(bv: 979001235, 029499042, 079499016, 029199235, 110401053, 020109096, 020110038, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (979002181) met declaratienummer (14D270)

Screening van de donor - voorafgaand aan transplantatie (14 tot maximaal 28 verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier


Prijs van: Screening van de donor - voorafgaand aan transplantatie (14 tot maximaal 28 verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklierKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 19 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 2 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Prijs van de behandeling

Deze opname viel onder het zogeheten A-segment.
Tarief ziekenhuis: EUR 18 462,68 Honorarium Specialisten: EUR 932,20 (declaratiecode: 14D270)Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190009Klinisch intercollegiaal consult.0,01100%
190011Eerste polikliniekbezoek.0,18100%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.0,2100%
190013Herhaal-polikliniekbezoek.1,71100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.0,25100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.0,2100%
190205Verpleegdag klasse 3B.18,57100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39844Fietsergometrie met opklimmende belasting onder persoonlijke en continue observatie door de specialist met ECG-apparatuur en oscilloscoop tijdens een afzonderlijke afspraak, eenvoudig.0100%
39715Aanvullende eenvoudige kwantitatieve analyse electro-encephalografie (EEG).0,02100%
34690Diagnostische endoscopie alleen van het sigmoÔd met behulp van een flexibele endoscoop, inclusief eventuele biopten en poliepectomie.0,02100%
39832Bepaling van de alveolaire ventilatie en analyse van de ongelijkmatigheid van de ventilatie. Katapherometrie en capnografie vallen onder deze code.0,17100%
38883Naaldbiopsie of punctie uit gewrichten.0100%
33229Catheterisatie linker en evt. rechter hart, inclusief evt. angiografie (coronair en/of hart en/of arteria pulmonalis), drukmeting, O2-bepaling (arterieel en/of hart), aortografie, aansl.uitw.pm.0,01100%
39845Fietsergometrie met opklimmende belasting onder persoonlijke en continue observatie door de specialist met ECG-apparatuur en oscilloscoop tijdens een afzonderlijke afspraak, uitgebreid.0,01100%
39743Standaard electromyografisch onderzoek (EMG) (< 45 min.).0100%
35280Leverbiopsie.0,01100%
39836Overzichtsbepaling van de mechanische ventilatieverhouding door middel van direct geregistreerde drukvolumediagrammen of luchtweerstandbepaling.0,01100%
39096Arteriepunctie door middel van een verblijfnaald voor registratie van de arteriŽle bloeddruk.0,02100%
33694Doppler met eventuele polsvolumerecording (PVR).0,11100%
39932Spirografisch onderzoek naar de invloed van bronchusverwijdende geneesmiddelen per injectie of per inhalatie.0,02100%
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.0,48100%
35584Diagnostische laparoscopie, inclusief eventuele proefexcisie(s).0100%
32480Diagnostische bronchoscopie, inclusief een of meerdere proefexcisies, curettage en/of afzuigen van materiaal voor cytologisch en/of pathologisch onderzoek.0,02100%
39837Residubepaling longen.0,17100%
39601Onderzoek gevoeligheid allergenen dmv huidtest(s), dmv scarificaties of intracutane injecties.0,01100%
34620Diagnostische endoscopie van oesofagus, maag en/of duodenum met behulp van flexibele endoscoop, eventueel inclusief biopten of antroduodenale manometrie.0,39100%
80077Diagnostische puncties van niet palpabele afwijkingen of organen, onder echografische controle.0,2100%
39829Intra-arteriŽle bloeddrukmeting.0,04100%
36082Nierbiopsie.1100%
32684Diagnostische pleurapunctie.0,01100%
39839Spirografische longfunctiebepaling.0,54100%
39702Standaard electro-encephalografie (EEG), registratie tot 1 uur.0,02100%
34686Diagnostische endoscopie van het colon met behulp van flexibele endoscoop, eventueel inclusief biopten, poliepectomie of colonmanometrie.0,23100%
39830Het inbrengen van een verblijfnaald ter verkrijging van arterieel bloed voor onderzoek naar pO2, pH en pCO2 voor en tijdens inademen van zuurstof.0,01100%
36084Laparoscopische nierbiopsie.0,01100%
