.113%
33103Multipele aortocoronaire bypass grafts (4 of meer) of multipele aortocoronaire bypass grafts (2 of 3) met een enkelvoudige aortocoronaire bypass-grafts met endarteriectomie.112%
33104Aortocoronaire bypass operatie met uitsluitend veneuze graft(s) en/of kunststof materiaal.110%
33100Aortocoronaire bypass-graft, enkelvoudig.110%
38805Excochleatie en/of sequestrotomie van middelgrote beenderen.16%
33178Toeslag bij recidief operatie (herhaling van eenzelfde of gelijksoortige operatie) bij operaties met extracorporale circulaties.16%
33101Aortocoronaire bypass-graft in dezelfde zitting als een andere verrichting met extra-corporale circulatie.16%
33085Thoracoscopische plastiek of vervanging van hartklep.14%
33170Rethoracotomie met extracorporale circulatie tijdens dezelfde opname.13%
32900Openen van het hartzakje zonder ingreep aan het hart, eventueel drainage van een pericarditis, via een thoracotomie, open procedure (zie 032904 voor percutaan en 032905 voor thoracoscopisch).13%
32996Ballonpomp per open procedure als bijkomende ingreep.12%
33287Inbrengen endocard.elektrode en bevestigen tweede elektrode op het epicard, of bevestigen beide elektroden op epicard na openen hartzakje en aansluiten subc.pacemaker.12%
33083Klepvervanging in dezelfde zitting als een andere verrichting met extra-corporale circulatie.12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
33698Inbrengen centrale veneuze catheter of een navelcatheter bij pasgeborenen voor voeding of drukmeting.1,21100%
32600Behandeling met zuigdrainages.1,11100%
33266Het inbrengen van een stimulatie-elektrode en het aansluiten van een uitwendige pacemaker.1,35100%
38953VacuŁm therapie bij wondbehandeling, inclusief initieel aanbrengen wondbedekker, klinisch, per dag.142%
38954VacuŁm therapie bij wondbehandeling, inclusief initieel aanbrengen wondbedekker, poliklinisch, per dag.142%
38952Verwisselen wondbedekker t.b.v. vacuŁm therapie.136%
33177Intensieve therapie in aansluiting op een hartoperatie met extracorporale circulatie.128%
39755Analyse van een 24-uurs electrocardiografie registratie.121%
39090Algehele anesthesie bij specialistisch onderzoek en bij verrichtingen, waarvoor geen anesthesie staat vermeld.111%
32075Behandeling van een neusbloeding door middel van een Bellocq-tamponade.17%
39684Inbrengen thoraxdrain.15%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.10,09100%
39493Oesophagus echocardiografie TEE.1,29100%
39494Echografie van het hart.1,41100%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.112%
81342CT onderzoek van de hersenen en/of schedel met of zonder intraveneus contrastmiddel.19%
87070Echografie van de buikorganen.14%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70706Protrombinetijd bij orale antistolling4,81100%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym1,51100%
70119Chloride2,2100%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.3,43100%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk3,34100%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed10,75100%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling8,43100%
70689C-reactive proteinen (CRP)7,2100%
74891ALAT, SGPT, Transaminase5,38100%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.3,74100%
70469Magnesium3,43100%
70421Fosfaat1,88100%
70707Protrombinetijd5,7100%
74899Troponine, cardiale isovorm1,34100%
70442Natrium16,76100%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase3,19100%
70718Differentiele telling (machinaal)1,39100%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).20,25100%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)5,18100%
70487Fibrinogeen1,83100%
74962Colloid osmolaliteit (colloid osmotische druk)1,17100%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).6,25100%
74801Eiwit2,19100%
70443Kalium19,85100%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.22,39100%
74895Kreatine-fosfokinase2,87100%
70489ASAT, SGOT, transaminase5,26100%
70715Trombocyten tellen9,06100%
74802Albumine1,9100%
70737Tromboplastinetijd, partieel1,62100%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd3,76100%
74896Alkalische fosfatase1,95100%
70116Ureum8,73100%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.3,74100%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed5,83100%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.21,05100%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)1,58100%
74803Myoglobine1,12100%
70468Melkzuur2,15100%
70419Kreatinine8,61100%
70738Trombinetijd1,29100%
70128Kreatine182%
