(bv: 099699032, 019999040, 199299037, 039999019, 020109104, 972802092, 990022056, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (979002147) met declaratienummer (14D240)

Screening van de ontvanger - voorafgaand aan transplantatie (29 tot maximaal 56 verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier


Prijs van: Screening van de ontvanger - voorafgaand aan transplantatie (29 tot maximaal 56 verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklierKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 39 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 2 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

Prijs van de behandeling

Deze opname viel onder het zogeheten A-segment.
Tarief ziekenhuis: EUR 70 829,48 Honorarium Specialisten: EUR 2 978,99 (declaratiecode: 14D240)Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.1,84100%
190011Eerste polikliniekbezoek.0,25100%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.0,3100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.0,27100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190205Verpleegdag klasse 3B.39,43100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39837Residubepaling longen.0,26100%
32480Diagnostische bronchoscopie, inclusief een of meerdere proefexcisies, curettage en/of afzuigen van materiaal voor cytologisch en/of pathologisch onderzoek.0,02100%
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.0,43100%
80077Diagnostische puncties van niet palpabele afwijkingen of organen, onder echografische controle.0,57100%
34686Diagnostische endoscopie van het colon met behulp van flexibele endoscoop, eventueel inclusief biopten, poliepectomie of colonmanometrie.0,33100%
39839Spirografische longfunctiebepaling.0,9100%
39702Standaard electro-encephalografie (EEG), registratie tot 1 uur.0,02100%
36082Nierbiopsie.1100%
33694Doppler met eventuele polsvolumerecording (PVR).0,33100%
39829Intra-arteriŽle bloeddrukmeting.0,04100%
39096Arteriepunctie door middel van een verblijfnaald voor registratie van de arteriŽle bloeddruk.0,05100%
34688Capsule endoscopie.0,01100%
32684Diagnostische pleurapunctie.0,02100%
39715Aanvullende eenvoudige kwantitatieve analyse electro-encephalografie (EEG).0,04100%
38407Percutane botboring, zoals uit het os ileum of de spina van de wervels, uitgezonderd de sternumpunctie.0,01100%
39830Het inbrengen van een verblijfnaald ter verkrijging van arterieel bloed voor onderzoek naar pO2, pH en pCO2 voor en tijdens inademen van zuurstof.0,01100%
34690Diagnostische endoscopie alleen van het sigmoÔd met behulp van een flexibele endoscoop, inclusief eventuele biopten en poliepectomie.0,09100%
39743Standaard electromyografisch onderzoek (EMG) (< 45 min.).0,01100%
39832Bepaling van de alveolaire ventilatie en analyse van de ongelijkmatigheid van de ventilatie. Katapherometrie en capnografie vallen onder deze code.0,2100%
39942Huidreactie volgens Mantoux.0,01100%
33229Catheterisatie linker en evt. rechter hart, inclusief evt. angiografie (coronair en/of hart en/of arteria pulmonalis), drukmeting, O2-bepaling (arterieel en/of hart), aortografie, aansl.uitw.pm.0,01100%
80047Diagnostische puncties van niet palpabele afwijkingen of organen, onder CT-controle.0,01100%
34620Diagnostische endoscopie van oesofagus, maag en/of duodenum met behulp van flexibele endoscoop, eventueel inclusief biopten of antroduodenale manometrie.0,68100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
34394Therapeutische endoscopie van oesofagus, maag of duodenum.0,22100%
34694Endoscopische retrograde cholangiopancreaticografie (ERCP).0,05100%
38942Klinische wondexcisie en wondtoilet. Onder wondexcisie en wondtoilet wordt verstaan locaalanesthesie, inspectie, reiniging, excisie en/of hechting van de wond(en).0,04100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
192103Nazorg levertransplantatie.0100%
87258Inbrengen maag- of duodenumsonde.0,02100%
39680Perifeer infuus inbrengen.0,17100%
35502Therapeutische ascitespunctie.0,04100%
33292Resuscitatie, al of niet met defibrillatie.0,01100%
39090Algehele anesthesie bij specialistisch onderzoek en bij verrichtingen, waarvoor geen anesthesie staat vermeld.0,09100%
32600Behandeling met zuigdrainages.0,02100%
80821Percutane transluminale angioplastiek (PTA) stenose van de andere niet-coronaire vaten (zie 080822 voor occlusie).0100%
3984824-uurs bloeddrukmeting.0,02100%
33698Inbrengen centrale veneuze catheter of een navelcatheter bij pasgeborenen voor voeding of drukmeting.0,02100%
80930Inbrengen van een aorta stentgraft in samenwerking met een chirurgisch team.0100%
39260Postoperatief niertransplantatie ontvanger door operateur.0,05100%
39851Behandeling middels CPAP of BiPAP.0,01100%
32688Therapeutische pleurapunctie.0,01100%
38585Circulair gips voor voet, onder-en bovenbeen.0,02100%
192101Pre LTX.0,42100%
87048Abcesdrainage met CT.0,01100%
39677Life support S.E.H.0,01100%
39755Analyse van een 24-uurs electrocardiografie registratie.0,07100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
87811Doorlichting bij ERCP, assistentie scopist, het maken en het beoordelen van de fotoís.0,05100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79016Immunochemische onderzoeken, bijzonder (CLB-C)1100%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel1100%
79010Bloedgroep erytrocytenserologie, bijzonder (CLB-B)9100%
79017Immunocytologie onderzoeken, bijzonder (CLB-B)1100%
77091Lymfocyten subpopulatie, eerste antistof1100%
79011Bloedgroep erytrocytenserologie, bijzonder (CLB-C)9100%
79018Immunocytologie onderzoeken, bijzonder (CLB-C)1100%
77092Lymfocyten subpopulatie, tweede en elke volgende antistof1100%
79013HLA-overige bijzondere onderzoeken (CLB-C)1100%
79024Leucocyten-/Trombocytenserologie, bijzonder (CLB-C)1100%
77093HLA-A, B, C, typering1100%
79015Immunochemische onderzoeken, bijzonder (CLB-B)1100%
79003Antistoffen tegen weefselantigenen, bijzonder (CLB-B)1100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190005Multidisciplinair overleg (MDO).1100%
;