(bv: 109999047, 131999035, 990022068, 972804034, 990011003, 099899095, 199299030, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (979001210) met declaratienummer (14D670)

Hartoperatie in geval van aangeboren afwijking (Met verpleegligdagen) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten)


Prijs van: Hartoperatie in geval van aangeboren afwijking (Met verpleegligdagen) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten)Kenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 20 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 1 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 173 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling

Deze opname viel onder het zogeheten A-segment.
Tarief ziekenhuis: EUR 15 625,19 Honorarium Specialisten: EUR 2 626,92 (declaratiecode: 14D670)Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.130%
190013Herhaal-polikliniekbezoek.126%
190009Klinisch intercollegiaal consult.110%
190011Eerste polikliniekbezoek.16%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190205Verpleegdag klasse 3B.20,14100%
190204Verpleegdag.16%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39829Intra-arteriŽle bloeddrukmeting.1100%
39831Het inbrengen van een verblijfnaald ter verkrijging van arterieel bloed voor onderzoek naar pO2 en pCO2 in rust en tijdens inspanning, zonodig ook na inademen van zuurstof.1100%
39843Bewakingstelemetrie.1,01100%
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,46100%
39715Aanvullende eenvoudige kwantitatieve analyse electro-encephalografie (EEG).14%
39839Spirografische longfunctiebepaling.13%
39702Standaard electro-encephalografie (EEG), registratie tot 1 uur.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
32671Perfusie per OK sessie, uitgevoerd of standby (inclusief materiaal, inzet apparatuur en perfusiepersoneel).1,06100%
33069Grote correctieve procedures voor gecompliceerde congenitale afwijkingen.164%
33080Open commissurotomie met plastiek of vervanging van een klep.148%
33082Open commissurotomie met plastiek of vervanging van drie kleppen.142%
33040Sluiten van een atrium-septum defect, type 2.136%
33025Operatie tricuspidaal-atresie volgens Fontan.128%
33102Multipele aortocoronaire bypass-grafts (2 of 3) of enkelvoudige aortocoronaire bypass-graft met endarterectomie.127%
33061Volledige correctie van een tetralogie van Fallot.124%
32602Proefthoracotomie (zie 032606 voor proefthoracoscopie).120%
33051Correctie van een atrio-ventriculair kanaal.118%
38427Operatieve behandeling sternumfractuur.118%
32908Onderbinding ductus botalli, open procedure (zie 032909 voor endoscopisch).115%
32903Rethoracotomie zonder extracorporale circulatie tijdens dezelfde opname.115%
33170Rethoracotomie met extracorporale circulatie tijdens dezelfde opname.115%
33072ArteriŽle switch operatie.114%
32919Correctie afwijkingen aan de grote longvaten.112%
32920Operatie tetralogie van Fallot of shunt-operatie bij cyanotische hartgebreken, bijvoorbeeld volgens Waterstone Blalock, Glenn of Potts.112%
33103Multipele aortocoronaire bypass grafts (4 of meer) of multipele aortocoronaire bypass grafts (2 of 3) met een enkelvoudige aortocoronaire bypass-grafts met endarteriectomie.110%
33112Sluiten van een ventrikel-septum perforatie.110%
33267Het inbrengen van een stimulatie-elektrode en het aansluiten van een subcutaan geplaatste pacemaker.19%
33047Sluiten van een ventrikel-septum defect, onder andere opheffing van 'banding'.19%
33031Correctie van een infundibulaire en/of valvulaire pulmonalisstenose.18%
33033Correctie van een subvalvulaire membraneuze aortastenose.18%
33046Correctie van totaal abnormale longvenen.18%
33044Correctie van een atrium-septum defect, type 1.18%
33068Norwood procedure bij HLHS (hypoplastisch linker hartsyndroom).17%
38942Klinische wondexcisie en wondtoilet. Onder wondexcisie en wondtoilet wordt verstaan locaalanesthesie, inspectie, reiniging, excisie en/of hechting van de wond(en).16%
33084Aortaklepvervanging + aneurysma aorta ascendens.16%
32921'Banding' arteria pulmonalis.15%
33034Correctie van een musculaire subvalvulaire aortastenose.15%
33341Reconstructie van de aorta of haar directe zijtakken, zoals de arteria subclavia, open procedure (zie 033342 voor endovasculair).14%
33152Correcties aan de intra-thoracale grote vaten onder andere aortaruptuur, respectievelijk aneurysma arteria anonyma.14%