33219Catheterisatie van het rechter hart, inclusief eventuele drukmeting, O2-bepaling, angiografie (veneuze hartcatheterisatie), aansluiting van een uitwendige pacemaker.0100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
34394Therapeutische endoscopie van oesofagus, maag of duodenum.0,09100%
38942Klinische wondexcisie en wondtoilet. Onder wondexcisie en wondtoilet wordt verstaan locaalanesthesie, inspectie, reiniging, excisie en/of hechting van de wond(en).0100%
34638Dunne darmresectie, open procedure (zie 034639 voor endoscopisch).0100%
192112Niertransplantatie ontvanger levende donor.0100%
34694Endoscopische retrograde cholangiopancreaticografie (ERCP).0,08100%
35320Primair openen van de galwegen met bilidigestieve anastomose al of niet met cholecystectomie, open procedure (zie 035321 voor endoscopisch).0,01100%
30540Neurolytische blokkade van een of meer perifere zenuwen.0100%
35512Proeflaparotomie.0,01100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
191010Ferese.0100%
3984824-uurs bloeddrukmeting.0,02100%
33698Inbrengen centrale veneuze catheter of een navelcatheter bij pasgeborenen voor voeding of drukmeting.0,01100%
80822Percutane transluminale angioplastiek (PTA) occlusie van de andere niet-coronaire vaten (zie 080821 voor stenose).0,02100%
39677Life support S.E.H.0100%
192051Hemodialyse.0100%
39851Behandeling middels CPAP of BiPAP.0100%
35502Therapeutische ascitespunctie.0,01100%
80828Embolisatie van vaten.0100%
39680Perifeer infuus inbrengen.0,05100%
192052Hemodialyse met EPO.0100%
39939Aerosolbehandeling.0100%
36201Transurethraal verwijderen van een of meer corpora aliena.0,01100%
80930Inbrengen van een aorta stentgraft in samenwerking met een chirurgisch team.0,01100%
39682Inbrengen voedingskatheter of centrale veneuze katheter niet gerelateerd aan een operatie.0100%
33292Resuscitatie, al of niet met defibrillatie.0100%
192101Pre LTX.0,3100%
39976Begeleiding patiŽnt met chronische nierfunctievervangende therapie per week incl. diagnostische en therapeutische verrichtingen die direct/indirect in verband staan met de nierfunctiestoornis.0100%
39090Algehele anesthesie bij specialistisch onderzoek en bij verrichtingen, waarvoor geen anesthesie staat vermeld.0,04100%
87658Drainageprocedure galblaas of galwegen, met rŲntgen.0100%
39755Analyse van een 24-uurs electrocardiografie registratie.0,09100%
33603Venasectie.0,01100%
192103Nazorg levertransplantatie.0100%
39978Tweede en volgende nierfunctievervangende therapie, bij acuut nierlijden, intoxicaties etc., in de acute fase.0100%
39260Postoperatief niertransplantatie ontvanger door operateur.0100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
87811Doorlichting bij ERCP, assistentie scopist, het maken en het beoordelen van de fotoís.0,1100%
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.2,1884%
87070Echografie van de buikorganen.2,666%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.1,1931%
80080Volledig botdensitometrisch onderzoek met DEXA-apparatuur, ongeacht het aantal onderzochte anatomische gebieden en ongeacht het aantal zittingen.2,3724%
82002Radiologisch onderzoek aangezichtsschedel of deel ervan - neusbijholten inclusief sphenoid respectievelijk adenoid.1,0524%
83302Radiologisch onderzoek lumbosacrale wervelkolom inclusief overzichtsopname sacroiliacale gewrichten.122%
120101Renografie (102).2,4618%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.1,4115%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.1,1511%
39494Echografie van het hart.1,1111%
83202Radiologisch onderzoek thoracale wervelkolom of deel ervan.1,0410%
89070Echografie onderste extremiteit.1,5610%
89202Radiologisch onderzoek bekken, respectievelijk heupgewricht.1,058%
87090MRI abdomen.1,196%
120241SPECT van myocard inspanning met stress-test.15%
39492Echografie van de buikorganen.2,14%
86902Mammografie, al of niet met contrast in melkgangen.1,44%
85000Radiologisch onderzoek thorax, doorlichting zonder opname.1,54%
88311Retrograde cysto-en/of urethrografie, inclusief eventueel mictie- en incontinentieonderzoek.14%
80025Al dan niet selectief onderzoek via percutane veneuze catheterisatie - alleen een venapunctie is inbegrepen in het desbetreffende codenummer zoals b.v. 088012 en 084025.14%
