(bv: 109799042, 990027186, 199699006, 979002182, 979001239, 990816024, 029199110, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (979001257) met declaratienummer (14D709)

Harttransplantatie bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten)


Prijs van: Harttransplantatie bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten)Kenmerken behandeling

Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 0 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 35 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling

Deze opname viel onder het zogeheten A-segment.
Tarief ziekenhuis: EUR 23 006,46 Honorarium Specialisten: EUR 3 249,18 (declaratiecode: 14D709)Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.116%
190013Herhaal-polikliniekbezoek.111%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39829Intra-arteriŽle bloeddrukmeting.1,25100%
39831Het inbrengen van een verblijfnaald ter verkrijging van arterieel bloed voor onderzoek naar pO2 en pCO2 in rust en tijdens inspanning, zonodig ook na inademen van zuurstof.1,25100%
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.130%
33219Catheterisatie van het rechter hart, inclusief eventuele drukmeting, O2-bepaling, angiografie (veneuze hartcatheterisatie), aansluiting van een uitwendige pacemaker.17%
32480Diagnostische bronchoscopie, inclusief een of meerdere proefexcisies, curettage en/of afzuigen van materiaal voor cytologisch en/of pathologisch onderzoek.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
192002Harttransplantatie/hertransplantatie.2,07100%
32671Perfusie per OK sessie, uitgevoerd of standby (inclusief materiaal, inzet apparatuur en perfusiepersoneel).1,03100%
35512Proeflaparotomie.177%
33102Multipele aortocoronaire bypass-grafts (2 of 3) of enkelvoudige aortocoronaire bypass-graft met endarterectomie.148%
32903Rethoracotomie zonder extracorporale circulatie tijdens dezelfde opname.143%
32602Proefthoracotomie (zie 032606 voor proefthoracoscopie).140%
33284Verwijdering van een pacemaker.120%
33280Het inbrengen van twee endocardiale elektroden en het aansluiten van een subcutane automatische defibrillator, inclusief het aansluitend testen van de defibrillatiedrempel onder algehele anesthesie.116%
38824Verwijdering plaat en schroeven uit een bot.111%
38427Operatieve behandeling sternumfractuur.111%
33283Vervanging van een pacemaker.18%
38805Excochleatie en/of sequestrotomie van middelgrote beenderen.17%
33265Atrial pacing + hisbundel-electrocardiografie + therapeutische uitwendige pacemaker.13%
38428Refixatie sternum.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
33266Het inbrengen van een stimulatie-elektrode en het aansluiten van een uitwendige pacemaker.1,27100%
32600Behandeling met zuigdrainages.1,03100%
33698Inbrengen centrale veneuze catheter of een navelcatheter bij pasgeborenen voor voeding of drukmeting.1,25100%
39399Donorprocedure hart en of longen al dan niet resulterend in explantatie hart en of longen.1,03100%
32688Therapeutische pleurapunctie.113%
39684Inbrengen thoraxdrain.110%
33292Resuscitatie, al of niet met defibrillatie.17%
32992Ballonpomp per punctie als zelfstandige ingreep.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39493Oesophagus echocardiografie TEE.1,25100%
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.2,92100%
87070Echografie van de buikorganen.125%
84070Echografie van de bovenste extremiteiten.115%
82970Echografie van de schildklier en/of hals.113%
39494Echografie van het hart.110%
81670Echografie carotide, al dan niet inclusief haematotachografisch onderzoek van de cerebropetale vaten.110%
85070Echografie van het hart en/of de thorax.110%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.17%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.13%
89070Echografie onderste extremiteit.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)12,04100%
70689C-reactive proteinen (CRP)11,91100%
74801Eiwit11,2100%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.49,78100%
70707Protrombinetijd7,52100%
70489ASAT, SGOT, transaminase11,49100%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.13,59100%
70119Chloride3,75100%
70728Hemoglobine scheiding kwantitatief1,88100%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling15,05100%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).52,29100%
74802Albumine10,68100%
70407Methemoglobine, sulfhemoglobine, elk4,92100%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed57,6100%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.26,14100%
70715Trombocyten tellen22,86100%
74896Alkalische fosfatase10,97100%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.3,51100%
70130Urinezuur1,78100%
70737Tromboplastinetijd, partieel9,61100%
70703Bezinkingssnelheid1,23100%
70468Melkzuur29,69100%
