(bv: 189599007, 979002182, 029199264, 990004071, 990716004, 149999059, 109799032, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (979002146) met declaratienummer (14D239)

Screening van de ontvanger - voorafgaand aan transplantatie (14 tot maximaal 28 verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier


Prijs van: Screening van de ontvanger - voorafgaand aan transplantatie (14 tot maximaal 28 verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklierKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 19 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 2 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

Prijs van de behandeling

Deze opname viel onder het zogeheten A-segment.
Tarief ziekenhuis: EUR 61 095,28 Honorarium Specialisten: EUR 1 600,95 (declaratiecode: 14D239)Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.1,71100%
190009Klinisch intercollegiaal consult.0,01100%
190011Eerste polikliniekbezoek.0,18100%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.0,2100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.0,25100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.0,2100%
190205Verpleegdag klasse 3B.18,57100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
80077Diagnostische puncties van niet palpabele afwijkingen of organen, onder echografische controle.0,2100%
39702Standaard electro-encephalografie (EEG), registratie tot 1 uur.0,02100%
38883Naaldbiopsie of punctie uit gewrichten.0100%
39829Intra-arteriŽle bloeddrukmeting.0,04100%
39601Onderzoek gevoeligheid allergenen dmv huidtest(s), dmv scarificaties of intracutane injecties.0,01100%
35584Diagnostische laparoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s).0100%
34620Diagnostische endoscopie van oesofagus, maag en/of duodenum met behulp van flexibele endoscoop, eventueel inclusief biopten of antroduodenale manometrie.0,39100%
39839Spirografische longfunctiebepaling.0,54100%
32480Diagnostische bronchoscopie, inclusief een of meerdere proefexcisies, curettage en/of afzuigen van materiaal voor cytologisch en/of pathologisch onderzoek.0,02100%
39715Aanvullende eenvoudige kwantitatieve analyse electro-encephalografie (EEG).0,02100%
39932Spirografisch onderzoek naar de invloed van bronchusverwijdende geneesmiddelen per injectie of per inhalatie.0,02100%
35280Leverbiopsie.0,01100%
39830Het inbrengen van een verblijfnaald ter verkrijging van arterieel bloed voor onderzoek naar pO2, pH en pCO2 voor en tijdens inademen van zuurstof.0,01100%
36082Nierbiopsie.1100%
39844Fietsergometrie met opklimmende belasting onder persoonlijke en continue observatie door de specialist met ECG-apparatuur en oscilloscoop tijdens een afzonderlijke afspraak, eenvoudig.0100%
32684Diagnostische pleurapunctie.0,01100%
39743Standaard electromyografisch onderzoek (EMG) (< 45 min.).0100%
33694Doppler met eventuele polsvolumerecording (PVR).0,11100%
39832Bepaling van de alveolaire ventilatie en analyse van de ongelijkmatigheid van de ventilatie. Katapherometrie en capnografie vallen onder deze code.0,17100%
36084Laparoscopische nierbiopsie.0,01100%
39845Fietsergometrie met opklimmende belasting onder persoonlijke en continue observatie door de specialist met ECG-apparatuur en oscilloscoop tijdens een afzonderlijke afspraak, uitgebreid.0,01100%
34686Diagnostische endoscopie van het colon met behulp van flexibele endoscoop, eventueel inclusief biopten, poliepectomie of colonmanometrie.0,23100%
33219Catheterisatie van het rechter hart, inclusief eventuele drukmeting, O2-bepaling, angiografie (veneuze hartcatheterisatie), aansluiting van een uitwendige pacemaker.0100%
39096Arteriepunctie door middel van een verblijfnaald voor registratie van de arteriŽle bloeddruk.0,02100%
39836Overzichtsbepaling van de mechanische ventilatieverhouding door middel van direct geregistreerde drukvolumediagrammen of luchtweerstandbepaling.0,01100%
