(bv: 099899058, 149999077, 029299040, 099899007, 089999059, 029199153, 179799022, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (979001212) met declaratienummer (14D672)

Hartoperatie in geval van aangeboren afwijking (Met verpleegligdagen) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten)


Prijs van: Hartoperatie in geval van aangeboren afwijking (Met verpleegligdagen) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten)Kenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 16 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 1 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 200 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling

Deze opname viel onder het zogeheten A-segment.
Tarief ziekenhuis: EUR 15 461,08 Honorarium Specialisten: EUR 2 226,97 (declaratiecode: 14D672)Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.129%
190013Herhaal-polikliniekbezoek.123%
190011Eerste polikliniekbezoek.19%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190205Verpleegdag klasse 3B.15,55100%
190204Verpleegdag.142%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,38100%
39829Intra-arteriŽle bloeddrukmeting.1,01100%
39831Het inbrengen van een verblijfnaald ter verkrijging van arterieel bloed voor onderzoek naar pO2 en pCO2 in rust en tijdens inspanning, zonodig ook na inademen van zuurstof.1100%
39843Bewakingstelemetrie.1,01100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
32671Perfusie per OK sessie, uitgevoerd of standby (inclusief materiaal, inzet apparatuur en perfusiepersoneel).1,06100%
33040Sluiten van een atrium-septum defect, type 2.1,08100%
33047Sluiten van een ventrikel-septum defect, onder andere opheffing van 'banding'.145%
33102Multipele aortocoronaire bypass-grafts (2 of 3) of enkelvoudige aortocoronaire bypass-graft met endarterectomie.142%
33082Open commissurotomie met plastiek of vervanging van drie kleppen.141%
33080Open commissurotomie met plastiek of vervanging van een klep.129%
33069Grote correctieve procedures voor gecompliceerde congenitale afwijkingen.127%
33042Sluiten van een eenvoudig ventrikel-septum defect.122%
33112Sluiten van een ventrikel-septum perforatie.121%
33044Correctie van een atrium-septum defect, type 1.117%
32903Rethoracotomie zonder extracorporale circulatie tijdens dezelfde opname.115%
32920Operatie tetralogie van Fallot of shunt-operatie bij cyanotische hartgebreken, bijvoorbeeld volgens Waterstone Blalock, Glenn of Potts.112%
33051Correctie van een atrio-ventriculair kanaal.112%
33267Het inbrengen van een stimulatie-elektrode en het aansluiten van een subcutaan geplaatste pacemaker.19%
33103Multipele aortocoronaire bypass grafts (4 of meer) of multipele aortocoronaire bypass grafts (2 of 3) met een enkelvoudige aortocoronaire bypass-grafts met endarteriectomie.18%
32919Correctie afwijkingen aan de grote longvaten.17%
33170Rethoracotomie met extracorporale circulatie tijdens dezelfde opname.15%
32908Onderbinding ductus botalli, open procedure (zie 032909 voor endoscopisch).15%
33031Correctie van een infundibulaire en/of valvulaire pulmonalisstenose.15%
38427Operatieve behandeling sternumfractuur.14%
33060Sluiten van een atrium-septum defect type 2 + correctie abnormale longvenen met behulp van 'patch'.14%
32602Proefthoracotomie (zie 032606 voor proefthoracoscopie).13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
32600Behandeling met zuigdrainages.1,06100%
33266Het inbrengen van een stimulatie-elektrode en het aansluiten van een uitwendige pacemaker.1,01100%
32075Behandeling van een neusbloeding door middel van een Bellocq-tamponade.114%
39684Inbrengen thoraxdrain.110%
39755Analyse van een 24-uurs electrocardiografie registratie.15%
33698Inbrengen centrale veneuze catheter of een navelcatheter bij pasgeborenen voor voeding of drukmeting.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.8,69100%
39494Echografie van het hart.1,46100%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.111%
81370Echografie van de schedel (niet bedoeld wordt de mid-line echo).19%
87070Echografie van de buikorganen.17%
89070Echografie onderste extremiteit.15%
39493Oesophagus echocardiografie TEE.14%
82490MRI achterste schedelgroeve.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.14,01100%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.1,65100%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).30100%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk1,12100%
70489ASAT, SGOT, transaminase1,79100%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed4,51100%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)4,96100%
70715Trombocyten tellen9,86100%
70468Melkzuur9,57100%
70737Tromboplastinetijd, partieel1,73100%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.8,19100%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed15,21100%
74891ALAT, SGPT, Transaminase1,79100%
70469Magnesium3,61100%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.15,02100%
70419Kreatinine5,75100%
70704Bloedingstijd1,72100%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.4,6100%
70442Natrium15,1100%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling5,47100%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)1,64100%
72604Bloedgroep bepalingen niet vallende onder ABO, rhesus (Duffy, Kell, etc.) per bloedgroep1,72100%