70419Kreatinine15,37100%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed44,58100%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym2,49100%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).2,33100%
70442Natrium51,75100%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk11,91100%
70738Trombinetijd13,65100%
70704Bloedingstijd12,04100%
74891ALAT, SGPT, Transaminase11,49100%
70469Magnesium4,69100%
70421Fosfaat5,94100%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase11,49100%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.3,98100%
70717Differentiele telling (hand)3,04100%
70443Kalium52,69100%
70307Amylase5,97100%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling6,07100%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)11,49100%
70487Fibrinogeen3,98100%
70116Ureum14,72100%
70718Differentiele telling (machinaal)8,04100%
74962Colloid osmolaliteit (colloid osmotische druk)194%
70820BNP/NT-proBNP184%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)184%
70716Reticulocyten tellen184%
72649Ferritine163%
77291Haptoglobine152%
70424Alkali reserve147%
74251Cholesterol, HDL131%
70303Sediment131%
77551Porfyrines uro-, copro-, proto-, in erytrocyten, kwantitatief121%
70437IJzer121%
74895Kreatine-fosfokinase118%
70449Transferrine110%
78193IJzer-stofwisseling, bepaling van de resorptie van Fe uit het maagdarmkanaal110%
72573Thyrotrofine (TSH)110%
70460Triglyceriden110%
74803Myoglobine110%
77434Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten, kwantitatief110%
70656Complement component (kwantitatieve bepaling)110%
72570Thyroxine (vrij T4)110%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch6,64100%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch9,72100%
79020Klinische viro immunologie, bijzonder (CLB-C)3,22100%
71126Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay4,45100%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)2,97100%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch3,38100%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay9,59100%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig1,07100%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch2,44100%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk4,42100%
75051Kweekproef < 2 media, mycologisch1,07100%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch12100%
70027Doelgerichte consultatie van ondersteunend specialist door poortspecialist bij al geopende DBC ivm direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling, telefonisch of face-to-face, zonder aanwezigheid patiŽnt.1,74100%
71105HBs antigeen188%
75053Kweekproef > 3 media, mycologisch154%
70185Antistoffen tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoblot154%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch154%
71122Antistoftiterstijging met behulp van neutralisatie (2 bepalingen)148%
70006DNA/RNA-amplificatie, kwantitatief135%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.135%
70028Consult bij patiŽnt op verzoek van een ondersteunend specialist door een poortspecialist bij een al geopende DBC in verband met direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling.127%
71125Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. IF121%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.3,23100%
50503Immuno-pathologisch onderzoek.147%
50511Eenvoudige moleculaire diagnostiek - bepalingen op coupes met weefsel en/of cellen (o.a. CISH, ISH, FISH) en frequent aangevr. bepalingen van de aanw. van micro-org. (HPV, TBC, EBV, HSV, Bartonella).13%
50508Obductie ten behoeve van verzekeringsmaatschappijen uitgezonderd ziektekostenverzekeringsmaatschappijen.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72826Koolmonoxide, kwantitatief met identificatie in bloed6,5100%
72893Antimicrobiele middelen, m.b.v. immunoassay1,5100%
72865Immunomodulantia / immunosuppressiva m.b.v. immunoassay7,97100%
72866Immunomodulantia / immunosuppressiva m.b.v. chromatografie140%
72886Cardiaca, identificatie en/of kwantificatie, m.b.v. chromatografie120%
72894Antimicrobiele middelen, m.b.v. chromatografie120%
72850Nicotine/cotinine, chromatografisch110%
72877Theofylline, kwantitatief, chromatografisch13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
1903311 Draads pacemaker.1,03100%
190302Klassieke aortabroekprothese (zie 190625 voor endovasculaire aortabroekprothese).132%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190489Overige kort-houdbare bloedproducten9,03100%
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd11,13100%
190389Trombocyten samengevoegd in PAS-II, leukocyten verwijderd, 5E4,24100%
190404Vers bevroren af plasma, leukocyten verwijderd, in Na-citraat3,7100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39679Hartteambespreking.137%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname129%
;