(bv: 990616049, 020112027, 199799003, 979001127, 069499006, 131999084, 029099051, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (979002148) met declaratienummer (14D241)

Screening van de ontvanger - voorafgaand aan transplantatie (Meer dan 56 verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier


Prijs van: Screening van de ontvanger - voorafgaand aan transplantatie (Meer dan 56 verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklierKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 92 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 2 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Prijs van de behandeling

Deze opname viel onder het zogeheten A-segment.
Tarief ziekenhuis: EUR 95 658,73 Honorarium Specialisten: EUR 3 505,88 (declaratiecode: 14D241)Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190011Eerste polikliniekbezoek.0,2100%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.0,13100%
190013Herhaal-polikliniekbezoek.1,6100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190205Verpleegdag klasse 3B.92,27100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39702Standaard electro-encephalografie (EEG), registratie tot 1 uur.0,07100%
33229Catheterisatie linker en evt. rechter hart, inclusief evt. angiografie (coronair en/of hart en/of arteria pulmonalis), drukmeting, O2-bepaling (arterieel en/of hart), aortografie, aansl.uitw.pm.0,07100%
39839Spirografische longfunctiebepaling.0,73100%
35280Leverbiopsie.1100%
39715Aanvullende eenvoudige kwantitatieve analyse electro-encephalografie (EEG).0,07100%
33694Doppler met eventuele polsvolumerecording (PVR).0,27100%
80077Diagnostische puncties van niet palpabele afwijkingen of organen, onder echografische controle.0,2100%
39096Arteriepunctie door middel van een verblijfnaald voor registratie van de arteriŰle bloeddruk.0,13100%
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.0,53100%
34620Diagnostische endoscopie van oesofagus, maag en/of duodenum met behulp van flexibele endoscoop, eventueel inclusief biopten of antroduodenale manometrie.1,2100%
39495Dobutamine stress-echo.0,07100%
39832Bepaling van de alveolaire ventilatie en analyse van de ongelijkmatigheid van de ventilatie. Katapherometrie en capnografie vallen onder deze code.0,13100%
34686Diagnostische endoscopie van het colon met behulp van flexibele endoscoop, eventueel inclusief biopten, poliepectomie of colonmanometrie.0,6100%
39601Onderzoek gevoeligheid allergenen dmv huidtest(s), dmv scarificaties of intracutane injecties.0,07100%
32480Diagnostische bronchoscopie, inclusief een of meerdere proefexcisies, curettage en/of afzuigen van materiaal voor cytologisch en/of pathologisch onderzoek.0,07100%
39837Residubepaling longen.0,13100%
34690Diagnostische endoscopie alleen van het sigmo´d met behulp van een flexibele endoscoop, inclusief eventuele biopten en poliepectomie.0,13100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
34394Therapeutische endoscopie van oesofagus, maag of duodenum.0,2100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
35502Therapeutische ascitespunctie.0,07100%
192101Pre LTX.0,73100%
36201Transurethraal verwijderen van een of meer corpora aliena.0,07100%
39090Algehele anesthesie bij specialistisch onderzoek en bij verrichtingen, waarvoor geen anesthesie staat vermeld.0,07100%
39680Perifeer infuus inbrengen.0,13100%
32076Behandeling van een neusbloeding met tamponade van voren.0,07100%
87258Inbrengen maag- of duodenumsonde.0,07100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
77093HLA-A, B, C, typering1100%
79015Immunochemische onderzoeken, bijzonder (CLB-B)1100%
79003Antistoffen tegen weefselantigenen, bijzonder (CLB-B)1100%
79016Immunochemische onderzoeken, bijzonder (CLB-C)1100%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel1100%
79010Bloedgroep erytrocytenserologie, bijzonder (CLB-B)9100%
79017Immunocytologie onderzoeken, bijzonder (CLB-B)1100%
77091Lymfocyten subpopulatie, eerste antistof1100%
79011Bloedgroep erytrocytenserologie, bijzonder (CLB-C)9100%
79018Immunocytologie onderzoeken, bijzonder (CLB-C)1100%
77092Lymfocyten subpopulatie, tweede en elke volgende antistof1100%
79013HLA-overige bijzondere onderzoeken (CLB-C)1100%
79024Leucocyten-/Trombocytenserologie, bijzonder (CLB-C)1100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190005Multidisciplinair overleg (MDO).1100%
;