120102Renografie met farmacologische interventie.2,234%
82505Volledige gebitsstatus of panoramixopname.13%
120030Statisch skeletonderzoek.13%
120060Longperfusieonderzoek.13%
120240SPECT van myocard rust.12%
120245SPECT van hartkamers ECG-getriggerd, rust met EF- berekening (244).12%
39493Oesophagus echocardiografie TEE.12%
87625Portografie of splenoportografie.12%
120162GFR en ERPF (constante infusie-methode).12%
80001Alleen doorlichten tijdens repositie fracturen of localisatie corpus alienum (waaronder rŲntgencontrole bij inbrengen pen in enkel, elleboog e.d., doorlichting op OK, bewusteloze ongevalspatiŽnten).12%
86970Echografie van mamma.1,331%
34388Endo-echografie ter beoordeling bovenbuikorganen, inclusief eventuele biopten.11%
88925Radiologisch onderzoek vena cava inferior.11%
87618Radiologisch onderzoek galwegen eventueel galblaas door drain.1,331%
120156Orgaanperfusie (voor zover niet apart vermeld) (155).1,671%
120061Longventilatieonderzoek met edelgassen of aerosolen.11%
88470Echografie van het scrotum.11%
120300SPECT van nierschors.1,331%
120501PET WB (whole body), oncologie.11%
84020Radiologisch onderzoek arteria brachialis.11%
83102Radiologisch onderzoek cervicale wervelkolom of deel ervan.11%
84070Echografie van de bovenste extremiteiten.11%
85070Echografie van het hart en/of de thorax.11%
86802Radiologisch onderzoek ribben en/of sternum.11%
81342CT onderzoek van de hersenen en/of schedel met of zonder intraveneus contrastmiddel.11%
82970Echografie van de schildklier en/of hals.11%
120179C14-ureumademtest.10%
85320Radiologisch onderzoek aorta thoracalis, aortaboog, inclusief bij dit onderzoek in beeld komende zijtakken.10%
83390MRI lumbosacrale wervelkolom.10%
88118Antegrade pyleografie.10%
83042CT onderzoek van de wervelkolom.10%
87420Radiologisch onderzoek arteria mesenterica superior.10%
85420Radiologisch onderzoek arteria pulmonalis, rechtszijdig angiocardiogram.10%
120046Cardiale shuntmeting.10%
88120Radiologisch onderzoek arteria renalis, ongeacht aantal arteriŽn per nier.10%
82042CT onderzoek van de aangezichtsschedel, met of zonder intraveneus contrast.10%
86520Radiologisch onderzoek arteriae bronchiales.10%
82490MRI achterste schedelgroeve.10%
81093MRI hersenen - standaard.10%
84202Radiologisch onderzoek scapula en/of clavicula en/of schoudergewricht en/of bovenarm.20%
85190MRI-hart.10%
89402Radiologisch onderzoek knie en/of onderbeen.10%
120080Lever- en miltonderzoek.10%
88920Radiologisch onderzoek abdominale aorta inclusief bij dit onderzoek afgebeelde zijtakken en beenarteriŽn.10%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
77092Lymfocyten subpopulatie, tweede en elke volgende antistof1100%
79016Immunochemische onderzoeken, bijzonder (CLB-C)1100%
79010Bloedgroep erytrocytenserologie, bijzonder (CLB-B)1100%
77093HLA-A, B, C, typering1100%
79017Immunocytologie onderzoeken, bijzonder (CLB-B)1100%
79003Antistoffen tegen weefselantigenen, bijzonder (CLB-B)1100%
79011Bloedgroep erytrocytenserologie, bijzonder (CLB-C)1100%
79018Immunocytologie onderzoeken, bijzonder (CLB-C)1100%
79013HLA-overige bijzondere onderzoeken (CLB-C)1100%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel1100%
79024Leucocyten-/Trombocytenserologie, bijzonder (CLB-C)1100%
77091Lymfocyten subpopulatie, eerste antistof1100%
79015Immunochemische onderzoeken, bijzonder (CLB-B)1100%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling16,2599%
74891ALAT, SGPT, Transaminase8,3799%
70116Ureum17,8499%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).47,9399%
70442Natrium27,5799%
70715Trombocyten tellen14,8599%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase7,8899%
74896Alkalische fosfatase7,9499%
70443Kalium20,3999%
70489ASAT, SGOT, transaminase7,9999%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.41,5898%
74802Albumine10,6598%
74801Eiwit13,3498%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.11,8497%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)7,7397%
70419Kreatinine17,3297%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.16,4597%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk10,7196%
70421Fosfaat8,7494%
70707Protrombinetijd6,1490%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.43,1689%
