(bv: 069799006, 990316039, 991016020, 070601004, 119899020, 131999013, 979001134, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (979001195) met declaratienummer (14D660)

Operatie aan de hartwand bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten)


Prijs van: Operatie aan de hartwand bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten)Kenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 18 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 2 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 712 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling

Deze opname viel onder het zogeheten A-segment.
Tarief ziekenhuis: EUR 17 382,65 Honorarium Specialisten: EUR 1 979,49 (declaratiecode: 14D660)Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190011Eerste polikliniekbezoek.185%
190013Herhaal-polikliniekbezoek.148%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.128%
190017Medebehandeling (voor IC medebehandeling zie 039672).15%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190205Verpleegdag klasse 3B.6,4100%
190204Verpleegdag.12100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39829Intra-arteriŽle bloeddrukmeting.1,25100%
39831Het inbrengen van een verblijfnaald ter verkrijging van arterieel bloed voor onderzoek naar pO2 en pCO2 in rust en tijdens inspanning, zonodig ook na inademen van zuurstof.1,26100%
39843Bewakingstelemetrie.6,1100%
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.5,55100%
39212Diagnostische thoracoscopie, al dan niet met strengdoorbranding.120%
39839Spirografische longfunctiebepaling.116%
39096Arteriepunctie door middel van een verblijfnaald voor registratie van de arteriŽle bloeddruk.116%
39832Bepaling van de alveolaire ventilatie en analyse van de ongelijkmatigheid van de ventilatie. Katapherometrie en capnografie vallen onder deze code.113%
39833Bepaling van de weerstand van de luchtwegen en longparenchym afzonderlijk + bepaling van de volledige elasticiteitskarakteristiek van de longen.111%
39836Overzichtsbepaling van de mechanische ventilatieverhouding door middel van direct geregistreerde drukvolumediagrammen of luchtweerstandbepaling.111%
39830Het inbrengen van een verblijfnaald ter verkrijging van arterieel bloed voor onderzoek naar pO2, pH en pCO2 voor en tijdens inademen van zuurstof.14%
33694Doppler met eventuele polsvolumerecording (PVR).13%
39932Spirografisch onderzoek naar de invloed van bronchusverwijdende geneesmiddelen per injectie of per inhalatie.12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
32671Perfusie per OK sessie, uitgevoerd of standby (inclusief materiaal, inzet apparatuur en perfusiepersoneel).1,11100%
33075MAZE-procedure.176%
33295Implanteren en aansluiten device voor korte termijn circulatoire ondersteuning hart.150%
33069Grote correctieve procedures voor gecompliceerde congenitale afwijkingen.129%
33102Multipele aortocoronaire bypass-grafts (2 of 3) of enkelvoudige aortocoronaire bypass-graft met endarterectomie.123%
33103Multipele aortocoronaire bypass grafts (4 of meer) of multipele aortocoronaire bypass grafts (2 of 3) met een enkelvoudige aortocoronaire bypass-grafts met endarteriectomie.119%
33080Open commissurotomie met plastiek of vervanging van een klep.119%
32903Rethoracotomie zonder extracorporale circulatie tijdens dezelfde opname.118%
33112Sluiten van een ventrikel-septum perforatie.115%
32902Subtotale pericardresectie.112%
33110Resectie aneurysma van de linkerventrikel.111%
32941Catheterablatie rechter atrium.111%
33101Aortocoronaire bypass-graft in dezelfde zitting als een andere verrichting met extra-corporale circulatie.19%
32901Partiele pericardresectie.18%
33100Aortocoronaire bypass-graft, enkelvoudig.17%
38805Excochleatie en/of sequestrotomie van middelgrote beenderen.17%
32602Proefthoracotomie (zie 032606 voor proefthoracoscopie).15%
33042Sluiten van een eenvoudig ventrikel-septum defect.14%
33130Operatie wegens een of meerdere tumoren van het atrium, onder andere myxomen.14%
33267Het inbrengen van een stimulatie-elektrode en het aansluiten van een subcutaan geplaatste pacemaker.14%
38942Klinische wondexcisie en wondtoilet. Onder wondexcisie en wondtoilet wordt verstaan locaalanesthesie, inspectie, reiniging, excisie en/of hechting van de wond(en).13%
32944Catheterablatie linker ventrikel.13%
33104Aortocoronaire bypass operatie met uitsluitend veneuze graft(s) en/of kunststof materiaal.13%
33105Aortocoronaire bypass met 1 arteriŽle graft, inclusief eventuele veneuze graft(s) en/of kunststof materiaal.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
32600Behandeling met zuigdrainages.1,11100%
33698Inbrengen centrale veneuze catheter of een navelcatheter bij pasgeborenen voor voeding of drukmeting.1,35100%
33266Het inbrengen van een stimulatie-elektrode en het aansluiten van een uitwendige pacemaker.170%
38953VacuŁm therapie bij wondbehandeling, inclusief initieel aanbrengen wondbedekker, klinisch, per dag.142%
38954VacuŁm therapie bij wondbehandeling, inclusief initieel aanbrengen wondbedekker, poliklinisch, per dag.142%
38952Verwisselen wondbedekker t.b.v. vacuŁm therapie.136%
39755Analyse van een 24-uurs electrocardiografie registratie.119%
39090Algehele anesthesie bij specialistisch onderzoek en bij verrichtingen, waarvoor geen anesthesie staat vermeld.115%
32993Ballonpomp per punctie als bijkomende ingreep.111%
39684Inbrengen thoraxdrain.110%
33177Intensieve therapie in aansluiting op een hartoperatie met extracorporale circulatie.18%
32075Behandeling van een neusbloeding door middel van een Bellocq-tamponade.16%
30563Een of meer epidurale injecties boven de eerste lumbale wervel.15%
33220Anesthesie bij catheterisatie van het rechterhart (code 33219).12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.9,38100%
39493Oesophagus echocardiografie TEE.1,37100%
39494Echografie van het hart.1,02100%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.14%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.13%