70703Bezinkingssnelheid177%
76871Kruisproef in zout-albumine-milieu176%
70307Amylase145%
70425Cholesterol, totaal144%
70460Triglyceriden139%
70704Bloedingstijd137%
70303Sediment135%
70130Urinezuur134%
70716Reticulocyten tellen133%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)132%
70714Eosinofielen tellen131%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel130%
70115Concentratie- en verdunningsproef, elk128%
77241Trombelastogram, eerste onderzoek128%
70717Differentiele telling (hand)126%
70656Complement component (kwantitatieve bepaling)125%
70496Osmolariteit123%
70614CDE fenotypering (rhesusfactor, subtypering).123%
70820BNP/NT-proBNP122%
74251Cholesterol, HDL122%
70108Diaceetzuur116%
72649Ferritine115%
70424Alkali reserve114%
70761Heparine bepaling (anti Xa activiteit).113%
70407Methemoglobine, sulfhemoglobine, elk112%
72573Thyrotrofine (TSH)110%
72604Bloedgroep bepalingen niet vallende onder ABO, rhesus (Duffy, Kell, etc.) per bloedgroep110%
72570Thyroxine (vrij T4)19%
79010Bloedgroep erytrocytenserologie, bijzonder (CLB-B)19%
72622Neuronspecifiek enolase (NSE)17%
70610Antistoffen, gebonden, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (directe Coombstest).17%
70310Morfologisch onderzoek van sputum, algemeen14%
70728Hemoglobine scheiding kwantitatief14%
77291Haptoglobine14%
77434Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten, kwantitatief13%
70440Vitamine D (dihydroxycholecalciferol)13%
79024Leucocyten-/Trombocytenserologie, bijzonder (CLB-C)13%
79011Bloedgroep erytrocytenserologie, bijzonder (CLB-C)13%
70208Amylase13%
74065HbAlc12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk1,33100%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch1,14100%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch3,33100%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch196%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch183%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)141%
70028Consult bij patiŽnt op verzoek van een ondersteunend specialist door een poortspecialist bij een al geopende DBC in verband met direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling.130%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch126%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig123%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch120%
71105HBs antigeen111%
70003DNA-amplificatie, kwalitatief, geautomatiseerd15%
75054Determinatie micro-organismen, mycologisch14%
70513MRC + MBC-bepaling per antibioticum14%
70027Doelgerichte consultatie van ondersteunend specialist door poortspecialist bij al geopende DBC ivm direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling, telefonisch of face-to-face, zonder aanwezigheid patiŽnt.14%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.13%
70626Treponema pallidum haemagglutinatietest (TPHA)13%
70001Hybridisatie, geautomatiseerd13%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay13%
70517Beta lactamase test13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.124%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72893Antimicrobiele middelen, m.b.v. immunoassay126%
72826Koolmonoxide, kwantitatief met identificatie in bloed112%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.10,96100%
193006Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek op medische indicatie.113%
193021Logopedie.13%
193012Enkelvoudige ergotherapie12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190291Aortaklepprothese.175%
190308Aortaklepprothese / Mitralisklepprothese.157%
190624Hartklepring.148%
190292Mitralisklepprothese.112%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190489Overige kort-houdbare bloedproducten1,69100%
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd4,75100%
190404Vers bevroren af plasma, leukocyten verwijderd, in Na-citraat172%
190389Trombocyten samengevoegd in PAS-II, leukocyten verwijderd, 5E145%
190396Trombocyten samengevoegd, plasma toegevoegd, leukocyten verwijderd, 5E17%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39673IC bespreking (per patiŽnt 1 maal te registreren).114%
190143IC beademingstoeslag groep 314%
190129IC consult. Intercollegiaal consult buiten de IC, spoed en niet-spoed.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39679Hartteambespreking.1,66100%
190016Spoedeisende hulp contact buiten de SEH afdeling, elders in het ziekenhuis.16%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname177%
39675Coordinatie intensive care door anesthesioloog.16%
190034Afwezigheidsdag15%
;