(bv: 029299027, 979002182, 079499002, 990061030, 029499046, 120201008, 028899032, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (979001193) met declaratienummer (14D659)

Operatie aan hartklep(pen) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten)


Prijs van: Operatie aan hartklep(pen) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten)Kenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 17 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 2 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 2040 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling

Deze opname viel onder het zogeheten A-segment.
Tarief ziekenhuis: EUR 17 908,61 Honorarium Specialisten: EUR 1 551,99 (declaratiecode: 14D659)Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190011Eerste polikliniekbezoek.172%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.161%
190013Herhaal-polikliniekbezoek.132%
190017Medebehandeling (voor IC medebehandeling zie 039672).112%
190009Klinisch intercollegiaal consult.14%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.17%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.12,91100%
190205Verpleegdag klasse 3B.4,46100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.5,79100%
39829Intra-arteriŽle bloeddrukmeting.1,1100%
39839Spirografische longfunctiebepaling.1,14100%
39831Het inbrengen van een verblijfnaald ter verkrijging van arterieel bloed voor onderzoek naar pO2 en pCO2 in rust en tijdens inspanning, zonodig ook na inademen van zuurstof.1,1100%
39843Bewakingstelemetrie.3,32100%
39096Arteriepunctie door middel van een verblijfnaald voor registratie van de arteriŽle bloeddruk.125%
39833Bepaling van de weerstand van de luchtwegen en longparenchym afzonderlijk + bepaling van de volledige elasticiteitskarakteristiek van de longen.114%
39836Overzichtsbepaling van de mechanische ventilatieverhouding door middel van direct geregistreerde drukvolumediagrammen of luchtweerstandbepaling.114%
39832Bepaling van de alveolaire ventilatie en analyse van de ongelijkmatigheid van de ventilatie. Katapherometrie en capnografie vallen onder deze code.113%
39932Spirografisch onderzoek naar de invloed van bronchusverwijdende geneesmiddelen per injectie of per inhalatie.13%
39774Duplex extracraniŽle halsvaten.12%
33694Doppler met eventuele polsvolumerecording (PVR).12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
32671Perfusie per OK sessie, uitgevoerd of standby (inclusief materiaal, inzet apparatuur en perfusiepersoneel).1,02100%
33080Open commissurotomie met plastiek of vervanging van een klep.1100%
33079Hartklepvervanging, open procedure.182%
32903Rethoracotomie zonder extracorporale circulatie tijdens dezelfde opname.120%
33078Hartklepplastiek, open procedure.120%
33101Aortocoronaire bypass-graft in dezelfde zitting als een andere verrichting met extra-corporale circulatie.19%
32602Proefthoracotomie (zie 032606 voor proefthoracoscopie).19%
33178Toeslag bij recidief operatie (herhaling van eenzelfde of gelijksoortige operatie) bij operaties met extracorporale circulaties.17%
33267Het inbrengen van een stimulatie-elektrode en het aansluiten van een subcutaan geplaatste pacemaker.14%
33170Rethoracotomie met extracorporale circulatie tijdens dezelfde opname.14%
33069Grote correctieve procedures voor gecompliceerde congenitale afwijkingen.13%
33287Inbrengen endocard.elektrode en bevestigen tweede elektrode op het epicard, of bevestigen beide elektroden op epicard na openen hartzakje en aansluiten subc.pacemaker.12%
33341Reconstructie van de aorta of haar directe zijtakken, zoals de arteria subclavia, open procedure (zie 033342 voor endovasculair).12%
38942Klinische wondexcisie en wondtoilet. Onder wondexcisie en wondtoilet wordt verstaan locaalanesthesie, inspectie, reiniging, excisie en/of hechting van de wond(en).12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
33266Het inbrengen van een stimulatie-elektrode en het aansluiten van een uitwendige pacemaker.1,5100%
32600Behandeling met zuigdrainages.1,17100%
33698Inbrengen centrale veneuze catheter of een navelcatheter bij pasgeborenen voor voeding of drukmeting.1,3100%
38953VacuŁm therapie bij wondbehandeling, inclusief initieel aanbrengen wondbedekker, klinisch, per dag.142%
38954VacuŁm therapie bij wondbehandeling, inclusief initieel aanbrengen wondbedekker, poliklinisch, per dag.142%
38952Verwisselen wondbedekker t.b.v. vacuŁm therapie.136%
33177Intensieve therapie in aansluiting op een hartoperatie met extracorporale circulatie.135%
39755Analyse van een 24-uurs electrocardiografie registratie.119%
39090Algehele anesthesie bij specialistisch onderzoek en bij verrichtingen, waarvoor geen anesthesie staat vermeld.113%
32075Behandeling van een neusbloeding door middel van een Bellocq-tamponade.14%
39684Inbrengen thoraxdrain.13%
32993Ballonpomp per punctie als bijkomende ingreep.12%
33290Behandeling met de cardioverter.12%
33285Poliklinische controle op de werking van de pacemaker, inclusief het eventueel gebruik van de cardioverter.12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.9,18100%
39493Oesophagus echocardiografie TEE.1,33100%
39494Echografie van het hart.1,37100%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.113%
81342CT onderzoek van de hersenen en/of schedel met of zonder intraveneus contrastmiddel.19%
87070Echografie van de buikorganen.13%
80025Al dan niet selectief onderzoek via percutane veneuze catheterisatie - alleen een venapunctie is inbegrepen in het desbetreffende codenummer zoals b.v. 088012 en 084025.12%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)2100%
70718Differentiele telling (machinaal)1,85100%
74891ALAT, SGPT, Transaminase5,02100%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).18,66100%
70469Magnesium2,61100%
70421Fosfaat1,96100%
74899Troponine, cardiale isovorm1,34100%
70119Chloride2,15100%