33062Correctie van een double-outlet rechter ventrikel.13%
33043Correctie van abnormale coronairverbindingen zoals fistels of een abberante oorsprong.13%
33060Sluiten van een atrium-septum defect type 2 + correctie abnormale longvenen met behulp van 'patch'.13%
32923Septectomie volgens Blalock-Hanlon of met 'inflow-occlusie'.13%
33041Correctie van partieel abnormale longvenen.13%
33066Aanleggen van een verbinding tussen rechter ventrikel en arteria pulmonalis volgens Rastelli.13%
33110Resectie aneurysma van de linkerventrikel.13%
33670Open reconstructie van een perifere slagader door middel van transplantaat, endarteriectomie of patch (zie 033669 voor reconstructie m.b.v. operatiemicroscoop, zie 033668 voor endov.).13%
32915Intrathoracale correctie abnormale vaatringen.13%
33035Operatie voor ziekte van Ebstein, inclusief klepvervanging.12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
32600Behandeling met zuigdrainages.1,09100%
33266Het inbrengen van een stimulatie-elektrode en het aansluiten van een uitwendige pacemaker.1,02100%
39684Inbrengen thoraxdrain.110%
33698Inbrengen centrale veneuze catheter of een navelcatheter bij pasgeborenen voor voeding of drukmeting.18%
32075Behandeling van een neusbloeding door middel van een Bellocq-tamponade.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39494Echografie van het hart.1,55100%
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.10,11100%
81370Echografie van de schedel (niet bedoeld wordt de mid-line echo).133%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.128%
87070Echografie van de buikorganen.125%
82490MRI achterste schedelgroeve.111%
85070Echografie van het hart en/of de thorax.18%
89070Echografie onderste extremiteit.14%
81342CT onderzoek van de hersenen en/of schedel met of zonder intraveneus contrastmiddel.13%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.13%
82505Volledige gebitsstatus of panoramixopname.13%
120060Longperfusieonderzoek.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.16,89100%
70738Trombinetijd2,23100%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)6,71100%
70707Protrombinetijd1,81100%
74801Eiwit1,15100%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).5,14100%
70468Melkzuur19,33100%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed6,4100%
70419Kreatinine11,64100%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).57,03100%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk2,25100%
70715Trombocyten tellen17,11100%
74802Albumine5,48100%
70469Magnesium7,39100%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed30,83100%
74896Alkalische fosfatase1,47100%
70421Fosfaat1,51100%
70116Ureum11,45100%
70489ASAT, SGOT, transaminase2,72100%
70442Natrium28,53100%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling11,79100%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase1,42100%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.30,05100%
70424Alkali reserve17,8100%
70704Bloedingstijd2,93100%
70119Chloride7,78100%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.5,02100%
70443Kalium29,81100%
70717Differentiele telling (hand)1,66100%
74891ALAT, SGPT, Transaminase2,72100%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.26,85100%
70737Tromboplastinetijd, partieel4,69100%
74962Colloid osmolaliteit (colloid osmotische druk)1,65100%
70460Triglyceriden1,81100%
70718Differentiele telling (machinaal)1,73100%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)1,79100%
70689C-reactive proteinen (CRP)8,8100%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.3,44100%
70716Reticulocyten tellen199%
70728Hemoglobine scheiding kwantitatief197%
70487Fibrinogeen197%
70616Agglutinatie, koude186%
72604Bloedgroep bepalingen niet vallende onder ABO, rhesus (Duffy, Kell, etc.) per bloedgroep184%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)172%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling162%
70820BNP/NT-proBNP159%
70614CDE fenotypering (rhesusfactor, subtypering).149%
70128Kreatine147%
70732Bloedstollingsfactor V145%
72649Ferritine145%
77433Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten (FDP) D-dimeertest, semikwantitatief133%
74895Kreatine-fosfokinase130%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym130%
70425Cholesterol, totaal125%