70119Chloride4,5286%
70718Differentiele telling (machinaal)3,5184%
70307Amylase5,0476%
70460Triglyceriden1,371%
70689C-reactive proteinen (CRP)7,0970%
74251Cholesterol, HDL2,4870%
70425Cholesterol, totaal2,4967%
72649Ferritine2,2567%
70130Urinezuur2,7765%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).8,1464%
70469Magnesium2,963%
70424Alkali reserve21,3360%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)8,4159%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed11,3458%
70303Sediment7,7657%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed2,7552%
74335Electroforetisch diagram in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.1,0851%
72646Parathormoon (PTH)1,1448%
70487Fibrinogeen1,9248%
70128Kreatine18,2146%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd4,9444%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.5,4743%
71739Micro-albumine in urine2,3243%
74065HbAlc1,2342%
77102Microscopie van punctaten, aanvullende specifieke kleuring: esterase, zure fosfatase, tartraat geremde zure fosfatase, sudan black, etc. inclusief beoordeling.2,9942%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)4,4442%
70717Differentiele telling (hand)3,4240%
70468Melkzuur5,6939%
70704Bloedingstijd6,8638%
70716Reticulocyten tellen3,1833%
70437IJzer1,2433%
70738Trombinetijd4,6330%
70737Tromboplastinetijd, partieel5,9930%
79009Bloedstollingsfactoren, bijzonder (CLB-C)1,8829%
72631Alfa-foetoproteine (AFP)1,2929%
70440Vitamine D (dihydroxycholecalciferol)1,328%
70483Ammoniak3,2728%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch1,826%
70407Methemoglobine, sulfhemoglobine, elk2,6825%
70703Bezinkingssnelheid1,1724%
77291Haptoglobine1,3222%
70449Transferrine1,1521%
74895Kreatine-fosfokinase1,3320%
72582Foliumzuur1,0620%
70496Osmolariteit2,2220%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine1,0819%
70476Immunoglobuline, elk2,6318%
70656Complement component (kwantitatieve bepaling)7,9118%
74064Geglyceerde hemoglobine1,417%
72573Thyrotrofine (TSH)1,2817%
70714Eosinofielen tellen2,3817%
74901Ceruloplasmine1,2116%
70693Anti-nucleaire factor (ANF)1,0815%
74805Antitrypsine, alfa-I1,4615%
70456Pyrodruivenzuur1,2713%
70108Diaceetzuur1,5313%
70732Bloedstollingsfactor V1,8413%
74336Immuno-electroforese met antiserum, inclusief eventuele determinatie1,1912%
72570Thyroxine (vrij T4)1,2112%
70481Cellen tellen in liquor8,0810%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)5,2510%
70445IJzerbindingscapaciteit1,227%
72604Bloedgroep bepalingen niet vallende onder ABO, rhesus (Duffy, Kell, etc.) per bloedgroep6,566%
72623Carcinoom Antigeen (CA), elk1,566%
70614CDE fenotypering (rhesusfactor, subtypering).3,296%
70455Cholinesterase1,695%
72543C-peptide1,55%
72420IgG subklassen14%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym1,644%
72541Insuline1,64%
70610Antistoffen, gebonden, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (directe Coombstest).54%
72621Prostaatspecifiek antigeen (PSA)1,114%
79005Auto-immuunziekten, overige, bijzonder (CLB-C)1,224%
70213Vet (vetten, vetzuren, droge stof), kwantitatief13%
74151Lipase1,253%
70733Bloedstollingsfactor VII1,433%
70110Indican1,433%
72648DNA-antistoffen (kwantitatief)13%
70431Vitamine A1,433%
72551Luteiniserend hormoon (LH)1,172%
70820BNP/NT-proBNP1,332%
70438Vitamine E1,42%
72558hCG, beta-humaan choriongonadotrofine12%
77432Fibrinogeen splitsingsprodukten, kwantitatief1,22%
72630Carcino-embryonaal antigeen (CEA)1,62%
72561Groeihormoon, hGH, Somatropine12%
70428Angiotensine converting enzym1,252%
71512Vitamine B6, Pyridoxine12%
72519Sex hormone binding globulin (SHBG)12%
70760Antiplasmine activeit, alfa-212%
72520Somatomedine11%
77434Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten, kwantitatief1,331%
72112Oxaalzuur1,331%
72576Trijoodthyronine (T3)11%
72501Cortisol31%
72571Trijoodthyronine (vrij T3)1,331%
70746Plasminogeen activteit11%
77571Proteine C activiteit11%
71511Vitamine B1, Thiamine11%
77572Proteine C antigeen11%
70731Bloedstollingsfactor II21%
74765Albumine in liquor cerebrospinalis21%
77581Proteine S totaal antigeen11%
72424Apolipoproteine A, B, C, E1,51%
74058Fructosamine11%
70743Trombocyten aggregatie, per aggregerende substantie1,51%