70116Ureum5,38100%
70443Kalium16,18100%
70718Differentiele telling (machinaal)1,13100%
70689C-reactive proteinen (CRP)3,86100%
70424Alkali reserve5,61100%
70119Chloride3,55100%
70707Protrombinetijd1,78100%
74802Albumine2,6100%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).4,95100%
74962Colloid osmolaliteit (colloid osmotische druk)198%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling198%
74896Alkalische fosfatase186%
70616Agglutinatie, koude180%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase180%
70421Fosfaat179%
70614CDE fenotypering (rhesusfactor, subtypering).175%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym158%
70738Trombinetijd155%
70728Hemoglobine scheiding kwantitatief154%
70460Triglyceriden152%
74801Eiwit151%
70128Kreatine145%
70717Differentiele telling (hand)145%
70487Fibrinogeen143%
70820BNP/NT-proBNP140%
70716Reticulocyten tellen138%
74895Kreatine-fosfokinase132%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel122%
77102Microscopie van punctaten, aanvullende specifieke kleuring: esterase, zure fosfatase, tartraat geremde zure fosfatase, sudan black, etc. inclusief beoordeling.121%
70656Complement component (kwantitatieve bepaling)119%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)119%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd118%
70425Cholesterol, totaal116%
72649Ferritine116%
72541Insuline115%
70703Bezinkingssnelheid115%
70475Vetzuren, vrij (FFA, NEFA)115%
72501Cortisol115%
70130Urinezuur114%
74764Prealbumine114%
70610Antistoffen, gebonden, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (directe Coombstest).111%
76871Kruisproef in zout-albumine-milieu110%
74803Myoglobine18%
70407Methemoglobine, sulfhemoglobine, elk18%
70303Sediment17%
70307Amylase16%
74899Troponine, cardiale isovorm15%
70115Concentratie- en verdunningsproef, elk15%
74251Cholesterol, HDL14%
77241Trombelastogram, eerste onderzoek14%
72573Thyrotrofine (TSH)13%
79010Bloedgroep erytrocytenserologie, bijzonder (CLB-B)13%
70496Osmolariteit13%
70108Diaceetzuur12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch1,45100%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig177%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch162%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)151%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch149%
71141Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, virologisch.144%
75051Kweekproef < 2 media, mycologisch131%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch130%
70005RNA-amplificatie, kwalitatief123%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk121%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch118%
71012Virologisch onderzoek door middel van celkweek 2 - 3 media112%
75052Kweekproef 2 - 3 media, mycologisch17%
71105HBs antigeen17%
75054Determinatie micro-organismen, mycologisch17%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.16%
70028Consult bij patiŽnt op verzoek van een ondersteunend specialist door een poortspecialist bij een al geopende DBC in verband met direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling.15%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch15%
70027Doelgerichte consultatie van ondersteunend specialist door poortspecialist bij al geopende DBC ivm direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling, telefonisch of face-to-face, zonder aanwezigheid patiŽnt.12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72826Koolmonoxide, kwantitatief met identificatie in bloed170%
72886Cardiaca, identificatie en/of kwantificatie, m.b.v. chromatografie17%
72891Antimicrobiele middelen, enkelvoudig, microbiologische bepaling.15%
72893Antimicrobiele middelen, m.b.v. immunoassay14%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.10,4100%
193006Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek op medische indicatie.17%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190308Aortaklepprothese / Mitralisklepprothese.16%
190292Mitralisklepprothese.15%
190618Allograft klepprothese (mechanische klepprothesen zie 190291 t/m 190294).13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190404Vers bevroren af plasma, leukocyten verwijderd, in Na-citraat6,02100%
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd4,3100%
190422Aferese trombocyten, leukocyten verwijderd, bestraald, in ACD-A, gesplitst, 75 ml140%
190411Aferese trombocyten, leukocyten verwijderd, in ACD-A, gesplitst, 75 ml131%
190389Trombocyten samengevoegd in PAS-II, leukocyten verwijderd, 5E124%
190372Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd, bestraald115%
190489Overige kort-houdbare bloedproducten115%
190391Trombocyten samengevoegd in PAS-II, leukocyten verwijderd, bestraald, 5E17%
190420Aferese trombocyten, leukocyten verwijderd, bestraald, in ACD-A15%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190143IC beademingstoeslag groep 318%
39673IC bespreking (per patiŽnt 1 maal te registreren).14%
190129IC consult. Intercollegiaal consult buiten de IC, spoed en niet-spoed.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39679Hartteambespreking.1,22100%
38940Eenmalig traumatologisch consult zonder verwijzing en specialistische nabehandeling.13%
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,66100%
190034Afwezigheidsdag15%
;