70407Methemoglobine, sulfhemoglobine, elk125%
70703Bezinkingssnelheid123%
72573Thyrotrofine (TSH)123%
70303Sediment123%
72570Thyroxine (vrij T4)122%
70656Complement component (kwantitatieve bepaling)122%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel118%
70610Antistoffen, gebonden, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (directe Coombstest).116%
77434Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten, kwantitatief116%
70481Cellen tellen in liquor116%
74251Cholesterol, HDL115%
70130Urinezuur113%
77102Microscopie van punctaten, aanvullende specifieke kleuring: esterase, zure fosfatase, tartraat geremde zure fosfatase, sudan black, etc. inclusief beoordeling.111%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd111%
72501Cortisol19%
79009Bloedstollingsfactoren, bijzonder (CLB-C)16%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch16%
70475Vetzuren, vrij (FFA, NEFA)16%
74764Prealbumine16%
72541Insuline15%
70108Diaceetzuur14%
72576Trijoodthyronine (T3)14%
70755Circulerend anticoagulans (lupus anticoagulans, antitromboplastine, antifosfolipiden), per anticoagulans.14%
70307Amylase14%
72575Thyroxine (T4)14%
70483Ammoniak13%
70440Vitamine D (dihydroxycholecalciferol)12%
72572Trijoodthyronine (reverse T3).12%
74803Myoglobine12%
70734Bloedstollingsfactor VIII12%
72648DNA-antistoffen (kwantitatief)12%
72110Myoglobine, kwalitatief.12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch2100%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)2,06100%
71141Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, virologisch.1,68100%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch7,8100%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch1,8100%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig1,64100%
75051Kweekproef < 2 media, mycologisch1,4100%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch194%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch191%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk189%
70005RNA-amplificatie, kwalitatief172%
71012Virologisch onderzoek door middel van celkweek 2 - 3 media136%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch128%
75054Determinatie micro-organismen, mycologisch112%
71105HBs antigeen112%
71125Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. IF18%
70620L-agglutinatie17%
75053Kweekproef > 3 media, mycologisch17%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.16%
70517Beta lactamase test15%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay14%
71126Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.18%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72826Koolmonoxide, kwantitatief met identificatie in bloed1,56100%
72891Antimicrobiele middelen, enkelvoudig, microbiologische bepaling.124%
72893Antimicrobiele middelen, m.b.v. immunoassay111%
72811Opiumwet, identificatie middel vallende onder de Opiumwet, chromatografisch, per component15%
72887Cardiaca, identificatie en/of kwantificatie, m.b.v. immunoassay14%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.10,5100%
193006Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek op medische indicatie.18%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190308Aortaklepprothese / Mitralisklepprothese.136%
190292Mitralisklepprothese.15%
190291Aortaklepprothese.13%
190618Allograft klepprothese (mechanische klepprothesen zie 190291 t/m 190294).13%
190293Pulmonalisklepprothese.13%
1903311 Draads pacemaker.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd4,47100%
190404Vers bevroren af plasma, leukocyten verwijderd, in Na-citraat6,01100%
190489Overige kort-houdbare bloedproducten155%
190422Aferese trombocyten, leukocyten verwijderd, bestraald, in ACD-A, gesplitst, 75 ml151%
190411Aferese trombocyten, leukocyten verwijderd, in ACD-A, gesplitst, 75 ml139%
190389Trombocyten samengevoegd in PAS-II, leukocyten verwijderd, 5E133%
190371Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd, gesplitst132%
190372Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd, bestraald130%
190391Trombocyten samengevoegd in PAS-II, leukocyten verwijderd, bestraald, 5E17%
190420Aferese trombocyten, leukocyten verwijderd, bestraald, in ACD-A15%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39679Hartteambespreking.1,27100%
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,39100%
190034Afwezigheidsdag16%
;