72640Beta-2-microglobuline11%
74061Leucine-aminopeptidase2,51%
74803Myoglobine11%
70736Bloedstollingsfactor X11%
72109Hydroxyproline21%
72110Myoglobine, kwalitatief.11%
72575Thyroxine (T4)1,51%
70221Chymotrypsine in faeces21%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling10%
71601Porfobilinogeen, kwalitatief30%
74072Sikkelcel test10%
70695Anti-perinucleaire factor (PNF)20%
70292Porfyrines, kwantitatief30%
70494Cryoglobuline, kwalitatief10%
70761Heparine bepaling (anti Xa activiteit).60%
77582Proteine S vrij antigeen10%
72531Oestron, oestradiol, elk10%
77451Antitrombine III activiteit40%
72555Thyrotrofine (TSH) stimulating immuunglobuline10%
70735Bloedstollingsfactor IX20%
77341Bloedstollingsfactor VIII stol activiteit10%
72622Neuronspecifiek enolase (NSE)10%
76874Anticomplement test.20%
70450Koolhydraat DeficÔent Transferrine (CDT).10%
70728Hemoglobine scheiding kwantitatief10%
77101Microscopie van punctaten (anders dan sternumpunctaat), standaard kleuring en beoordeling10%
72557hCG, humaan choriongonadotrofine, intact molecuul10%
70125Ketosteroiden, 17-, gefractioneerd10%
74764Prealbumine10%
72515Dehydro-epi-androsteron (DHEA)10%
70215Melkzuur, kwantitatief10%
74804Glycoproteine, alfa-I-zure10%
70126Porfyrines, uro-, copro-, proto-kwantitatief, elk10%
70475Vetzuren, vrij (FFA, NEFA)10%
79006Bloedcelchemie, rood, bijzonder (CLB-B)10%
72550ACTH, corticotrofine20%
70114Aminolevulinezuur, delta-, kwantitatief30%
70755Circulerend anticoagulans (lupus anticoagulans, antitromboplastine, antifosfolipiden), per anticoagulans.1,030%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch4,5369%
71126Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay2,3269%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay7,365%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch4,5764%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch3,3263%
71105HBs antigeen1,2463%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk2,9662%
70006DNA/RNA-amplificatie, kwantitatief2,7644%
71144Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay (m.u.v. HBs ag), infectieserologisch.1,0540%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch14,0835%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch230%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)3,0529%
70005RNA-amplificatie, kwalitatief1,7622%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.2,3419%
70914Protozoaire cysten (concentratie)1,2316%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch5,9515%
70513MRC + MBC-bepaling per antibioticum2,0314%
71122Antistoftiterstijging met behulp van neutralisatie (2 bepalingen)1,7213%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig2,3912%
71142Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, mycologisch.111%
71141Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, virologisch.4,4111%
70901Microscopisch onderzoek op parasieten (uitstrijkje, dikke druppel, eosine, jodium, elk).1,229%
70028Consult bij patiŽnt op verzoek van een ondersteunend specialist door een poortspecialist bij een al geopende DBC in verband met direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling.1,058%
70918Strongyloides (Baemann concentratie)1,058%
79020Klinische viro immunologie, bijzonder (CLB-C)2,378%
70027Doelgerichte consultatie van ondersteunend specialist door poortspecialist bij al geopende DBC ivm direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling, telefonisch of face-to-face, zonder aanwezigheid patiŽnt.3,366%
70626Treponema pallidum haemagglutinatietest (TPHA)15%
70003DNA-amplificatie, kwalitatief, geautomatiseerd1,085%
71012Virologisch onderzoek door middel van celkweek 2 - 3 media1,175%
71125Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. IF2,515%
75051Kweekproef < 2 media, mycologisch1,24%
75052Kweekproef 2 - 3 media, mycologisch1,94%
70913Wormeieren (concentratie)1,253%
71124Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. IF1,832%
70503Kweekproef op tuberculose2,62%
70517Beta lactamase test12%
71143Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, parasitologisch.12%
71011Virologisch onderzoek door middel van celkweek < 2 media12%