34690Diagnostische endoscopie alleen van het sigmoÔd met behulp van een flexibele endoscoop, inclusief eventuele biopten en poliepectomie.0,02100%
33229Catheterisatie linker en evt. rechter hart, inclusief evt. angiografie (coronair en/of hart en/of arteria pulmonalis), drukmeting, O2-bepaling (arterieel en/of hart), aortografie, aansl.uitw.pm.0,01100%
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.0,48100%
39837Residubepaling longen.0,17100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
30540Neurolytische blokkade van een of meer perifere zenuwen.0100%
34694Endoscopische retrograde cholangiopancreaticografie (ERCP).0,08100%
192112Niertransplantatie ontvanger levende donor.0100%
38942Klinische wondexcisie en wondtoilet. Onder wondexcisie en wondtoilet wordt verstaan locaalanesthesie, inspectie, reiniging, excisie en/of hechting van de wond(en).0100%
34638Dunne darmresectie, open procedure (zie 034639 voor endoscopisch).0100%
35320Primair openen van de galwegen met bilidigestieve anastomose al of niet met cholecystectomie, open procedure (zie 035321 voor endoscopisch).0,01100%
35512Proeflaparotomie.0,01100%
34394Therapeutische endoscopie van oesofagus, maag of duodenum.0,09100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39851Behandeling middels CPAP of BiPAP.0100%
191010Ferese.0100%
33292Resuscitatie, al of niet met defibrillatie.0100%
80822Percutane transluminale angioplastiek (PTA) occlusie van de andere niet-coronaire vaten (zie 080821 voor stenose).0,02100%
192051Hemodialyse.0100%
33603Venasectie.0,01100%
39677Life support S.E.H.0100%
80828Embolisatie van vaten.0100%
39090Algehele anesthesie bij specialistisch onderzoek en bij verrichtingen, waarvoor geen anesthesie staat vermeld.0,04100%
39939Aerosolbehandeling.0100%
192052Hemodialyse met EPO.0100%
39680Perifeer infuus inbrengen.0,05100%
80930Inbrengen van een aorta stentgraft in samenwerking met een chirurgisch team.0,01100%
39755Analyse van een 24-uurs electrocardiografie registratie.0,09100%
39976Begeleiding patiŽnt met chronische nierfunctievervangende therapie per week incl. diagnostische en therapeutische verrichtingen die direct/indirect in verband staan met de nierfunctiestoornis.0100%
192101Pre LTX.0,3100%
35502Therapeutische ascitespunctie.0,01100%
33698Inbrengen centrale veneuze catheter of een navelcatheter bij pasgeborenen voor voeding of drukmeting.0,01100%
39682Inbrengen voedingskatheter of centrale veneuze katheter niet gerelateerd aan een operatie.0100%
36201Transurethraal verwijderen van een of meer corpora aliena.0,01100%
3984824-uurs bloeddrukmeting.0,02100%
87658Drainageprocedure galblaas of galwegen, met rŲntgen.0100%
39260Postoperatief niertransplantatie ontvanger door operateur.0100%
39978Tweede en volgende nierfunctievervangende therapie, bij acuut nierlijden, intoxicaties etc., in de acute fase.0100%
192103Nazorg levertransplantatie.0100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
87811Doorlichting bij ERCP, assistentie scopist, het maken en het beoordelen van de fotoís.0,1100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79003Antistoffen tegen weefselantigenen, bijzonder (CLB-B)1100%
79016Immunochemische onderzoeken, bijzonder (CLB-C)1100%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel1100%
79010Bloedgroep erytrocytenserologie, bijzonder (CLB-B)9100%
79017Immunocytologie onderzoeken, bijzonder (CLB-B)1100%
77091Lymfocyten subpopulatie, eerste antistof1100%
79011Bloedgroep erytrocytenserologie, bijzonder (CLB-C)9100%
79018Immunocytologie onderzoeken, bijzonder (CLB-C)1100%
77092Lymfocyten subpopulatie, tweede en elke volgende antistof1100%
79013HLA-overige bijzondere onderzoeken (CLB-C)1100%
79024Leucocyten-/Trombocytenserologie, bijzonder (CLB-C)1100%
77093HLA-A, B, C, typering1100%
79015Immunochemische onderzoeken, bijzonder (CLB-B)1100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190005Multidisciplinair overleg (MDO).1100%
;