81342CT onderzoek van de hersenen en/of schedel met of zonder intraveneus contrastmiddel.12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70706Protrombinetijd bij orale antistolling2,63100%
70489ASAT, SGOT, transaminase3,04100%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling6,47100%
70689C-reactive proteinen (CRP)5,9100%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)2,9100%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.15,57100%
70707Protrombinetijd4,67100%
74801Eiwit1,29100%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.2,43100%
70737Tromboplastinetijd, partieel1,17100%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).12,94100%
74895Kreatine-fosfokinase1,96100%
70468Melkzuur1,62100%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed2,53100%
70419Kreatinine6,74100%
70116Ureum6,7100%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.2,67100%
74802Albumine1,43100%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd2,29100%
74896Alkalische fosfatase1,02100%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk1,69100%
70469Magnesium2,37100%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed6,29100%
70421Fosfaat1,18100%
70715Trombocyten tellen6,25100%
70119Chloride1,86100%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).3,54100%
70442Natrium10,7100%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym1,09100%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.2,87100%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase1,67100%
74891ALAT, SGPT, Transaminase3,21100%
70443Kalium12,69100%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.12,35100%
70703Bezinkingssnelheid199%
70718Differentiele telling (machinaal)194%
70487Fibrinogeen187%
70738Trombinetijd178%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)174%
74803Myoglobine170%
74899Troponine, cardiale isovorm157%
76871Kruisproef in zout-albumine-milieu153%
74962Colloid osmolaliteit (colloid osmotische druk)148%
70128Kreatine142%
70115Concentratie- en verdunningsproef, elk136%
70460Triglyceriden135%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel126%
74251Cholesterol, HDL123%
70704Bloedingstijd120%
70108Diaceetzuur119%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)119%
70425Cholesterol, totaal118%
70307Amylase117%
70303Sediment117%
70717Differentiele telling (hand)115%
70614CDE fenotypering (rhesusfactor, subtypering).114%
70424Alkali reserve112%
77241Trombelastogram, eerste onderzoek112%
79010Bloedgroep erytrocytenserologie, bijzonder (CLB-B)110%
70407Methemoglobine, sulfhemoglobine, elk110%
70761Heparine bepaling (anti Xa activiteit).110%
72570Thyroxine (vrij T4)17%
70714Eosinofielen tellen17%
72573Thyrotrofine (TSH)16%
70310Morfologisch onderzoek van sputum, algemeen16%
70130Urinezuur16%
72649Ferritine15%
72622Neuronspecifiek enolase (NSE)15%
70496Osmolariteit14%
70440Vitamine D (dihydroxycholecalciferol)14%
74065HbAlc14%
74151Lipase14%
72562Rh-LH belastingtest (= LH op 0-30-60 min).13%
70820BNP/NT-proBNP13%
77434Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten, kwantitatief12%
77102Microscopie van punctaten, aanvullende specifieke kleuring: esterase, zure fosfatase, tartraat geremde zure fosfatase, sudan black, etc. inclusief beoordeling.12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch1,18100%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch2,7100%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk1,06100%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch189%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch165%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch136%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)129%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch118%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig118%
71105HBs antigeen111%
70028Consult bij patiŽnt op verzoek van een ondersteunend specialist door een poortspecialist bij een al geopende DBC in verband met direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling.110%
70588Microscopisch onderzoek op tuberculose (Ziehl-Neelsen of gelijkwaardige methode)14%
70503Kweekproef op tuberculose14%
70626Treponema pallidum haemagglutinatietest (TPHA)14%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay14%
70513MRC + MBC-bepaling per antibioticum12%
70517Beta lactamase test12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.162%
50503Immuno-pathologisch onderzoek.15%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72893Antimicrobiele middelen, m.b.v. immunoassay115%
72826Koolmonoxide, kwantitatief met identificatie in bloed111%
72886Cardiaca, identificatie en/of kwantificatie, m.b.v. chromatografie14%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.7,87100%
193006Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek op medische indicatie.16%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190610Device voor korte termijn circulatoire ondersteuning hart (o.a. Centrimag, ECMO, Impella, T-PLS etc.).150%
190308Aortaklepprothese / Mitralisklepprothese.111%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd8,21100%
190389Trombocyten samengevoegd in PAS-II, leukocyten verwijderd, 5E1,35100%
190404Vers bevroren af plasma, leukocyten verwijderd, in Na-citraat7,28100%
190372Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd, bestraald133%
190489Overige kort-houdbare bloedproducten113%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39673IC bespreking (per patiŽnt 1 maal te registreren).122%
190129IC consult. Intercollegiaal consult buiten de IC, spoed en niet-spoed.18%
190143IC beademingstoeslag groep 316%
190142IC opnametoeslag groep 3. Wordt geregistreerd op de eerste IC behandeldag.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
191543Caspofungine, per toedieningeenheid van 1 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel dure geneesmiddelen.12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39679Hartteambespreking.1,28100%
190016Spoedeisende hulp contact buiten de SEH afdeling, elders in het ziekenhuis.110%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname154%
39675Coordinatie intensive care door anesthesioloog.17%
;