70588Microscopisch onderzoek op tuberculose (Ziehl-Neelsen of gelijkwaardige methode)1,252%
70620L-agglutinatie12%
70917Schistosoma (zoutzuur-ether concentratie)2,671%
70007DNA/RNA-analyse (bv. sequentie-bepaling of sub-typering).11%
75054Determinatie micro-organismen, mycologisch1,331%
70185Antistoffen tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoblot11%
75053Kweekproef > 3 media, mycologisch11%
71102Typering van geisoleerd virusstam11%
70642Precipitatie reactie10%
70524Microscopisch onderzoek (gekleurd of ongekleurd), elk, mycologisch10%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.1,5845%
50503Immuno-pathologisch onderzoek.1,57%
50505Electronenmicroscopisch onderzoek.11%
50502Cytodiagnostisch onderzoek van een cervix-preparaat (deze code is niet bestemd voor onderzoek ten gevolge van het bevolkingsonderzoek).10%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72865Immunomodulantia / immunosuppressiva m.b.v. immunoassay9,9844%
72866Immunomodulantia / immunosuppressiva m.b.v. chromatografie9,2340%
72826Koolmonoxide, kwantitatief met identificatie in bloed2,6725%
72893Antimicrobiele middelen, m.b.v. immunoassay2,357%
74721Koper2,155%
70827Zink1,133%
72896Lithium2,713%
72891Antimicrobiele middelen, enkelvoudig, microbiologische bepaling.1,832%
72820Alcohol, kwantitatief met identificatie12%
72887Cardiaca, identificatie en/of kwantificatie, m.b.v. immunoassay1,331%
72812Opiumwet, identificatie middel vallende onder de Opiumwet m.b.v. immunoassay, per component (zie ook 072813).21%
72894Antimicrobiele middelen, m.b.v. chromatografie2,671%
72811Opiumwet, identificatie middel vallende onder de Opiumwet, chromatografisch, per component10%
72905Toxicologisch onderzoek (algemeen) ter vaststelling of uitsluiting van intoxicatie, m.b.v. een chromatografische techniek en hierbij de kwantificatie van de hoofdcomponent.10%
72840Anti-epileptica, m.b.v immunoassay, elk10%
72842Aluminium10%
78110Sperma onderzoek (uitgebreid), tenminste omvattende bepaling van volume, viscositeit, dichtheid van spermatozoŽn, pH, motiliteit, aantal en aard rondcellen.10%
72803Slaapmiddelen, identificatie en/of kwantificatie10%
72835Metalen (zwaar) kwalitatief en/of kwantitatief per element, met AAS vlam, maximaal per keer10%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.4,1345%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd6,224%
190404Vers bevroren af plasma, leukocyten verwijderd, in Na-citraat6,672%
190489Overige kort-houdbare bloedproducten6,72%
190389Trombocyten samengevoegd in PAS-II, leukocyten verwijderd, 5E11%
190372Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd, bestraald31%
190396Trombocyten samengevoegd, plasma toegevoegd, leukocyten verwijderd, 5E31%
190391Trombocyten samengevoegd in PAS-II, leukocyten verwijderd, bestraald, 5E10%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190142IC opnametoeslag groep 3. Wordt geregistreerd op de eerste IC behandeldag.1,146%
190129IC consult. Intercollegiaal consult buiten de IC, spoed en niet-spoed.0,51%
190144IC dialysetoeslag groep 3. Registreren naast IC behandeldag (190141), indien op een IC behandeldag op enig moment sprake is van nierdialyse onder eindverantwoordelijkheid van een medisch specialist.40%
190143IC beademingstoeslag groep 370%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190141IC behandeldag groep 3. Een kalenderdag waarop op enig moment sprake is geweest van medische behandeling van een patiŽnt op de IC.7,42%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
191508Immunoglobuline i.v., per toedieningeenheid van 100 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel dure geneesmiddelen.10%
191528Rituximab, per toedieningeenheid van 10 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel dure geneesmiddelen.10%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190005Multidisciplinair overleg (MDO).1100%
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,366%
38940Eenmalig traumatologisch consult zonder verwijzing en specialistische nabehandeling.10%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,4788%
39692Preassessment opname.19%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,217%
190034Afwezigheidsdag2,796%
190031Verkeerde bed01%
;