(bv: 028899027, 972804024, 990003023, 192001066, 979002204, 990416015, 049799009, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (979002138) met declaratienummer (14D232)

Levertransplantatie (Met verpleegligdagen) bij / via transplantatie van nier/lever/darm/alvleesklier


Prijs van: Levertransplantatie (Met verpleegligdagen) bij / via transplantatie van nier/lever/darm/alvleesklierKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 7 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 0 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Prijs van de behandeling

Deze opname viel onder het zogeheten A-segment.
Tarief ziekenhuis: EUR 20 061,39 Honorarium Specialisten: EUR 5 191,92 (declaratiecode: 14D232)Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.0,29100%
190011Eerste polikliniekbezoek.14%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.14%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190205Verpleegdag klasse 3B.6,82100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39240Culdoscopie.0100%
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.0,12100%
39829Intra-arteriŽle bloeddrukmeting.0,23100%
80077Diagnostische puncties van niet palpabele afwijkingen of organen, onder echografische controle.1100%
36083Lumbotomie voor een open nierbiopsie.0100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
192109PartiŽle levertransplantatie ontvanger postmortale donor.0100%
192043Pancreastransplantatie ontvanger.0100%
34910Appendectomie, open procedure (zie 034911 voor laparoscopisch).0100%
192112Niertransplantatie ontvanger levende donor.0100%
35760Hernia umbilicalis bij personen vanaf 12 jaar, open procedure (zie 035762 voor endoscopisch).0,06100%
33554Reconstructie aan de aorta of haar directe zijtakken zoals arteria renales en arteria iliaca, open procedure (zie 033555 voor endovasculair).0,23100%
192045Nier- en pancreastransplantatie ontvanger.0100%
35350Cholecystectomie.0100%
192113Niertransplantatie ontvanger postmortale donor.0100%
192107Totale levertransplantatie ontvanger postmortale donor.0100%
38942Klinische wondexcisie en wondtoilet. Onder wondexcisie en wondtoilet wordt verstaan locaalanesthesie, inspectie, reiniging, excisie en/of hechting van de wond(en).0,06100%
34808Entero-anastomose operatie, open procedure (zie 034809 voor endoscopisch).0,06100%
192108PartiŽle levertransplantatie ontvanger levende donor.1100%
35512Proeflaparotomie.0100%
30445Primair hechten kleinere (o.a. digitale) zenuw.0100%
36210Operatief aanleggen van een blaasfistel (suprapubische katheter).14%
39008Vetschortresectie (dermolipectomie), zonder navelreinsertie.12%
34880Ileusoperatie zonder resectie of anastomose, open procedure (zie 034881 voor endoscopisch).12%
35740Hernia cicatricialis, open procedure (zie 035741 voor laparoscopisch).12%
33501Embolectomie van bloedvaten in de buik, open procedure (zie 033502 voor endovasculair).12%
34638Dunne darmresectie, open procedure (zie 034639 voor endoscopisch).12%
35496Pancreas operatie, open procedure (zie 035497 voor laparoscopisch).12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
38585Circulair gips voor voet, onder-en bovenbeen.0100%
39755Analyse van een 24-uurs electrocardiografie registratie.0,23100%
87258Inbrengen maag- of duodenumsonde.1100%
32600Behandeling met zuigdrainages.0,06100%
87078Abcesdrainage met echografie.12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.0,14100%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.0,71100%
87070Echografie van de buikorganen.2,2722%
89070Echografie onderste extremiteit.2,210%
120101Renografie (102).28%
39494Echografie van het hart.16%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.14%
80023Al dan niet selectief onderzoek via percutane arteriŽle catheterisatie.12%
89020Radiologisch onderzoek arteriŽn van het been.12%
87063Opspuiten abcesdrain met contrastmiddel.12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70468Melkzuur0,43100%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.7,57100%
72531Oestron, oestradiol, elk0,14100%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd3,71100%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.39100%
70715Trombocyten tellen6100%
74891ALAT, SGPT, Transaminase2,86100%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)5,57100%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)1,71100%
