(bv: 119899030, 990216072, 028899028, 049999008, 069499056, 020109056, 020110050, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (979001203) met declaratienummer (14D666)

Operatie om trombose/bloedstolsel uit de longslagaders te verwijderen bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten)


Prijs van: Operatie om trombose/bloedstolsel uit de longslagaders te verwijderen bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten)Kenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 17 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 3 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 32 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling

Deze opname viel onder het zogeheten A-segment.
Tarief ziekenhuis: EUR 14 743,34 Honorarium Specialisten: EUR 3 550,14 (declaratiecode: 14D666)Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190011Eerste polikliniekbezoek.1,25100%
190013Herhaal-polikliniekbezoek.1,54100%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.129%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.11,5100%
190205Verpleegdag klasse 3B.5,14100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39726Zeer langdurige monitoring (4-8 uur) bij intracardiale operaties met extra-corporale circulatie of bij operaties van cerebropetale vaten.1100%
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.4,39100%
39829Intra-arteriŽle bloeddrukmeting.1100%
32480Diagnostische bronchoscopie, inclusief een of meerdere proefexcisies, curettage en/of afzuigen van materiaal voor cytologisch en/of pathologisch onderzoek.154%
39774Duplex extracraniŽle halsvaten.127%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
32671Perfusie per OK sessie, uitgevoerd of standby (inclusief materiaal, inzet apparatuur en perfusiepersoneel).1100%
33150Embolectomie uit de arteria pulmonalis, respectievelijk correctie perifere arteria pulmonalis.1100%
33103Multipele aortocoronaire bypass grafts (4 of meer) of multipele aortocoronaire bypass grafts (2 of 3) met een enkelvoudige aortocoronaire bypass-grafts met endarteriectomie.164%
33267Het inbrengen van een stimulatie-elektrode en het aansluiten van een subcutaan geplaatste pacemaker.164%
32900Openen van het hartzakje zonder ingreep aan het hart, eventueel drainage van een pericarditis, via een thoracotomie, open procedure (zie 032904 voor percutaan en 032905 voor thoracoscopisch).114%
33100Aortocoronaire bypass-graft, enkelvoudig.114%
32903Rethoracotomie zonder extracorporale circulatie tijdens dezelfde opname.110%
38805Excochleatie en/of sequestrotomie van middelgrote beenderen.16%
33104Aortocoronaire bypass operatie met uitsluitend veneuze graft(s) en/of kunststof materiaal.15%
33105Aortocoronaire bypass met 1 arteriŽle graft, inclusief eventuele veneuze graft(s) en/of kunststof materiaal.15%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
38952Verwisselen wondbedekker t.b.v. vacuŁm therapie.12100%
32600Behandeling met zuigdrainages.1,04100%
33266Het inbrengen van een stimulatie-elektrode en het aansluiten van een uitwendige pacemaker.1100%
33698Inbrengen centrale veneuze catheter of een navelcatheter bij pasgeborenen voor voeding of drukmeting.1100%
38953VacuŁm therapie bij wondbehandeling, inclusief initieel aanbrengen wondbedekker, klinisch, per dag.142%
38954VacuŁm therapie bij wondbehandeling, inclusief initieel aanbrengen wondbedekker, poliklinisch, per dag.142%
39684Inbrengen thoraxdrain.110%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39493Oesophagus echocardiografie TEE.1100%
39494Echografie van het hart.1,25100%
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.10,18100%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.114%
89602Radiologisch onderzoek enkel en/of voet(wortel) en/of tenen.17%
39492Echografie van de buikorganen.14%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
74801Eiwit4,32100%
70703Bezinkingssnelheid4,32100%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling9,11100%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.4,32100%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.5,76100%
74802Albumine4,32100%
70707Protrombinetijd15,83100%
70419Kreatinine9,11100%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.36,46100%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).6,24100%
70108Diaceetzuur3,36100%
70715Trombocyten tellen4,8100%
70442Natrium9,11100%
70689C-reactive proteinen (CRP)8,63100%
70116Ureum9,11100%
70443Kalium9,11100%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).9,11100%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel196%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.148%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed148%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase148%
74891ALAT, SGPT, Transaminase148%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)148%
70820BNP/NT-proBNP148%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk148%
70310Morfologisch onderzoek van sputum, algemeen148%
74896Alkalische fosfatase148%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed148%
70489ASAT, SGOT, transaminase148%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch2,66100%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch2,12100%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch1,86100%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk2,92100%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch1,06100%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch1,06100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.1,32100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193006Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek op medische indicatie.9,46100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd4100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39673IC bespreking (per patiŽnt 1 maal te registreren).136%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190005Multidisciplinair overleg (MDO).1100%
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.14%
39679Hartteambespreking.14%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,04100%
190034Afwezigheidsdag111%
;