70442Natrium16,58100%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling8,78100%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)4,79100%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.2,52100%
70703Bezinkingssnelheid1,01100%
70487Fibrinogeen1,85100%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.11,38100%
74962Colloid osmolaliteit (colloid osmotische druk)1,21100%
70715Trombocyten tellen9,71100%
74801Eiwit1,57100%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).6,45100%
70443Kalium19,54100%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.21,87100%
70737Tromboplastinetijd, partieel3,03100%
74895Kreatine-fosfokinase3,37100%
70489ASAT, SGOT, transaminase4,83100%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed6,05100%
76871Kruisproef in zout-albumine-milieu1,06100%
74802Albumine2,33100%
70738Trombinetijd1,18100%
74896Alkalische fosfatase1,98100%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling5,44100%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed11,86100%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.3,8100%
74803Myoglobine1,11100%
70689C-reactive proteinen (CRP)7,25100%
70468Melkzuur2,28100%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd2,81100%
70419Kreatinine9,48100%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym2,04100%
70116Ureum8,31100%
70707Protrombinetijd6,71100%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk2,38100%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.4,46100%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase2,52100%
70704Bloedingstijd179%
70425Cholesterol, totaal162%
70307Amylase149%
70130Urinezuur145%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel144%
70115Concentratie- en verdunningsproef, elk144%
70717Differentiele telling (hand)138%
70460Triglyceriden137%
70303Sediment135%
70714Eosinofielen tellen133%
74251Cholesterol, HDL130%
70496Osmolariteit126%
79010Bloedgroep erytrocytenserologie, bijzonder (CLB-B)124%
70614CDE fenotypering (rhesusfactor, subtypering).120%
77241Trombelastogram, eerste onderzoek118%
72573Thyrotrofine (TSH)114%
72570Thyroxine (vrij T4)114%
72604Bloedgroep bepalingen niet vallende onder ABO, rhesus (Duffy, Kell, etc.) per bloedgroep113%
72649Ferritine113%
70820BNP/NT-proBNP112%
70108Diaceetzuur112%
70407Methemoglobine, sulfhemoglobine, elk110%
70424Alkali reserve19%
70128Kreatine19%
70716Reticulocyten tellen17%
77291Haptoglobine15%
70728Hemoglobine scheiding kwantitatief15%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)15%
70610Antistoffen, gebonden, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (directe Coombstest).14%
70310Morfologisch onderzoek van sputum, algemeen14%
74065HbAlc13%
72622Neuronspecifiek enolase (NSE)13%
70761Heparine bepaling (anti Xa activiteit).13%
76872Kruisproef in enzym-milieu13%
70440Vitamine D (dihydroxycholecalciferol)13%
72602Allergenen, (Specifiek IgE Antistof tegen, RAST)12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch1,06100%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch3,33100%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch1,2100%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch1,2100%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk1,57100%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)169%
70028Consult bij patiŽnt op verzoek van een ondersteunend specialist door een poortspecialist bij een al geopende DBC in verband met direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling.159%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig144%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch141%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch132%
71105HBs antigeen122%
70626Treponema pallidum haemagglutinatietest (TPHA)111%
70001Hybridisatie, geautomatiseerd17%
70027Doelgerichte consultatie van ondersteunend specialist door poortspecialist bij al geopende DBC ivm direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling, telefonisch of face-to-face, zonder aanwezigheid patiŽnt.16%
75052Kweekproef 2 - 3 media, mycologisch16%
75054Determinatie micro-organismen, mycologisch15%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.15%
70003DNA-amplificatie, kwalitatief, geautomatiseerd15%
70517Beta lactamase test13%
70005RNA-amplificatie, kwalitatief12%
75051Kweekproef < 2 media, mycologisch12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.146%
50508Obductie ten behoeve van verzekeringsmaatschappijen uitgezonderd ziektekostenverzekeringsmaatschappijen.12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72893Antimicrobiele middelen, m.b.v. immunoassay131%
72826Koolmonoxide, kwantitatief met identificatie in bloed113%
72891Antimicrobiele middelen, enkelvoudig, microbiologische bepaling.112%
72887Cardiaca, identificatie en/of kwantificatie, m.b.v. immunoassay12%
72805Benzodiazepinen, identificatie en/of kwantificatie12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.8,76100%
193021Logopedie.12%
193012Enkelvoudige ergotherapie12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190308Aortaklepprothese / Mitralisklepprothese.1,03100%
190291Aortaklepprothese.177%
190624Hartklepring.120%
190292Mitralisklepprothese.14%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd4,53100%
190404Vers bevroren af plasma, leukocyten verwijderd, in Na-citraat2,19100%
190389Trombocyten samengevoegd in PAS-II, leukocyten verwijderd, 5E123%
190489Overige kort-houdbare bloedproducten19%
190396Trombocyten samengevoegd, plasma toegevoegd, leukocyten verwijderd, 5E17%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39673IC bespreking (per patiŽnt 1 maal te registreren).113%
190129IC consult. Intercollegiaal consult buiten de IC, spoed en niet-spoed.15%
190143IC beademingstoeslag groep 313%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39679Hartteambespreking.1,59100%
190016Spoedeisende hulp contact buiten de SEH afdeling, elders in het ziekenhuis.15%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,43100%
39675Coordinatie intensive care door anesthesioloog.17%
190034Afwezigheidsdag14%
;