70703Bezinkingssnelheid0,29100%
74065HbAlc0,14100%
70407Methemoglobine, sulfhemoglobine, elk0,43100%
72541Insuline1100%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)2,86100%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).0,71100%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.3,29100%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed0,43100%
70487Fibrinogeen0,43100%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk3,14100%
70419Kreatinine12,43100%
72543C-peptide1100%
70116Ureum6100%
70442Natrium18,86100%
70303Sediment0,43100%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed1,71100%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling6,43100%
70707Protrombinetijd2,57100%
70489ASAT, SGOT, transaminase2,86100%
74801Eiwit8,43100%
70421Fosfaat2,86100%
70119Chloride6100%
74896Alkalische fosfatase2,86100%
70689C-reactive proteinen (CRP)1,14100%
70443Kalium6,43100%
70307Amylase18,43100%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase2,86100%
74802Albumine7,86100%
70424Alkali reserve6,43100%
70128Kreatine6100%
71739Micro-albumine in urine0,14100%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).26,57100%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.50,5290%
77102Microscopie van punctaten, aanvullende specifieke kleuring: esterase, zure fosfatase, tartraat geremde zure fosfatase, sudan black, etc. inclusief beoordeling.2,1345%
70718Differentiele telling (machinaal)2,3243%
70469Magnesium2,1735%
72649Ferritine410%
70717Differentiele telling (hand)1,410%
74895Kreatine-fosfokinase2,610%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.3,258%
70130Urinezuur26%
70716Reticulocyten tellen16%
70714Eosinofielen tellen16%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel1,54%
70704Bloedingstijd14%
70656Complement component (kwantitatieve bepaling)3,54%
70610Antistoffen, gebonden, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (directe Coombstest).12%
70425Cholesterol, totaal32%
79009Bloedstollingsfactoren, bijzonder (CLB-C)32%
70108Diaceetzuur22%
72623Carcinoom Antigeen (CA), elk12%
70184Immuno-electroforese, na concentratie12%
79010Bloedgroep erytrocytenserologie, bijzonder (CLB-B)12%
72630Carcino-embryonaal antigeen (CEA)12%
72561Groeihormoon, hGH, Somatropine12%
79013HLA-overige bijzondere onderzoeken (CLB-C)22%
72640Beta-2-microglobuline12%
77291Haptoglobine22%
72570Thyroxine (vrij T4)12%
79017Immunocytologie onderzoeken, bijzonder (CLB-B)22%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym22%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch4,14100%
70513MRC + MBC-bepaling per antibioticum0,14100%
71122Antistoftiterstijging met behulp van neutralisatie (2 bepalingen)0,14100%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch3100%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk3,43100%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)1100%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch0,29100%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch1,6135%
70006DNA/RNA-amplificatie, kwantitatief1,8324%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch3,1414%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay5,3312%
71126Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay1,1712%
71105HBs antigeen110%
71144Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay (m.u.v. HBs ag), infectieserologisch.18%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.16%
79020Klinische viro immunologie, bijzonder (CLB-C)64%
75053Kweekproef > 3 media, mycologisch12%
71011Virologisch onderzoek door middel van celkweek < 2 media12%
71012Virologisch onderzoek door middel van celkweek 2 - 3 media32%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.0,14100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72865Immunomodulantia / immunosuppressiva m.b.v. immunoassay1,71100%
72826Koolmonoxide, kwantitatief met identificatie in bloed0,43100%
72866Immunomodulantia / immunosuppressiva m.b.v. chromatografie11,1316%
72893Antimicrobiele middelen, m.b.v. immunoassay1,336%
72820Alcohol, kwantitatief met identificatie12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.4,7531%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd22%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39692Preassessment opname.14%
190021Klinische opname1,54%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.12%
;